Gwenwyn Bwyd

Beth mae'r Tîm Diogelwch a Safonau Bwyd yn ei wneud ynghylch gwenwyn bwyd?

Ystyr gwenwyn bwyd yw tostrwydd oherwydd un ai bacteria, eu tocsinau neu barasitiaid sydd mewn bwyd neu ddŵr.  Mae'r symptomau mwyaf cyffredin yn cynnwys dolur rhydd, chwydu a bola tost.   

Os bydd meddygon teulu yn gwybod bod amheuaeth neu gadarnhad o wenwyn bwyd, eu dyletswydd gyfreithiol yw rhoi gwybod i'n Hadran ni. Pan gawn ein hysbysu o wenwyn bwyd, boed hynny gan feddyg neu gan y sawl sy'n dioddef, byddwn yn rhoi cyfweliad i'r sawl sy'n dioddef er mwyn ceisio darganfod achos y tostrwydd, canfod unrhyw rai eraill a allai fod mewn perygl o ddal y tostrwydd, fel aelodau o'r teulu, neu gyda phlant bach a allai fynychu meithrinfeydd, unrhyw blant eraill a allai fod wedi bod yn agored i ddal y tostrwydd, a chanfod unrhyw bobl sy'n trin bwyd a allai fod yn dioddef gan wenwyn bwyd er mwyn sicrhau nad ydynt yn cael dod i'r gwaith hyd nes byddant wedi gwella ac wedi bod heb symptomau am y cyfnod gofynnol (48 o oriau gyda'r rhan fwyaf o fathau o wenwyn bwyd).  Mae'n debygol y bydd rhaid i swyddogion o'r tîm gysylltu gyda chyflogwyr mewn amgylchiadau fel hyn er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'u hymrwymiadau yn hyn o beth.   

Bydd yr ymchwiliad yn ceisio darganfod yr hyn yr oeddent wedi ei fwyta, pryd a lle y gwnaethant ei fwyta.  Mae llawer o bobl yn tybio eu bod yn dost oherwydd y peth diwethaf y maent wedi ei fwyta.  Y gwir yw y gallai fod yn rhywbeth wedi ei fwyta llawer o ddyddiau cyn hynny.  Os ydych yn drwgdybio eich bod dioddef gan wenwyn bwyd, byddwch gystal â chysylltu â'r Tîm Diogelwch a Safonau Bwyd cyn gynted ag y bo modd.   

O bryd i'w gilydd gallai'r Tîm Diogelwch a Safonau Bwyd fod wrthi'n ymchwilio i achosion o wenwyn bwyd cysylltiedig â mangreoedd neu ddigwyddiadau yn Sir Benfro.  Y rheswm dros ymchwilio i achosion, fel uchod, yw canfod ffynhonnell ac achos yr achos, atal y tostrwydd rhag ymledu rhagor, darganfod pwy sydd wedi dioddef neu bwy sy'n agored eto i ddal y tostrwydd, a sicrhau nad yw dioddefwyr sy'n trin bwyd yn cael dod i'r gwaith er mwyn atal rhagor o berygl o ymledu rhagor.  

Cynhelir ymchwiliadau i achosion o wenwyn bwyd trwy gynnull tîm amlddisgyblaethol o Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a gweithwyr eraill yr Awdurdod Lleol, ynghyd â gweithwyr proffesiynol meddygol, fel Ymgynghorwyr Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy, Microbiolegwyr, Epidemiolegwyr, ac ati.  

Os oes modd cysylltu achosion gyda mangreoedd neu bobl sydd wedi rhoi bwyd ar y farchnad nad yw'n ddiogel ac wedi peri achos, gallai'r Awdurdod ddilyn camau ffurfiol yn erbyn y busnesau neu'r bobl hynny, e.e. trwy eu herlyn.  

ID: 1585, adolygwyd 23/08/2017