COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Arwerthiannau un diwrnod - yr hyn y dylech ei wybod

In the guide

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Dylech fod yn wyliadwrus iawn o brynu nwyddau mewn arwerthiannau undydd.

Pan fyddwch yn prynu nwyddau gan fasnachwr rydych yn gwneud contract cyfreithiol rwymol, sy'n dod o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Mae'r gyfraith hon yn rhoi hawliau a rhwymedau i chi yn erbyn y masnachwr os yw'r nwyddau yn methu bodloni eich disgwyliadau, o bosibl oherwydd eu bod yn ddiffygiol.

Os ydych chi'n mynd i mewn i gontract oherwydd bod masnachwr wedi eich camarwain neu am fod y masnachwr wedi defnyddio arfer masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn rhoi hawliau i chi wneud iawn.

Beth yw gwerthiant undydd?

Mae gwerthiannau undydd yn ddigwyddiadau, a gynhelir fel arfer mewn lleoliadau sydd wedi'u harchebu ar gyfer y diwrnod, lle caiff nwyddau eu cynnig i'w gwerthu gan fasnachwyr am brisiau bargen. Gall rhai fod yn ddilys ond nid yw'r rhan fwyaf yn. Yn aml cnt eu rhedeg gan fasnachwyr slic, sydd wedi ymarfer yn dda a thm o gynorthwywyr sy'n arbenigo mewn cymryd mantais o'r hyn y mae prynwyr yn ei hoffi wrth gael bargen.

Fel arfer, nid yw'r masnachwyr yma yn lleol. Byddant yn llogi lleoliad fel gwesty neu neuadd eglwys neu'n cymryd prydles tymor byr ar siop wag er mwyn cynnal y gwerthiant.

Mae rhai pobl yn cael eu temtio i fynd ar werthiant gan luchio disgowntiau enfawr ar nwyddau enw brand, yn aml nwyddau trydanol a hysbysebwyd ar daflenni a ddosbarthwyd ychydig ddyddiau'n unig cyn y gwerthiant, neu hyd yn oed ar ddiwrnod y gwerthiant ei hun. Gall masnachwyr hysbysebu ar-lein neu dynnu hysbysebion mewn papurau newydd lleol, gan ddisgrifio'r digwyddiad o bosibl fel gwerthiant stoc fethdalwr neu werthiant cliriad warws.

Gall y cynorthwywyr masnachwr ddechrau'r broses o chwipio cyffro am y gwerthiant hyd yn oed cyn iddo ddechrau drwy 'weithio' y ciw o bobl yn aros i fynd i mewn i'r ystafell werthu, yn sgwrsio nhw ac yn adeiladu'r disgwyliad.

Fel arfer mae'r masnachwr yn cynnal y gwerthiant o'r tu l i gownter dyrchafedig ac yn ddieithriad mae'r nwyddau wedi eu cuddio o'r golwg er mwyn peidio chaniatu i'r dorf weld ymlaen llaw yr hyn maent yn ei brynu. Weithiau bydd y prynwyr posibl yn talu i gael eu 'cloi' i mewn i'r ystafell werthu, gan ddisgwyl yn llwyr mai dim ond nhw fydd y derbynwyr lwcus o fargen. Gall y masnachwr roi nwyddau 'melysydd' i ffwrdd neu eu gwerthu am brisiau isel iawn. Mae'r broses hon wedi'i chynllunio i gynyddu'r disgwyliad ar gyfer y dorf a'u hannog i gychwyn y gwerthiant gwirioneddol.

Un arfer cyffredin yw i'r masnachwr ddefnyddio'i gynorthwywyr i ofyn i gwsmeriaid gymysgu gyda'r gynulleidfa sy'n amau ac yna 'gwerthu' nwyddau go iawn iddyn nhw i atgyfnerthu'r rhith bod yna fargeinion i'w cael.

Mae'r prynwyr yn cael eu 'bargeinion' a allai fod wedi'u pecynnu'n dda i atal eu harchwilio'n agos ac yn syth. Yn ddieithriad, byddant yn wael, yn israddol, yn anniogel, yn nwyddau ffug neu hyd yn oed yn flychau gwag ac yn sicr nid yn y prif fanteision brand yr oedd y prynwyr yn gobeithio eu cael. Fel arfer, mae'r prynwyr yn cael eu hebrwng allan o'r gludyddion ystafelloedd gwerthu ac ni chnt eu gadael yn l i mewn.

Beth yw fy hawliau wrth brynu mewn arwerthiant undydd?

Mae'n elfen bwysig o gontract bod yn rhaid i fasnachwr roi gwybodaeth benodol i chi cyn y contract fel y nodir yn Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013. Mae'r canllawiau 'Prynu o adeiladau busnes: contractau ar y safle' a'r canllaw 'Prynu o'r cartref: y contract oddi ar y safle' yn esbonio beth yw'r gofynion hyn cyn y contractau. Os nad yw masnachwr yn darparu'r wybodaeth ofynnol, gallwch wneud hawliad i gael eich costau (os oes gennych unrhyw) ad-daliad.

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn nodi'r hyn y mae gennych hawl i'w ddisgwyl gan nwyddau a gyflenwir gan fasnachwr. Cyfeirir at y rhain yn gyffredinol fel eich 'hawliau statudol'. Mae'r gyfraith hefyd yn rhoi rhwymedau i chi yn erbyn masnachwr os ydynt yn methu bodloni eich disgwyliadau.

Hawliau allweddol:

 • mae'n rhaid i'r masnachwr gael yr hawl i gyflenwi'r nwyddau i chi. Er enghraifft, nid ydynt yn berchen arnynt mewn gwirionedd ac felly ni allant eu gwerthu i chi
 • rhaid i'r nwyddau fod o ansawdd boddhaol. Mae disgrifiad, pris, cyflwr y nwyddau, addasrwydd i'r diben, ymddangosiad a gorffeniad, diogelwch, gwydnwch a rhyddid oddi wrth fn ddiffygion i gyd yn ffactorau pwysig wrth ystyried ansawdd. Rhaid i ddatganiadau cyhoeddus, megis y rhai mewn hysbysebion neu ar labeli, a wnaed gan y masnachwr, y cynhyrchydd neu'r cynrychiolydd am y nwyddau, fod yn gywir a gellir eu hystyried hefyd wrth benderfynu a ydynt o ansawdd boddhaol
 • os sicrhewch fod masnachwr yn ymwybodol eich bod am i'r nwyddau fod yn addas at ddiben penodol, hyd yn oed os yw'n rhywbeth na ddarperir ar ei gyfer fel arfer, yna mae gennych hawl i ddisgwyl eu bod yn addas at y diben hwnnw
 • mae gennych hawl i ddisgwyl i'r nwyddau fod fel y disgrifir
 • os ydych yn gweld neu'n archwilio sampl, yna rhaid i'r nwyddau gyfateb i'r sampl
 • os ydych yn gweld neu'n archwilio model, yna rhaid i'r nwyddau gyfateb i'r model

Atebion allweddol:

 • hawl tymor byr i wrthod y nwyddau a chael ad-daliad llawn
 • hawl i atgyweiriad neu amnewid
 • hawl i ostyngiad mewn prisiau neu hawl olaf i wrthod y nwyddau

Nid yw Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn eich hawl i unrhyw beth os:

 • dywedwyd wrthych am unrhyw namau cyn prynu'r nwyddau
 • roedd y nam yn amlwg a byddai wedi bod yn rhesymol i fod wedi sylwi arno wrth archwilio cyn prynu'r nwyddau
 • bu ichi achosi unrhyw ddifrod eich hun
 • fe wnaethoch chi gamgymeriad - er enghraifft, archeboch y lliw anghywir
 • yr ydych wedi newid eich meddwl am y nwyddau neu wedi'u gweld yn rhatach mewn mannau eraill

Mae'r canllaw 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: hawliau defnyddwyr ' yn rhoi mwy o wybodaeth am eich hawliau a pha ateb y mae gennych hawl iddo.

Gall masnachwyr sy'n gweithredu gwerthiannau undydd fod yn masnachu 'ar y safle', sy'n golygu bod y lleoliad yn cael ei ystyried fel eu hadeiladau busnes at ddibenion y gwerthu ac felly mae'n rhaid i'r masnachwr gydymffurfio 'r Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd) 2013 pan fyddant yn gwerthu nwyddau i chi. Mae'n rhaid iddyn nhw gael eich cytundeb clir os ydyn nhw am godi tl arnoch chi am 'bethau ychwanegol'. Dim ond ar y gyfradd sylfaenol y mae'n rhaid codi llinellau cymorth ffn. Mae rheolau ynghylch danfon nwyddau a'r pwynt lle rydych chi'n dod yn gyfrifol amdanynt. Mae'r canllaw 'Prynu o adeiladau busnes: contractau ar y safle (esboniad)' yn rhoi mwy o wybodaeth.

Os yw'r masnachwr yn trefnu gwerthiant undydd fel gwibdaith i ffwrdd o'u hadeiladau busnes arferol, gelwir hyn yn fasnachu 'oddi ar y safle'. Mae'r Rheoliadau uchod hefyd yn berthnasol i gontractau a wneir 'oddi ar y safle' ond mae gennych hawliau canslo hefyd a'r cyfnod canslo yw 14 diwrnod. Gweler ein canllaw 'Prynu o'r cartref: contractau oddi ar y safle wedi'u egluro' am fwy o wybodaeth.

O dan Reoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012, a ddiwygiwyd gan y Rheoliadau Gwasanaethau Talu 2017, gwaherddir masnachwyr rhag gosod arwystlon ar ddefnyddwyr am ddefnyddio'r dulliau talu canlynol:

 • cardiau credyd, debyd neu godi tl
 • gwasanaethau e-dalu, megis PayPal
 • Tl Apple, tl Asndroid neu ddulliau talu tebyg eraill

Gall masnachwyr osod tl ychwanegol am ddulliau eraill o dalu, er enghraifft arian parod neu sieciau, ond rhaid i'r swm beidio bod yn ormodol; rhaid iddo adlewyrchu'r gost wirioneddol i'r masnachwr o brosesu'r taliad. Mae'r Rheoliadau'n berthnasol i'r rhan fwyaf o gontractau gwerthu a gwasanaeth.

Mae'r Rheoliadau'n rhoi hawliau i chi wneud iawn. Mae unrhyw ofyniad i dalu tl ychwanegol gwaharddedig, neu'r rhan o gordal sy'n ormodol, yn anorfodadwy gan y masnachwr. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i chi dalu. Os ydych eisoes wedi talu'r tl ychwanegol, neu'r gormodedd, mae gennych hawl i gael ad-daliad. Os oes gennych gwyn ynghylch gordaliadau, dywedwch wrth y gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Gall fod bron yn amhosibl i chi arfer eich hawliau ar l i chi brynu o werthiant undydd, oni bai ei fod yn un dilys. Bydd masnachwr dienw a'i dm wedi pacio ac wedi mynd a bod yn eithriadol o anodd i'w olrhain.

Mae'r nwyddau'n ddiffygiol ond ni allaf olrhain y masnachwr: beth y gallaf ei wneud?

Os ydych yn talu am y nwyddau trwy gerdyn credyd ac os ydynt yn costio mwy na 100 ond yn llai na 30,000 fe'ch diogelir gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. Mae adran 75 o'r Ddeddf yn gwneud y darparwr cerdyn yr un mor gyfrifol 'r masnachwr am dorri contract neu gamliwio. Mae gennych hawl i gymryd camau yn erbyn y masnachwr, y darparwr cerdyn neu'r ddau. Nid yw hyn yn berthnasol i gardiau codi tl neu gardiau debyd.

Os ydych yn defnyddio cerdyn debyd i brynu'r nwyddau neu os ydych yn defnyddio cerdyn credyd a bod pris y nwyddau'n llai na 100 (ni fyddai eich hawliau o dan adran 75 o Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974 yn gymwys), efallai y gallwch fanteisio ar y cynllun Chargeback. Chargeback yw'r term a ddefnyddir gan ddarparwyr cardiau i adennill taliad cerdyn gan fanc y masnachwr. Os gallwch roi tystiolaeth eich bod wedi torri'r contract (mae'r nwyddau'n wallus neu os na allwch olrhain y masnachwr er enghraifft) gallwch ofyn i ddarparwr eich cerdyn geisio adennill y taliad. Holwch eich darparwr cardiau sut mae rheolau'r cynllun yn berthnasol i'ch cerdyn a beth yw'r terfyn amser ar gyfer gwneud hawliad.

Mae gan berchnogion y lleoliad gontract gyda'r masnachwr ar gyfer archebu'r lleoliad yn unig. Nid yw perchnogion y lleoliad yn atebol i chi am y nwyddau y gwnaethoch eu gwerthu. Efallai y bydd ganddynt fanylion cyswllt ar gyfer y masnachwr, er y dylech gofio y gallent fod wedi bod yn ddioddefwyr hefyd. Nid yw'n anghyffredin i'r lleoliad gael manylion ffug ac nid yw'n derbyn taliad am yr archeb.

Sut y gallaf osgoi cael eich twyllo?

 • gwiriwch yr hysbyseb. Gofynnwch i chi'ch hun pwy sy'n cynnal y gwerthiant ac a ydych wedi clywed amdanynt. Gwnewch yn siwr bod gennych gyfeiriad dilys lle gallwch gysylltu 'r masnachwr os oes angen i chi
 • pam mae'r nwyddau mor rhad? Dylech bob amser chwilio ymlaen llaw i sicrhau mai'r nwyddau rydych yn bwriadu eu prynu yw'r brandiau gorau yr ydych yn disgwyl iddynt fod. Gallant fod yn gynhyrchion rhad, gwael a hyd yn oed ann iogel
 • mae bob amser yn arfer da i siopa o gwmpas i weld a yw'r fargen cystal ag y mae'n swnio
 • gofynnwch i'r masnachwr neu'r cynorthwywyr pam nad yw'r nwyddau a hysbysebir yn cael eu harddangos. Peidiwch byth phrynu nwyddau nad ydych wedi'u gweld. Os yw'r masnachwr yn annefnyddiol cymerwch ef fel rhybudd nad yw rhywbeth yn hollol iawn
 • peidiwch chael eich dal mewn frensi prynu. Cymerwch bwyll a gwrandewch yn astud ar beth mae'r masnachwr yn ei ddweud
 • peidiwch chymryd yn ganiataol bod y nwyddau yn gweithio, ceisiwch eu gwirio cyn gynted ag y bo modd
 • yn y pen draw dylech ystyried peidio mynd i werthu

Rydw i wedi cael fy nhwyllo: Beth alla i ei wneud?

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd arferion masnachol sy'n annheg i ddefnyddwyr. Os yw masnachwr yn eich camarwain (er enghraifft, mae hawlio nwyddau'n cael ei wneud gan ddylunydd penodol pan fyddant yn ffug), yn cymryd rhan mewn ymarfer masnachol ymosodol - fel defnyddio staff diogelwch llawdrwm-neu'n cymryd rhan mewn ymarfer masnachu sydd wedi'i wahardd o dan y Rheoliadau , efallai eu bod wedi cyflawni trosedd.

Os ydych chi'n mynd i mewn i gontract oherwydd bod masnachwr wedi eich camarwain neu am fod y masnachwr wedi defnyddio arfer masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn rhoi hawliau i chi wneud iawn: yr hawl i ddadflino'r contract, yr hawl i ddisgownt a'r hawl i iawndal. Mae'r hawliau hyn yn ychwanegol at yr hawliau sydd gennych eisoes o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Mae mwy o wybodaeth yn y canllaw 'Arferion camarweiniol ac ymosodol: hawliau i wneud iawn ' .

Os ydych yn mynychu arwerthiant undydd a bod y nwyddau a brynwyd gennych yn ddiffygiol, ddim yn addas at ddiben penodol, nid fel y'u disgrifiwyd, yn anniogel neu os ydych yn credu eich bod wedi cael eich twyllo neu'n twyllo, dywedwch wrth y gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Awst 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260475, ID: 528, updated 29/01/2020