Swyddi a Gyrfaoedd yn y Cyngor

Gweithio i'r Cyngor

Mae gan Cyngor Sir Penfro ymdeimlad clir o bwrpas, a amlygir yn ein gweledigaeth -

'Gweithio gyda'n gilydd i wella bywydau yn Sir Benfro'

Yn gysylltiedig ag amcanion lles lleol a Chymru gyfan, mae'r weledigaeth hefyd yn cael ei thanategu gan dair egwyddor arweiniol:

  • Ymdeimlad o Bwrpas - Ein pwrpas yw ysbrydoli a chynorthwyo unigolion, cymunedau a sefydliadau er mwyn sicrhau gwelliannau i les cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

  • Gwelliant - Ein nod fydd trawsnewid y ffordd mae’r sefydliad yn gweithio, gan arloesi a chwilio am yr arferion gorau i’n helpu ni i gyflawni mewn ffyrdd mwy effeithiol ac effeithlon. Ein nod fydd parhau i wneud dewisiadau doeth, trwy dorri’r gôt yn ôl y brethyn ac osgoi prosesau diangen a gwastraff.

  • Cydweithio - Byddwn yn cydweithio i helpu darparu cymorth a gwasanaethau cysylltiedig i drigolion, cymunedau a sefydliadau Sir Benfro, ac ymwelwyr â’r sir. Rydym yn ymroi i ddatblygu partneriaethau effeithiol gyda chyrff sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol o fewn y sir, a’r tu allan i’r sir, yn barhaus.

Mae'r egwyddorion hyn yn uniongyrchol berthnasol i waith ein pobl trwy gydol y gyfundrefn.

ID: 1879, adolygwyd 17/03/2023