Arwerthiannau un diwrnod - yr hyn y dylech ei wybod

In the guide

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Lloegr, yr Alban a Chymru

Os ydych yn cynnig eich safle, neu ystafelloedd yn eich safle, i'w llogi, mae'n bosibl y byddwch yn derbyn ceisiadau i'w ddefnyddio i gynnal arwerthiant un tro - er enghraifft, ar gyfer nwyddau a gaiff eu methdalu, neu nwyddau catalog hen. Er y bydd llawer o geisiadau yn ddilys, mae masnachwyr twyllodrus sydd yn barod i ddefnyddio eich safle ar gyfer arwerthiant undydd twyllodrus a elwir yn gyffredin yn ' arwerthiant ffug '. Gall hyn greu problemau i ddefnyddwyr a gallai niweidio eich enw da.

Dylech sicrhau bod gennych system i ddelio ag archebion ar gyfer gwerthiannau ar eich safle, gan gynnwys camau o'r fath gan gadw manylion ysgrifenedig am bob archeb. Os yw'r archeb yn cael ei gwneud dros y ffn cymerwch y rhif a'u ffonio'n l er mwyn sicrhau eu bod yn bodoli mewn gwirionedd. Gofynnwch gwestiynau am natur yr archeb i weld pa ymateb a gewch. Os ydych yn amheus mewn unrhyw ffordd, gwrthodwch yn gwrtais a rhybuddiwch leoliadau posibl eraill.

Mae hi hefyd yn syniad da dweud wrth fasnachwyr eich bod yn gwybod am gyfraith defnyddwyr a bod gennych yr hawl i fynychu eich hun a rhoi gwybod am safonau masnach, fel eu bod yn gallu gweld nad yw'r masnachwr yn torri unrhyw reolau.

Arwerthiannau ffug ac ocsiynau ffug: y cefndir

Yn nodweddiadol, bydd ystafell yn cael ei harchebu i werthu nwyddau cartref neu rywbeth tebyg. Yna caiff y gwerthiant ei hysbysebu yn y papurau lleol a/neu drwy daflenni a gyflwynir i dai yn yr ardal neu a roddir i bobl ar y stryd. Fel arfer, mae'r hysbysebion hyn yn cynnwys amrywiaeth o nwyddau am bris bargen, a gynigir i'w gwaredu mewn ' gwerthiant o stoc sydd wedi torri ', ' gwerthu ar raddfa fawr ' neu ryw ddigwyddiad tebyg.

Yr arwerthiant

Mae'r bargeinion ymddangosiadol ar gynnig yn aml yn denu torf eithaf mawr ond, yn ymarferol, anaml iawn, os o gwbl, y bydd y bargeinion yn ymddangos wrth werthu. Er enghraifft, gall ' gwerthiant gwaredu enfawr ' sy'n cynnwys ystod o nwyddau enw brand fel setiau teledu neu chwaraewyr DVD droi i fod yn werthiant nwyddau gwerth isel megis setiau offer, sbectol, DVDs gwag a nwyddau trydanol, y gall llawer ohonynt gael eu hailgyflyru, eilyddion, neu ddychweliadau catalog.

Ni fydd y nwyddau'n cael eu gwerthu'n agored ond yn hytrach cnt eu cynnig i'w gwerthu yn ystod gwerthiant hyrwyddo slic iawn, yn cael ei ddanfon o bodiwm i dorf o ddarpar-ddefnyddwyr, sy'n aml iawn yn cael eu twyllo yn llwyr gan dactegau gwerthu sy'n dibynnu ar seicoleg dorf i greu cyffro. Gall y tactegau hyn gynnwys gofyn i ddefnyddwyr godi eu dwylo os ydynt am brynu nwyddau penodol neu fag o nwyddau, neu dewis rhai defnyddwyr i eithrio gweddill y gynulleidfa.

Mewn arwerthiant nodweddiadol, bydd y gwerthwr yn dechrau drwy gynnig nwyddau gwerth isel am brisiau rhad. Yna, byddan nhw'n datblygu'r amgylchedd gwerthu trwy gynnig gwerthu eitemau mwy gwerthfawr. Efallai y caiff yr eitemau hyn eu ' prynu ' gan y gyflawnwyr y trefnwyr sydd yn y gynulleidfa, gan ychwanegu at y cyffro. Gellir arddangos detholiad cyfyngedig o nwyddau enw brand trydanol ar y llwyfan gwerthu heb byth ei werthu. Fodd bynnag, mae eu presenoldeb yn cadw diddordeb y gynulleidfa.

Nd y trefnwyr yw cyrraedd pwynt lle mae defnyddwyr yn fodlon trosglwyddo arian i brynu cynnwys bagiau bin wedi'u selio yn y disgwyliad eu bod yn cynnwys nwyddau o ansawdd. Dywedir wrth y defnyddwyr am beidio ag agor y bagiau nes iddynt fynd y tu allan, neu gartref, ac wedyn mae'n golygu eu bod yn cynnwys eitemau rhad o ansawdd gwael neu hyd yn oed eitemau diffygiol a briciau cartref i ychwanegu pwysau. Erbyn y cyfnod hwn, mae'n rhy hwyr fel arfer. Hyd yn oed lle mae'r defnyddiwr yn gallu nodi neu cysylltu 'r trefnwyr i wneud cwyn, gall y trefnwyr fod yn annefnyddiol iawn wrth ddelio nhw.

Mae'r arferion gwerthu a ddisgrifir yn debygol o fod yn ' arferion gwaharddedig ' o dan ddarpariaethau ' hysbysebu abwyd ' (neu ' abwyd a newid ') y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008. Gallai'r hyrwyddwr wynebu naill ai erlyniad neu camau gorfodi o dan Ddeddf Menter 2002 i atal yr arferion. Gellid gweithredu hefyd yn erbyn disgrifiadau twyllodrus, dulliau prisio neu dwyll.

Y cwynion

Mae cwynion nodweddiadol yn honni:

  • deunydd hyrwyddo camarweiniol a dulliau gwerthu
  • y gwerthiant o newyddau diffygiol, wedi'u camddisgrifio ac o ansawdd gwael
  • anhawster i gysylltu 'r masnachwr i gael ad-daliadau

Mae lleoliadau wedi cwyno bod natur y gwerthiant wedi'i gamliwio iddynt pan oeddent yn derbyn yr archeb ac mewn rhai achosion nid ydynt wedi derbyn tl am yr archeb. Ar rai gwerthiannau, mae aelodau staff y lleoliad wedi gorfod delio defnyddwyr dig iawn oedd yn eu dal yn gyfrifol am ddatrys eu cwynion gyda'r hyrwyddwr gwerthu.

Beth alla i'i wneud?

Yr ateb amlwg yw dweud na wrth unrhyw ymholiadau gan drefnwyr gwerthiant. Fodd bynnag, os nad ydych yn siwr a yw'r ymholiad gan fasnachwr dilys, gofynnwch gwestiynau treiddgar am y gwerthiant arfaethedig pan fyddwch yn cael yr ymholiad archebu cychwynnol.

Mae ffurflen archebu, gan gynnwys cd ymddygiad, wedi'i pharatoi ar gyfer lleoliadau er mwyn sicrhau cytundeb ysgrifenedig y bydd y cyflogwr yn cadw at delerau ac amodau penodol. Lluniwyd y ffurflen i atal gwerthiant undydd o'r math a ddisgrifiwyd uchod. Efallai yr hoffech hefyd gyfeirio at y telerau a'r amodau a ddarperir ar y ffurflen pan dderbynnir yr ymholiad archebu cychwynnol, i'ch cynorthwyo i ganfod natur y gwerthiant arfaethedig. Os byddwch yn derbyn sicrwydd cywir gan yr ymholydd, ac yn penderfynu bwrw ymlaen 'r archeb, dylid gofyn i'r huriwr lofnodi'r ffurflen. Mae'rffurflen archebuyn atodedig (mae'r ffurflen hon yn cyfeirio at Ganllawiau i fasnachwyr ar arferion prisio y Sefydliad Siartredig Safonau Masnach, sydd i'w gweld yn y canllaw' Darparu gwybodaeth am brisiau ').

Mae gan rhai awdurdodau lleol is-ddeddfwriaeth yn ei lle sy'n ei gwneud yn ofynnol i feddiannydd y fangre lle y gwerthir y gwerthu a'r person sy'n dal y gwerthiant roi hysbysiad ysgrifenedig i'r awdurdod lleol hwnnw os bydd arwerthiant achlysurol neu undydd yn cael ei werthu. Rydym yn eich cynghori i holi'ch awdurdod lleol i weld a oes unrhyw is-gyfraith yn bodoli cyn bwrw ymlaen ag unrhyw archeb.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Menter 2002

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Awst 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 260475, ID: 528, updated 21/05/2019