Gwastraff Masnachol

Cwestiynau Cyffredin

Sut byddaf i'n gwybod beth sydd arnaf ei angen ar gyfer fy musnes?

Cysylltwch â'r adran gwastraff masnachol ar 01437 764551 a byddwn yn hapus i drafod eich gofynion gyda chi.

Beth fydd yn digwydd os bydd fy min(iau) yn mynd i ogleuo?

Fel yr un sy'n llogi, chi sy'n gyfrifol am lanweithdra eich bin(iau).

Gaf i adolygu fy nghytundeb ar unrhyw adeg?

Cewch, cewch ddiwygio eich cytundeb ar unrhyw adeg i gyd-fynd â gofynion eich busnes.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn anghofio rhoi'r labeli rhagdaledig ar fy miniau?

Dylech gysylltu â ni ar unwaith; efallai y bydd tâl ychwanegol am gasglu eich gwastraff/deunydd ailgylchu gan y bydd rhaid i ni efallai anfon y lorri'n ôl.

Ble gallaf brynu labeli gwagio biniau ychwanegol?

Gellir ond prynu labeli gwagio biniau yn uniongyrchol o’r Isadran Gwastraff Busnes yng Nghanolfan Thornton a byddant yn cael eu hanfon atoch yn uniongyrchol. Ffoniwch 01437 764551 neu, gallwch fynd i’n canolfan yn Nepo Thornton.

Am faint o wythnosau y byddaf yn talu am logi biniau gwastraff cyffredinol?

Byddwch yn talu am logi bin am y nifer o wythnosau y bydd y bin ar y safle, p'un a gaiff ei wagio neu beidio.

Ble gallaf i brynu bagiau gwastraff masnachol ychwanegol a/neu fagiau ailgylchu? Ble gallaf i gasglu bagiau gwastraff bwyd?

Mae bagiau gwastraff masnachol, bagiau ailgylchu a/neu fagiau gwastraff bwyd ar gael o'r lleoliadau canlynol:

  • Adain y Gogledd, Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Neuadd y Sir, Hwlffordd SA61 1TP
  • Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid Argyle Street, Argyle Street, Doc Penfro, SA72 6HL
  • Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid Neyland, St Clements Road, Neyland, SA73 1SH
  • Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid Abergwaun, Neuadd y Dref, Abergwaun, SA65 9HE
  • Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid Aberdaugleddau, Hamilton Terrace, Aberdaugleddau, SA73 3JW
  • Depo Thornton, Uned 23, Parc Busnes Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR
  • Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod, Pafiliwn De Valence, Upper Frog St, Dinbych-y-pysgod, SA70 7JD

 

ID: 770, adolygwyd 14/11/2017