Swyddi a Gyrfaoedd yn y Cyngor

Diogelu plant ac oedolion sy'n agored i niwed

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i ddiogelu lles plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed, y mae e'n gofalu amdanynt.  Mae gydag e feddylfryd sy'n rhoi'r flaenoriaeth uchaf i ddiogelu pobl.  Mae'n rhaid i'n gweithwyr ymrwymo i wneud hyn hefyd.

I'r perwyl hwn, bydd gweithwyr sy'n gweithio â phlant neu oedolion sy'n agored i niwed yn cael eu cyflogi yn unol â chod Ymarfer y Cyngor Sir, ac yn cael eu harchwilio yn ôl safonau pendant.  Mae hyn yn golygu cael gwiriadau cefndir priodol trwy'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac mae'n rhaid cael geirda/tystlythyrau boddhaol.  Bydd pa mor addas yw'r ymgeiswyr i weithio â phlant yn cael ei archwilio i'r eithaf trwy gynnal archwiliadau gyda'r cyflogwyr presennol a blaenorol, fel rhan o'r broses archwilio ac yn y cyfweliad hefyd.  Ni fydd y Cyngor yn cyflogi neb i weithio â phlant neu oedolion sy'n agored i niwed, os bydd unrhyw amheuaeth resymol ynghylch eu haddasrwydd i wneud hynny.

Bydd y Cyngor yn sicrhau bod proses hyfforddiant ymsefydlu gweithwyr yn cynnwys rhoi cyfarwyddyd ynghylch arfer gorau ym maes diogelu ac amddiffyn.  Bydd hefyd yn sicrhau bod y gweithwyr yn cael eu goruchwylio, gan bwyll ac yn rheolaidd, pan maent yn gweithio gyda phlant ac oedolion sy'n agored i niwed.

ID: 1882, adolygwyd 29/09/2022