COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cyfrannau cyfnodol a chlybiau gwyliau

In the guide

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Lloegr, yr Alban a Chymru

Os ydych chi'n ystyried prynu cyfran amser, ymuno chlwb gwyliau, neu ailwerthu neu gyfnewid eich cyfran amser presennol mae'n bwysig eich bod yn darganfod beth yw eich hawliau o dan Reoliadau Cytundebau Amser, Cynhyrchion Gwyliau, Ailwerthu a Chyfnewid 2010. Mae hefyd yn bwysig cael cymaint o wybodaeth phosibl am y masnachwr a'r cynhyrchion y maent yn eu gwerthu cyn i chi arwyddo contract neu wneud taliad. Mae llawer o fasnachwyr twyllodrus yn gweithredu yn y diwydiant cyfrandaliadau amser a gallant achosi anawsterau difrifol i'r defnyddiwr digroeso.

Nodwch fod y wybodaeth isod yn rhagdybio bod y cytundeb wedi'i lofnodi yn y DU; fodd bynnag, mae'r Rheoliadau yn cwmpasu'r ardal economaidd Ewropeaidd yn ei chyfanrwydd, felly mae'r gyfraith mewn gwledydd eraill yn debygol o fod yn debyg. (Gwledydd yr AEE yw: Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Croatia, Cyprus, y Weriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Gwlad yr I, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Liechtenstein, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Norwy, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden a'r Deyrnas Unedig.)

Beth yw contract cyfran gyfnodol?

Mae contract cyfran gofnodol rhwng defnyddiwr a masnachwr yn un lle mae'r defnyddiwr yn talu i ddefnyddio llety dros nos (eiddo, carafanau a chychod) am fwy nag un cyfnod meddiannaeth. Rhaid i'r contract bara mwy na blwyddyn neu bydd modd ei adnewyddu neu ei ymestyn fel ei fod yn parhau am fwy na blwyddyn.

Beth yw contract cynnyrch gwyliau hirdymor?

Mae contract cynnyrch gwyliau hirdymor (fel aelodaeth o glwb gwyliau) yn un lle mae defnyddiwr yn talu a bydd ganddo'r hawl i gael disgowntiau neu fudd-daliadau eraill sy'n gysylltiedig llety. Rhaid i'r contract bara mwy na blwyddyn neu bydd modd ei adnewyddu neu ei ymestyn fel ei fod yn parhau am fwy na blwyddyn.

Beth yw contract ailwerthu?

Mae contract ailwerthu yn gontract rhwng defnyddiwr a masnachwr lle mae masnachwr, am dl, yn helpu defnyddiwr i brynu neu werthu cyfran amser neu gynnyrch gwyliau hirdymor.

Beth yw contract cyfnewid?

Mae contract cyfnewid yn gontract rhwng defnyddiwr sydd chontract rhannu amser a masnachwr lle bydd y defnyddiwr, ar l talu, yn ymuno system gyfnewid amser y masnachwr.

Beth ddylwn i ei ddisgwyl cyn i mi lofnodi'r contract?

Rhaid i unrhyw hysbysebu sy'n ymwneud chyfran gofnodol neu aelodaeth o glybiau gwyliau gynnwys manylion am sut y gallwch gael y wybodaeth allweddol am y contract. Os bydd masnachwr yn eich gwahodd i fynychu digwyddiad gwerthu, rhaid i'r gwahoddiad wneud diben a natur fasnachol y digwyddiad yn glir i chi fel nad ydych yn cael eich camarwain.

Cyn i chi ymrwymo i gontract, mae'r Rheoliadau'n datgan bod yn rhaid i chi gael gwybodaeth allweddol mewn da bryd a chyn i'r contract gael ei wneud i'ch galluogi i ddewis p'un a i brynu'r cynnyrch. Dylid rhoi'r wybodaeth hon i chi yn eich dewis iaith. Rhaid iddo fod yn hygyrch, yn glir, yn gywir ac yn hawdd ei ddeall. Dylid ei ddarparu ar ffurf safonol, yn ysgrifenedig ac yn rhad ac am ddim.

Gwiriwch gontractau cyfran gofnodol i weld pa mor hir maen nhw'n para. Mae rhai contractau yn nodi eich bod yn berchen ar y gyfran gofnodol yn barhaol.

Darganfyddwch faint yw'r ffioedd cynnal a chadw a pha drefniadau sydd yn eu lle i'w talu.

A allaf dynnu'n l o'r contract?

Os byddwch yn llofnodi contract mae gennych gyfnod ailfeddwl o 14 diwrnod pan fyddwch yn gallu tynnu'n l. Mae'r cyfnod hwn yn parhau o'r dyddiad y daw'r contract i ben neu'r dyddiad y cewch gopi o'r contract, p'un bynnag yw'r diweddaraf. Mae'r Rheoliadau'n datgan y dylai'r contract fod yn ysgrifenedig ac yn cynnwys gwybodaeth benodol, fel eich hawl i dynnu'n l o'r contract. Os nad yw'r masnachwr yn cydymffurfio 'r gofyniad i ddarparu'r ffurflen safonol i dynnu'n l neu'r wybodaeth allweddol, gellir ymestyn y cyfnod tynnu'n l. Dylech roi rhybudd ysgrifenedig o dynnu'n l i'r masnachwr. Gallwch ddefnyddio'r ffurflen sydd wedi'i chynnwys yn y contract ar gyfer hyn, er nad oes rhaid ichi wneud hynny. Nid ydych yn gyfrifol am unrhyw gostau na thaliadau os penderfynwch dynnu'n l.

Bydd unrhyw gytundeb credyd a lofnodwyd gennych i dalu am brynu'r cynnyrch yn cael ei derfynu'n awtomatig pan fyddwch yn tynnu'n l.

Sut ydw i'n terfynu contract cynnyrch gwyliau hirdymor?

Mae gennych hawl i derfynu'r contract, heb orfod talu cosb, drwy roi hysbysiad terfynu i'r masnachwr o fewn 14 diwrnod i'r diwrnod y derbynioch gais i dalu rhandaliad, ac eithrio'r rhandaliad cyntaf. Nid yw'r hawl terfynu hwn yn effeithio ar unrhyw hawl arall sydd ar gael i chi derfynu neu dynnu'n l o'r contract.

Pryd mae'n rhaid i mi dalu?

Yn achos cyfrannau cyfnodol, cynhyrchion gwyliau a chontractau cyfnewid hirdymor, rhaid i fasnachwr beidio gofyn am na chymryd unrhyw daliadau (gan gynnwys gwarantau, amheuon ynghylch arian ar gyfrif a chydnabod dyled) oddi wrthych o fewn y cyfnod ailfeddwl 14 diwrnod (neu'r estyniad cyfnod ailfeddwl os nad oedd y masnachwr yn darparu'r ffurflen tynnu'n l safonol neu'r wybodaeth allweddol). Mae cymryd taliad o unrhyw fath yn ystod y cyfnod hwn yn dramgwydd troseddol o dan y Rheoliadau. I adrodd trosedd, cysylltwch Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth am atgyfeiriad at safonau masnach.

Ar gyfer contractau ailwerthu ni all y masnachwr gasglu taliad gennych nes bod y gyfran amser neu'r cynnyrch gwyliau hirdymor wedi'i werthu neu fod y contract ailwerthu wedi dod i ben.

Beth yw amserlen talu ar gyfer cynnyrch gwyliau tymor hir?

Mae'r Rheoliadau'n pennu sut y dylid nodi amserlen dalu gan fasnachwr. Rhaid rhannu'r taliadau yn randaliadau blynyddol o werth cyfartal-gan ystyried hyd y contract-a rhaid rhoi'r rhestr i chi. Rhaid i'r masnachwr anfon cais atoch am daliad o leiaf 14 diwrnod cyn y disgwylir iddo gael ei dalu. Os na fydd masnachwr y cydymffurfio, bydd yn cyflawni trosedd. I adrodd trosedd, cysylltwch Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth am atgyfeiriad at safonau masnach.

Yr wyf wedi cael fy nghamarwain, beth y gallaf ei wneud?

Efallai y cewch eich denu i fynychu cyflwyniad am gwyliau ' am ddim ', dim ond i ddarganfod eich bod wedi cael eich camarwain a bod gan y gwyliau ' am ddim ' ychwanegion sy'n ei wneud yn ddrud; efallai y cewch eich cyfyngu hefyd o ran pryd a lle y gallwch fynd.

Tra byddwch yn y cyflwyniad gwerthu, efallai y rhoddir pwysau arnoch i brynu, ac mae technegau gwerthu wedi'u cynllunio i'ch denu i lofnodi contract clwb gwyliau yn costio miloedd lawer o bunnau i chi. Efallai nad fyddech chi'n ymwybodol ar y pryd, ond ni fydd y print mn yn y contract yn cyfateb i'r broliant lliwgar ac anhygoel a roddwyd i chi.

Os ydych chi'n berchen ar gyfran gyfnodol, gochelwch rhag y sgam cyfrannau cyfnodol. Efallai y cewch eich ffonio'n ddirybudd gan fasnachwr sy'n honni'r gallu i farchnata eich cyfran cyfnodol ar eich cyfer am ffi o flaen llaw ac os nad yw'n gwerthu byddant yn ei brynu oddi wrthych; neu byddant yn cynnig prynu'r gyfran gyfnodol os ydych yn cytuno i brynu un arall neu i ymuno chlwb gwyliau. Gall y masnachwr chwyddo gwerth eich cyfran cyfnodol i'ch annog i fynd yn eich blaen. Mewn rhai achosion, efallai y bydd y masnachwr yn dweud wrthych fod prynwr sydd eisoes diddordeb yn eich cyfran amser, ond bydd hyn fel arfer yn anwir.

Cymhelliad y masnachwr yw i'ch cael chi i dalu gyda'ch arian parod neu wneud taliad cerdyn am yr hyn sy'n troi'n wasanaeth twyllodrus.

Os byddwch yn cael eich camarwain gan masnachwr, sydd yn defnyddio techneg gwerthu ymosodol neu sydd wedi ymgymryd ag unrhyw arferion masnachu a oedd yn annheg, efallai eu bod wedi torri Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008. I roi gwybod am ymarfer masnachu annheg, cysylltwch Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth am atgyfeiriad at safonau masnach.

Os byddwch yn ymgeisio am gyfran gyfnodol, contract cynnyrch gwyliau, ail-werthu neu gontract gyfnewid a bod masnachwr wedi'ch camarwain neu am fod y masnachwr wedi defnyddio arfer masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn rhoi hawliau iawndal i chi: yr hawl i ddod a'r contract i ben, yr hawl i ddisgownt a'r hawl i gael iawndal. Mae'r hawliau hyn yn ychwanegol i'r hawliau sydd gennych yn barod o dan Reoliadau Contractau Cyfrannau Cyfnodol, Cynhyrchion Gwyliau, Ailwerthu a Chyfnewid 2010. Gweler ein canllaw' camarwain y rhai arferion ymosodol: hawliau i wneud iawn 'i gael rhagor o wybodaeth.

A oes gennyf unrhyw amddiffyniad os byddaf yn llofnodi cytundeb cyllid neu'n talu gyda cherdyn credyd/debyd?

Os ydych yn talu am y cynnyrch drwy gerdyn credyd neu ar gyllid a drefnir gan y masnachwr ac os yw'n costio mwy na 100 ond yn llai na 30,000 fe'ch diogelir gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. Mae adran 75 o'r Ddeddf yn gwneud darparwr y cerdyn yr un mor gyfrifol 'r masnachwr am dorri contract neu gamliwio. Mae gennych hawl i weithredu yn erbyn y masnachwr, darparwr y cerdyn neu'r ddau. Os yw'r gost yn fwy na 30,000 ac yn llai na 60,260, a bod y cyllid wedi'i drefnu'n benodol i brynu'r cynnyrch, efallai y gallwch hawlio yn erbyn y cwmni cyllid o dan adran 75A o'r Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974.

Os ydych yn defnyddio cerdyn debyd i brynu'r cynnyrch, efallai y byddwch yn gallu manteisio ar y cynllun 'Chareback'. 'Chargeback' yw'r term a ddefnyddir gan ddarparwyr cardiau am adennill taliad cerdyn gan fanc y masnachwr. Os gallwch ddarparu tystiolaeth o dorri contract-nid oedd y cynnyrch ' fel y'i disgrifiwyd ', er enghraifft-gallwch ofyn i ddarparwr eich cerdyn geisio adennill y taliad. Holwch eich darparwr cerdyn ynghylch sut mae rheolau'r cynllun yn berthnasol i'ch cerdyn a beth yw'r terfyn amser ar gyfer gwneud hawliad.

Ble alla i gael rhagor o wybodaeth?

Os yw'r masnachwr y tu allan i'r DU ond o fewn yr Undeb Ewropeaidd gallwch gael cyngor gan yCanolfan Defnyddwyr Ewropeaidd y DU, sy'n darparu gwybodaeth a chymorth i ddefnyddwyr sy'n siopa ledled yr UE.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Cyfrannau Cyfnodol, Cynhyrchion Gwyliau, Ailwerthu a Chyfnewid 2010.

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Awst 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 276633, ID: 528, updated 29/01/2020