Gwastraff Masnachol

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio

Rydym yn ystyried anghenion ein cwsmeriaid wrth gynllunio ein gwasanaeth; gan sicrhau bod ein gwasanaeth yn hawdd i’w ddefnyddio, yn hyblyg (amlder a chyfyngiant) ac yn gost effeithiol.

Rydym yn ymwybodol o’r anawsterau wrth ragamcanu gwacáu biniau ymlaen llaw; felly gweithredir gwasanaeth ‘Talu wrth Daflu’ sy’n hyblyg a dylai fod yn fwy cost effeithiol i’n cwsmeriaid.

Talu wrth Daflu

Yn lle cynllunio eich casgliadau ymlaen llaw, mae ein gwasanaeth ‘Talu wrth Daflu’ yn rhoi’r hyblygrwydd i chi wneud penderfyniad ad hoc ar amlder eich casgliadau gwastraff ac ailgylchu. Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod labeli’r biniau wedi’u clymu’n ddiogel erbyn 6.30am ar y diwrnod casglu. Os nad oes labeli ar y bin(iau) ni fyddwn yn gwacáu’r biniau.

Tâl Sefydlu/Adnewyddu Gwasanaeth

Mae pob busnes yn gymwys i dalu am sefydlu/adnewyddu’r gwasanaeth. Fel rhan o’r tâl hwn, byddwch yn derbyn copi o’r Nodyn Trosglwyddo Gwastraff Rheoledig y mae’n ofynnol i chi ei gadw am ddwy flynedd, a gwasanaeth casglu cardfwrdd am ddim am flwyddyn.

Yn ychwanegol, yn ddibynnol ar natur eich busnes, bydd gennych yr hawl i gasgliad gwastraff bwyd, yn defnyddio bocs gwastraff bwyd 1x23 litr a gwydr mewn bocs gwydr 1 x 44 litr. Nodwch os gwelwch yn dda, yn ogystal â’r bocs gwastraff bwyd 23litr a/neu'r bocs gwydr 44litr, mae darpariaeth ychwanegol ar gyfer ailgylchu gwastraff bwyd a gwydr ar gael am dâl bychan. Mae cyfyngiad o 2 bocs gwastraff bwyd 23 litr/ bocs gwydr 44 litr ychwanegol a ellir ei ddefnyddio gan bob cwsmer / pob casgliad. Os byddwn yn teimlo eich bod yn cynhyrchu mwy na’r uchod, fe’ch cynghorir i ddefnyddio’r biniau 2 olwyn ar gyfer ailgylchu bwyd a gwydr ill dau.

Labeli Biniau

Bydd busnesau yn prynu labeli gwagio biniau y telir amdanynt ymlaen llaw. Rhaid cysylltu'r labeli perthnasol yn ddiogel i'r biniau penodol erbyn 6.30am ar y diwrnod y byddant yn cael eu casglu. Mae pris y label yn cynnwys cost casglu a difa. Ni ellir prynu'r labeli ond yn syth gan ein Hadran Gwastraff Masnachol.

Mae uchafswm i’r nifer o labeli y gellir eu prynu mewn unrhyw gyfnod gwastraff masnach, yn ddibynnol ar nifer y biniau ar leoliad, a nifer yr wythnosau o wacáu posib. (uchafswm o labeli = nifer y biniau ar leoliad x nifer o wacáu posibl o fewn y cyfnod gwastraff masnach e.e. 3 bin ar leoliad am 18 gwacáu posibl - 54 label)

Llogi Bin 

Bydd busnesau’n talu swm gosodedig am bob bin am bob wythnos bydd y bin ar y safle p’un ai yw’n cael ei wacáu ai peidio.

Bagiau 

Gall busnesau brynu bagiau gwastraff masnachol glas rhagdaledig i waredu gwastraff cyffredinol a bagiau ailgylchu masnachol clir i ailgylchu cymysg. Codir tâl am y ddau fath ond bydd bagiau gwastraff cyffredinol yn costio 4 gwaith mwy na bagiau ailgylchu. Bydd bagiau gwastraff bwyd i’w gompostio ar gael i’r busnesau sy’n eu defnyddio am ddim.

Ffi Dosbarthu Bagiau 

Bydd darparu bagiau ychwanegol yn costio £5. Gadewch 10 ddiwrnod gwaith ar gyfer dosbarthu unrhyw fagiau ychwanegol. Neu, gellir casglu bagiau yn unrhyw un o’n Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod neu Depo Thornton.

Bydd busnesau’n gorfod dal cytundeb gwastraff masnachol dilys i gael cyfran/holl wastraff ac ailgylchu wedi’u gasglu p’un ai ydynt yn defnyddio’r cynhwysydd cywir ai peidio.

ID: 763, adolygwyd 08/02/2023