Gwaith mewn Gofal Cymdeithasol

Cwrdd â'n Timau

Mae ein huwch dîm rheoli cefnogol wedi ymrwymo i ddiwylliant o fod yn agored ac yn dryloyw gyda pholisi drws agored. Parch yw un o'm prif werthoedd, croesawn syniadau newydd ac rydym yn annog her i wella'n meddyliadau a’n hymarferion yn barhaus.

Mae Sir Benfro yn sir fawr, wledig yn bennaf ac mae gennym amrediad eang o dimau arbenigol sy'n barod i ymateb i'r holl heriau amrywiol a ddaw yn eu sgil. Gyda strwythur gwaith cefnogol a chefnogaeth rheolwr profiadol, rydym am sicrhau bod gennych y cyfan sydd ei angen arnoch i ddatblygu fel gweithiwr proffesiynol a pherfformio hyd y gorau o’ch gallu wrth weithio mewn swydd rydych yn ei charu mewn amgylchedd blaengar a chreadigol.

Mae gennym gydberthnasau cryf ac effeithiol ag asiantaethau eraill, sy'n ein caniatáu i weithio ar y cyd er budd pobl Sir Benfro. Ac mae gennym gydberthnasau gweithio arbennig rhwng ein timau hefyd, i sicrhau y ceir gwaith effeithiol a chydlynol.

Ceir ystod amrywiol iawn o bobl yn ein timau gwaith cymdeithasol, ac mae'r uchelgais a'r ymdrech a rennir i wneud gwahaniaeth i fywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd yn ein cymuned yn ein huno ni i gyd.  P'un a ydych wedi cael eich geni a’ch magu yn Sir Benfro, yn ymwelydd tymhorol neu'n hollol newydd i'n sir arbennig, cewch groeso cynnes.

Gweithio i'r Gwasanaethau Plant

Gweithio i'r Gwasanaethau Oedlion

ID: 7477, adolygwyd 29/09/2022