COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Swyddi a Gyrfaoedd yn y Cyngor

Cefnogi ein Cymuned: Gwaith mewn Gofal Cymdeithasol

Gweld swyddi

Gweithwyr Cymorth Gofal Cartref x2

Dyddiad cau ymgeisio: 29/09/2020

Cyflog/Gradd 4 - £18,933 - £19,698 

Hoffech chi wneud gwahaniaeth?

Mae gan Gyngor Sir Penfro gyfle newydd a chyffrous i’r rhai hynny sy’n dymuno gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol. Ar hyn o bryd, mae gan ein Tîm Cymorth Gofal Cartref swyddi gwag ar gyfer Gweithwyr Cymorth Cartref achlysurol a pharhaol er mwyn cyflawni ein rhwymedigaethau cytundebol cyfredol.

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am staff cymorth yn ardaloedd Cilgeti, Saundersfoot a Dinbych-y-pysgod. Mae’r rhain yn swyddi penagored. Mae oriau rhan-amser a llawn-amser ar gael a bydd hyn yn cael ei drafod ar adeg y cyfweliad.

Swyddogaeth y tim yw rhoi cymorth corfforol ac emosiynol i unigolion yn eu cartrefi eu hunain er mwyn iddynt allu aros mor annibynnol ag y bo modd. Bydd gofyn i chi weithio ar batrwm sifftiau oherwydd ein bod yn rhoi cymorth o 7am i 10pm.

Bydd gofyn i'r ymgeiswyr llwyddiannus roi sylw i anghenion personol yr unigolion sy'n cael ein cymorth yn unol a chanllawiau'r llawlyfr Gweithwyr Cymorth Cartref.

Byddai profiad yn y maes hwn o fantais ond nid yn hanfodol oherwydd y bydd rhaglen gynefino a hyfforddi lawn yn cael ei darparu.

Bydd angen i chi fod ag addysg i QCF Lefel 2 neu fod yn barod i ddilyn y cymhwyster hwn.

 

Gwneud Cais ar-lein

 

Mae'r swydd hon yn amodol ar wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

 
Gofynnwn i bob ymgeisydd gyflwyno ceisiadau ar-lein. Os na fyddwch yn gallu gwneud hyn, cysylltwch â’r Gweinyddwr Recriwtio cyn gynted â phosibl trwy e-bost i recruit@pembrokeshire.gov.uk.
 
Yn ychwanegol at hyn, os bydd gennych unrhyw anghenion pellach neu os bydd arnoch angen unrhyw gymorth ychwanegol yn ystod y broses recriwtio, cysylltwch â ni trwy anfon neges e-bost i recruit@pembrokeshire.gov.uk
 
Os ydych eisoes yn ddefnyddiwr, gwnewch yn siwr eich bod wedi mewngofnodi i'ch cyfrif cyn dechrau ffurflen gais.
 
Sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol.
 
Ni fydd unrhyw geisiadau sy’n cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau sy’n cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg.

 

 

ID: 6287, adolygwyd 17/09/2020