Swyddi a Gyrfaoedd yn y Cyngor

Polisi Recriwtio a Dethol

Fel cyflogwr mawr yn y sector cyhoeddus, mae Cyngor Sir Penfro yn cydnabod pwysigrwydd cael trefniadau agored, teg a moesegol mewn grym ar gyfer penodi ei weithwyr. Mae’r ddogfen hon yn amlinellu fframwaith polisi corfforaethol y Cyngor ar gyfer gweithgareddau recriwtio a dethol.

  1. Bydd pob penodiad lle telir cyflog gan Gyngor Sir Penfro yn cael ei wneud yn ôl teilyngdod, h.y. bydd y meini prawf ar gyfer dethol unigolion i’w cyflogi yn dibynnu ar eu gallu i gyflawni gofynion swyddi gwag penodol fel y diffinnir gan y disgrifiadau swydd a’r manylebau personol.
  2. Bydd yr holl benodiadau’n gyson â rhwymedigaethau’r Cyngor fel cyflogwr o dan y ddeddfwriaeth gyfredol ac yn arbennig Y Deddf Cydraddoldeb.
  3. Bydd yr holl benodiadau’n gyson ag egwyddorion ac amcanion Datganiad Cyfle Cyfartal y Cyngor.
  4. Bydd yr holl ymarferion recriwtio yn cael eu cynnal yn unol â darpariaethau a safonau Cod Ymarfer Recriwtio a Dethol y Cyngor, a’r cyngor a roddir i reolwyr llinell.
  5. Bydd y Cyngor yn cymryd camau i sicrhau bod yr holl unigolion awdurdodedig sy’n cymryd rhan mewn recriwtio a dethol pobl i weithio i’r Awdurdod yn cael eu hyfforddi’n ddigonol ac yn briodol er mwyn cyflawni eu cyfrifoldebau.
  6. Bydd y polisi hwn, y Cod Ymarfer a’r cyngor sy’n ei gefnogi, yn cael eu hadolygu’n rheolaidd neu eu diwygio i ystyried newidiadau mewn arfer recriwtio, deddfwriaeth gyflogi, y farchnad lafur a phatrymau gweithio.
ID: 1880, adolygwyd 29/09/2022