Cerbydau modur ail law - hawliau defnyddwyr

In the guide

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Pan fyddwch yn prynu cerbyd modur ail-law gan fasnachwr, rydych yn dod i gytundeb rhwymol cyfreithiol, sy'n dod o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Mae'r gyfraith yn rhoi hawliau i chi ac mae gennych hawl i ddisgwyl bod y cerbyd o ansawdd boddhaol, yn addas i'w ddiben, ac yn unol 'r disgrifiad ohono. Os na chaiff eich hawliau eu bodloni, mae'r gyfraith yn rhoi camau unioni i chi. Efallai na fydd cerbyd henach milltiredd uchel mor dda cherbyd newyddach milltiredd isel, ond dylai o hyd fod yn addas i'w ddefnyddio ar y ffordd ac mewn cyflwr sy'n adlewyrchu ei oedran a'i bris yn fras. Nid ystyrir bod l traul deg yn fai..

Ni all masnachwyr eich camarwain, efallai trwy ddefnyddio ymadroddion fel 'gwerthir fel y'i gwelir' neu 'dim ad-daliadau', neu fethu datgelu bod y cerbyd wedi'i ddifrodi yn y gorffennol mewn damwain. Mae arferion masnachol ymosodol, er enghraifft masnachwr sy'n gwerthu gan roi pwysau trwm ar rywun, wedi'u gwahardd hefyd.

Os prynwch gerbyd gan fasnachwr o bell, er enghraifft trwy ei wefan, mae gennych hawliau ychwanegol dan Reoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013. Mae gennych hawl i ganslo'r rhan fwyaf o gontractau 'o bell' ac mae gennych gyfnod 14 diwrnod i wneud hynny.

Ni fydd gennych yr un hawliau cyfreithiol os prynwch gerbyd gan werthwr preifat ag y bydd gennych os prynwch chi gan fasnachwr.

Beth yw eich hawliau cyfreithiol?

Elfen bwysig o gontract yw'r rheidrwydd ar fasnachwr i roi gwybodaeth benodol i chi cyn llunio'r contract, fel y'i hamlinellir yn Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013. Mae canllawiau 'Prynu o safle busnes: esboniad o gontractau ar y safle', 'Prynu dros y rhyngrwyd, y ffn neu drwy archeb bost: esboniad o gontractau o bell' a 'Prynu gartref: esboniad o gontractau oddi ar y safle' yn esbonio beth yw'r gofynion cyn-contract hyn. Os na fydd masnachwr yn darparu'r wybodaeth ofynnol, gallwch hawlio ad-daliad o'ch costau (os bydd gennych unrhyw gostau).

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn amlinellu'r hyn y gallwch ei ddisgwyl o safbwynt cerbyd a gyflenwir gan fasnachwr. Yr enw cyffredin ar hyn yw eich 'hawliau statudol'. Hefyd, mae'r gyfraith yn rhoi camau unioni i chi yn erbyn masnachwr os na fodlonir eich hawliau.

Hawliau allweddol:

 • rhaid bod gan y masnachwr yr hawl i gyflenwi'r cerbyd i chi. Os nad oes ganddo'r hawl honno, mae'n bosibl nad y masnachwr sy'n berchen arno mewn gwirionedd ac, felly, ni allai ei werthu i chi'n gyfreithiol. Os felly, mae hawl gennych i gamau unioni
 • rhaid i'r cerbyd fod o ansawdd boddhaol. Mae'r disgrifiad, y pris, cyflwr y cerbyd, ei addasrwydd i'w ddiben, ei olwg a'i orffeniad, ei ddiogelwch, ei wydnwch a dim mn ddiffygion oll yn ffactorau pwysig wrth ystyried ansawdd. Mae'n rhaid bod datganiadau cyhoeddus am y cerbyd, fel y rhai mewn hysbysebion neu ar labeli, a wneir gan y masnachwr, y cynhyrchwr neu ei gynrychiolydd, yn gywir ac yn gallu cael eu hystyried wrth benderfynu p'un a yw o ansawdd boddhaol. Os nad yw'r eitem o ansawdd boddhaol, mae hawl gennych i gamau unioni
 • os rhowch wybod i fasnachwr eich bod am i'r cerbyd fod yn addas i ddiben penodol - hyd yn oed os na chaiff y cerbyd ei gyflenwi i'r diben hwnnw fel arfer, mae gennych hawl i ddisgwyl bod y cerbyd yn addas i'r diben hwnnw. Os nad yw'r eitem yn addas i'w diben, mae gennych hawl i gamau unioni
 • mae gennych yr hawl i ddisgwyl bod y cerbyd fel y'i disgrifiwyd. Er enghraifft, a yw maint yr injan yn cyfateb i'w ddisgrifiad? Os nad yw'r eitem fel y'i disgrifiwyd, mae gennych yr hawl i gamau unioni
 • os byddwch yn gweld neu'n archwilio sampl, yna mae'n rhaid i'r cerbyd gyfateb i'r sampl. Os nad yw'r eitem yn cyfateb i'r sampl, mae gennych hawl i gamau unioni
 • os byddwch yn gweld neu'n archwilio model, yna mae'n rhaid i'r cerbyd gyfateb i'r model – er enghraifft, mae'n rhaid eich bod yn cael model sy'n cyfateb i'r model a archwilioch ar-lein. Os nad yw'r eitem yn cyfateb i'r model, mae gennych hawl i gamau unioni

Camau unioni allweddol:

 • yr hawl tymor byr i wrthod y cerbyd a chael ad-daliad llawn
 • yr hawl i atgyweiriad neu amnewidiad
 • yr hawl i ostyngiad yn y pris neu hawl derfynol i wrthod y cerbyd- sylwer: o dan yr hawl derfynol i wrthod, sy'n rhoi'r hawl i chi wrthod y cerbyd a chael ad-daliad, gall masnachwr wneud didyniad o'r ad-daliad ar gyfer y defnydd a gawsoch ar y cerbyd

Nid yw Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn rhoi hawl i unrhyw beth i chi:

 • os dywedwyd wrthych am y diffygion cyn i chi brynu'r cerbyd
 • os oedd y diffyg yn amlwg a byddai wedi bod yn rhesymol sylwi arno wrth archwilio'r cerbyd cyn ei brynu
 • os chi eich hun achosodd unrhyw ddifrod
 • os gwnaethoch gamgymeriad – er enghraifft gofynnoch am faint injan anghywir
 • os ydych wedi newid eich meddwl am y cerbyd neu wedi gweld cerbyd rhatach rywle arall

Er bod Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn rhoi'r un hawliau i chi pan gewch gerbyd ail-law phan gewch gerbyd newydd, dylech fod yn realistig a dylai eich disgwyliadau fod yn wahanol ac, o bosibl, yn is wrth benderfynu p'un a yw o ansawdd boddhaol. Archwiliwch y cerbyd yn drylwyr cyn ei brynu.

Mae canllaw 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau defnyddiwr' yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am eich hawliau a pha gam unioni y mae gennych hawl iddo.

Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd arferion masnachol sy'n annheg i ddefnyddwyr. Os bydd masnachwr yn eich camarwain, yn methu datgelu ffaith bwysig, neu'n defnyddio arfer masnachol ymosodol a gwnewch benderfyniad i brynu cerbyd na fyddech wedi'i wneud fel arall, efallai y bydd y masnachwr wedi torri ar y Rheoliadau. Er enghraifft, gallai masnachwr hepgor dweud wrthych bod y cerbyd wedi'i ddifrodi mewn damwain yn y gorffennol neu gallai honni ei fod yn cael ei 'werthu fel y'i gwelir' er mwyn osgoi ei gyfrifoldebau i chi. Os ydych wedi'ch camarwain neu mae masnachwr wedi ymddwyn yn ymosodol, rhowch wybod amdano i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth er mwyn atgyfeirio hynny i safonau masnach.

Os ydych yn ymrwymo i gontract oherwydd bod masnachwr wedi'ch camarwain neu oherwydd bod y masnachwr wedi defnyddio arfer masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn rhoi hawliau i chi i dderbyn camau unioni - yr hawl i ddadwneud y contract, yr hawl i ostyngiad a'r hawl i dderbyn iawndal. Mae'r rhain yn ychwanegol at hawliau sydd gennych dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Gweler ein taflen 'Arferion camarweiniol ac ymosodol - eich hawl i unioni camwedd' am ragor o wybodaeth.

A oes gennych yr un amddiffyniad wrth brynu'n breifat?

Yr egwyddor gyffredinol yw 'byddwch yn ofalus brynwyr' pan fyddwch yn prynu gan werthwr preifat, gan nad oes gennych yr un hawliau cyfreithiol phan fyddywch yn prynu gan fasnachwr. Mae hawl gennych ddisgwyl bod y cerbyd 'fel y'i disgrifiwyd'. Nid oes gennych hawl i ddisgwyl bod y cerbyd o ansawdd boddhaol neu'n addas i'w ddiben, oni bai bod y gwerthwr wedi dweud hynny wrthoch. Er enghraifft, os yw hysbyseb yn dweud 'milltiredd isel, un perchennog blaenorol', mae rhaid iddo fod yn gywir. Mae hyn hefyd yn berthnasol os byddwch yn prynu oddi wrth werthwr preifat ar-lein neu drwy arwerthiant ar y rhyngrwyd. Dylech wirio'r cerbyd yn drwyadl cyn i chi ei brynu.

P'un a ydych yn prynu'n breifat neu gan fasnachwr, mae gennych hawl i ddisgwyl fod y cerbyd yn addas i'r ffordd fawr, oni bai eich bod chi a'r gwerthwr yncytuno'n gliry'i prynir fel sgrap neu ar gyfer darnau a thrwsio.

Hefyd, mae gennych hawl i ddisgwyl fod gan y gwerthwr 'deitl da' i'r cerbyd. Mae hwn yn golygu bod rhaid i'r person sy'n gwerthu'r cerbyd berchen arno. Os byddwch yn prynu cerbyd ac yna'n canfod wedyn ei fod wedi ei ddwyn, nid oes gennych hawl cyfreithiol i'w gadw. Bydd yn rhaid i chi geisio cael eich arian yn l gan y gwerthwr.

Mae Deddf Credyd Defnyddwyr 1974 yn rhoi 'teitl da' i brynwr preifat cyntaf diarwybod cerbyd a ganfyddir yn hwyrach bod darparwr cyllid yn 'berchen' arno. Mae hyn yn golygu na all darparwr y cyllid adfeddiannu'r car gennych, os gwerthodd y perchennog blaenorol y cerbyd i chi pan oedd cyllid (hirbwrcas neu werthiant amodol) yn weddill ac nid oeddech yn ymwybodol o hyn. Cofiwch, nid yw hyn yn berthnasol i gerbydau sydd wedi eu dwyn na cherbydau a oedd yn destun cytundeb prydles neu logi.

Byddwch yn ymwybodol y gallai masnachwr eich camarwain trwy esgus bod yn werthwr preifat - er enghraifft trwy werthu cerbydau wrth ochr y ffordd neu drwy hysbyseb - er mwyn osgoi ei rwymedigaethau cyfreithiol i chi. Os byddwch yn dod ar draws sefyllfa o'r fath, gwnewch gwyn i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth er mwyn i'r achos gael ei drosglwyddo i safonau masnach.

Beth am werthiannau ar y rhyngrwyd

Os penderfynwch chi brynu cerbyd gan fasnachwr o bell, er enghraifft trwy wefan, mae gennych yr un hawliau cyfreithiol ag sydd gennych wrth brynu o safle masnachwr. Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn rhoi hawliau ychwanegol i chi hefyd. Mae'r Rheoliadau hyn yn rhoi amddiffyniad ychwanegol i chi oherwydd bod y contract rydych yn ei wneud yn cael ei gwblhau o bell a heb gysylltiad wyneb yn wyneb. Mae gennych hawl i ganslo'r rhan fwyaf o gontractau 'o bell' ac mae cyfnod canslo 14 diwrnod. Mae'r canllaw 'Prynu dros y rhyngrwyd, y ffn neu drwy archeb bost – esboniad o gontractau o bell' yn rhoi rhagor o wybodaeth.

A gaiff arwerthiannau moduron eu cynnwys?

Mae'n bosibl na fydd llys yn ystyried bod arwerthiant moduron yn werthiant i ddefnyddwyr, felly yn yr achos hwnnw, ni fyddai mwyafrif eich hawliau o dan Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979 yn berthnasol. Felly, mae'n bwysig iawn eich bod yn gwirio'r cerbyd yn drwyadl cyn i chi gynnig amdano. Bydd gan yr arwerthwiant delerau ac amodau sy'n amlinellu rl yr arwerthwr a rhwymedigaethau'r prynwr a'r gwerthwr. Gwiriwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus cyn i chi gynnig. Mae gennych hawl i ddisgwyl bod gan y gwerthwr yr hawl gyfreithiol i werthu'r cerbyd. Os ydych yn amau bod y cerbyd wedi'i ddwyn, rhowch wybod i'r arwerthwr am hyn. Mae'n rhaid i'r arwerthwr ddisgrifio'r cerbyd yn gywir.

Beth am arwerthiannau ar y rhyngrwyd?

Dim ond y safle we ar gyfer cynnal yr arwerthiant mae'r rhan fwyaf o arwerthiannau ar y rhyngrwyd yn ei ddarparu, ac felly nid ydynt yn atebol am y nwyddau a brynir neu a werthir yn breifat fel arfer. Dylech wirio telerau ac amodau'r arwerthiant ar y rhyngrwyd am fanylion llawn.

Mae gennych yr un hawliau cyfreithiol pan brynwch gan fasnachwr trwy arwerthiant ar y rhyngrwyd ag sydd gennych pan brynwch chi ar ei safle. Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn berthnasol i arwerthiannau ar y rhyngrwyd hefyd. Mae'n bosibl fod gennych hawl i ganslo pryniant oddi wrth fasnachwr os newidiwch eich meddwl, ni waeth p'un a yw'r cerbyd yn cael ei werthu trwy'r arwerthiant neu drwy 'brynu cerbyd nawr'.

Mae gennych lai o hawliau yn erbyn gwerthwyr preifat ar-lein, felly ymchwiliwch i'r gwerthwr yn ofalus cyn bwrw ymlaen i brynu – er enghraifft, gwiriwch ei adborth.

A oes gennych unrhyw amddiffyniad pellach?

Os prynwch gerbyd gan ddefnyddio hurbwrcasu neu werthiant amodol, caiff y contract ei reoleiddio gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. Mae gennych hawliau o hyd o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 i ddisgwyl bod y cerbyd o ansawdd boddhaol, yn addas i'w ddiben ac fel y'i disgrifiwyd, ymhlith pethau eraill, ond darparwr y cyllid, fel perchennog y car, sy'n gyfreithiol gyfrifol i chi fel llogwr.

Os ydych wedi talu am y cerbyd trwy gyllid a drefnwyd ar eich rhan gan fasnachwr neu os taloch dros 100 ond llai na 30,000 cherdyn credyd, mae gennych hawliau o dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. O dan Adran 75 y Ddeddf hon, mae'r cwmni cyllid / darparwr y cerdyn yr un mor gyfrifol 'r masnachwr am y tor-contract neu'r camliwio. Gallai hyn gynnwys darparu cerbyd diffygiol, peidio 'i ddanfon neu wneud honiadau ffug amdano. Mae gennych hawl i gymryd camau yn erbyn y masnachwr, y cwmni cyllid / darparwr y cerdyn, neu'r ddau. Os yw cost y cerbyd yn fwy na 30,000 ac yn llai na 60,260, a threfnwyd y cyllid yn benodol i brynu'r cerbyd hwnnw, efallai y byddwch yn gallu hawlio yn erbyn y cwmni cyllid dan adran 75A Deddf Credyd Defnyddwyr 1974. Os nad ydych yn fodlon ag ymateb darparwr y cyllid, gofynnwch am gyngor gan yGwasanaeth Ombwdsmon Ariannol.

Milltiredd ac MOT

Gallwch weld hanes MOT cerbyd ar wefan GOV.UK; bydd ganddo ddyddiad y prawf, ei ddyddiad dirwyn i ben, canlyniad y prawf, y milltiredd a gofnodwyd adeg y prawf, y rheswm dros fethu'r MOT ac unrhyw gynghorion sy'n cael eu hysbysu.

Os nad yw gwefan GOV.UK yn cynnwys manylion y cerbyd rydych chi am ei brynu, gwiriwch i weld a yw'r masnachwr yn defnyddio ymwadiad i ddatgan na warantir y milltiredd ac felly ni ellir dibynnu arno; gall hwn fod ar yr odomedr a/neu ar y contract. Os nad oes ymwadiad, gellid dadlau bod y masnachwr yn datgan bod y milltiredd yn gywir ac y gallwch ddibynnu arno. Yna mae'n dod yn rhan o'r contract ac o ddisgrifiad y cerbyd. Dylech bob amser ofyn i'r masnachwr am wybodaeth benodol am filltiredd y cerbyd ni waeth p'un a yw'n cael ei ymwadu neu beidio. Os credwch fod y milltiredd wedi'i newid ar gerbyd rydych wedi'i brynu, gwnewch gwyn i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth er mwyn i'r achos gael ei gyfeirio at safonau masnach.

Treth

Pan brynwch gerbyd ni ellir trosglwyddo'r dreth gydag ef; bydd angen i chi brynu treth newydd cyn y gallwch ei yrru i ffwrdd. Dylech hysbysu'r DVLA pan werthwch eich cerbyd a byddwch yn cael ad-daliad ar y dreth ar gyfer y misoedd llawn sy'n weddill; ni ellir ei throsglwyddo gyda'r cerbyd fel rhan o'r gwerthiant. I gael rhagor o wybodaeth am dreth cerbydau, ewch i wefan GOV.UK

Colledion llwyr yn l yswiriant

Os bydd eich cerbyd wedi'i ddifrodi, gall y cwmni yswiriant benderfynu ei fod yn golled llwyr a thalu ei werth presennol i chi, yn hytrach na thalu cost ei drwsio. Mae categorau colledion llwyr cerbydau fel a ganlyn:

Categori Penderfyniad Defnyddio'r cerbyd
A ni ellir ei drwsio rhaid malu'r cerbyd
B ni ellir ei drwsio rhaid malu cragen y cerbyd ond gellir arbed rhannau erail
C gellir ei drwsio, ond byddai cost hynny'n fwy na gwerth y cerbyd gellir ei ddefnyddio eto os caiff ei drwsio fel ei fod yn addas ar gyfer y ffordd fawr
D gellir ei drwsio a byddai cost hynny'n llai na gwerth y cerbyd, ond bydd costau ychwangegol, fel costau cludo'r cerbyd, yn golygu ei fod yn costio mwy na'i werth

gellir ei ddefnyddio eto os caiff ei drwsio fel ei fod yn addas ar gyfer y ffordd fawr

N nid yw'r difrod yn strwythurol – gellir ei drwsio gellir ei ddefnyddio eto os caiff ei drwsio fel ei fod yn addas ar gyfer y ffordd fawr
S difrod strwythurol – gellir ei drwsio gellir ei ddefnyddio eto os caiff ei drwsio fel ei fod yn addas ar gyfer y ffordd fawr

Cewch ragor o wybodaeth am golledion llwyr yn l yswiriant ar wefan GOV.UK.

Os bydd masnachwr yn gwerthu cerbyd sydd wedi'i ddosbarthu'n golled llwyr heb egluro hynny'n glir i chi cyn eich bod yn cytuno i'w brynu, neu os bydd yn eich camarwain chi am unrhyw ddifrod o ddamwain, gall fod yn torri Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. Gofynnwch i'r masnachwr p'un a yw'r cerbyd wedi cael unrhyw ddifrod yn sgil damwain cyn i chi ei brynu. Mae adran 'Beth yw'ch hawliau cyfreithiol?' y canllaw hwn yn cynnwys mwy o wybodaeth am y Rheoliadau hyn.

Beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o chwith

Os nad yw'r cerbyd a brynoch yn bodloni'ch disgwyliadau – gall fod yn ddiffygiol, yn anaddas i'w ddiben neu nid yw'r cerbyd fel y'i disgrifiwyd – dylech weithredu ar unwaith.

Gallwch gwyno wrth y masnachwr yn bersonol, yn ysgrifenedig neu dros y ffn, ond gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod beth yw'ch hawliau a pha gamau unioni y mae gennych hawliau iddynt. Os byddwch yn gwrthod y cerbyd o fewn 30 diwrnod o'i ddyddiad cyflenwi, mae gennych hawl i ad-daliad llawn a dychwelyd unrhyw gerbyd a gyfnewidiwyd yn rhannol. Mae dyletswydd ar y masnachwr i'ch ad-dalu heb oedi amhriodol ac, ym mhob achos, o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad y cytunodd roi ad-daliad i chi. Yn lle gwrthod y cerbyd, gallwch ddewis iddo gael ei atgyweirio neu ei amnewid. Nid oes rhaid i chi roi mwy nag un cyfle i'r masnachwr atgyweirio neu amnewid y cerbyd os yw'n ddiffygiol. Os bydd diffyg arall yn digwydd neu mae'r cerbyd newydd yn ddiffygiol, gallwch naill ai:

 • hawlio gostyngiad yn y pris (gallwch gadw'r cerbyd a hawlio gostyngiad yn y pris)

...neu

 • hawlio'ch hawl derfynol i wrthod y cerbyd (byddwch yn dychwelyd y cerbyd ac yn hawlio ad-daliad, llai didyniad i adlewyrchu'r defnydd a gawsoch arno)

Sylwch, os ydych yn arfer eich hawl tymor byr i wrthod y cerbyd, gall fod angen i chi brofi ei fod yn ddiffygiol pan y'i cyflenwyd i chi, oni bai bod y diffyg yn amlwg. Fodd bynnag, os dewiswch atgyweiriad neu amnewidiad, neu rydych yn ceisio naill ai gostyngiad yn y pris neu hawl derfynol i wrthod oherwydd diffyg a ddarganfuwyd yn ystod y chwe mis cyntaf, yna gan amlaf, tybir bod y diffyg yno o'r cychwyn; y masnachwr sy'n gyfrifol am brofi i'r gwrthwyneb. Yr enw cyffredin ar hyn yw 'gwrthdroi baich y prawf'.

Os bydd masnachwr yn anghytuno 'ch hawliad, gallai fod angen i chi gael barn arbenigwr. Mae canllaw 'Cael tystiolaeth i ategu'ch hawliad' yn rhoi rhagor o wybodaeth.

Os bydd ymdrechion i ddatrys yr anghydfod yn methu, ystyriwch ddefnyddio dull amgen o ddatrys anghydfod. Gwiriwch p'un a yw'r masnachwr yn aelod o gymdeithas fasnach sydd chynllun o'r fath – er enghraifft, gall aelodau a chwsmeriaid y Ffederasiwn Diwydiant Masnachu Moduron droi at y Gwasanaeth Cymodi Cenedlaethol.

Yn niffyg popeth arall, gallwch fynd ag achos i'r llys. Dylech ysgrifennu at y masnachwr a'r darparwr cyllid (os oes un) i roi gwybod iddynt am eich bwriad. Gallwch ddefnyddio'r trac hawliadau bychain am hawliadau hyd at 10,000. Mae'r canllaw 'Ystyried dwyn achos llys?' yn rhoi rhagor o fanylion.

Mae'n bosibl bod y cerbyd wedi'i ddarparu gyda gwarant. Mae gwarant yn fath o bolisi yswiriant rhag ofn y bydd eich cerbyd yn methu neu'n torri i lawr yn annisgwyl. Gallech benderfynu cyflwyno hawliad o dan y warant, ond cofiwch fod eich hawliadau cyfreithiol yn berthnasol o hyd ac na ddylai'r warant effeithio ar yr hawliau hynny mewn unrhyw ffordd. Mae'r canllaw 'Gwarantau a Gwarantiadau' yn rhoi rhagor o wybodaeth.

Mae'r canllaw, 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o'i le' yn rhoi rhagor o wybodaeth am y camau ymarferol y gallwch eu cymryd wrth gwyno i fasnachwr am gerbyd diffygiol.

Deddfwriaeth allweddol:

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 260469, ID: 528, updated 24/10/2018