COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gweithio mewn Gofal Plant

Bod yn Weithiwr Chwarae

Beth yw diben y swydd?

Ar hyd a lled Cymru, sefydlwyd prosiectau chwarae i roi rhyddid i blant chwarae yn yr awyr agored mewn amgylchedd cyffrous a luniwyd i gynnig amrywiaeth eang o ddewis lle gall plant ddyfeisio ac ymestyn eu chwarae eu hunain.

Eich swyddogaeth chi fydd hwyluso chwarae plant, gan weithio gyda nhw i greu a rheoli amgylcheddau chwarae lle byddant, trwy eu harchwilio naturiol eu hunain, yn dysgu amdanynt eu hunain, ei gilydd a’r byd o’u cwmpas.

Fe allwch fod yn gweithio mewn clwb ar ôl ysgol, cynllun chwarae mynediad agored, darpariaeth chwarae symudol neu unrhyw fan lle gall plant fod yn chwarae.

Beth yw’r cyfleoedd i chi?

Erbyn hyn mae ‘chwarae’ yn gadarn ar yr agenda gwleidyddol, wrth i gymdeithas ddod yn fwy goleuedig ynghylch pwysigrwydd chwarae o ran helpu plant ifanc ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol a dysgu.

Cyfyd swyddi gwag ar gyfer gweithwyr chwarae ledled Cymru, yn enwedig yn ystod cyfnodau gwyliau a dylai fod cyfle i symud ymlaen i swyddi gweithiwr chwarae uwch, ond i chi gael y cymwysterau gofynnol.

Pa gymwysterau fydd arnoch chi angen?

I fod yn weithiwr chwarae, bydd angen i chi fod wedi cyrraedd cymhwyster safon 2 neu 3 o leiaf mewn gwaith chwarae, bod yn gyfarwydd â deddfwriaeth gofal plant a bod â phrofiad blaenorol o weithio gyda phlant.

Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd lle mae parch y naill at y llall yn hanfodol a lle bydd angen i chi gynnal plant yn emosiynol ac yn ymarferol. Bydd gweithwyr chwarae hefyd yn asesu a rheoli pob math o beryglon, ac yn cadw cyswllt â rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill.

Bydd angen i chi fod yn barod ar gyfer her, gweithio ymhob tywydd a chynnig gofal ac ystyriaeth.

Rhagor o ffynonellau gwybodaeth:

Chwarae Cymru
Mae Chwarae Cymru’n hyrwyddo darpariaeth chwarae o safon i holl blant, gan gynorthwyo pob agwedd ar waith chwarae gyda staff, datblygu ar y buarth chwarae, addysg a hyfforddiant gwaith chwarae.
029 2048 6050
Chwarae Cymru (mae’n agor ffenestr newydd)

Gyrfa Cymru
careerswales.com (mae’n agor ffenestr newydd)

Llinell Gymorth Cyngor Dysgu a Gyrfaol
0800 100 900

 

Coleg Sir Benfro
0800 9776 788
Cyrsiau Coleg Sir Benfro – Iechyd a Gofal Cymdeithasol (mae’n agor ffenestr newydd)
E-bost: admissions@pembs.ac.uk

Clybiau Plant Cymru
Clybiau Plant Cymru (CPCKC) yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n sefydlu, yn datblygu ac yn cefnogi clybiau gofal plant oddi allan i’r ysgol ledled Cymru.
Clybiau Plant Cymru Kids Clubs (mae’n agor ffenestr newydd)

Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs
Bridge House
Station Road
Llanisien
Caerdydd
CF14 5UW
Ffôn: 029 2074 1000

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS)
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (mae’n agor ffenestr newydd)

PAVS
36/38 Stryd Fawr
Hwlffordd
SA61 2DA
Ffôn: 01437 769422
E-bost: 
enquiries@pavs.org.uk

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC)
www.cqfw.net (mae’n agor ffenestr newydd)

 

Lawrlwytho PDF o Lwybrau Dysgu a Dilyniant o Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru wedi’i ardystio gan Lywodraeth Cymru

Llwybrau Dysgu a Dilyniant

 

ID: 1785, adolygwyd 20/12/2017