Gwybodaeth Aelodau

Ffurflen a Gweithdrefnau'r Pwyllgor Safonau

Kraus - ADRODDIAD AR BENDERFYNIAD

 

Mae'r nodyn hwn wedi'i baratoi i gynorthwyo aelodau sy'n dymuno mynychu cyfarfod y Pwyllgor Safonau yn bersonol er mwyn cyflwyno cais am oddefeb. Dylid cwblhau'r ffurflen gais ym mhob achos â manylion llawn y rhesymau o blaid y cais.

Yn gyffredinol, byddai disgwyl i aelod sydd â buddiant personol a rhagfarnus mewn eitem a drafodir ddatgelu'r buddiant hwnnw a gadael y cyfarfod. Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor Safonau wedi penderfynu dyrannu goddefeb i’r holl aelodau ymddangos gerbron y pwyllgor er mwyn gwneud cais am oddefeb wyneb yn wyneb.

 

(1) Gweithdrefn arfaethedig

(a) Mae'n rhaid cwblhau ffurflen gais goddefeb a'i chyflwyno i Swyddog Monitro neu Glerc Gwasanaethau Pwyllgor y Pwyllgor Safonau cyn y cyfarfod ym mhob achos, ni waeth a fydd yr aelod yn mynychu'r cyfarfod yn bersonol ai peidio. Oni bai am amgylchiadau eithriadol, dylid cyflwyno'r ffurflen o leiaf deg diwrnod gwaith cyn cyfarfod y Pwyllgor Safonau. Gellir dod o hyd i gopïau o'r ffurflen (ar gael ar ffurf electronig neu bapur) oddi wrth y Swyddog Monitro neu Glerc Gwasanaethau Pwyllgor y Pwyllgor Safonau, y mae eu manylion cyswllt wedi'u nodi isod.

(b) Yn y cyfarfod, bydd yr aelod yn cael ei wahodd gan y cadeirydd i gyflwyno'i gais i'r Pwyllgor Safonau.

(c) Gallai aelodau o'r pwyllgor ofyn cwestiynau i'r ymgeisydd er mwyn egluro unrhyw faterion mewn perthynas â'r cais.

(d) Ni chaniateir i ymgeiswyr ofyn unrhyw gwestiynau i'r pwyllgor, heblaw am gwestiynau i'r cadeirydd ynglŷn â'r weithdrefn.

(e) Gofynnir i ymgeiswyr gadw eu cyflwyniad i uchafswm o bum munud.

(f) Ar ôl cyflwyno'r cais ac ymateb i gwestiynau gan y pwyllgor (os oes rhai), mae'n rhaid i ymgeiswyr adael yr ystafell gyfarfod ac aros y tu allan i'r cyfarfod yn ystod trafodaethau'r pwyllgor.

(g) Ni fydd ymgeiswyr yn cael eu galw yn ôl i'r cyfarfod ar ôl i drafodaethau'r pwyllgor er mwyn cael eu hysbysu am y penderfyniad. Bydd ymgeiswyr sy'n aros nes i'r cyfarfod ddod i ben yn cael eu hysbysu o benderfyniad y pwyllgor wyneb yn wyneb gan Swyddog Monitro neu Glerc Gwasanaethau Pwyllgor y Pwyllgor Safonau. Bydd ymgeiswyr na allant aros nes i'r cyfarfod ddod i ben yn cael eu hysbysu'n ysgrifenedig am y canlyniad.

 

(2) Sylwch nad oes rhaid i aelodau fynychu wyneb yn wyneb a gallant barhau i ddefnyddio'r ffurflen gais goddefeb yn unig, os yw'n well ganddynt.

(3) Sylwch y gallai methu â chydymffurfio â'r gweithdrefnau uchod effeithio ar allu'r pwyllgor i wneud penderfyniad terfynol yn gyflym.

(4) Arweiniad pellach

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach mewn perthynas â'r gweithdrefnau uchod, mae croeso i chi gysylltu â'r Swyddog Monitro ar 01437 776564 / rhian.young@pembrokeshire.gov.uk  neu’r Clerc Gwasanaethau Pwyllgor ar 01437 775355 /jenny.capitao@pembrokeshire.gov.uk

Cais i`r pwyllgor safonau am oddefeb

 

 

 

 

ID: 8026, adolygwyd 02/12/2021