Gweithgareddau Hamdden

Gweithgareddau Hamdden

Mae gan Sir Benfro barc cenedlaethol arfordirol sy’n rhoi mynediad at dros 950km o lwybrau cyhoeddus.
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Ffôn: 0845 345 7275
www.pembrokeshirecoast.org.uk

Mae Canolfannau Croeso Cyngor Sir Penfro i’w cael ledled y Sir ac mae ynddynt bopeth i ateb eich holl anghenion gwybodaeth.
Ffôn: 01437 764551

ID: 2003, adolygwyd 21/08/2017

Traethau Hygyrch

Mae 18 o draethau yn Sir Benfro a ddynodwyd fel rhai hygyrch. I gael manylion, cysylltwch â’r Canolfannau Croeso. www.pembrokeshirecoast.org.uk  

Cadeiriau Olwynion Traeth

Dyluniwyd a gwnaed cadeiriau olwynion traeth yn arbennig i’w gwthio dros draethau tywodlyd, fel bod pobl yn gallu cael mynediad i rai o’n traethau gorau. Maent ar gael ar log yn Aberdaugleddau drwy gydol y flwyddyn, ac ar Draeth Saundersfoot, Traethmawr, Traeth Gogledd Aberllydan, Traeth Poppit a Thraeth Trefdraeth yn ystod tymor yr haf yn unig. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Phencadlys y Parc Cenedlaethol.
Ffôn: 0845 345 7275
e-bost: info@pembrokeshirecoast.org.uk

ID: 2004, adolygwyd 21/08/2017

Teithiau Cerdded i Bawb

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi darparu llwybrau mynediad rhwyddach. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn gysylltiedig â Llwybr yr Arfordir.  Maent wedi cael eu dosbarthu yn ôl pa mor anodd ydynt: llwybrau cadair olwyn; llwybrau cadair antur; llwybrau mynediad rhwydd a llwybrau cerdded hamddenol. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.pembrokeshirecoast.org.uk

Cerdded yn Sir Benfro

Gweler www.walkingpembrokeshire.co.uk am fanylion teithiau cerdded yn yr ardal.  

Clwb Cerdded Camau at Iechyd

Mae'r clwb cerdded Camau at Iechyd yn darparu cyfleoedd rheolaidd dan arweiniad gwirfoddolwr i'r rhai hynny nad ydynt yn ddigon hyderus i gerdded ar eu pen eu hunain gan eu bod newydd ddechrau cerdded neu'n ailddechrau cerdded ar ôl cyfnod o salwch neu anweithgarwch, neu i'r rhai hynny y mae'n well ganddynt gerdded gyda rhywun arall.

Ffôn 01239 612356 neu e-bost enquiries@steps2healthwalkingclub.org.uk
www.steps2healthwalkingclub.org.uk

ID: 2005, adolygwyd 23/01/2018

Gweithgareddau 60 +

Os byddwch yn dal i wneud rhywfaint o ymarfer corff, rydych hefyd yn fwy tebygol o gadw'ch annibyniaeth am fwy o amser.  Gall ymarfer corff eich gwneud yn gryfach a'ch helpu i deimlo'n fwy hyderus ac yn fwy awyddus i wneud pethau. 

Os nad ydych yn siŵr beth i'w wneud, beth am ymweld â'ch canolfan hamdden leol er mwyn manteisio ar gynllun nofio am ddim Llywodraeth Cynulliad Cymru i bobl 60+ a chyfarfod y staff proffesiynol, cyfeillgar a fydd yn fodlon trafod eich gofynion neu eich pryderon a chynnig cyngor priodol.

Cofiwch, cyn dechrau unrhyw ymarfer corff newydd, mae'n syniad da cael gair â'ch meddyg teulu. 

ID: 2006, adolygwyd 23/01/2018

Atgyfeirio i wneud Ymarfer Corff ac Adsefydlu Cardiaidd

Mae’r sesiynau hyn yn cael eu cynnig mewn chwe chanolfan hamdden yn y sir, ac maent ar gyfer pobl y mae eu meddyg teulu, neu weithiwr iechyd proffesiynol arall, wedi dweud wrthynt am wneud ymarfer corff fel rhan o’u rhaglen adferiad. Gall pobl gael eu cyfeirio oherwydd nifer o wahanol gyflyrau, yn amrywio o osteoporosis, iechyd meddwl/ poen meddwl heb fod yn rhy ddifrifol, rheoli pwysau, diabetes a ffordd o fyw anegnïol/arseddog. Mae’r ystod oedran yn amrywio o 16 oed i 90 oed a throsodd, oherwydd dyw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau rhaglen ymarfer corff.

Nod Hamdden Sir Benfro yw integreiddio iechyd a’r cynllun cenedlaethol i atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff er mwyn atal a rheoli cyflyrau cronig. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol. Byddant yn fwy na pharod i’ch helpu.

Safleoedd Hamdden Sir Benfro

 

ID: 2007, adolygwyd 23/01/2018

Pasport i Hamdden

Mae Pasbort i Hamdden yn cynnig gostyngiad ar aelodaeth i wasanaethau Hamdden Sir Benfro i drigolion Sir Benfro sy’n derbyn unrhyw rai o’r budd-daliadau canlynol:  

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith (Seiliedig ar incwm)
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth (Cysylltiedig ag incwm)
  • Credyd Pensiwn Credyd Gwarantedig

I gael mwy o wybodaeth neu i gael ffurflen gais, cysylltwch â’ch Canolfan Hamdden Sir Benfro lleol neu Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid Cyngor Sir Penfro.

ID: 2008, adolygwyd 23/01/2018