Gwresogi eich Cartref

Gwresogi eich Cartref

Cadw’n ddiogel wrth gadw’n gynnes
Er eich diogelwch eich hun mae angen i chi wneud yn siŵr bod eich system wresogi’n gweithio’n iawn. Gall systemau gwresogi fod yn beryglus iawn os nad ydynt yn cael eu cynnal a’u cadw’n briodol.

  • Trefnwch fod eich cyfarpar coginio a gwresogi nwy/glo yn cael eu harchwilio’n flynyddol gan rywun sydd wedi ei gofrestru i archwilio diogelwch cyfarpar nwy neu gan beiriannydd HETAS Ltd
  • Gosodwch larwm carbon monocsid sydd wedi cael ei gymeradwyo
  • Peidiwch â chysgu mewn ystafell wely sydd â gwresogydd paraffin neu dân nwy heb ffliw.
ID: 2058, adolygwyd 23/01/2018

Cadw'n gynnes yn y gaeaf

Mae’n hanfodol cadw’n gynnes, yn enwedig yn ystod misoedd oer y gaeaf. Mae canllaw’r Adran Iechyd, ‘Cadw’n Gynnes, Cadw’n Iach’, yn darparu gwybodaeth am gadw’n iach yn y gaeaf drwy gadw’n gynnes. I gael copi, ewch i’w gwefan: www.gov.uk a chwiliwch am ‘cadw’n gynnes cadw’n iach’.  

ID: 2059, adolygwyd 23/01/2018

Cymorth ariannol â chostau gwresogi

Os ydych yn cael anhawster â chostau tanwydd yn y gaeaf, dylech gysylltu â’ch darparwr ynni.

Gall Llinell Gymorth Home Heat helpu â chynlluniau talu er mwyn ymestyn costau gwresogi dros gyfnod, a gall siarad â sefydliadau eraill ar eich rhan. Rhadffôn 0800 336 699

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliadau Tanwydd Gaeaf a/neu Taliadau Tywydd Oer.

Mae gan Age Cymrudaflen ffithiau dan y teitl ‘Help with heating costs in Wales’ y gallwch ei llwytho i lawr o’u gwefan:

www.ageuk.org.uk/cymru/home-and-care/help-at-home/help-with-heating

Mae gwefan Renewable Energy Centre yn rhoi cyngor ar fesurau y gallwch eu cymryd i arbed ynni yn y cartref. Cewch wybodaeth yno hefyd am eich canolfan gynghori ynni lleol a mentrau gan y Llywodraeth. Ewch i: www.therenewableenergycentre.co.uk

Mae NYTH yn gynllun gan y Llywodraeth sy’n gallu helpu gyda gwelliannau mewn cartrefi nad ydynt yn effeithlon o safbwynt ynni. Mae hefyd yn rhoi cyngor ynghylch arbed ynni.  
www.nestwales.org.uk Ffôn: 0808 808 22 44

Os ydych chi’n cael anawsterau gyda’ch defnydd o ynni a/neu’n dioddef o salwch yn gysylltiedig â phroblemau oerfel a lleithder oherwydd diffyg gwresogi ac ynysiad, efallai y bydd y cynllun Cosy Homes yn gallu helpu. Bydd yn rhaid i chi gael eich atgyfeirio i’r cynllun gan sefydliad partner (e.e. Age Cymru, Awdurdod Lleol, Gwasanaethau Cymdeithasol, Gofal a Thrwsio) sydd wedi adnabod eich bod mewn perygl o dlodi tanwydd, a’ch bod o bosibl yn methu cyflawni’r meini prawf cymhwyster arferol i ymgeisio am grantiau.   
Bydd yr Ymgynghorydd Cosy Homes ar gael i edrych ar opsiynau, atebion, grantiau a chyllid posibl i helpu i dalu am y mesurau sydd eu hangen, a bydd hefyd yn gallu eich cynorthwyo drwy’r broses i sicrhau eich bod yn gallu gwresogi eich cartref yn ddigonol a hynny am gost rhesymol.  
Ffôn: 01437 773300 E-bost: ben.williams@royalvoluntaryservice.org.uk

ID: 2062, adolygwyd 23/01/2018