COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Swyddi a Gyrfaoedd yn y Cyngor

Cefnogi ein Cymuned: Gwaith mewn Gofal Cymdeithasol

Gweld swyddi

Prif Swyddog Tai

Arweinydd Tîm – Cymorth Gofal Cartref x3

 

Prif Swyddog Tai 

Cyfeirnod y swydd: REQAA1959 

Dyddiad cau ymgeisio: 24/07/2020

CyflogGradd CM1 - £58,917 - £64,638 

Dyma swydd lawn amswer, barhaol.

Mae Cyngor Sir Penfro yn chwilio am arweinydd profiadol a brwdfrydig yn y Sector Tai, a all sicrhau arloesedd a gwelliant i'n gwasanaethau, a chyflawni ein Cynllun Busnes 2020-50 uchelgeisiol ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai. Fel Arweinydd Corfforaethol y gwasanaeth, byddwch yn cael cyfle i gynllunio a llywio'r Gwasanaeth Tai ar gyfer y dyfodol, gan weithio gyda chyd-weithwyr ar bob lefel i sicrhau ein bod yn datblygu'r gwasanaethau gorau posibl ar gyfer ein dinasyddion.

Byddech yn ymuno â'r tîm ar adeg gyffrous am fod gan y Cyngor gynllun uchelgeisiol i adeiladu cartrefi o ansawdd uchel ledled y sir ar gyfer amrywiaeth eang o denantiaid. Bydd hyn yn cynnwys dulliau adeiladu arloesol i gefnogi argyfwng y newid yn yr hinsawdd, gyda mwy o ddefnydd o dechnoleg yn ein cartrefi a'n swyddfeydd, gan gynnwys symud i ddulliau ymgysylltu a rhyngwynebau digidol. Rydym hefyd yn adolygu'r ffordd yr ydym yn gweithredu ein darpariaeth digartrefedd, ac yn chwilio am unigolyn i'n helpu i greu atebion arloesol a hirdymor i gynorthwyo'r bobl sy'n wynebu digartrefedd.

A chithau'n Uwch-arweinydd, bydd gennych ymrwymiad cryf i'n Tenantiaid, gan weithio fel landlord ymroddedig a chydwybodol, a datblygu cartrefi a chymunedau yn hytrach na thai ac ystadau.

Byddwch yn fedrus o ran rheoli'r broses o ddarparu amrywiaeth o wasanaethau, rhaglenni gwaith neu brosiectau mawr, a hynny trwy ddull arwain atyniadol a grymusol. Bydd yr ymgeiswyr wedi'u haddysgu hyd at lefel gradd (neu gyfwerth) ac yn meddu ar gymhwyster proffesiynol perthnasol.

Byddwch yn rhan o dîm arweinyddiaeth cadarnhaol ac ymroddedig, a bydd cyfle i chi ddefnyddio eich sgiliau arwain datblygedig a'ch hanes cryf o gyflawni newid sefydliadol i gefnogi'r Cyngor i wireddu ein rhaglen newid diwylliannol uchelgeisiol.

Wedi'i lleoli ar arfordir gorllewinol Cymru, mae Sir Benfro yn un o ardaloedd prydferthaf y wlad, ac mae ei Pharc Cenedlaethol a'i harfordir syfrdanol yn golygu bod Sir Benfro yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Mae pecyn adleoli hael ar gael a all eich helpu wrth i chi symud i'r Sir.  

Os hoffech wybod rhagor, mae croeso i chi gysylltu a chael sgwrs; edrychwn ymlaen at siarad â chi.

Jason Bennett, Head of Adult Care & Housing; Rhif Ffôn : 01437 776588 a chyfeiriad e-bost: jason.bennett@pembrokeshire.gov.uk

Jonathan Griffiths, Director of Social Services & Housing; Rhif Ffôn: 01437 775831 a chyfeiriad e-bost: jonathan.griffiths@pembrokeshire.gov.uk

 
Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

 

Gwneud cais-ar-lein

 

Arweinydd Tîm – Cymorth Gofal Cartref x3 

Cyfeirnod y swydd: REQAA1924 

Dyddiad cau ymgeisio: 12th July 2020 

Cyflog/Gradd 6: £21,166 - £23,836

Disgrifiad o'r swydd:

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth?

Mae gennym gyfle cyffrous i'r rhai sydd am weithio ym myd Gofal Cymdeithasol. Os ydych chi'n ofalwr profiadol yn chwilio am swydd uwch mewn gwasanaeth cartref cyffrous a blaengar, gallai hon fod y swydd i chi.

Rydym yn chwilio am bobl ymroddedig a brwd sydd a QCF 3 i weithio yn ein tim a chyfrannu at ddatblygiad cadarnhaol y gwasanaeth. Bydd disgwyl i chi arwain tim bach dan adain y Rheolwr Cofrestredig a chynorthwyo cwsmeriaid i fyw mor annibynnol ag y bo modd yn eu cartref eu hunain.

Mae swyddfa’r gwasanaeth cymorth gartref wedi’i lleoli yn Aberdaugleddau ac rydym ar hyn o bryd yn darparu cymorth yn ardaloedd de a chanol y sir.

Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

 

Gwneud cais ar-lein

 

Gwybodaeth ddefnyddiol: Profiad Gwaith Rhod Gilbert: Gweithiwr Gofal

 

Gofynnwn i bob ymgeisydd gyflwyno ceisiadau ar-lein. Os na fyddwch yn gallu gwneud hyn, cysylltwch a'r Gweinyddwr Recriwtio cyn gynted a phosibl trwy e-bost i recruit@pembrokeshire.gov.uk.

Yn ychwanegol at hyn, os bydd gennych unrhyw anghenion pellach neu os bydd arnoch angen unrhyw gymorth ychwanegol yn ystod y broses recriwtio, cysylltwch a ni trwy anfon neges e-bost i recruit@pembrokeshire.gov.uk

Os ydych eisoes yn ddefnyddiwr, gwnewch yn siwr eich bod wedi mewngofnodi i'ch cyfrif cyn dechrau ffurflen gais.

Sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol.

Ni fydd unrhyw geisiadau sy'n cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau sy'n cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg.

 

 

 

 

ID: 6287, adolygwyd 03/07/2020