Gweithio mewn Gofal Plant

Gweithio ym myd Gofal Plant

Ydych chi’n meddwl am yrfa ym myd gofal plant neu’n rhedeg eich sefydliad gofal plant eich hun? Mae nifer o gyfleoedd ar gael i chi. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro (FIS) fis@pembrokehsire.gov.uk neu ffoniwch: 01437 770014 a all eich rhoi ar ben ffordd a dweud wrthych ba ddarpariaeth sy’n bodoli eisoes yn y cylch.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth di-dâl i ddarparwyr gofal plant yn Sir Benfro, gan gynnwys y canlynol:

 • Hysbysebu eich gwasanaeth gofal plant i rieni am ddim
 • Cynorthwyo sefydlu darpariaeth gofal plant newydd (e.e. gwarchod plant, meithrinfa, clwb ar ôl yr ysgol)
 • Cymorth busnes gofal plant a grantiau dechrau busnes
 • Cyfleoedd hyfforddi, cyllid a chyrsiau ar gyfer gweithwyr gofal plant.

Mae tîm o Weithwyr Datblygu yno hefyd i helpu darparwyr newydd gofal plant ddechrau eu busnesau’n gadarn. Yn ogystal, maent yn cynnig cefnogaeth, cymorth a chyngor parhaol i ddarparwyr presennol, helpu grwpiau ddatblygu eu darpariaeth, cynnig cymorth i hyrwyddo arferion da a chynorthwyo gydag unrhyw faterion AGGCC. Cysylltwch â FIS neu 01437 770014 i gael rhagor o fanylion.

Mae’r galw am staff gofal plant wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae’n debygol o gynyddu mwy o ganlyniad i bolisïau Llywodraeth Cymru i ddarparu mwy o ofal plant a lleoedd addysg i blant ifanc.

ID: 1781, adolygwyd 14/09/2017

Gweithio yn y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Mae pob math o bobl yn gweithio yn y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwaith Chwarae. Mae ar blant angen amrywiaeth o batrymau ymddwyn cadarnhaol a dylanwadau da. Mae ymadawyr ysgol a myfyrwyr, oedolion o bob oed, pobl anabl, pobl o leiafrifoedd ethnig, dynion a merched – gyda neu heb brofiad blaenorol – i gyd yn chwarae rhan bwysig. Yr hyn sydd ganddynt yn gyffredin yw eu hamynedd, brwdfrydedd ac ymroddiad a dealltwriaeth bod eu gwaith yn waith i’w gymryd o ddifrif.

Beth yw’r dewisiadau?

Mae Gwarchodwyr Plant Cofrestredig yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain, yn darparu gofal a chyfleoedd dysgu i blant. Fe all FIS fis@pembrokeshire.gov.uk ffôn 01437 770014 anfon Pecyn Gwybodaeth am Warchod Plant atoch, ynghyd â manylion y cymorth a gewch. Bydd hyn yn cynnwys manylion y Cwrs Gwarchod Plant, y Sesiynau Cyfarwyddo sy’n rhoi gwybodaeth i chi am y broses gofrestru a’r Pecyn Dechrau. Bydd hyn yn cynnwys aelodaeth o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus PACEY Cymru, yn ogystal â chymorth tuag at hyfforddiant ac offer i chi gael ddechrau arni.

Sut i ddod yn Warchodwr Plant cofrestredig

Gwneud cais i ddod yn Warchodwr Plant cofrestredig

Dod yn Warchodwr Plant cofrestredig

Mae Cylchoedd Meithrin ar agor ar ddyddiau gwaith drwy gydol y flwyddyn ac, felly, mae llawer o gyfleoedd i chi weithio rhan-amser neu yn ystod y tymor i gyd-fynd â’ch ymrwymiadau eraill. Gyda mwy o brofiad, gallwch symud i swyddogaeth oruchwylio neu reoli. Mae dewis helaeth o hyfforddiant a chymwysterau ar gael i chi.

Erioed wedi meddwl am agor eich meithrinfa eich hun? Fe all Chwarae Teg eich cynghori ynghylch cyllid a hyfforddiant. Gallant helpu i chi ddatblygu cynllun gweithredu a rhoi cyfarwyddyd ar gydbwyso bywyd a gwaith, cynorthwyo gyda chostau gofal a darparu trafodaethau un-i-un a chyrsiau di-dâl. Mae modd cael cymorth ac arweiniad hefyd gan NDNA (Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd), a Busnes Cymru.

Yn gweithio mewn, neu’n sefydlu cylch chwarae neu Grŵp Rhieni a Phlantos Bach? WPPA (Cymdeithas Darparwyr Cyn Ysgol Cymru) a MM (Mudiad Meithrin) gynnig amrywiaeth o gyrsiau, gwybodaeth a chyngor i bawb sy’n meddwl am weithio neu sefydlu Cylch Chwarae neu Grŵp Rhieni a Phlantos.

Yn gweithio mewn, neu’n sefydlu Clwb Oddi Allan i’r Ysgol? Mae’r clybiau hyn yn darparu hwyl mewn amgylchedd diogel, hapus yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau. Mae Clybiau Plant Cymru yn helpu sefydlu, datblygu a chefnogi clybiau gofal plant oddi allan i’r ysgol.

Yn gweithio fel Mamaeth? Mae’r Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant Cartref yn gynllun gwirfoddol ar gyfer gofalwyr nad oes angen cofrestru gan AGGCC i ganiatáu i unigolion weithio yng nghartref y rhieni’n gofalu am eu plant. Ei nodau yw codi safon gofal yn y cartref a chaniatáu i fwy o rieni gael cymorth ariannol.

ID: 1782, adolygwyd 21/08/2017

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin

Mae Cam wrth Gam yn cyflwyno cynllun hyfforddi cenedlaethol MM ac yn cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:

 • Cynnig hyfforddiant CGC 2 a 3 i’r rhai sydd am weithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar.
 • Trefnu lleoliadau gwaith i ymgeiswyr mewn Cylchoedd Meithrin a dosbarthiadau meithrin ledled Cymru.

Mae Cam wrth Gam yn croesawu dysgwyr sydd eisiau cyfle i ddefnyddio a gwella eu Cymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Cam wrth Gam
Pencadlys Mudiad Meithrin
Y Ganolfan Integredig
Boulevard de Saint-Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PD

E-bost: post@mm.co.uk
Gwefan: http://www.mym.co.uk
Ffôn: 01970 639601
Neu ffoniwch yn ddi-dâl ar 08000 11 22 33

Beth bynnag a benderfynwch yr hoffech ei wneud, mae amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi ar gael yn Sir Benfro i gyd-fynd â’ch anghenion.

Cyngor Gyrfaol
0800 100 900
careerswales.com (mae’n agor ffenestr newydd)

Llinell Gymorth Cyngor Dysgu a Gyrfaol 0800 100 900

Coleg Sir Benfro
0800 9776 788
Cyrsiau Coleg Sir Benfro – Iechyd a Gofal Cymdeithasol (mae’n agor ffenestr newydd)
E-bost: admissions@pembs.ac.uk

Coleg Ceredigion
Coleg Ceredigion - Gofal Plant ac Addysg (mae’n agor ffenestr newydd)

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - Ysgol Plentyndod Cynnar Y Drindod Dewi Sant – Cyrsiau Plentyndod Cynnar (mae’n agor ffenestr newydd)

Cael gwybod pa sgiliau a chymwysterau sydd arnoch eu hangen i allu gweithio mewn sefydliad Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.

Cyngor Gofal Cymru
Cyngor Gofal Cymru – Cymwysterau a Gyrfâu (mae’n agor ffenestr newydd)
Ffôn:   029 2022 6257
(rhwng 9am a 5pm dydd Llun i ddydd Gwener)
E-bost: info@ccwales.org.uk

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC)
www.cqfw.net (mae’n agor ffenestr newydd)

Y Brifysgol Agored

Cyrsiau Plentyndod Israddedig

Gallwch gysylltu ag un o gynghorwyr y Brifysgol Agored ar 029 2047 1170.

ID: 1783, adolygwyd 06/10/2017

Dod yn Warchodwr Plant

Os hoffech gael gyrfa werth chweil, rheoli eich hun a rhedeg eich busnes o’ch cartref eich hun, yna gallai gwarchod plant fod yn yrfa ddelfrydol i chi!

Fel gwarchodwr plant cofrestredig byddwch:

 • Gallu gofalu am eich plant eich hun ar yr un pryd;
 • Cynnig amgylchedd cyffrous hapus i’r plant dan eich gofal;
 • Darparu cyfleoedd dysgu a gweld y plant yn datblygu;
 • Gweithio yn eich cartref a dewis eich oriau gweithio;
 • Cyfarfod gwarchodwyr plant eraill yn eich ardal a dod i adnabod eich cymuned leol;

Beth mae bod yn warchodwr plant cofrestredig yn ei olygu?

 • Byddwch yn gofalu am un neu fwy o blant dan 12 oed; am fwy na dwy awr y dydd; yn eich cartref eich hun; am dâl.
 • Byddwch yn cyrraedd y Safonau Cenedlaethol Gofynnol (NMS).
 • Byddwch wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac yn cael eich arolygu ganddi i sicrhau eich bod yn darparu amgylchedd diogel a chyffrous i’r plant dan eich gofal.
 • Byddwch yn hunangyflogedig ac yn rhedeg eich busnes eich hun

PWYSIG – mae’n anghyfreithlon gofalu am blant dan 12 oed yn eich cartref eich hun am fwy na dwy awr y dydd heb gofrestru!!!

Sut mae dod yn warchodwr plant cofrestredig yn Sir Benfro? 

 • Cysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluol Sir Benfro (FIS) ar 01437 770014 neu e-bostio fis@pembrokehire.gov.uk
 • Mynychu Sesiwn Gyfarwyddo Gwarchodwyr Plant

·   Bydd Swyddog Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluol yn dweud wrthych pan fydd ‘Deall Sut i Sefydlu Gwasanaeth Gofal Plant Cartref’ yn cael ei gynnal.

 • Caiff y cwrs CYPOP 5 ei gyflwyno dros 8 wythnos gan Goleg Sir Benfro
 • Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r cwrs, y cam nesaf yw mynychu sesiynau mentora er mwyn cwblhau pecyn cofrestru Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)
 • Bydd gofyn i chi fynychu Cymorth Cyntaf Pediatregol cyn cwblhau’r cofrestru
 • Gofyn i AGGCC am ffurflen y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar eich cyfer chi a phawb dros 16 oed ar yr aelwyd
 • Cyflwyno eich cais i AGGCC
 • Bydd AGGCC yn trefnu i arolygydd ddod i ymweld â chi yn eich cartref

I gael manylion y sesiynau cyfarwyddo a chyrsiau nesaf, cysylltwch â:

Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluol Sir Benfro (FIS)

Ffôn: 01437 770014

E-bost: fis@pembrokeshire.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am ddod yn warchodwr plant cofrestredig, gwelwch y gwefannau canlynol:

PACEY

PACEY yw’r Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar sy’n cynorthwyo gwarchodwyr plant, mamaethod a gweithwyr meithrin;

PACEY Cymru

Ystafell 1.4
The Maltings
East Tyndall Street
Caerdydd
CF24 5EZ

E-bost: paceycymru@pacey.org.uk

Neu lawrlwytho copi o gyhoeddiad PACEY ‘Dod yn warchodwr plant cofrestredig yng Nghymru’ trwy glicio ar y ddolen ganlynol:

Dod yn Warchodwr Plant Cofrestredig yng Nghymru

Gwarchod Plant – Dewis gyrfa werth chweil a hyblyg

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

AGGCC yw corff cenedlaethol y llywodraeth sy’n gyfrifol am gofrestru ac arolygu gwarchodwyr plant yng Nghymru;

AGGCC

AGGCC
Rhanbarth y De-orllewin
Adeiladau’r Llywodraeth
Heol Picton
Caerfyrddin
SA31 3BT 

Ffôn: 0300 7900 126

Ffacs: 01267 245140

E-bost: cssiw.southwest@wales.gsi.gov.uk

ID: 1784, adolygwyd 21/08/2017

Bod yn Weithiwr Chwarae

Beth yw diben y swydd?

Ar hyd a lled Cymru, sefydlwyd prosiectau chwarae i roi rhyddid i blant chwarae yn yr awyr agored mewn amgylchedd cyffrous a luniwyd i gynnig amrywiaeth eang o ddewis lle gall plant ddyfeisio ac ymestyn eu chwarae eu hunain.

Eich swyddogaeth chi fydd hwyluso chwarae plant, gan weithio gyda nhw i greu a rheoli amgylcheddau chwarae lle byddant, trwy eu harchwilio naturiol eu hunain, yn dysgu amdanynt eu hunain, ei gilydd a’r byd o’u cwmpas.

Fe allwch fod yn gweithio mewn clwb ar ôl ysgol, cynllun chwarae mynediad agored, darpariaeth chwarae symudol neu unrhyw fan lle gall plant fod yn chwarae.

Beth yw’r cyfleoedd i chi?

Erbyn hyn mae ‘chwarae’ yn gadarn ar yr agenda gwleidyddol, wrth i gymdeithas ddod yn fwy goleuedig ynghylch pwysigrwydd chwarae o ran helpu plant ifanc ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol a dysgu.

Cyfyd swyddi gwag ar gyfer gweithwyr chwarae ledled Cymru, yn enwedig yn ystod cyfnodau gwyliau a dylai fod cyfle i symud ymlaen i swyddi gweithiwr chwarae uwch, ond i chi gael y cymwysterau gofynnol.

Pa gymwysterau fydd arnoch chi angen?

I fod yn weithiwr chwarae, bydd angen i chi fod wedi cyrraedd cymhwyster safon 2 neu 3 o leiaf mewn gwaith chwarae, bod yn gyfarwydd â deddfwriaeth gofal plant a bod â phrofiad blaenorol o weithio gyda phlant.

Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd lle mae parch y naill at y llall yn hanfodol a lle bydd angen i chi gynnal plant yn emosiynol ac yn ymarferol. Bydd gweithwyr chwarae hefyd yn asesu a rheoli pob math o beryglon, ac yn cadw cyswllt â rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill.

Bydd angen i chi fod yn barod ar gyfer her, gweithio ymhob tywydd a chynnig gofal ac ystyriaeth.

Rhagor o ffynonellau gwybodaeth:

Chwarae Cymru
Mae Chwarae Cymru’n hyrwyddo darpariaeth chwarae o safon i holl blant, gan gynorthwyo pob agwedd ar waith chwarae gyda staff, datblygu ar y buarth chwarae, addysg a hyfforddiant gwaith chwarae.
029 2048 6050
Chwarae Cymru (mae’n agor ffenestr newydd)

Gyrfa Cymru
careerswales.com (mae’n agor ffenestr newydd)

Llinell Gymorth Cyngor Dysgu a Gyrfaol
0800 100 900

 

Coleg Sir Benfro
0800 9776 788
Cyrsiau Coleg Sir Benfro – Iechyd a Gofal Cymdeithasol (mae’n agor ffenestr newydd)
E-bost: admissions@pembs.ac.uk

Clybiau Plant Cymru
Clybiau Plant Cymru (CPCKC) yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n sefydlu, yn datblygu ac yn cefnogi clybiau gofal plant oddi allan i’r ysgol ledled Cymru.
Clybiau Plant Cymru Kids Clubs (mae’n agor ffenestr newydd)

Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs
Bridge House
Station Road
Llanisien
Caerdydd
CF14 5UW
Ffôn: 029 2074 1000

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS)
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (mae’n agor ffenestr newydd)

PAVS
36/38 Stryd Fawr
Hwlffordd
SA61 2DA
Ffôn: 01437 769422
E-bost: 
enquiries@pavs.org.uk

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC)
www.cqfw.net (mae’n agor ffenestr newydd)

 

Lawrlwytho PDF o Lwybrau Dysgu a Dilyniant o Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru wedi’i ardystio gan Lywodraeth Cymru

Llwybrau Dysgu a Dilyniant

 

ID: 1785, adolygwyd 20/12/2017

Gweithio mewn Meithrinfa Dydd

Gall gweithio mewn meithrinfa fod yn swydd foddhaol iawn. Bydd arnoch angen egni di-ben-draw a gwir empathi i anghenion y plant. Os oes gennych y priodoleddau hynny, mae'r gwobrwyon yn helaeth wrth i chi dywys y plant yn eich gofal drwy un o gyfnodau pwysicaf eu datblygiad.

Bydd eich rôl yn amrywio gan ddibynnu ar oedran y plant yn eich gofal. Mae llawer o'r gwaith wrth ofalu am fabis yn ofal corfforol gan sicrhau y cânt eu bwydo, eu newid, eu cadw'n gynnes, yn hapus, yn fodlon ac wedi'u hysgogi. Gallwch hefyd hyfforddi i arbenigo mewn gofalu am fabis.

Wrth warchod plant bach a phlant hŷn, bydd eich gwaith yn canolbwyntio'n fwy ar ddatblygu sgiliau iaith a'i hannog i ymchwilio'r byd drwy chwarae. Byddwch yn helpu i drefnu gweithgareddau hwyliog sy'n galluogi plant i arbrofi a dysgu, a fydd yn ysgogi eu dychymyg a'u cyfarparu â'r sgiliau sylfaenol i'w paratoi at yr ysgol.

Wrth i chi ddatblygu, gallech ddod yn ymarferydd Meithrinfa â chyfrifoldeb am gynllunio, ac yn y pendraw symud ymlaen i reoli, goruchwylio'r cyllid, cysylltu â'r rhieni a recriwtio.

Beth yw'r cyfleoedd i chi?

Mae meithrinfeydd yn darparu gofal, addysg a chwarae llawn neu ran amser i blant hyd at 5 mlwydd oed, fel arfer rhwng 8am a 6pm.

Gallai gweithio mewn meithrinfa ddyfod â sawl cyfle i chi - os ydych yn chwilio am gyflogaeth rhan amser neu yrfa llawn amser - a chyda rhagor o brofiad a chymwysterau gallwch symud ymlaen i swyddi goruchwylio a rheoli.

Pa gymwysterau y bydd eu hangen arnoch?

Mae'n rhaid i o leiaf 80% o'r staff nad ydynt yn goruchwylio gael cymhwyster lefel 2 o leiaf o restr presennol Cyngor Gofal Cymru o Gymwysterau Derbyniol ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru, gydag o leiaf hanner o'r rhain â chymhwyster lefel 3 neu'n gweithio tuag ato. Er mwyn datblygu i swydd rheolwr, mae'n rhaid bod gennych gymhwyster lefel 3 o restr presennol Cyngor Gofal Cymru o Gymwysterau Derbyniol ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru ac o leiaf 2 flynedd o brofiad.

Efallai y bydd meithrinfeydd yn fodlon cyflogi Cynorthwywyr Meithrinfa heb gymwysterau, fodd bynnag, bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr yn disgwyl ymrwymiad gennych i hyfforddi i gymhwyster lefel 2 unwaith y byddant yn eich cyflogi.

Ffynonellau i gael rhagor o wybodaeth:

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC)
www.cqfw.net (Mewn ffenest newydd) 

Lawrlwythwch gopi o Lwybrau Dysgu a Dilyniant o'r Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru sy'n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru

http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/100603cqfwfandiagramen.pdf

Gyrfa Cymru
gyrfacymru.com (Mewn ffenest newydd)  

Llinell Gymorth Cyngor Dysgu a Gyrfaoedd
0800 100 900

Coleg Sir Benfro
0800 9776 788
Cyrsiau Coleg Sir Benfro – Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Mewn ffenest newydd)
E-bost: admissions@pembs.ac.uk

 

Coleg Sir Gâr

Coleg Ceredigion Coleg Ceredigion - Gofal ac Addysg Plant (Mewn ffenest newydd) 

  
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - Ysgol Plentyndod Cynnar
Y Drindod Dewi Sant - Cyrsiau Ysgol Plentyndod Cynnar (Mewn ffenest newydd)

 

  Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) Cymru
01824 70 78 23
NDNA Cymru (Mewn ffenest newydd)  
E-bost:         wales@ndna.org.uk

 

  Canolfan Byd Gwaith
DirectGov - Canolfan Byd Gwaith (Mewn ffenest newydd)   

ID: 1786, adolygwyd 20/12/2017

Gweithio mewn Clwb y Tu Allan i Oriau Ysgol

Beth yw diben y swydd?

Mae clybiau ar ôl ysgol, clybiau brecwast a chlybiau gwyliau yn cynnig gofal a lle chwarae i blant rhwng 3 - 14 oed. Lleolir nifer o glybiau yn yr ysgol leol, tra lleolir eraill mewn neuaddau pentref, canolfannau cymunedol neu feithrinfeydd dydd.

Yn weithiwr chwarae yn un o'r clybiau hyn, byddwch yn gweithio'n rhan o dîm yn creu lleoedd y gall plant gymryd rhan mewn gweithgareddau gwreiddiol a diddorol. Gallwch fod yn gwneud unrhyw beth o ymuno â'u gemau i'w helpu â'u gwaith cartref, goruchwylio a chymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft, gemau a chwarae corfforol neu hebrwng y plant i'r ysgol ac oddi yno.

Bydd gan lawer o'r clybiau blant o bob oed, a golyga hyn y bydd angen i chi fod yn hen law ar fodloni ystod eang o anghenion. Rôl y gweithiwr chwarae yw sicrhau bod gan blant a phobl ifanc y cyfle i chwarae ac i gymdeithasu drwy ddewis gweithgareddau cyffrous ar eu cyfer mewn amgylchedd diogel a gofalgar.

Beth yw'r cyfleoedd i chi?

Nod trefnydd y clwb yw creu lle tawel ac anffurfiol lle gall y plant ‘ymlacio' ar ôl ysgol a chael cyfle i chwarae a bod yng nghwmni eu cyfoedion.

Gall helpu i greu amgylchedd tawel a chroesawgar a chwarae rhan wrth ddarparu clwb llawn hwyl, diogel a chyfeillgar fod yn foddhaol iawn.

Pa gymwysterau y bydd eu hangen arnoch?

Y gymhareb staffio isafswm yw 1:8 o blant mewn clwb y tu allan i'r ysgol, ac mae'n rhaid i'r staff feddu ar lefel 2 o leiaf o restr bresennol Cyngor Gofal Cymru o Gymwysterau Derbyniol ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru neu Fframwaith Cymhwyster Integredig Skills Active ar gyfer Gwaith Chwarae.

Yn hyfforddai, byddwch yn dechrau yn gweithio mewn rôl oruchwyliol yn Gynorthwyydd Gweithiwr Chwarae a byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster lefel 2 mewn Gwaith Chwarae. Yna, gallwch ddatblygu i swydd rheoli neu oruchwyliwr gyda chymhwyster lefel 3. Gallwch hefyd ddewis astudio am radd mewn Gwaith Chwarae neu Waith Ieuenctid. 

Mae'n rhaid i unrhyw glwb y tu allan i oriau ysgol sy'n gofalu am blant o dan 8 oed am dros ddwy awr y diwrnod gofrestru â'r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Nid oes angen i glybiau a chanddynt blant rhwng 8 a 14 oed gofrestru â'r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Ffynonellau i gael rhagor o wybodaeth:

Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs
Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs (CPCKC) yn sefydliad cenedlaethol sy'n cychwyn, datblygu ac yn cefnogi clybiau Gofal Plant y tu Allan i Oriau Ysgol ledled Cymru.
Clybiau Plant Cymru Kids Clubs (Mewn ffenest newydd)

Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs
Bridge House
Station Road
Llanisien
Caerdydd
CF14 5UW
Ffôn: 029 2074 1000

Chwarae Cymru
Mae Chwarae Cymru yn hyrwyddo darpariaeth chwarae o safon uchel i bob plentyn, gan gefnogi pob agwedd o waith chwarae gyda staff, datblygu maes chwarae, addysg gwaith chwarae a hyfforddiant.
Chwarae Cymru (Mewn ffenest newydd)
029 2048 6050

Skills Active
Skills Active - Playwork (Mewn ffenest newydd)

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS)
Cymdeithas Wasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (Mewn ffenest newydd)

PAVS
36/38 Y Stryd Fawr
Hwlffordd
SA61 2DA
Ffôn: 01437 769422
E-bost: enquiries@pavs.org.uk

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC)
www.cqfw.net (Mewn ffenest newydd)

Lawrlwythwch gopi o Lwybrau Dysgu a Dilyniant o'r Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru sy'n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru:
http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/100603cqfwfandiagramen.pdf

Gyrfa Cymru
gyrfacymru.com (Mewn ffenest newydd)

Llinell Gymorth Cyngor Dysgu a Gyrfaoedd
0800 100 900

Coleg Sir Benfro
0800 9776 788
Cyrsiau Coleg Sir Benfro – Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Mewn ffenest newydd)
E-bost: admissions@pembs.ac.uk  

ID: 1787, adolygwyd 20/12/2017