A yw'r masnachwr yn iawn?

In the guide

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Pan fyddwch yn prynu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol gan fasnachwr, byddwch yn ymrwymo i gontract sy'n gosod cyfrifoldebau cyfreithiol a rhwymedau ar y ddau barti. Efallai bydd rhai masnachwyr yn ceisio osgoi eu cyfrifoldebau cyfreithiol ac yn gwrthod eich hawliau i chi. Beth os dywed masnachwr na chewch ad-daliad, mae'n gwrthod ailgyflawni'r gwasanaeth neu ni fydd yn eich digolledu os bydd cynnwys digidol yn difrodi'ch dyfais? Sut byddwch chi'n gwybod a yw'r masnachwr yn iawn neu beidio?

Mae'r canllaw hwn yn cynnig atebion i broblemau nodweddiadol sy'n codi pan fyddwch eisiau cwyno am nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol.

Cwestiynau cyffredin

MAE'R NWYDDAU A BRYNAIS YN DDIFFYGIOL AC MAE'R MASNACHWR YN GWRTHOD HELPU. A YW HYN YN IAWN?

O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, y masnachwr a werthodd y nwyddau sy'n atebol am nwyddau nad ydynt o ansawdd boddhaol, yn addas i'w diben, fel y'u disgrifiwyd neu nad ydynt yn cyfateb i fodel neu sampl o'r nwyddau. Rhaid iddo gynnig rhwymedi cyfreithiol i chi: yr hawl tymor byr i wrthod y nwyddau (cael ad-daliad), yr hawl i atgyweirio neu amnewid y nwyddau, yr hawl i ostyngiad yn y pris neu'r hawl derfynol i wrthod y nwyddau. Hyd yn oed os gwerthwyd y nwyddau dan warant gwneuthurwr, bydd gennych hawl i hawlio yn erbyn y masnachwr. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno, gallwch hawlio o dan y warant. Mae gwarant yn gyfreithiol rwymol, felly os bydd gwneuthurwr yn gwrthod ei hanrhydeddu, gallwch hawlio yn ei erbyn am dor-contract. Gweler 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau:eich hawliau fel defnyddiwr'am ragor o wybodaeth.

Os taloch chi am y nwyddau chyllid a drefnwyd i chi gan y masnachwr neu cherdyn credyd a bydd pris y nwyddau yn fwy na 100 ond yn llai na 30,000, mae gennych hawliau o dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. O dan Adran 75 y Ddeddf, bydd darparwr y cyllid / cerdyn yr un mor gyfrifol 'r masnachwr am dor-gontract neu gamliwiad. Mae hyn yn cynnwys cyflenwi nwyddau diffygiol. Mae gennych hawl i hawlio yn erbyn y masnachwr, darparwr y cyllid / cerdyn, neu'r naill a'r llall ohonynt. Os bydd cost y nwyddau dros 30,000ond yn llai na 60,260,a threfnwyd y cyllid yn benodol i brynu'r nwyddau hynny, mae'n bosibl y gallwch hawlio yn derbyn y cwmni cyllid o dan adran 75A Deddf Credyd Defnyddwyr 1974. Os nad ydych yn fodlon ar ymateb y darparwr cyllid, mynnwch gyngor y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol.

DYCHWELAIS Y NWYDDAU DIFFYGIOL, OND CYNIGODD Y MASNACHWR NODYN CREDYD YN UNIG. A YW HYN YN IAWN?

Nac ydy. Nid oes rhaid i chi dderbyn nodyn credyd os bydd nwyddau a gyflenwyd i chi yn ddiffygiol. Mae gennych hawl i rwymedi cyfreithiol: yr hawl tymor byr i wrthod y nwyddau a chael ad-daliad, yr hawl i atgyweirio neu gyfnewid y nwyddau, yr hawl i ostyngiad yn y pris neu hawl derfynol i wrthod y nwyddau.

Os byddwch yn dewis derbyn nodyn credyd pan fydd y nwyddau yn ddiffygiol, mae'n bosibl y byddwch wedi derbyn y rhwymedi hwnnw fel setliad ac efallai na fyddwch yn gallu newid eich meddwl.

RWYF WEDI NEWID FY MEDDWL AM Y NWYDDAU. A OES RHAID I'R MASNACHWR ROI AD-DALIAD I MI?

Os gwnaethoch brynu'r nwyddau ar safle'r masnachwr, na, nid oes gennych hawl i gael ad-daliad. Ni fydd gennych hawl i gael ad-daliad ac eithrio yn achos nwyddau nad ydynt yn 'cydymffurfio 'r contract' – er enghraifft os byddant yn ddiffygiol. Mae gan lawer o fasnachwyr bolisau dychwelyd sy'n aml yn fwy hael na'r hyn y mae angen iddynt ei gynnig yn gyfreithiol ac maent yn caniatu i chi ddychwelyd nwyddau ar l newid eich meddwl; gwiriwch delerau'r polisi, oherwydd gall hyn amrywio yn l y masnachwr.

Os prynoch chi nwyddau gan fasnachwr a gwnaed y contract o bell heb gyswllt wyneb-yn-wyneb (er enghraifft, dros y ffn, ar-lein neu o gatalog), bydd rheolau gwahanol yn gymwys. O dan yr amgylchiadau hyn, efallai bydd gennych hawl i gael cyfnod canslo o 14 diwrnod a wnaiff ganiatu i chi ddychwelyd nwyddau yn gyfreithiol am ba reswm bynnag, gan gynnwys newid eich meddwl amdanynt. Mae rhai eithriadau i'r rheol hon. Gweler ein taflen 'Prynu dros y rhyngrwyd, y ffon neu drwy archeb bost: esboniad o gontractau o bell' am ragor o wybodaeth.

Os prynoch chi'r nwyddau 'i ffwrdd o'r safle' – fel yn eich cartref neu eich lle gwaith – ac maent wedi costio mwy na 42, yna efallai bydd gennych hawl i gael cyfnod canslo o 14 diwrnod os newidiwch eich meddwl amdanynt. Mae rhai eithriadau i'r rheol hon. Gweler ein taflen 'Prynu gartref: esboniad o gontractau oddi ar y safle' am ragor o wybodaeth.

Os byddwch yn llofnodi contract yn eich cartref gyda'r masnachwr yn bresennol, gan ddefnyddio cyllid a drefnir gan y masnachwr, efallai y bydd gennych hawl i gael cyfnod canslo, pan allwch newid eich meddwl a chanslo'r contract ar gyfer y nwyddau a'r cytundeb cyllid.

DYCHWELAIS NWYDDAU DIFFYGIOL OND DANGOSODD Y MASNACHWR ARWYDD 'DIM AD-DALIADAU'. A YW HYN YN IAWN?

O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, mae teler mewn 'hysbysiad i ddefnyddwyr' (hysbysiad ar safle'r masnachwr sy'n berthnasol i bob cwsmer) sy'n anelu at atal neu ei gwneud hi'n anodd i chi hawlio'ch hawl gyfreithiol a rhwymedau yn annheg yn awtomatig o dan yr holl amgylchiadau; ni all masnachwr ddibynnu arno na'i orfodi yn eich erbyn. Fe'i gelwir hefyd yn deler ar 'gosbrestr'. Nid yw 'dim ad-daliadau' yn eich rhwymo'n gyfreithiol ac mae gennych yr hawl i'w herio.

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn atal arferion masnachol sy'n annheg i ddefnyddwyr. Gall hysbysiad 'dim ad-daliadau' fod yn gamarweiniol a chael ei ystyried yn arfer masnachol annheg o dan y Rheoliadau. Rhowch wybod i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth i'w hatgyfeirio i safonau masnach.

MAE GWARANT Y NWYDDAU DIFFYGIOL WEDI DOD I BEN AC NI WNAIFF Y MASNACHWR DDERBYN CYFRIFOLDEB. A YW HYN YN IAWN?

Nac ydy. Mae gwarantau yn ychwanegol i'ch hawliau cyfreithiol fel defnyddiwr. Os na roddwyd gwarant i chi neu mae'r warant wedi dod i ben, mae gennych hawliau a rhwymedau o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 o hyd.

Yng Nghymru a Lloegr, mae gennych uchafswm o chwe blynedd o ddyddiad y tor contract (sef dyddiad cyflenwi'r nwyddau diffygiol) i wneud hawliad yn erbyn y masnachwr. Mae hyn ychydig yn wahanol yn yr Alban, lle mae gennych uchafswm o bum mlynedd i gyflwyno hawliad, yn dechrau o'r adeg pan ddaethoch i wybod bod y nwyddau'n ddiffygiol.

Nid yw hyn yn golygu bod rhaid i'r nwyddau bara'r pump neu'r chwe blynedd; mae'n dibynnu ar yr hyn sy'n rhesymol ar gyfer y math o nwyddau a gyflenwyd.

MAE'R NWYDDAU A BRYNAIS YN Y 'SL' YN DDIFFYGIOL. NI WNAIFF Y MASNACHWR DDERBYN CYFRIFOLDEB AM NWYDDAU A WERTHWYD YN Y 'SL'. A YW HYN YN IAWN?

Nac ydy. Mae gennych yr un hawliau dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan brynwch nwyddau yn y sl phan fyddwch yn eu prynu am eu pris llawn. Fodd bynnag, os gostyngir pris y nwyddau oherwydd diffyg naill ai a ddygwyd i'ch sylw cyn i chi eu prynu, neu pe byddech wedi archwilio'r nwyddau a buasai'r diffyg wedi bod yn amlwg i chi, ni fuasech yn gallu hawlio rhwymedi gan y masnachwr am y diffyg penodol hwnnw.

RWYF WEDI COLLI'R DDERBYNNEB. DYWED Y MASNACHWR NAD OES GENNYF UNRHYW HAWLIAU BELLACH. A YW HYN YN IAWN?

Nac ydy. Nid oes rhaid i chi ddangos eich derbynneb i wneud hawliad yn erbyn y masnachwr am nwyddau diffygiol. Fodd bynnag, bydd rhaid i chi brofi eich bod wedi prynu'r nwyddau, faint gwnaethoch dalu a phryd gwnaethoch eu prynu. Fel arfer, defnyddir derbynneb i wneud hyn, ond gallech ddefnyddio'r nodyn danfon, copi o'ch datganiad banc neu ddatganiad cerdyn credyd.

NID YW'R DILLAD A BRYNAIS MEWN SIOP YN FFITIO. NI WNAIFF Y MASNACHWR ROI AD-DALIAD I MI. A YW HYN YN IAWN?

Ydy. Ni fydd gennych hawl i gael rhwymedi cyfreithiol, fel yr hawl i wrthod nwyddau o fewn 30 diwrnod am ad-daliad llawn, ac eithrio yn achos nwyddau nad ydynt yn 'cydymffurfio 'r contract' (sy'n ddiffygiol).

PRYNAIS BEIRIANT GOLCHI AR SAFLE'R MASNACHWR AC FE'I DISGRIFIWYD FEL A GANLYN: 'YN GWEITHIO'N IAWN, OND RHYWFAINT O DDIFROD'; SYLWAIS FOD Y CASIN WEDI'I DDIFRODI OND NI WNAIFF Y MASNACHWR EI DDERBYN YN L. A YW HYN YN IAWN?

Ydy. Os gwnaeth y masnachwr eich hysbysu'n glir fod diffyg ar gasin y peiriant golchi cyn i chi ei brynu, ni allwch ei ddychwelyd oherwydd y rheswm hwnnw ar l ei brynu. Fodd bynnag, dylai weithio, bod yn addas i'w ddiben a bod fel y'i disgrifiwyd serch hynny.

MAE ARNAF EISIAU PRYNU'R MODEL A ARDDANGOSIR OND GWRTHODODD Y MASNACHWR EI WERTHU. ALL Y MASNACHWR WRTHOD GWERTHU NWYDDAU?

Gall. Diben nwyddau a arddangosir mewn siop yw rhoi cyfle i chi gynnig eu prynu (gelwir hyn yn 'wahoddiad i drafod'). Mae gan y masnachwr hawl gyfreithiol i wrthod eich cynnig i brynu. Bydd yr un rheol yn gymwys pan fydd nwyddau wedi'u labelu 'r pris anghywir; ni fydd rhaid i'r masnachwr eu gwerthu am y pris hwnnw. Fodd bynnag, os gwnaiff y masnachwr eich camarwain ynghylch y pris, gallai hynny gael ei ystyried yn arfer masnachol annheg, sy'n groes i Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. Rhowch wybod i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth i atgyfeirio'r mater i safonau masnach.

MAE FY ANRHEG YN DDIFFYGIOL. MAE'R MASNACHWR YN GWRTHOD TRAFOD MI OHERWYDD NI PHRYNAIS YR EITEM. A YW HYN YN IAWN?

O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, mae'r prynwr yn ymrwymo i gontract gyda'r masnachwr ar gyfer cyflenwi nwyddau ac, felly, mae ganddo hawliau a rhwymedau os bydd y nwyddau'n ddiffygiol. Fodd bynnag, o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Parti) 1999, os gwnaiff y prynwr ddatgan yn glir fod y nwyddau wedi'u bwriadu i fod yn anrheg i chi, mae'n bosibl y gallwch hawlio yn erbyn y masnachwr os bydd y nwyddau yn ddiffygiol. I atal unrhyw broblemau, mae'n syniad da i'r prynwr ofyn i'r masnachwr am dderbynneb rhodd.

ARCHEBAIS NWYDDAU I'W DANFON ERBYN DYDDIAD PENODOL AC NI DDANFONWYD Y NWYDDAU. NI WNAIFF Y MASNACHWR ADAEL I MI GANSLO. A YW HYN YN IAWN?

Cyn belled ag yr ydych chi a'r masnachwr wedi cytuno ar y dyddiad danfon a bod hwn yn un o delerau'r contract, gallwch ganslo'r contract a chael ad-daliad llawn os na ddanfonir y nwyddau erbyn y dyddiad hwnnw. Fel dewis arall, gallwch geisio cael iawndal gan y masnachwr yn ogystal rhoi cyfle olaf iddo ddanfon y nwyddau.

ARCHEBAIS NWYDDAU OND NI CHYTUNAIS DDYDDIAD DANFON. BETH MAE GENNYF HAWL IDDO?

Os na chytunwch ar ddyddiad danfon penodol, mae'r masnachwr wedi'i rwymo yn l y gyfraith i ddanfon y nwyddau i chi heb oedi gormodol a beth bynnag heb fod yn fwy na 30 niwrnod o'r diwrnod y gwnaed y contract. Os dywedoch wrth y masnachwr, cyn ymrwymo i'r contract, bod danfon o fewn 30 niwrnod yn hanfodol ac nid yw'r masnachwr yn eu danfon o fewn y cyfnod hwnnw, neu mae'n gwrthod danfon y nwyddau o gwbl, mae gennych yr hawl i derfynu'r contract.

YMRWYMAIS I GONTRACT MASNACHWR I ATGYWEIRIO TWLL YN FY NHO. NI WNAETH GYFLAWNI'R GWAITH ATGYWEIRIO'N GYWIR AC NID YW YMDRECH ARALL I ATGYWEIRIO WEDI GWEITHIO. DYWED Y MASNACHWR FOD GANDDO'R HAWL I DRI CHYNNIG I GYWIRO'R GWAITH. A YW HYN YN IAWN?

Mae'r masnachwr yn darparu gwasanaeth i chi ac mae'r gyfraith yn datgan fod rhaid iddo gyflawni'r atgyweiriadau i'r to gyda gofal a sgl rhesymol. Os bydd yn methu gwneud hynny, mae gennych yr hawl i fynnu bod y gwaith atgyweirio'n cael ei gyflawni eto o fewn cyfnod rhesymol, heb anghyfleustra mawr na chost i chi. Lle nad yw'n bosibl ailgyflawni'r gwaith, ni ellir ei wneud o fewn amser rhesymol neu heb achosi anghyfleustra mawr i chi, mae hawl gennych gael gostyngiad yn y pris, sy'n gallu bod cymaint ag ad-daliad llawn. Os ydych yn dymuno, gallwch roi mwy o gyfleoedd i fasnachwr wneud y gwaith atgyweirio, ond nid yw'n orfodol yn gyfreithiol i chi wneud. Mae'r canllaw'Cyflenwi gwasanaethau: eich hawliau fel defnyddiwr'yn rhoi rhagor o wybodaeth.

GADEWAIS I WERTHWR DDOD I MEWN I FY NGHARTREF A LLOFNODAIS GYTUNDEB. ALLA' I GANSLO'R CYTUNDEB?

Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, bydd gennych hawl i gael cyfnod canslo o 14 diwrnod. Bydd rhaid i'r masnachwr eich hysbysu'n ysgrifenedig am eich hawl i ganslo fel rhan o'ch hawl i gael gwybodaeth benodol cyn llunio'r contract; mae peidio gwneud hynny yn drosedd. Mae'r canllaw 'Prynu gartref – esboniad o gontractau oddi ar y safle' yn rhoi rhagor o wybodaeth.

Os byddwch yn prynu nwyddau a gwasanaethau yn eich cartref chyllid a drefnir gan y masnachwr, efallai bydd gennych hawl i ganslo'r contract yn ogystal 'r cytundeb credyd. O dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974, bydd gennych gyfnod o bum diwrnod i ganslo'r contract a'r cytundeb credyd; bydd y cyfnod hwn yn cychwyn pan gewch ail gopi o'r cytundeb cyllid trwy'r post.

MAE'R MASNACHWR WEDI CODI FFI ARNAF AM DDEFNYDDIO FY NGHERDYN CREDYD I BRYNU NWYDDAU. BETH MAE GENNYF HAWL IDDO?

O dan Reoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012, a ddiwygiwyd gan Reoliadau Gwasanaethau Talu 2017, gwaherddir masnachwr rhag codi gordaliadau ar ddefnyddwyr am ddefnyddio dulliau talu canlynol:

  • cardiau credyd, debyd a charge cards
  • gwasanaethau e-dalu, fel PayPal
  • Apple pay, Android pay neu ddulliau talu tebyg eraill

Gall masnachwr godi gordaliad am ddulliau eraill o dalu, ond ni all y swm fod yn ormodol; rhaid iddo adlewyrchu'r gost wirioneddol i'r masnachwr o brosesu'r taliad. Mae'r rheoliadau hyn yn berthnasol i'r mwyafrif o gontractau gwerthiannau a gwasanaethau.

Mae'r Rheoliadau'n rhoi hawliau i chi unioni camwedd. Ni all y masnachwr orfodi unrhyw ofyniad i dalu gordaliad sydd wedi'i wahardd, neu'r rhan o ordaliad sy'n ormodol. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i chi dalu. Os ydych eisoes wedi talu'r gordaliad, neu'r gormodedd, mae gennych hawl i ad-daliad.

CEFAIS FY NGHAMARWAIN YN BWRPASOL GAN Y MASNACHWR GAN IDDO DDISGRIFIO CYNNYRCH YN FFUG I MI CYN EI WERTHU. BETH YW FY HAWLIAU?

Mae gennych hawliau o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. Os oedd gweithredu camarweiniol y masnachwr yn ffactor arwyddocaol yn eich penderfyniad i fynd ymlaen a'r pryniad, gallai fod gennych hawl i ddadwneud y contract neu dderbyn gostyngiad ar y pris y taloch; os cawsoch golled ariannol neu dioddefoch drallod neu anghyfleustra, gallwch hawlio iawndal. Mae'r canllaw 'Arferion camarweiniol ac ymosodol - eich hawl i unioni camwedd' yn rhoi rhagor o wybodaeth.

Gan nad yw'r cynnyrch fel y'i disgrifiwyd, mae'r masnachwr wedi torri'r contract ac mae gennych hawliau a rhwymedau o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 hefyd. Mae gennych yr hawl i ad-daliad, atgyweirio (os yw'n berthnasol), amnewidiad neu ostyngiad yn y pris. Mae'r canllaw'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau fel defnyddiwr'yn rhoi rhagor o wybodaeth.

CEFAIS FY RHOI DAN BWYSAU DIFRIFOL YN FY NGHARTREF I ARWYDDO CONTRACT. BETH ALLAF I EI WNEUD?

Os defnyddiodd y gwerthwr bwysau difrifol gan efallai ymddwyn yn ymosodol mewn ffordd a effeithiodd ar eich barn a'ch bod wedi arwyddo contract na fyddech wedi'i arwyddo fel arall, mae gennych hawliadau o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. Efallai y bydd gennych hawl i ddadwneud y contract neu dderbyn gostyngiad ar y pris y taloch; os cawsoch golled ariannol neu dioddefoch drallod neu anghyfleustra, gallwch hawlio iawndal. Gweler 'Arferion camarweiniol ac ymosodol - eich hawl i unioni camwedd' am ragor o wybodaeth.

NI WNAED Y GWAITH ATGYWEIRIO I'M CAR YN IAWN. MAE'R MASNACHWR YN DWEUD EI FOD YN GALLU CWBLHAU'R HOLL WAITH ATGYWEIRIO ETO, OND NID CYN IDDO DDYCHWELYD O'I WYLIAU I AWSTRALIA YMHEN CHWE WYTHNOS. A OES RHAID I MI DDERBYN HYN?

Nac oes. Os nad oes modd ailwneud y gwaith atgyweirio i'r car o fewn cyfnod rhesymol neu heb achosi anghyfleustra mawr i chi, mae gennych yr hawl i ostyngiad yn y pris. Dyma'r gwahaniaeth rhwng pris y contract a gwerth y gwaith atgyweirio a wnaed yn wreiddiol, a allai fod cymaint ag ad-daliad llawn.

DEFNYDDIODD Y MASNACHWR GYNNYRCH RHATACH AC ISRADDOL I BAENTIO FY YSTAFELL FYW, ER FY MOD WEDI PENDERFYNU BWRW YMLAEN 'R GWAITH OHERWYDD DYWEDODD Y BYDDAI'N DEFNYDDIO CYNNYRCH PENODOL O'R ANSAWDD GORAU. DYWEDODD MAI'R UN PETH YW'R CYNNYRCH OND RWY'N ANGHYTUNO. BETH ALLA' I EI WNEUD?

Os cytunoch fwrw ymlaen 'r gwaith ar sail yr hyn y dywedodd y masnachwr wrthoch chi am y math o baent y byddai'n ei ddefnyddio, mae hyn yn llunio rhan o'r contract rhyngoch chi. Gan na ddefnyddiodd y masnachwr y paent cywir, mae wedi torri'r contract ac mae gennych hawl i rwymedi; gallwch ofyn i'r masnachwr ail-baentio'r ystafell gan ddefnyddio'r paent cywir, heb gost ychwanegol i chi.

Hefyd, gall fod gennych hawliau o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. Os oedd gweithredu camarweiniol y masnachwr yn ffactor arwyddocaol yn eich penderfyniad i fwrw ymlaen a'r pryniad, gallai fod gennych hawl i ddadwneud y contract neu dderbyn gostyngiad ar y pris a dalwyd gennych; os cawsoch chi golled ariannol neu os dioddefoch chi drallod ac anghyfleustra, gallwch hawlio iawndal. Mae'r canllaw 'Arferion camarweiniol ac ymosodol - eich hawl i unioni camwedd' yn rhoi rhagor o wybodaeth.

FE WNES I LAWRLWYTHO GM NEWYDD I'M LLECHEN O'N MAE'N RHOI'R GORAU I WEITHIO DRWY'R AMSER. DYWEDODD Y MASNACHWR Y BYDDAI'N RHOI DIWEDDARIAD I MI. AI DYMA'R ATEB CYWIR?

Ie, ar yr amod bod y diweddariad yn datrys y broblem. Os na fydd yn llwyddo i wneud hynny ac nid ydych wedi gallu chwarae'r gm o gwbl, mae gennych hawl i ad-daliad.

FE WNES I LAWRLWYTHO GM I'M FFN SYMUDOL, OND MAE WEDI DIFRODI RHAI O'R GEMAU ERAILL ROEDDWN I WEDI'U STORIO ARNO. MAE'R MASNACHWR YN DWEUD NAD OES DIM Y GALL EF EI WNEUD. A YW HYN YN IAWN?

Nac ydy. Gall fod hawl gennych i'r difrod gael ei atgyweirio o fewn cyfnod rhesymol, heb achosi anghyfleustra mawr i chi, neu gallwch gael iawndal am y difrod a achoswyd. Dylech gael eich iawndal o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad y cytunodd y masnachwr fod gennych hawl i'r iawndal.

Deddfwriaeth allweddol:

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Parti) 1999

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 260444, ID: 528, updated 24/10/2018