COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Arferion masnachu annheg

In the guide

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae gennych hawl i ddisgwyl bod masnachwyr yn onest ac yn eich trin yn deg pan fyddant yn hysbysebu, gwerthu a chyflenwi cynnyrch i chi. Yn y rhan fwyaf o achosion dyma beth sy'n digwydd oherwydd bod masnachwyr yn cydnabod bod masnachu'n deg yn creu teyrngarwch cwsmeriaid ac yn y pen draw yn creu busnes gwell.

Fodd bynnag, bydd rhai masnachwyr yn eich camarwain yn fwriadol, yn hepgor neu'n cuddio gwybodaeth bwysig, yn cymryd rhan mewn arferion masnachol ymosodol neu'n masnachu fel arall mewn ffordd sy'n annheg.

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn rhoi canllawiau clir i fasnachwyr ynghylch yr hyn a olygir wrth fasnachu annheg ac yn egluro'r canlyniadau i fasnachwyr sy'n torri'r Rheoliadau. Maent hefyd yn nodi llwybrau defnyddiwr i wneud iawn pan fyddant wedi cael eu camarwain gan weithredoedd masnachwr neu'n dioddef o arfer masnachol ymosodol.

Mae'r canllaw hwn yn rhoi gwybodaeth i chi am y gyfraith, pa mor annheg yr ymdrinnir ag arferion masnachol ac yn eich cyfeirio at ganllawiau manwl ar eich hawl gyfreithiol i wneud iawn os bydd pethau'n mynd o chwith.

Pa gynhyrchion mae'r gyfraith yn eu cwmpasu?

Mae'r diffiniad o gynnyrch o dan y Rheoliadau yn eang ei gwmpas ac mae'n cynnwys:

 • nwyddau
 • gwasanaethau
 • cynnwys digidol (lawrlwythiadau, apps, ayyb)
 • eiddo ansymudol (tai neu dir)
 • hawliau neu rwymedigaethau

Mae rhai cynhyrchion sydd wedi'u heithrio o'r rhan o'r rheoliadau sy'n ymdrin 'ch hawl i gael iawn; gweler yr ' arferion camarweiniol ac ymosodol: eich hawl i gywiro ' i gael rhagor o wybodaeth.

Beth mae'r gyfraith yn ei wahardd?

Mae gwaharddiad cyffredinol, neu waharddiad, ar arferion masnachol sy'n annheg.

Beth yw ystyr ' ymarfer masnachol '? Arfer masnachol yw unrhyw beth a wneir gan fasnachwr i hyrwyddo, gwerthu neu gyflenwi cynnyrch ar unrhyw adeg cyn, yn ystod neu ar l i chi brynu (os oes un). Fe'i hystyrir yn ' arfer masnachol annheg ' os yw'r canlynol yn berthnasol:

 • yw masnachwr yn broffesiynol, sy'n golygu nad ydynt yn bodloni'r safon sgiliau a gofal yn unol ag arferion gonest ac egwyddorion cyffredinol o ewyllys da o fewn eu sector busnes
 • mae'n newid, neu'n debygol o newid, penderfyniad a wnewch ynglyn 'r cynnyrch

Yn ogystal gwaharddiad cyffredinol, mae'r Rheoliadau hefyd yn gwahardd arferion masnachol sy'n gamarweiniol o ganlyniad i weithred neu anwaith masnachwr neu oherwydd eu bod yn ymosodol ac yn peri i chi wneud penderfyniad gwahanol am gynnyrch.

Mae rhestr o 31 o arferion masnachol sy'n cael eu hystyried yn annheg ym mhob amgylchiad ac sydd wedi'u gwahardd yn llwyr.

Camau camarweiniol

Mae gennych hawl i ddisgwyl bod masnachwr yn rhoi gwybodaeth glir a chywir i chi, sy'n eich galluogi i wneud penderfyniad gwybodus am gynnyrch; ond, nid yw rhai masnachwyr yn chwarae yn l y rheolau. Mae arfer masnachol yn mynd yn weithred gamarweiniol pan fydd masnachwr yn rhoi gwybodaeth ffug i chi neu'n ei chyflwyno yn y fath fodd fel ei fod yn eich twyllo, neu'n debygol o'ch twyllo (hyd yn oed os yw'n ffeithiol gywir) ac yna byddwch yn cymryd penderfyniad am y cynnyrch na fyddech fel arall wedi'u wneud.

Mae camau camarweiniol yn cynnwys:

 • marchnata cynnyrch yn y fath fodd fel ei fod yn creu dryswch gyda chynhyrchion, nodau masnach, enwau masnach ac unrhyw farciau gwahaniaethol eraill ac yn dylanwadu ar eich penderfyniad ynghylch y cynnyrch - er enghraifft, yr enw brand a ddewiswyd gan fasnachwr ar gyfer math o esgidiau rhedeg a ymdebygu'n agos i'r hyn a ddefnyddir gan gystadleuydd i'r fath raddau y gallech fod wedi drysu a phrynu'r pr anghywir
 • y methiant gan fasnachwr i gydymffurfio ag ymrwymiad cadarn a geir mewn cod ymarfer; cod y dywedasant y byddent yn cydymffurfio ag ef. Er enghraifft, nid yw masnachwr yn rhoi tystysgrifau cydymffurfio pan fydd y cod ymarfer yn ei gwneud yn ofynnol iddo wneud hynny
 • rhoi gwybodaeth anwir am brif nodweddion cynnyrch. Mae'r nodweddion hyn yn cynnwys argaeledd, tarddiad, manteision a risgiau'r cynnyrch, cyfansoddiad, dull a dyddiad y gweithgynhyrchu, y fanyleb a'r maint
 • masnachwr sy'n rhoi gwybodaeth anwir am eu busnes, gan gynnwys eu hunaniaeth, cymwysterau, statws, cymeradwyaeth ac asedau
 • darparu gwybodaeth ffug am natur y broses werthu - er enghraifft, gwerthwr gwella tai sy'n honni ei fod yn cael ei awdurdodi i gadarnhau prisiau contract cyn i arolwg gael ei gynnal, pan nad yw hynny'n wir
 • gwybodaeth ffug am y pris - er enghraifft, yn dweud bod y cynnyrch wedi'i brisio 50% yn uwch y mis diwethaf, pan nad yw hyn yn wir
 • eich camarwain am eich hawliau cyfreithiol - er enghraifft, dweud wrthych mai dim ond saith diwrnod sydd gennych i ddychwelyd cynnyrch diffygiol ar gyfer ad-daliad neu hawlio'r cynnyrch a'i ' werthu fel y gwelwyd '

Hepgoriadau camarweiniol

Mae gwybodaeth nad yw masnachwr yn ei darparu yr un mor bwysig 'r hyn y maent yn ei ddarparu pan fyddwch yn gwneud penderfyniad am gynnyrch. Yn union fel yr effaith mae darn jig-so coll yn ei gael ar y jig-so cyfan, gall darn coll o wybodaeth bwysig am gynnyrch newid eich penderfyniad i brynu. Fyddech chi'n prynu car pe bai masnachwr yn dweud wrthych chi fod yr ' un perchennog o'r newydd ' yn gwmni llogi?

Daw arfer masnachol yn hepgoriad camarweiniol pan:

 • mae masnachwr yn gadael neu'n cuddio gwybodaeth bwysig (mae'r Rheoliadau yn ei alw'n ' ddeunydd ' gwybodaeth) - er enghraifft, ddim yn dweud wrthych fod y car yr ydych yn ei wylio wedi'i ddileu'n flaenorol
 • bod y wybodaeth bwysig yn cael ei ddarparu yn y fath fodd fel ei bod yn aneglur, yn amwys neu'n amhosibl ei deall- er enghraifft, pan fo gwerthwr yn cuddio'n fwriadol y gwir ystyr y tu l i iaith ' dechnegol '
 • na roddir yr wybodaeth bwysig i chi ar yr adeg gywir, efallai ar l i chi wneud penderfyniad pwysig - er enghraifft, ni ellir defnyddio'r cynnyrch a brynwyd gennych heb brynu ategolyn drud
 • mae masnachwr yn methu rhoi gwybod i chi am eu bwriad masnachol - er enghraifft, mae'r hyn sy'n ymddangos fel erthygl mewn cylchgrawn ar-lein mewn gwirionedd yn hysbyseb

Mae'r darlun cyffredinol yn bwysig wrth benderfynu a yw masnachwr wedi eich camarwain trwy esgeulustod. Gall cyfyngiadau (gan gynnwys amser a gofod) wedi'u gosod gan y dull a ddefnyddir gan fasnachwr i gyfleu'r wybodaeth i chi effeithio ar faint o wybodaeth y gall masnachwr ei rhoi i chi am gynnyrch. Fodd bynnag, rhaid iddynt gymryd camau i sicrhau bod gwybodaeth ar gael i chi drwy ddulliau eraill. Er enghraifft, gall hysbyseb radio roi manylion gwefan lle gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am gynnyrch.

Mae rheolau arbennig sy'n berthnasol pan fydd masnachwr yn eich gwahodd i wneud pryniant. Rhaid i brif nodweddion y cynnyrch, enw a chyfeiriad y masnachwr, pris a manylion unrhyw daliadau, trefniadau ar gyfer talu a chyflenwi, a bodolaeth unrhyw hawliau canslo gael eu rhoi i chi.

Arferion masnachol ymosodol

Ni fydd rhai masnachwyr yn cymryd unrhyw ateb ac yn defnyddio technegau gwerthu pwysedd uchel i wneud gwerthiant. O dan y Rheoliadau, gwaherddir arferion masnachol ymosodol, ond beth sy'n cael ei ystyried yn ' ymosodol '?

Mae ymarfer masnachol yn ymosodol os yw'r canlynol yn digwydd:

 • mae masnachwr yn defnyddio aflonyddwch, gorfodaeth (yn cynnwys grym corfforol) neu ddylanwad gormodol (mae'n rhoi pwysau drwy fanteisio ar safle o bwer i gyfyngu ar eich gallu i wneud penderfyniad gwybodus) i effeithio'n sylweddol, neu'n debygol o effeithio'n sylweddol, ar eich rhyddid dewis
 • mae'n achosi, neu'n debygol o achosi, i chi wneud penderfyniad gwahanol am gynnyrch
 • Mae amrywiaeth o ffactorau sy'n cael eu hystyried wrth benderfynu a yw masnachwr wedi defnyddio aflonyddwch, gorfodaeth neu ddylanwad gormodol:
 • pryd, ble a sut y digwyddodd y digwyddiad
 • dyfalbarhad
 • defnyddio iaith fygythiol neu ddifrol neu ymddygiad
 • ymelwa arnoch chi neu ar eich amgylchiadau mewn ffordd a effeithiodd ar eich dyfarniad a'ch penderfyniad
 • bygwth unrhyw weithred na ellir yn gyfreithlon ei chymryd a'ch atal rhag arfer eich hawliau cytundebol-er enghraifft, eich atal rhag canslo contract

Enghraifft o ymarfer masnachol ymosodol fyddai ymweliad gan gwerthwr i'ch cartref a barodd am gyfnod afresymol o hir, oriau efallai, gan wneud i chi deimlo'n agored i niwed ac o dan bwysau. Efallai y bydd y gwerthwr yn dweud wrthych na fydd yn gadael eich cartref nes i chi lofnodi contract, gallant fynd ati'n fwriadol i'ch drysu dros bris y contract ac efallai y byddant yn colli eu tymer hyd yn oed. Mae'r tactegau hyn i gyd wedi'u cynllunio i'ch pwyso i fwrw ymlaen 'r fargen.

Arferion masnachol sydd wedi'u gwahardd yn llwyr

Mae'r Rheoliadau'n cynnwys rhestr o arferion masnachol yr ystyrir eu bod mor annheg fel eu bod wedi'u gwahardd dan bob amgylchiad (nid oes rhaid i'r arfer masnachol effeithio ar eich penderfyniad ynghylch y cynnyrch).

Mae Atodlen 1 i'r Rheoliadau yn nodi'r arferion gwaharddedig yn fanylach. Fe'u crynhoir isod:

Cod ymddygiad ac awdurdodiad:

 • hawlio drwy dwyll i fod wedi llofnodi cod ymddygiad
 • arddangos marc ymddiriedolaeth neu farc ansawdd heb awdurdodiad
 • honni, drwy dwyll, fod cod ymddygiad wedi'i gymeradwyo gan gorff cyhoeddus neu sefydliad arall - er enghraifft, masnachwr sy'n honni drwy dwyll bod y cod wedi'u ' gymeradwyo gan safonau masnach '
 • honni bod masnachwr neu gynnyrch wedi cael eu cymeradwyo, eu hardystio neu eu hawdurdodi pan nad ydynt - er enghraifft, mae masnachwr yn honni eu bod yn aelodau o, ac wedi'u hardystio gan, gymdeithas fasnach

Argaeledd a hysbysebu cynnyrch:

 • hysbysebu mewn abwyd - er enghraifft, mae masnachwr yn hysbysebu gwin drud am bris rhad iawn ond dim ond yn bwriadu gwneud ychydig o boteli ar gael i'ch denu i'r siop
 • abwyd a switsh - er enghraifft, mae masnachwr yn cynnig cynnyrch gofal croen i'w werthu am bris penodol, heb unrhyw fwriad i'w gyflenwi, oherwydd eu gwir fwriad yw symud y gwerthiant i gynnyrch arall
 • gan ddatgan bod terfyn amser ar argaeledd cynnyrch i'ch cael i wneud penderfyniad cyflym-er enghraifft, mae'r ' pris hyrwyddo arbennig ' yn dod i ben mewn 12 awr
 • defnyddio cynnwys golygyddol yn y cyfryngau i hyrwyddo cynnyrch lle y talwyd am y dyrchafiad gan fasnachwr heb ei wneud yn glir - er enghraifft, gwneyd i hysbyseb mewn cylchgrawn edrych fel erthygl heb ddatgan yn glir ei fod wedi'i hyrwyddo ar ran masnachwr
 • defnyddio datganiad mewn hysbyseb a luniwyd i berswadio plant i brynu neu i gael plant i berswadio eu rhieni neu oedolion eraill i brynu

Cynlluniau pyramid a gwobrau raffl:

 • cynlluniau pyramid. Cynlluniau yw'r rhain sy'n hawlio i'ch gwobrwyo am recriwtio eraill i'r cynllun. Yna, cnt eu hannog i recriwtio pobl eraill ac felly mae'r gadwyn yn mynd rhagddi. Yn ddieithriad, yr un sy'n gwneud yr arian yw'r twyllwr ar frig y gadwyn tra bo'r rhai sydd ymhellach i lawr yn colli eu harian
 • hawlio i gynnig cystadleuaeth neu wobr hyrwyddo heb ddyfarnu'r wobr
 • creu camargraff eich bod wedi ennill neu y byddwch yn ennill gwobr os byddwch yn cyflawni gweithred benodol, pan nad oes gwobr ar gael neu os bydd yn rhaid i chi dalu i'w hawlio

Gwerthu inertia:

 • mynnu talu am, neu ddychwelyd, cynhyrchion na wnaethoch ofyn amdanynt - er enghraifft, anfon ysgrifbin a deunydd ysgrifennu atoch yn y post heb i chi eu harchebu, ac yna gofyn am daliad

Honiadau camarweiniol am y gyfraith/hunaniaeth:

 • honni y gellir gwerthu cynnyrch yn gyfreithiol pan na ellir - er enghraifft, gall masnachwr honni eu bod yn berchen ar y cynnyrch a gall ei werthu ymlaen, pan nad yw hyn yn wir
 • cyflwyno eich hawliau cyfreithiol fel nodwedd o arlwy masnachwr - er enghraifft, masnachwr yn honni mewn hyrwyddiad str mai nhw yw'r unig fusnes yn y dref sy'n cynnig ad-daliad ar nwyddau diffygiol
 • masnachwr yn honni eu bod yn ddefnyddiwr er mwyn osgoi eu rhwymedigaethau cyfreithiol i chi

Pwysau uchel wrth werthu/hawlio:

 • gwneud cais ffug am risgiau i ddiogelwch personol os nad ydych yn prynu'r cynnyrch - er enghraifft, yn honni eich bod mewn perygl o gael eich claddu os nad ydych yn prynu system ddiogelwch gostus
 • creu argraff na allwch adael y safle tan y cytunir ar gontract
 • yn ystod ymweliad personol 'ch cartref, yn anwybyddu eich cais i adael a pheidio dychwelyd
 • cyswllt parhaus a diangen - er enghraifft, dros y ffn neu drwy e-bost
 • galwadau afresymol arnoch i gynhyrchu dogfennau amherthnasol mewn perthynas hawliad efallai yr hoffech ei wneud ar bolisi yswiriant a methu ag ymateb i chi gyda'r bwriad o'ch gwneud yn rhydd i hawlio eich hawliau
 • eich hysbysu bod swydd y masnachwr o dan fygythiad os nad ydych yn prynu cynnyrch

Ar l gwerthu:

 • darparu gwasanaeth l-werthu mewn iaith wahanol i'r un a ddefnyddir mewn cyfathrebiadau cyn contract heb ei ddatgelu i chi
 • gan roi camargraff bod gwasanaeth l-werthu ar gael mewn wladwriaeth gwahanol o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd i'r un lle gwerthir y cynnyrch

Honiadau camarweiniol:

 • hyrwyddo cynnyrch mewn ffordd sy'n debyg i gynnyrch a wneir gan weithgynhyrchydd penodol i'ch camarwain yn fwriadol
 • honni bod masnachwr ar fin rhoi'r gorau i fasnachu neu symud mangre pan nad yw yn
 • honni y gall cynnyrch eich helpu i ennill gm o siawns, fel prynu cynnyrch i ennill gwobr
 • honni drwy dwyll fod y cynnyrch yn gallu gwella anhwylderau iechyd
 • trosglwyddo gwybodaeth anghywir am amodau'r farchnad i'ch perswadio i brynu cynnyrch ar delerau llai na ffafriol
 • disgrifio cynnyrch fel ' rhad ac am ddim ' pan nad yw yn
 • cael anfoneb neu ddogfen debyg i roi'r argraff i chi bod cynnyrch wedi'i archebu a bod angen talu pan nad yw hynny'n wir

Beth sy'n digwydd os bydd masnachwr yn cymryd rhan mewn ymarfer masnachol annheg?

Mae masnachwr sy'n cymryd rhan mewn ymarfer masnachol annheg fel y nodir yn y Rheoliadau yn cyflawni tramgwydd troseddol.

Os credwch fod masnachwr wedi eich camarwain neu wedi ymddwyn yn ymosodol, dywedwch wrth wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth er mwyn iddynt gyfeirio'r mater i safonau masnach.

Oes gennyf unrhyw hawliau?

Os ydych yn cyruno i gontract ar l i fasnachwr eich camarwain neu am eu bod wedi defnyddio practis masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn rhoi hawliau i chi unioni'r cam: yr hawl i ddadddirwyn y contract, yr hawl i ddisgownt a'r hawl cael iawndaliadau. Gweler ' Ymarferiom camarweiniol ac ymosodol: eich hawl i gael cywriad ' i gael rhagor o wybodaeth.

Mae'r hawliau hyn yn ychwanegol at yr hawliau a'r rhwymedau sydd gennych o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan fyddwch yn gwneud contract gyda masnachwr ar gyfer cyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol.

Mae'r canllawiau ' gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau defnyddwyr ', ' cyflenwi cynnwys digidol: eich hawliau defnyddwyr ' a ' chyflenwi gwasanaethau: eich hawliau defnyddiwr ' yn rhoi mwy o wybodaeth am eich hawliau a rwymedau.

Mae'r canllawiau Gwerthu a chyflenwi nwyddau beth i'w wneud os fydd pethau'n mynd o'i le', ' cyflenwi cynnwys digidol-beth i'w wneud os bydd rhywbeth yn mynd o'i le ' a ' chyflenwi gwasanaethau-beth i'w wneud os bydd rhywbeth yn mynd o'i le ' yn rhoi cyfeiriad clir i chi i ddilyn pan fyddwch am gwyno.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 327830, ID: 528, updated 29/01/2020