Gwybodaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Cyfeiriadur o'n hysgolion sy'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg

Cynigir addysg cyfrwng Cymraeg ledled Sir Benfro o fewn pellter rhesymol i'ch cartref. Isod fe welwch gyfeiriadur o ysgolion cynradd ac uwchradd lle gall eich plentyn gael mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg i ddod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Ysgol Cilgerran

Ysgol Arberth

Ysgol Casmael

Ysgol Casblaidd

Ysgol Bro Ingli

Ysgol Clydau

Ysgol Gelli Aur

Ysgol Ger y Llan

Ysgol Glannau Gwaun

Ysgol Gymunedol Brynconin

Ysgol Croesgoch

Ysgol Maenclochog

Ysgol Wdig

Ysgol Eglwyswrw

Ysgol Hafan y Mor

Ysgol Llanychllwydog

Ysgol Llandudoch

Ysgol y Frenni

Ysgol Caer Elen

ID: 8242, adolygwyd 15/06/2022

Cyfleoedd cyn-ysgol

Os ydych chi'n dewis addysg cyfrwng Cymraeg, mae digon o gefnogaeth ar gael i roi sylfaen gadarn i'ch plentyn o oedran ifanc.

Cymraeg i blant: Grwpiau cynenedigol, grwpiau tylino, grwpiau ioga a grwpiau Stori a Chân.
Clwb Cwtsh: Rhaglen flasu llawn hwyl wedi'i hanelu at rieni ac aelodau estynedig o'r teulu, gan ganolbwyntio ar siarad Cymraeg â phlant ifanc. Nid oes angen i chi allu siarad na deall unrhyw Gymraeg i ymuno.
Cylch Ti a Fi: Grwpiau ar gyfer rhieni a phlant bach lle gall eich plentyn fwynhau chwarae a gwneud ffrindiau mewn amgylchedd Cymreig.
Meithrinfeydd: Mae yna feithrinfeydd dydd dwyieithog sy'n cyflwyno Cymraeg i blant o'r dechrau, trwy weithgareddau yn Gymraeg a chyfathrebu yn Gymraeg gyda'r babanod a'r plant bach.
Cylch Meithrin: Sesiynau addysg a datblygiad ar gyfer plant dwy oed hyd at oedran ysgol. Mae gan y plant gyfle i gymdeithasu a dysgu.
Dosbarthiadau meithrin yn yr ysgol: Mae gan rai o'n hysgolion Cymraeg ddosbarthiadau Meithrin.

ID: 8074, adolygwyd 15/06/2022

Trosglwyddo i addysg cyfrwng Cymraeg

Ydych chi wedi symud i Sir Benfro yn ddiweddar neu a hoffech i'ch plentyn drosglwyddo i addysg cyfrwng Cymraeg? Mae gennym ganolfannau iaith pwrpasol yn Sir Benfro ar gyfer plant cynradd sydd wedi symud i'r ardal yn ddiweddar neu a hoffai symud i addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd ein canolfannau iaith yn cefnogi’ch plentyn i gaffael y Gymraeg wrth iddynt drosglwyddo i'r ysgol newydd.


Pwrpas Canolfannau Iaith yw darparu cefnogaeth i hwyrddyfodiaid i'r Gymraeg fel bod eu caffaeliad o'r iaith yn eu galluogi i gael mynediad llawn a chymryd rhan mewn addysg cyfrwng Cymraeg.
Mae ein canolfannau wedi'u lleoli yn yr ysgol uwchradd ar gyfer y clwstwr, un yn Ysgol Bro Gwaun yn Abergwaun, un yn Ysgol y Preseli yn Nghrymych, ac un yn Ysgol Caer Elen yn Hwlffordd. Maent yn cael eu staffio gan athro cymwysedig sydd â set o sgiliau penodol fel athrawon iaith, ac felly yn fodelau rôl ieithyddol rhagorol.


Mae'r tair canolfan iaith yn cefnogi hwyrddyfodiaid i'r Gymraeg gyda chwrs rhan-amser dwy flynedd. Mae'r ddarpariaeth yn benodol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 gan fod yr arferion trochi yn y Cyfnod Sylfaen yn effeithiol wrth gefnogi disgyblion sy'n cyrraedd fel hwyrddyfodiaid yn ystod y Cyfnod Sylfaen. Mae staff y canolfannau iaith yn cyfathrebu'n rheolaidd ag ysgol y disgybl, a'u rhieni i drafod cynnydd y disgyblion. Mae disgyblion yn ymuno â'r Ganolfan Iaith ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn ysgol yn unol â phryd bynnag y maent wedi symud i addysg cyfrwng Cymraeg.

Ysgol Cilgerran

Ysgol Arberth

Ysgol Casmael

Ysgol Casblaidd

Ysgol Bro Ingli

Ysgol Clydau

Ysgol Gelli Aur

Ysgol Ger y Llan

Ysgol Glannau Gwaun

Ysgol Gymunedol Brynconin

Ysgol Croesgoch

Ysgol Maenclochog

Ysgol Wdig

Ysgol Eglwyswrw

Ysgol Hafan y Mor

Ysgol Llanychllwydog

Ysgol Llandudoch

Ysgol y Frenni

Ysgol Caer Elen

ID: 8075, adolygwyd 10/11/2021

Cwestiynau Cyffredin

Beth os dw i ddim yn siarad Cymraeg?

Peidiwch â phoeni. Mae nifer o blant mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Benfro’n dod o gefndir di-Gymraeg. Byddwch yn cael cymorth da gan eich dewis ysgol. Maen nhw’n cyfathrebu gyda rhieni yn y ddwy iaith ac mae digonedd o gymorth i helpu gyda gwaith ysgol.


A fydd dysgu Cymraeg yn effeithio ar Saesneg fy mhlentyn?

Na fydd! A dweud y gwir, gallai hyd yn oed helpu Saesneg eich plentyn. Trwy ddysgu dwy iaith ar yr un pryd, daw plant yn fwy ymwybodol sut y mae ieithoedd yn gweithio’n gyffredinol. Mae canlyniadau diweddar yn awgrymu bod plant sy’n cael addysg ddwyieithog yn gwneud yn well mewn pynciau ar draws y cwricwlwm – gan gynnwys Saesneg! Dengys ymchwil fod gallu siarad a defnyddio dwy iaith yn gwella gallu plentyn i ddefnyddio a dysgu iaith yn gyffredinol.


A ddylwn i ddysgu Cymraeg ochr yn ochr â’m plentyn?

Mae rhai rhieni, ar ôl dewis ysgol cyfrwng Cymraeg i’w plentyn, yn penderfynu dysgu Cymraeg hefyd. Mae’n gyfle gwych i ddysgu gyda’ch gilydd, i ymarfer eich sgiliau iaith ar eich gilydd a threulio amser gwerth chweil gyda’ch gilydd. Mae gan Dysgu Cymraeg Sir Benfro amrywiaeth o gyrsiau sy’n addas i ddysgwyr ar bob lefel.


A fyddaf yn gallu helpu gyda gwaith cartref yn nes ymlaen?

Mae ysgolion cyfrwng Cymraeg wedi’u harfogi’n dda i gefnogi rhieni o gefndiroedd di-Gymraeg gyda llawer o offer i’ch helpu. Gall ysgolion anfon gwaith cartref allan yn ddwyieithog, a fydd yn helpu i feithrin sgiliau cyfieithu eich plentyn a bydd athro neu athrawes eich plentyn yn fwy na hapus i’ch helpu chi gyda gwaith cartref eich plentyn. Mae ymchwil wedi dangos hefyd bod plant sy’n gorfod cyfieithu tasg i’w rhieni’n cael dealltwriaeth well am y pwnc, gan bod y broses o gyfieithu’n atgyfnerthu’r pwnc ym meddwl y plentyn.

Addysg Cyfrwng Cymraeg Sir Benfro

Canolfannau Iaith Sir Benfro

ID: 8076, adolygwyd 15/06/2022