COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gweithio mewn Gofal Plant

Gweithio mewn Clwb y Tu Allan i Oriau Ysgol

Beth yw diben y swydd?

Mae clybiau ar ôl ysgol, clybiau brecwast a chlybiau gwyliau yn cynnig gofal a lle chwarae i blant rhwng 3 - 14 oed. Lleolir nifer o glybiau yn yr ysgol leol, tra lleolir eraill mewn neuaddau pentref, canolfannau cymunedol neu feithrinfeydd dydd.

Yn weithiwr chwarae yn un o'r clybiau hyn, byddwch yn gweithio'n rhan o dîm yn creu lleoedd y gall plant gymryd rhan mewn gweithgareddau gwreiddiol a diddorol. Gallwch fod yn gwneud unrhyw beth o ymuno â'u gemau i'w helpu â'u gwaith cartref, goruchwylio a chymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft, gemau a chwarae corfforol neu hebrwng y plant i'r ysgol ac oddi yno.

Bydd gan lawer o'r clybiau blant o bob oed, a golyga hyn y bydd angen i chi fod yn hen law ar fodloni ystod eang o anghenion. Rôl y gweithiwr chwarae yw sicrhau bod gan blant a phobl ifanc y cyfle i chwarae ac i gymdeithasu drwy ddewis gweithgareddau cyffrous ar eu cyfer mewn amgylchedd diogel a gofalgar.

Beth yw'r cyfleoedd i chi?

Nod trefnydd y clwb yw creu lle tawel ac anffurfiol lle gall y plant ‘ymlacio' ar ôl ysgol a chael cyfle i chwarae a bod yng nghwmni eu cyfoedion.

Gall helpu i greu amgylchedd tawel a chroesawgar a chwarae rhan wrth ddarparu clwb llawn hwyl, diogel a chyfeillgar fod yn foddhaol iawn.

Pa gymwysterau y bydd eu hangen arnoch?

Y gymhareb staffio isafswm yw 1:8 o blant mewn clwb y tu allan i'r ysgol, ac mae'n rhaid i'r staff feddu ar lefel 2 o leiaf o restr bresennol Cyngor Gofal Cymru o Gymwysterau Derbyniol ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru neu Fframwaith Cymhwyster Integredig Skills Active ar gyfer Gwaith Chwarae.

Yn hyfforddai, byddwch yn dechrau yn gweithio mewn rôl oruchwyliol yn Gynorthwyydd Gweithiwr Chwarae a byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster lefel 2 mewn Gwaith Chwarae. Yna, gallwch ddatblygu i swydd rheoli neu oruchwyliwr gyda chymhwyster lefel 3. Gallwch hefyd ddewis astudio am radd mewn Gwaith Chwarae neu Waith Ieuenctid. 

Mae'n rhaid i unrhyw glwb y tu allan i oriau ysgol sy'n gofalu am blant o dan 8 oed am dros ddwy awr y diwrnod gofrestru â'r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Nid oes angen i glybiau a chanddynt blant rhwng 8 a 14 oed gofrestru â'r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Ffynonellau i gael rhagor o wybodaeth:

Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs
Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs (CPCKC) yn sefydliad cenedlaethol sy'n cychwyn, datblygu ac yn cefnogi clybiau Gofal Plant y tu Allan i Oriau Ysgol ledled Cymru.
Clybiau Plant Cymru Kids Clubs (Mewn ffenest newydd)

Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs
Bridge House
Station Road
Llanisien
Caerdydd
CF14 5UW
Ffôn: 029 2074 1000

Chwarae Cymru
Mae Chwarae Cymru yn hyrwyddo darpariaeth chwarae o safon uchel i bob plentyn, gan gefnogi pob agwedd o waith chwarae gyda staff, datblygu maes chwarae, addysg gwaith chwarae a hyfforddiant.
Chwarae Cymru (Mewn ffenest newydd)
029 2048 6050

Skills Active
Skills Active - Playwork (Mewn ffenest newydd)

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS)
Cymdeithas Wasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (Mewn ffenest newydd)

PAVS
36/38 Y Stryd Fawr
Hwlffordd
SA61 2DA
Ffôn: 01437 769422
E-bost: enquiries@pavs.org.uk

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC)
www.cqfw.net (Mewn ffenest newydd)

Lawrlwythwch gopi o Lwybrau Dysgu a Dilyniant o'r Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru sy'n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru:
https://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/100603cqfwfandiagramen.pdf

Gyrfa Cymru
gyrfacymru.com (Mewn ffenest newydd)

Llinell Gymorth Cyngor Dysgu a Gyrfaoedd
0800 100 900

Coleg Sir Benfro
0800 9776 788
Cyrsiau Coleg Sir Benfro – Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Mewn ffenest newydd)
E-bost: admissions@pembs.ac.uk  

ID: 1787, adolygwyd 20/12/2017