COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cymdeithasau masnach a chyrff rheoleiddio

In the guide

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Os ydych yn anghytuno masnachwr a bod y masnachwr yn aelod o gymdeithas fasnach neu'n cael ei reoleiddio gan gorff proffesiynol, efallai y byddwch yn gallu cael cyngor neu gymorth gan y gymdeithas neu'r corff perthnasol.

Mae cymdeithasau masnach a chyrff proffesiynol ym mhob sector - er enghraifft, y diwydiant adeiladu, cerbydau modur, nwyddau trydanol, gwyliau a gwasanaethau ariannol.

Beth yw cymdeithas fasnach?

Mae cymdeithas fasnach yn sefydliad sy'n gweithio er budd ei haelodau mewn diwydiant penodol.

A oes rhaid i fusnes fod mewn cymdeithas fasnach?

I rai'proffesiynau a reoleiddir'fel meddygon a phenseiri, efallai y bydd ei angen ond yn gyffredinol nid oes rheidrwydd ar fusnes i fod yn rhan o un.

Sut gallan nhw fy helpu i?

Mae rhai cymdeithasau masnach yn darparu cynllun datrys anghydfodau fel rhan o'u gwasanaeth, felly os oes gennych gwyn yn erbyn un o'u haelodau, gallant gynorthwyo i'w datrys. Mewn rhai achosion byddant yn gallu darparu arbenigwyr i archwilio gwaith/cynhyrchion os oes anghydfod ynghylch natur y broblem.

Mae detholiad o gymdeithasau masnach wedi'u rhestru isod. Nid yw'r rhestr yn hollgynhwysol; mae yna lawer o rai eraill. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i un priodol, cysylltwch gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, a allai eich cynorthwyo.

Beth yw'r Cynllun Cymeradwyo Codau Defnyddwyr (CCAS)?

Sefydlwyd y Cynllun Cymeradwyo Codau Defnyddwyr (CCAS), sy'n cael ei redeg gan y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig (CTSI), gyda'r bwriad o gynyddu diogelwch defnyddwyr a gwella safonau gwasanaeth cwsmeriaid drwy gynorthwyo cymdeithasau masnach i reoleiddio eu hunain. Mae CTSI yn cymeradwyo ac yn hyrwyddo codau ymarfer, yn nodi'r egwyddorion o wasanaeth cwsmeriaid effeithiol ac yn ei gwneud yn ofynnol i fasnachwyr gael cynlluniau datrys anghydfodau amgen cadarn.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun cymeradwyo codau defnyddwyr, ewch i'r adran CCAS ar wefan CTSI (gallwch hefyd chwilio am aelodau cod cymeradwy ar y safle).

Rhestr o gymdeithasau masnach a chyrff rheoleiddio

Nodwch nad yw cynnwys sefydliad yn y rhestr isod yn awgrymu unrhyw gymeradwyaeth neu warant o ran statws neu allu'r sefydliad hwnnw gan y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig.

Nid yw nifer o'r sefydliadau a restrir yn gymdeithasau masnach. Mae'r rhain wedi'u marcio gyda * yn gyrff rheoleiddio gan mwyaf, a all fod o ddefnydd i ddefnyddwyr.

HYSBYSEBU

Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA)* Mid City Place, 71 High Holborn, Llundain, WC1V 6QT Ffn: 020 7492 2222

ASA.org.uk

ADEILADU

Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr (FMB)
David Croft House, 25 Treli Place, Llundain, EC1N 6TD Ffn: 0330 333 7777
FMB.org.uk

Ffederasiwn Cenedlaethol y Contractwyr Toi (NFRC)
Roofing House, 31, Stryd yr Addoldy, Llundain, EC2A 2DY Ffn: 020 7638 7663
nfrc.co.uk

Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai
NHBC House, Davy Avenue, Milton Keynes, BUCKS MK5 8FP Ffn: 0800 035 6422
NHBC.co.uk

TrustMark
Arena Business Centre, The Square, Basing View, Basingstoke, RG21 4EB Ffn: 0333 555 1234
trustmark.org.uk

CERBYDAU MODUR

Ffederasiwn Diwydiant Moduro Manwerthu (RMI)
201 Great Portland Street, London, W1W 5AB Ffn: 01788 538317 (Gwasanaeth Cymodi Cenedlaethol)
rmif.co.uk

Cymdeithas Gweithgynhyrchwyr a Masnachwyr Moduron Cyf (SMMT)
71 Great Peter Street, Llundain, SW1P 2BN Ffn: 020 7235 7000
smmt.co.uk

Ombwdsmon Moduron
71 Great Peter Street, Llundain, SW1P 2BN Ffn: 0345 241 3008
themotorombudsman.org

Cymdeithas Masnach Fodurol yr Alban (SMTA)
Ty Palmerston, 10 The Loan, South Queensferry, EH30 9NS Ffn: 0131 331 5510
smta.co.uk

GWASANAETHAU MASNACHOL

Cymdeithas y Contractwyr Plymio a Gwresogi (APHC)
12 The Pavilions, Cranmore Drive, Solihull, B90 4SB Ffn: 0121 711 5030
aphc.co.uk

Cymdeithas Symudwyr Dodrefn Prydain (BAR)
Tangent House, 62 Ffordd Gyfnewid, Watford, Swydd Hertford, WD18 0TG Ffn: 01923 699480
bar.co.uk

Ffederasiwn Gwydr a Gwydro (GGF)
40 Rushworth Street, Llundain, SE1 0RB Ffn: 020 7939 9101
ggf.org.uk

Sefydliad Siartredig Peirianneg Plymio a Gwresogi (CIPHE)
64 Station Lane, Hornchurch, Essex, RM12 6NB Ffn: 01708 472 791
ciphe.org.uk

Cyngor Arolygu Cenedlaethol ar Gyfer Contractio Gosodiadau Trydanol (NICEIC)
Ty Warwick, Parc Houghton Hall, Houghton Regis, Dunstable, Swydd Bedford, LU5 5ZX Ffn: 0333 015 6625
NICEIC.com

Cymdeithas Dechnegol Tanio Olew (OFTEC)
Foxwood House, Dobbs Lane, Kesgrave, Suffolk, IP5 2Q Ffn: 01473 626298
oftec.org

Ffederasiwn Cyflogwyr Plymio yr Alban a Gogledd Iwerddon (SNIPEF)
Ty Bellevue, 22 Hopetoun Street, Caeredin, EH7 4GH Ffn: 0131 556 0600
snipef.org

Cymdeithas Ffasiwn a Thecstiliau'r DU
3 Sgwr y Frenhines, Bloomsbury, Llundain, WC1N 3AR Ffn: 020 7843 9490
drycleaningadvice.org

Ystafell Crefftau Teg
40B, Adeilad Porth Lerpwl, Pen y Pier, Lerpwl, L3 1BY Ffn: 0800 131 0123
fairtrades.co.uk

CYFATHREBU

Swyddfa Gyfathrebiadau (OFCOM)*

Riverside House, 2A Southwark Bridge Road, Llundain, SE1 9HA Ffn: 0300 123 3333
Ofcom.org.uk

NWYDDAU TRYDANOL

Cymdeithas Manwerthwyr Radio, Trydan a Theledu (RETRA)
Ty Retra, St. John's Terrace, 1 Ampthill Street, Bedford, MK42 9EY Ffn: 01234 269 110
retra.co.uk

CYLLID A CHREDYD

Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)*

12 Endeavour Square, Llundain, E20 1JN Ffn: 0800 111 6768 neu 0300 500 8082

FCA.org.uk

Cymdeithas y Cymdeithasau Adeiladu (BSA)
6ed Llawr, Ty Efrog, 23 Kingsway, Llundain, WC2B 6UJ Ffn: 020 7520 5900
BSA.org.uk

Ty'r Cwmnau

Crown Way, Caerdydd, CF14 3UZ Ffn: 0303 1234 500
gov.uk/government/organisations/Companies-House

Gwasanaeth Ansolfedd*

4 Abbey Orchard Street, Llundain, SW1P 2HT Ffn: 0300 678 0015
gov.uk/government/organisations/Insolvency-Service

Cyllid y DU
1 Angel Court, Llundain, EC2R 7HJ Ffn: 020 7706 3333
ukfinance.org.uk

Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol
Exchange Tower, Harbour Exchange, Llundain, E14 9SR Ffn: 0800 0234 567
Financial-ombudsman.org.uk

DODREFN

(gan gynnwys gwelyau, cypyrddau, carpedi a gorchuddion llawr eraill, ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd gwely, ceginau a chlustotau)

Yr Ombwdsmon Celfi
Premier House, Llawr cyntaf, 11-5 Argyle Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 2AD Ffn: 0333 241 3209
thefurnitureombudsman.org

GWASANAETHAU IECHYD

Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC)
37 Wimpole Street, Llundain, W1G 8DQ Ffn: 020 7167 6000
GDC-uk.org

Y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC)
10 Old Bailey, London, EC4M 7NG Ffn: 020 7580 3898
Optical.org

GWYLIAU, TEITHIO A THRAFNIDIAETH

Cymdeithas Asiantaethau Teithio Prydain (ABTA)
30 Stryd y Parc, Llundain, SE1 9EQ Ffn: 020 3117 0599
ABTA.com

Cymdeithas Gweithredwyr Teithiau Annibynnol (AITO)
18 Bridle Lane, Twickenham, Middlesex, TW1 3EG Ffn: 020 8744 9280
aito.co.uk

Yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA)*

CAA House, 45-49 Kingsway, Llundain, WC2B 6TE Ffn: 0330 022 1500
CAA.co.uk

Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd (ORR)*

One Kemble Street, Llundain, WC2B 4AN Ffn: 020 7282 2000
ORR.gov.uk

Transport Focus
Fleetbank House, 2-6 Salisbury Square, Llundain, EC4Y 8JX Ffn: 0300 123 2350
transportfocus.org.uk

YSWIRIANT

Cymdeithas Yswirwyr Prydain (ABI)
One America Square, 17 Crosswall, Llundain, EC3N 2LB Ffn: 020 7600 3333
ABI.org.uk

GWASANAETHAU CYFREITHIOL

Cymdeithas Cyfreithwyr Cymru a Lloegr
Neuadd Cymdeithas y Gyfraith, 113 Chancery Lane, Llundain, WC2A 1PL Ffn: 020 7242 1222
lawsociety.org.uk

Cymdeithas Cyfreithwyr yr Alban
Atria One, 144 Morrison Street, Caeredin, EH3 8EX Ffn: 0131 226 7411
lawscot.org.uk

ARCHEBU DRWY'R POST

Cymdeithas Marchnata Uniongyrchol (DMA)
Ty DMA, 70 Margaret Street, Llundain, W1W 8SS Ffn: 020 7291 3300
DMA.org.uk

Gwasanaeth Dewis Postio* Ty DMA, 70 Margaret Street, Llundain, W1W 8SS Ffn: 0345 0700 705
mpsonline.org.uk
Mae gan wefan y GDP hefyd gysylltiadau 'r gwasanaethau ffn, ffacs a Gwasanaeth Dewis Postio Babi

EIDDO

Cymdeithas Genedlaethol yr Arwerthwyr Tai (NAEA)
Arbon House, 6 Tournament Court, Edgehill Drive, Warwick, CV34 6LG Ffn: 01926 496 800

naea.co.uk

Safeagent,
Parc Swyddfa Cheltenham, Hatherley Lane, Cheltenham, GL51 6SH Ffn: 01242 581712
safeagents.co.uk

Cymdeithas yr Asiantiaid Gosod Eiddo Preswyl
Arbon House, 6 Tournament Court, Edgehill Drive, Warwick, CV34 6LG Ffn: 01926 496 800
Arla.co.uk

Yr Ombwdsmon Eiddo (TPOAU)
Milford House, 43-55 Milford Street, Salisbury, Wiltshire, SP1 2BP Ffn: 01722 333306
TPOs.co.uk

Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA)
66 Portland Place, London, W1B 1AD Ffn: 020 7580 5533
Architecture.com

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS)
12 Great George Street, Llundain, SW1P 3AD Ffn: 024 7686 8555
RICS.org/uk

CYFLEUSTODAU

Y Swyddfa Marchnadoedd Nwy a Thrydan (OFGEM)* 10 South Colonnade, Canary Wharf, Llundain, E14 4PU Ffn: 020 7901 7000
Ofgem.gov.uk

Y Swyddfa Marchnadoedd Nwy a Thrydan - Glasgow
Commonwealth House, 32 Albion Street, Glasgow, G1 1LH Ffn: 0141 331 2678
Ofgem.gov.uk

Ombwdsmon Ynni
3300 Daresbury Park, Daresbury, Warrington, WA4 4HS Ffn: 0330 440 1624
Ombudsman-services.org

Swyddfa Gwasanaethau Dwr (OFWAT)
Centre City Tower, 7 Hill Street, Birmingham, B5 4UA Ffn: 0300 034 2222
Ofwat.gov.uk

Cyngor Defnyddwyr Dwr
1 Llawr Isaf, Ty Sgwr Fictoria, Sgwr Fictoria, Birmingham, B2 4AT Ffn: 0300 034 2222
CCWater.org.uk

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Nid oes deddfwriaeth allweddol ar gyfer y canllaw hwn

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260446, ID: 528, updated 29/01/2020