Gweithio mewn Gofal Plant

Gweithio yn y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Mae pob math o bobl yn gweithio yn y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwaith Chwarae. Mae ar blant angen amrywiaeth o batrymau ymddwyn cadarnhaol a dylanwadau da. Mae ymadawyr ysgol a myfyrwyr, oedolion o bob oed, pobl anabl, pobl o leiafrifoedd ethnig, dynion a merched – gyda neu heb brofiad blaenorol – i gyd yn chwarae rhan bwysig. Yr hyn sydd ganddynt yn gyffredin yw eu hamynedd, brwdfrydedd ac ymroddiad a dealltwriaeth bod eu gwaith yn waith i’w gymryd o ddifrif.

Beth yw’r dewisiadau?

Mae Gwarchodwyr Plant Cofrestredig yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain, yn darparu gofal a chyfleoedd dysgu i blant. Fe all FIS fis@pembrokeshire.gov.uk ffôn 01437 770014 anfon Pecyn Gwybodaeth am Warchod Plant atoch, ynghyd â manylion y cymorth a gewch. Bydd hyn yn cynnwys manylion y Cwrs Gwarchod Plant, y Sesiynau Cyfarwyddo sy’n rhoi gwybodaeth i chi am y broses gofrestru a’r Pecyn Dechrau. Bydd hyn yn cynnwys aelodaeth o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus PACEY Cymru, yn ogystal â chymorth tuag at hyfforddiant ac offer i chi gael ddechrau arni.

Mae Cylchoedd Meithrin ar agor ar ddyddiau gwaith drwy gydol y flwyddyn ac, felly, mae llawer o gyfleoedd i chi weithio rhan-amser neu yn ystod y tymor i gyd-fynd â’ch ymrwymiadau eraill. Gyda mwy o brofiad, gallwch symud i swyddogaeth oruchwylio neu reoli. Mae dewis helaeth o hyfforddiant a chymwysterau ar gael i chi.

Erioed wedi meddwl am agor eich meithrinfa eich hun? Fe all Chwarae Teg eich cynghori ynghylch cyllid a hyfforddiant. Gallant helpu i chi ddatblygu cynllun gweithredu a rhoi cyfarwyddyd ar gydbwyso bywyd a gwaith, cynorthwyo gyda chostau gofal a darparu trafodaethau un-i-un a chyrsiau di-dâl. Mae modd cael cymorth ac arweiniad hefyd gan NDNA (Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd), a Busnes Cymru.

Yn gweithio mewn, neu’n sefydlu cylch chwarae neu Grŵp Rhieni a Phlantos Bach? Blynyddoedd Cynnar Cymru a Mudiad Meithrin gynnig amrywiaeth o gyrsiau, gwybodaeth a chyngor i bawb sy’n meddwl am weithio neu sefydlu Cylch Chwarae neu Grŵp Rhieni a Phlantos.

Yn gweithio mewn, neu’n sefydlu Clwb Oddi Allan i’r Ysgol? Mae’r clybiau hyn yn darparu hwyl mewn amgylchedd diogel, hapus yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau. Mae Clybiau Plant Cymru yn helpu sefydlu, datblygu a chefnogi clybiau gofal plant oddi allan i’r ysgol.

Yn gweithio fel Mamaeth? Mae’r Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant Cartref yn gynllun gwirfoddol ar gyfer gofalwyr nad oes angen cofrestru gan AGC i ganiatáu i unigolion weithio yng nghartref y rhieni’n gofalu am eu plant. Ei nodau yw codi safon gofal yn y cartref a chaniatáu i fwy o rieni gael cymorth ariannol.

ID: 1782, adolygwyd 20/10/2021