COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gweithio mewn Gofal Plant

Dod yn Warchodwr Plant

Os hoffech gael gyrfa werth chweil, rheoli eich hun a rhedeg eich busnes o’ch cartref eich hun, yna gallai gwarchod plant fod yn yrfa ddelfrydol i chi!

Fel gwarchodwr plant cofrestredig byddwch:

 • Gallu gofalu am eich plant eich hun ar yr un pryd;
 • Cynnig amgylchedd cyffrous hapus i’r plant dan eich gofal;
 • Darparu cyfleoedd dysgu a gweld y plant yn datblygu;
 • Gweithio yn eich cartref a dewis eich oriau gweithio;
 • Cyfarfod gwarchodwyr plant eraill yn eich ardal a dod i adnabod eich cymuned leol;

Beth mae bod yn warchodwr plant cofrestredig yn ei olygu?

 • Byddwch yn gofalu am un neu fwy o blant dan 12 oed; am fwy na dwy awr y dydd; yn eich cartref eich hun; am dâl.
 • Byddwch yn cyrraedd y Safonau Cenedlaethol Gofynnol (NMS).
 • Byddwch wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac yn cael eich arolygu ganddi i sicrhau eich bod yn darparu amgylchedd diogel a chyffrous i’r plant dan eich gofal.
 • Byddwch yn hunangyflogedig ac yn rhedeg eich busnes eich hun

PWYSIG – mae’n anghyfreithlon gofalu am blant dan 12 oed yn eich cartref eich hun am fwy na dwy awr y dydd heb gofrestru!!!

Sut mae dod yn warchodwr plant cofrestredig yn Sir Benfro? 

 • Cysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluol Sir Benfro (FIS) ar 01437 770014 neu e-bostio fis@pembrokehire.gov.uk
 • Mynychu Sesiwn Gyfarwyddo Gwarchodwyr Plant

·   Bydd Swyddog Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluol yn dweud wrthych pan fydd ‘Deall Sut i Sefydlu Gwasanaeth Gofal Plant Cartref’ yn cael ei gynnal.

 • Caiff y cwrs CYPOP 5 ei gyflwyno dros 8 wythnos gan Goleg Sir Benfro
 • Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r cwrs, y cam nesaf yw mynychu sesiynau mentora er mwyn cwblhau pecyn cofrestru Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)
 • Bydd gofyn i chi fynychu Cymorth Cyntaf Pediatregol cyn cwblhau’r cofrestru
 • Gofyn i AGGCC am ffurflen y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar eich cyfer chi a phawb dros 16 oed ar yr aelwyd
 • Cyflwyno eich cais i AGGCC
 • Bydd AGGCC yn trefnu i arolygydd ddod i ymweld â chi yn eich cartref

I gael manylion y sesiynau cyfarwyddo a chyrsiau nesaf, cysylltwch â:

Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluol Sir Benfro (FIS)

Ffôn: 01437 770014

E-bost: fis@pembrokeshire.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am ddod yn warchodwr plant cofrestredig, gwelwch y gwefannau canlynol:

PACEY

PACEY yw’r Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar sy’n cynorthwyo gwarchodwyr plant, mamaethod a gweithwyr meithrin;

PACEY Cymru

Ystafell 1.4
The Maltings
East Tyndall Street
Caerdydd
CF24 5EZ

E-bost: paceycymru@pacey.org.uk

Neu lawrlwytho copi o gyhoeddiad PACEY ‘Dod yn warchodwr plant cofrestredig yng Nghymru’ trwy glicio ar y ddolen ganlynol:

Dod yn Warchodwr Plant Cofrestredig yng Nghymru

Gwarchod Plant – Dewis gyrfa werth chweil a hyblyg

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

AGGCC yw corff cenedlaethol y llywodraeth sy’n gyfrifol am gofrestru ac arolygu gwarchodwyr plant yng Nghymru;

AGGCC

AGGCC
Rhanbarth y De-orllewin
Adeiladau’r Llywodraeth
Heol Picton
Caerfyrddin
SA31 3BT 

Ffôn: 0300 7900 126

Ffacs: 01267 245140

E-bost: cssiw.southwest@wales.gsi.gov.uk

ID: 1784, adolygwyd 21/08/2017