COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cerbydau modur ail law - hawliau defnyddwyr

In the guide

Mae ' r canllawiau hyn ar gyfer Cymru a Lloegr

Pan fyddwch yn prynu cerbyd modur a ddefnyddir gan fasnachwr, rydych yn gwneud contract cyfreithiol rwymol, sy ' n dod o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Mae ' r gyfraith yn rhoi hawliau i chi ac mae gennych hawl i ddisgwyl bod y cerbyd o ansawdd boddhaol, yn addas i ' r diben ac fel y disgrifiwyd. Os na fodlonir eich hawliau, mae ' r gyfraith yn rhoi atebion i chi. Efallai na fydd cerbyd hyn milltiroedd uchel cystal cherbyd mwy newydd milltiroedd isel, ond dylai fod yn ffit i ' w ddefnyddio ar y ffordd ac mewn cyflwr sy ' n adlewyrchu ei oedran a ' i bris yn fras. Nid yw traul teg yn cael ei ystyried i fod yn nam.

Rhaid i fasnachwyr beidio ' ch camarwain, efallai drwy ddefnyddio ymadroddion fel ' gwerthir fel y ' i gwelir ' neu ' dim ad-daliadau ', neu drwy beidio datgelu bod y cerbyd wedi ' i ddifrodi mewn damwain o ' r blaen. Mae arferion masnachol ymosodol, fel masnachwr sy ' n gwerthu pwysedd uchel, hefyd wedi ' u gwahardd.

Os ydych yn prynu cerbyd gan fasnachwr drwy gyfrwng pellter, megis o ' i wefan, mae gennych hawliau ychwanegol o dan Reoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013. Mae gennych hawl i ganslo ' r rhan fwyaf o gontractau ' pellter ' ac mae gennych gyfnod o 14 diwrnod i wneud hynny.

Nid oes gennych yr un hawliau cyfreithiol os ydych yn prynu cerbyd oddi wrth werthwr preifat ag y gwnewch pan fyddwch yn prynu gan fasnachwr.

Beth yw eich hawliau cyfreithiol?

Mae ' n elfen bwysig o gontract bod yn rhaid i ' r masnachwr roi gwybodaeth benodol i chi cyn y contract fel y nodir yn Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013. Mae'r canllawiau ' Prynu o safle busnes: esboniad o gontractau ar y safle ', ' Prynu dros y rhyngrwyd, y ffn neu drwy archeb bost: esboniad o gontractau oddi ar y safle' a ' Prynu gartref: esboniad o gontractau oddi ar y safle ' yn esbonio beth yw ' r gofynion hyn cyn y contract. Os nad yw masnachwr yn darparu ' r wybodaeth ofynnol gallwch wneud hawliad i gael eich costau (os oes gennych unrhyw) ad-daliad.

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn nodi ' r hyn y mae gennych hawl i ' w ddisgwyl gan gerbyd a gyflenwir gan fasnachwr. Cyfeirir at y rhain yn gyffredinol fel eich ' hawliau statudol '. Mae ' r gyfraith hefyd yn rhoi rhwymedau i chi yn erbyn masnachwr os nad yw eich hawliau yn cael eu bodloni.

Hawliau allweddol:

 • mae ' n rhaid i ' r masnachwr fod ' r ' hawl i gyflenwi ' y cerbyd i chi. Os na wnnt hynny, efallai nad ydynt mewn gwirionedd yn berchen arno ac felly ni allent ei werthu i chi yn gyfreithlon.Os felly, mae gennych hawl i gael ateb
 • rhaid i ' r cerbyd fod o ' ansawdd boddhaol '. Mae disgrifiad, pris, cyflwr y cerbyd, addasrwydd i ' r diben, ymddangosiad a gorffeniad, diogelwch, gwydnwch a rhyddid oddi wrth fn ddiffygion i gyd yn ffactorau pwysig wrth ystyried ansawdd. Rhaid i ddatganiadau cyhoeddus megis y rhai mewn hysbysebion neu ar labeli, a wnaed gan y masnachwr, y cynhyrchydd neu ' r cynrychiolydd am y cerbyd, fod yn gywir a gellir eu hystyried hefyd wrth benderfynu a yw o ansawdd boddhaol. Os nad yw ' r eitem o ansawdd boddhaol mae gennych hawl i gael ateb
 • os byddwch yn gwneud i fasnachwr fod yn ymwybodol eich bod am i ' r cerbyd fod yn ' addas at ddiben penodol ' (hyd yn oed os yw ' n rhywbeth nad yw ' n cael ei gyflenwi ar ei gyfer fel arfer) yna mae gennych yr hawl i ddisgwyl ei fod yn addas at y diben hwnnw. Os nad yw ' r eitem yn addas i ' r diben mae gennych hawl i gael ateb
 • mae gennych hawl i ddisgwyl bod y cerbyd ' fel y ' i disgrifir '. Er enghraifft, a yw maint yr injan yn cyd-fynd ' i ddisgrifiad?Os nad yw ' r eitem fel y ' i disgrifiwyd, mae gennych hawl i gael ateb
 • os ydych yn gweld neu ' n archwilio sampl, yna rhaid i ' r cerbyd ' baru ' r sampl '.Os nad yw ' r eitem yn cyd-fynd ' r sampl yna mae gennych hawl i gael ateb
 • os ydych yn gweld neu ' n archwilio model, yna mae ' n rhaid i ' r cerbyd ' gydweddu ' r model '- er enghraifft, rhaid i ' r model a gyflenwir i chi fod yr un fath ' r un a archwiliwyd gennych ar-lein. Os nad yw ' r eitem yn cyd-fynd ' r model yna mae gennych hawl i gael ateb

Atebion allweddol:

 • hawl tymor byr i wrthod y cerbyd a chael ad-daliad llawn
 • hawl i atgyweiriad neu amnewid
 • hawl i ostyngiad mewn pris neu hawl olaf i wrthod y cerbyd - nodwch o dan yr hawl olaf i wrthod, lle mae gennych hawl i wrthod y cerbyd am ad-daliad, y gall masnachwr wneud didyniad o ' r ad-daliad am y defnydd a gawsoch gan y cerbyd

Nid yw Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn eich hawl i unrhyw beth os:

 • dywedwyd wrthych am unrhyw namau cyn prynu ' r cerbyd
 • yr oedd y nam yn amlwg a byddai wedi bod yn rhesymol sylwi arno ar archwiliad cyn ei brynu
 • bu ichi achosi unrhyw ddifrod eich hun
 • fe wnaethoch chi gamgymeriad - er enghraifft, gofynasoch am y maint peiriant anghywir
 • yr ydych wedi newid eich meddwl am y cerbyd neu wedi gweld un yn rhatach mewn man arall

Er bod gennych yr un hawliau o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan fyddwch yn cael cerbyd sy ' n cael ei ddefnyddio fel y gwnewch pan fyddwch yn cael un newydd, dylech fod yn realistig gyda disgwyliadau gwahanol, o bosibl yn is, wrth benderfynu a yw o ansawdd foddhaol. Gwiriwch y cerbyd yn drylwyr cyn ei brynu.

Mae ' r canllaw ' Y gwerthiant a chyflenwad o nwyddau: eich hawliau defnyddiwr ' yn rhoi mwy o wybodaeth am eich hawliau a pha ateb y mae gennych hawl iddo.

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd arferion masnachol sy ' n annheg i ddefnyddwyr. Os bydd masnachwr yn eich camarwain, yn methu datgelu ffaith bwysig neu ' n cymryd rhan mewn ymarfer masnachol ymosodol a ' ch bod yn gwneud penderfyniad i brynu cerbyd na fyddech wedi ' i wneud fel arall, efallai ei fod yn torri ' r rheoliadau. Er enghraifft, gall masnachwr fethu rhoi gwybod i chi bod y cerbyd wedi cael ei ddifrodi gan ddamwain o ' r blaen neu ei fod yn gallu hawlio ei fod yn cael ei ' werthu fel y gwelwyd ' er mwyn osgoi ei gyfrifoldebau i chi. Os ydych wedi cael eich camarwain neu os yw masnachwr wedi ymddwyn yn ymosodol, dylech adrodd eich cwyn i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth er mwyn iddynt gyfeirio'r mater at safonau masnach.

Os ydych chi ' n ymrwymo i gontract oherwydd bod masnachwr wedi eich camarwain neu am fod y masnachwr wedi defnyddio arfer masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 hefyd yn rhoi hawliau i chi wneud iawn: yr hawl i ddadflino ' r contract, yr hawl i gael disgownt a ' r hawl i iawndal. Mae ' r hawliau hyn yn ychwanegol at hawliau sydd gennych o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Mae mwy o wybodaeth yn y canllaw 'Yn camarwain y rhai arferion ymosodol: hawliau iawndal ' .

A ydych yn cael yr un amddiffyniad wrth brynu ' n breifat?

Y rheol gyffredinol yw ' gadewch i ' r prynwr fod yn ofalus ' pan fyddwch yn prynu gan werthwr preifat, gan nad oes gennych yr un hawliau cyfreithiol ag y byddwch yn eu gwneud wrth brynu gan fasnachwr. Mae gennych hawl i ddisgwyl bod y cerbyd ' fel y ' i disgrifir '. Nid oes gennych hawl i ddisgwyl ei fod o ansawdd boddhaol nac yn addas at ei ddiben, oni bai i ' r gwerthwr eich hysbysu ei fod. Er enghraifft, os yw hysbyseb yn dweud ' milltiroedd isel, un perchennog blaenorol ', rhaid iddo fod yn gywir. Mae hyn hefyd yn berthnasol os ydych yn prynu gan werthwr preifat ar-lein neu drwy arwerthiant ar y rhyngrwyd. Dylech archwilio ' r cerbyd yn drylwyr cyn ei brynu.

P ' un a ydych yn prynu ' n breifat neu gan fasnachwr, mae hawl gennych i ddisgwyl bod y cerbyd yn deilwng o ' r ffordd, oni bai eich bod chi a ' r gwerthwr yn cytuno ' n glir ei fod yn cael ei brynu ar gyfer sgrap neu ar gyfer darnau sbr a thrwsio.

Mae gennych hawl hefyd i ddisgwyl bod gan y gwerthwr ' deitl da ' i ' r cerbyd. Golyga hyn fod yn rhaid i ' r person sy ' n gwerthu ' r cerbyd fod yn berchen arno. Os byddwch yn prynu cerbyd y gwelwch yn ddiweddarach yn cael ei ddwyn, nid oes gennych yr hawl cyfreithiol i ' w gadw. Bydd yn rhaid i chi geisio cael eich arian yn l gan y gwerthwr.

Mae Deddf Credyd Defnyddwyr 1974 yn rhoi ' teitl da ' i brynwr preifat diniwed cerbyd sy ' n cael ei ' berchenogi ' yn ddiweddarach gan ddarparwr cyllid. Mae hyn yn golygu os oedd y perchennog blaenorol yn gwerthu ' r cerbyd i chi pan oedd cyllid (hurbwrcas neu werthiant amodol) yn ddyledus ac nad oeddech yn ymwybodol o hyn, ni all y darparwr cyllid ailfeddiannu ' r cerbyd oddi wrthych. Nid yw hyn yn berthnasol i gerbydau sydd wedi ' u dwyn neu gerbydau a oedd yn destun prydles neu gytundeb llogi.

Dylech fod yn ymwybodol y gall masnachwr eich camarwain drwy gymryd arnoch eich bod yn werthwr preifat - er enghraifft, gwerthu cerbydau ar ochr y ffordd neu drwy hysbyseb - er mwyn osgoi eu rhwymedigaethau cyfreithiol i chi. Os ydych yn dod ar draws sefyllfa fel hon, cwyno i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth er mwyn iddynt gyfeirio'r mater at safonau masnach.

Beth am werthiant ar y rhyngrwyd?

Os byddwch yn penderfynu prynu cerbyd gan fasnachwr drwy gyfrwng pellter (megis o wefan) mae gennych yr un hawliau cyfreithiol ag sydd gennych wrth brynu o safle masnachwr. Byddwch hefyd yn cael hawliau ychwanegol o dan Reoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013. Mae ' r Rheoliadau hyn yn rhoi gwarchodaeth ychwanegol i chi gan fod y contract yr ydych yn ymuno ag ef wedi ' i gwblhau o bell a heb gyswllt wyneb yn wyneb. Mae gennych hawl i ganslo ' r rhan fwyaf o gontractau ' o bell ' ac mae cyfnod canslo o 14 diwrnod. Mae ' r canllaw ' Prynu drwy ' r rhyngrwyd, ffn ac archeb bost: esbonio contractau o bell ' yn rhoi mwy o wybodaeth.

A gwmpesir arwerthiannau modur?

Mae ' n annhebygol y caiff arwerthiant moduron ei ystyried yn werthiant i ddefnyddwyr, ac os felly, ni fydd y rhan fwyaf o ' ch hawliau o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn gymwys. Mae ' n bwysig iawn eich bod yn archwilio ' r cerbyd yn drylwyr cyn i chi wneud cais amdano. Bydd gan yr arwerthiant delerau ac amodau sy ' n nodi rl yr arwerthwr a rhwymedigaethau ' r prynwr a ' r gwerthwr. Gwiriwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus cyn i chi wneud cais. Mae gennych hawl i ddisgwyl bod gan y gwerthwr yr hawl gyfreithiol i werthu ' r cerbyd. Os credwch ei fod wedi ' i ddwyn, dywedwch wrth yr arwerthwr. Rhaid i ' r arwerthwr ddisgrifio ' r cerbyd yn gywir.

Beth am arwerthiannau rhyngrwyd?

Mae ' r rhan fwyaf o arwerthiannau rhyngrwyd ond yn darparu ' r safle ar gyfer yr arwerthiannau sydd i ' w cynnal ac nid ydynt yn gyffredinol yn atebol am nwyddau a brynir ac a werthir yn breifat. Dylech edrych ar delerau ac amodau ' r arwerthiant ar y rhyngrwyd am fanylion llawn.

Mae gennych yr un hawliau cyfreithiol wrth brynu gan fasnachwr mewn arwerthiant rhyngrwyd ag sydd gennych wrth brynu o ' u safle. Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 hefyd yn berthnasol i arwerthiannau rhyngrwyd. Mae ' n bosibl y bydd gennych hawl i ganslo pryniant gan fasnachwr os byddwch yn newid eich meddwl, p ' un a yw ' n cael ei werthu drwy ' r arwerthiant neu drwy ' prynwch yn awr '.

Gan fod gennych lai o hawliau yn erbyn gwerthwyr ar-lein preifat, holwch y gwerthwr yn ofalus cyn i chi fwrw ymlaen phryniant - er enghraifft, edrychwch ar eu hadborth.

Oes gennych chi fwy o amddiffyniad?

Os ydych yn prynu cerbyd ar hurbwrcas neu werthiant amodol, mae ' r contract yn cael ei reoleiddio gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. Mae gennych hawliau o hyd o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 i ddisgwyl, ymysg pethau eraill, fod y cerbyd o ansawdd boddhaol, yn addas i ' r diben ac fel y ' i disgrifiwyd ond mai ' r darparwr cyllid yw perchennog y cerbyd sy ' n gyfreithiol atebol i chi fel huriwr.

Os oeddech yn talu am y cerbyd ar gyllid a drefnwyd gan fasnachwr neu os oeddech yn talu gan ddefnyddio eich cerdyn credyd a ' i fod yn costio mwy na 100 ond yn llai na 30,000, mae gennych hawliau o dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. Mae adran 75 o ' r Ddeddf yn golygu mai ' r darparwr cyllid/cerdyn yw ' r un sy ' n gyfrifol am dorri contract neu gamliwio. Gallai hyn gynnwys cyflenwi cerbyd diffygiol, methu danfon neu wneud honiadau ffug amdano. Mae gennych hawl i gymryd camau yn erbyn y masnachwr, y darparwr cyllid/cerdyn neu ' r ddau. Os yw cost y cerbyd yn fwy na 30,000 ac yn llai na 60,260, a bod y cyllid wedi ' i drefnu ' n benodol i brynu ' r cerbyd hwnnw, mae ' n bosibl y gallwch hawlio yn erbyn y cwmni cyllid o dan adran 75A o Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. Os ydych yn anhapus ag ymateb y darparwr cyllid, gofynnwch am gyngor gan y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol.

Milltiroedd a MOT

Yn syml, mae tystysgrif MOT yn cadarnhau bod y cerbyd wedi pasio ' r prawf ar y diwrnod y cafodd ei gyflwyno. Nid yw ond yn cynnwys y profion penodol sydd eu hangen ac nid yw ' n rhoi sicrwydd absoliwt o ansawdd cyffredinol y cerbyd. Os oes gennych broblem gyda MOT, cysylltwch 'r Asiantaeth Safonau Cerbydau (DVSA) sy ' n gorfodi ' r gyfraith sy ' n ymwneud ' r profion hyn.

Gallwch wirio hanes MOT cerbyd ar wefan gov.uk; mae ' n dal dyddiad y prawf, y dyddiad dod i ben, canlyniad y prawf, y milltiroedd a gofnodwyd pan gafodd ei brofi, y rheswm dros fethiant MOT ac unrhyw eitemau o hysbysiad cynghori.

Os nad oes gan wefan GOV.UK fanylion y cerbyd rydych am ei brynu, edrychwch i weld a yw ' r masnachwr yn defnyddio ymwadiad yn datgan nad yw ' r milltiroedd wedi ' u gwarantu ac felly na ellir dibynnu arnynt; gall hyn fod ar yr odomedr ei hun a/neu ar y contract. Os nad oes ymwadiad, gellid dadlau bod y masnachwr yn datgan bod y milltiroedd yn gywir a gallwch ddibynnu arno. Yna daw ' n rhan o ' r contract a ' r disgrifiad o ' r cerbyd. Dylech bob amser ofyn i ' r masnachwr am wybodaeth benodol am filltiroedd y cerbyd p ' un a yw ' n cael ei ddadhawlio ai peidio. Os credwch fod y milltiroedd wedi ' u haddasu ar gerbyd yr ydych wedi ' i brynu yn cwyno i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth er mwyn iddynt gyfeirio'r mater at safonau masnach.

Treth

Pan fyddwch yn prynu cerbyd, ni ellir trosglwyddo ' r dreth gydag ef; bydd angen i chi brynu treth newydd cyn y gallwch ei yrru i ffwrdd. Dylech hysbysu ' r DVLA pan fyddwch yn gwerthu eich cerbyd a byddwch yn cael ad-daliad ar y dreth sy ' n weddill o ' r misoedd llawn; ni ellir ei drosglwyddo gyda ' r cerbyd fel rhan o ' r gwerthiant. Am fwy o wybodaeth am dreth cerbydau ewch i wefan gov.uk.

Dileu yswiriant

Os caiff eich cerbyd ei ddifrodi, gall y cwmni yswiriant ei ddileu a thalu ei werth cyfredol i chi yn lle ' r gost o ' i atgyweirio. Mae ' r categorau dileu cerbydau fel a ganlyn:

Categori Penderfyniad Defnyddio ' r cerbyd
A ni ellir ei drwsio rhaid gwasgu'r cerbyd
B ni ellir ei drwsio rhaid gwasgu cragen corff ond gellir achub rhannau eraill
C gellir ei drwsio ond byddai ' n costio mwy nag y mae ' r cerbyd yn werth gellir ei ddefnyddio eto os caiff ei drwsio i gyflwr sy ' n addas i'r ffordd
D gellir ei drwsio a byddai ' n costio llai nag y mae ' r cerbyd yn werth ond mae costau ychwanegol, fel cost cludo ' r cerbyd, yn golygu ei fod yn costio mwy nag y mae ' n werth gellir ei ddefnyddio eto os caiff ei drwsio i gyflwr sy ' n addas i'r ffordd
N difrod anadeileddol - gellir ei drwsio gellir ei ddefnyddio eto os caiff ei drwsio i gyflwr sy ' n addas i'r ffordd
S difrod strwythurol-gellir ei drwsio gellir ei ddefnyddio eto os caiff ei drwsio i gyflwr sy ' n addas i'r ffordd

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ddileu yswiriant ar wefan gov.uk.

Os bydd masnachwr yn gwerthu cerbyd sydd wedi ' i ddosbarthu fel rhywbeth i ' w ddileu heb wneud hyn yn glir i chi cyn i chi gytuno i brynu neu os byddant yn eich camarwain am unrhyw ddifrod a achosir gan ddamwain, gall fod yn groes i Reoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008. Gofynnwch i ' r masnachwr os yw ' r cerbyd wedi cael unrhyw ddifrod i ddamwain cyn i chi brynu. Mae mwy o wybodaeth am y Rheoliadau hyn yn adran ' beth yw eich hawliau cyfreithiol? ' yn y canllaw hwn.

Cerbydau gyda ' gorffennol cudd '

Os yw masnachwr yn cynnig cyfrwng gwerthu fel ' bron yn newydd ' neu ' un perchennog blaenorol ', holwch pwy oedd y perchennog blaenorol cyn i chi gytuno i ' w brynu. Efallai y bydd y gwerthwr yn amharod i ddweud wrthych ac efallai y byddwch chi ' n ddiarwybod yn prynu cerbyd oedd wedi'i gyn-rentu, cyn-fflyd neu oedd pheth defnydd busnes arall. Gwnewch yn siwr bod y masnachwr yn rhoi gwybodaeth glir a digonol i chi am yr agweddau pwysig ar hanes a chyflwr y cerbyd fel y gallwch wneud penderfyniad gwybodus ynghylch a ddylid prynu ai peidio.

Beth i'w wneud os aiff pethau o chwith?

Os nad yw'r cerbyd a brynwyd gennych yn bodloni eich disgwyliadau - efallai ei fod yn wallus, nad yw ' n addas i ' r diben neu ddim fel y disgrifiwyd - dylech gymryd camau ar unwaith.

Gallwch gwyno i ' r masnachwr yn bersonol, yn ysgrifenedig neu dros y ffn ond gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod beth yw eich hawliau a pha ateb y mae gennych hawl iddo. Os byddwch yn gwrthod y cerbyd o fewn 30 diwrnod i ' r dyddiad y cafodd ei gyflenwi, mae gennych hawl i gael ad-daliad llawn ac i ddychwelyd unrhyw gerbyd rhan-gyfnewid. Mae ' r masnachwr yn gorfod eich ad-dalu heb oedi diangen o fewn 14 diwrnod o ' r pryd y cytunasant i ad-dalu. Fel dewis arall yn lle gwrthod y cerbyd, gallwch ddewis trwsio neu amnewid. Nid oes rhaid i chi roi mwy nag un cyfle i ' r masnachwr drwsio neu amnewid y cerbyd os yw ' n ddiffygiol. Os oes nam arall yn digwydd neu os yw ' r amnewid yn wallus, gallwch naill ai:

 • hawlio gostyngiad pris (rydych yn cadw ' r cerbyd ac yn hawlio gostyngiad yn y pris)... Neu
 • hawlio ' ch hawl olaf i wrthod y cerbyd (byddwch yn dychwelyd y cerbyd a hawlio ad-daliad, llai didyniad i adlewyrchu ' r defnydd a gawsoch ohono)

Nodwch os ydych yn arfer eich hawl tymor byr i wrthod y cerbyd, efallai y bydd angen i chi brofi ei fod yn ddiffygiol ar yr adeg y cafodd ei gyflenwi i chi, oni bai bod y nam yn amlwg. Fodd bynnag, os byddwch yn dewis atgyweiriad neu amnewidiad neu ' n ceisio unioni ' r cam o ran gostwng prisiau neu ' r hawl olaf i wrthod ar gyfer nam a ddarganfuwyd o fewn y chwe mis cyntaf, yna tybir bod y nam ar y dechrau yn y rhan fwyaf o achosion; y masnachwr sydd i brofi fel arall. Cyfeirir at hyn yn gyffredin fel y ' baich profi sydd wedi ' i wrthdroi '.

Os yw ' r masnachwr yn anghytuno ' ch hawliad efallai y bydd angen i chi gael barn arbenigwr. Mae ' r canllaw ' Sicrhau tystiolaeth i brofi'ch honiad ' yn rhoi mwy o wybodaeth.

Os yw ymdrechion i ddatrys yr anghydfod yn methu, ystyriwch ddefnyddio cynllun amgen i ddatrys anghydfod. Holwch i weld a yw ' r masnachwr yn aelod o gymdeithas fasnach sydd chynllun o ' r fath - er enghraifft, mae gan aelodau a chwsmeriaid Ffederasiwn y Diwydiant Moduron fynediad i ' r Gwasanaeth Cymodi Cenedlaethol.

Fel dewis olaf, gallwch gymryd camau cyfreithiol yn y llys. Dylech ysgrifennu at y masnachwr a ' r darparwr cyllid (os oes un) i roi gwybod iddynt am eich bwriadau. Gallwch ddefnyddio trac ceisiadau bach y llys sirol am hawliadau hyd at 10,000. Mae'r canllaw ' Meddwl am fynd ag achos i'r Llys Sirol?'yn rhoi manylion pellach.

Mae ' n bosibl bod y cerbyd wedi ' i gyflenwi gwarant. Mae gwarant yn fath o bolisi yswiriant sy ' n darparu sicrwydd ar gyfer methiant annisgwyl neu ddadansoddiad o ' ch cerbyd. Efallai y byddwch yn penderfynu gwneud hawliad o dan y warant ond cofiwch fod gennych hawliau cyfreithiol o hyd ac ni ddylai effeithio ar yr hawliau hynny mewn unrhyw ffordd. Mae ' r canllaw ' Gwarantau a warantau ' yn rhoi mwy o wybodaeth.

Mae ' r canllaw ' Gwerthu a chyflenwi nwyddau: beth i'w wneud os bydd pethau mynd o chwith ' yn rhoi mwy o wybodaeth am y camau ymarferol y gallwch eu cymryd wrth gwyno wrth fasnachwr am gerbyd diffygiol.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Awst 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260469, ID: 528, updated 29/01/2020