Cystadleuaeth nwy a thrydan - gwybodaeth i ddefnyddwyr

In the guide

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Gallech arbed arian trwy newid eich tariff neu gyflenwyr ynni ond gall cymharu cyflenwyr a dewis y pris cywir i chi fod yn ddryslyd.

Gall cyflenwyr ynni gynnig amrywiaeth o wahanoldariffau ar gyfer eichnwy a thrydan. Gwiriwch ba dariff sy'n addas i'ch amgylchiadau yna cymharu tariffau rhwng cyflenwyr. Dysgwch pa wasanaethau mae'r cyflenwr ynni'n eu darparu a pha ddisgowntiau a allai fod ar gael i chi.

Mae gennych hawliau a rhwymedau dan Ddeddf Hawliau Dynol 2015 gan fod y cyflenwr ynni'n darparu gwasanaeth i chi.

Rhaid i gyflenwyr ynni gydymffurfio Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 pan fyddant yn dechrau contract i ddarparu ynni i chi oddi ar y safle (fel yn eich cartref) neu o bell a heb gyswllt wyneb yn wyneb (fel ar-lein). Mae gennych hawl i ganslo'r rhan fwyaf o gontractau oddi ar y safle ac o bell, ac mae gennych gyfnod canslo o 14 diwrnod.

Y gyfraith

Pan fydd cyflenwr ynni'n cytuno i gyflenwi nwy a/neu drydan i chi, mae'r ddau ohonoch yn creu contract cyfreithiol rwymol sy'n dod o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Mae'r gyfraith hon yn amlinellu'r hyn y mae gennych hawl i'w ddisgwyl gan bob contract sy'n cynnwys cyflenwi gwasanaeth, fel cyflenwi nwy a thrydan. Mae'r canllaw'Cyflenwi gwasanaethau: eich hawliau fel defnyddiwr'yn cynnwys rhagor o wybodaeth am hyn.

Os byddwch yn dechrau contract gan fod cyflenwr ynni wedi'ch camarwain, neu oherwydd eu bod nhw wedi defnyddio arferion masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn rhoi hawliau unioni camwedd i chi: sef yr hawl i ddadwneud y contract, yr hawl i gael disgownt a'r hawl i gael iawndal. Gweler y canllaw 'Arferion camarweiniol ac ymosodol: eich hawliau i unioni camwedd' am ragor o wybodaeth.

DEWIS CYFLENWR

Mae'r prisiau a godir am nwy a thrydan yn amrywio rhwng cyflenwyr ynni. Gallant gynnigamrywiaeth o wahanoldariffau nwy a thrydan sy'n rhoi dewis i chi ynghylch sut rydych yn rheoli a thalu am eich nwy a thrydan. Er mwyn sicrhau ei fod yn haws i chi ddeall eich bil, mae un strwythur yn unig ar gyfer codi tl, sy'n cynnwys taliad sefydlog a phrisiau uned y nwy a'r trydan. Dylech gael cymaint o wybodaeth ag y gallwch chi am y cyflenwyr ynni gwahanol a'u cynhyrchion cyn trosglwyddo. Byddwch yn ymwybodol, os yw un cyflenwr ynni'n torri/codi ei brisiau, gallai'r rhai eraill ddilyn. Arhoswch nes bod prisiau'n sefydlogi cyn parhau.

Mae'n bwysig eich bod yn cyfrifo faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd a faint rydych yn ei dalu amdano. Bydd hyn yn sicrhau bod unrhyw gymariaethau a wnewch chi rhwng tariffau, gwasanaethau a chontractau yn gywir. Bydd y dull rydych yn ei ddefnyddio i dalu am eich nwy a thrydan (fel debyd uniongyrchol, talu o flaen llaw neu ddull arall o dalu) yn ystyriaeth ariannol hefyd. Gallwch wirio'ch cyfriflen ar-lein, eich cyfriflen flynyddol (os ydych yn dal i dderbyn copi) neu ofyn i'ch cyflenwr cyfredol eich helpu i'w gyfrifo. Yna gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon i gymharu cyflenwyr neu i weld a all eich cyflenwr cyfredol ddarparu pris rhatach.

Mae yna wefannau cymharu prisiau a fydd y eich helpu i gael pris gwell. Ystyriwch ddefnyddio gwefannau cymharu prisiau sy'n aelodau o God Hyder Ofgem. Mae'r cod ymarfer hwn, a reolir gan Ofgem (rheoleiddiwr nwy a thrydan y DU), yn cyflwyno'r rheolau mae'n rhaid i wefannau cymharu prisiau sy'n aelodau gadw atynt.Rhaid dangos y gwahanol opsiynau a gwybodaeth berthnasol am brisa'ucyfrifo mewn ffordd deg a chywir. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefanOfgem.

Hefyd gallwch dderbyn cyngor a gwybodaeth ynghylch newid eich cyflenwr gan wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Tariffau a disgowntiau ynni

Mae tariffau a gynigir gan gyflenwyr ynni'n ystyried y math o fesurydd sydd gyda chi (safonol neu ragdalu) a gallant gynnwys:

 • tariff safonol
 • tariffau gwyrdd - yn cefnogi cynlluniau amgylcheddol
 • pris sefydlog - yn gwarantu'r pris fesul uned rydych yn ei dalu am eich ynni am gyfnod penodedig
 • tariff wedi'i gapio - yn gwarantu na fydd pris fesul uned eich ynni'n codi'n uwch na lefel benodedig am gyfnod penodedig
 • tariff bwydo i mewn - os cynhyrchwch eich trydan eich hunan (trwy osod paneli solar er enghraifft) byddwch ar dariff bwydo i mewn lle cewch eich talu gan eich cyflenwr ynni am y trydan rydych wedi'i gynhyrchu

Hefyd, gall eich cyflenwr ynni gynnig disgownt am gael cyfrif tanwydd deuol (rydych yn cael eich nwy a thrydan o'r un cyflenwr) neu reoli'ch cyfrif ar-lein.

Beth ddylwn i ei ofyn cyn llofnodi contract?

Mae'n elfen bwysig mewn contract bod rhaid i'r cyflenwr ynni ddarparu gwybodaeth benodol i chi cyn dechrau'r contract fel y nodir yn Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013. Mae ein canllawiau 'Prynu o safle busnes: esboniad o gontractau ar y safle','Prynu dros y rhyngrwyd, y ffn neu drwy archeb bost: esboniad o gontractau o bell'a'Prynu yn eich cartref – esboniad o gontractau oddi ar y safle'yn esbonio'r gofynion hyn cyn y contract. Os nad yw cyflenwr ynni'n darparu'r wybodaeth ofynnol i chi, gallwch wneud cais am ad-daliad o'ch costau (os cododd unrhyw gostau). Gofynnwch i'ch darpar gyflenwr fynd trwy prif bwyntiau'r contract cyn ichi lofnodi.

Y broses o newid cyflenwr

Ni ddylai'r broses o drosglwyddo,sy'ncael ei threfnu gan eich cyflenwr newydd, gymryd mwy na 21 diwrnod o'r dyddiad y mae'r cyflenwr newydd yn derbyn eich cais cyflawn. Bydd eich cyflenwr newydd yn rhoi gwybodi'ch cyflenwr presennol eich bod chi'ngadael.Bydd angen i chi ddarparudarlleniadau eich mesurydd: dylech gadw nodyn o'r darlleniadau hyn. Mae gan eich cyflenwr cyfredol yr hawl i wrthwynebu trosglwyddiad (os ydych mewn dyled iddo, er enghraifft). Gofynnwch am drefniadau i ad-dalu dyledion sy'n weddill.

A fyddaf yn gallu newid fy meddwl ar l llofnodi contract?

Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn rhoi hawl i chi ganslo'r mwyafrif o gontractau 'oddi ar y safle'(a wneir ar stepen eich drws, yn eich cartref neu yn eich gweithle, erenghraifft)achontractau 'o bell' (a wneirheb gyswllt wyneb yn wyneb gyda'r cyflenwr, fel trwy'r rhyngrwyd neu dros y ffn neu drwy e-bost). Mae hyn yn cynnwys contractau ynni.

Bydd eich cyflenwr newydd yn anfon manylion eich cytundeb newydd i chi, ac yna cewch gyfnod canslo o 14 diwrnod pan allwch newid eich meddwl. Os byddwch yn penderfynu canslo, byddwch yn aros gyda'ch cyflenwr presennol.

Mae'r canllawiau 'Prynu yn eich cartref: esboniad o gontractau oddi ar y safle' a 'Prynu dros y rhyngrwyd, y ffn a drwy archeb bost: esboniad o gontractau o bell' yn rhoi rhagor o wybodaeth.

Codi tl arnoch ddwywaith

Dylai eich cyflenwyr presennol a newydd weithio gyda'i gilydd; fodd bynnag, nid yw'r broses o newid cyflenwr bob amser yn llyfn. Gwyliwch am orgyffwrdd, sef pan fydd eich hen gyflenwr yn parhau i godi tl arnoch pan fydd cyflenwr newydd wedi cymryd eich cyflenwad drosodd. Os ydy hyn yn digwydd, ceisiwch ddatrys y broblem yn uniongyrchol gyda'r cyflenwr sydd wedi codi tl arnoch yn anghywir. Darparwch fanylion am gontract a dyddiad cychwyn y cyflenwr newydd a sicrhewch fod ganddo'ch darlleniadau mesurydd terfynol, fel y cytunwyd gyda'r cyflenwr newydd.

Gweler yr adran'Beth allaf ei wneud os oes gennyf gwyn?'yn y canllaw hwn i weld manylion ynghylch ble i gyfeirio eich cwyn.

Camwerthu ynni

Mae angen i'r holl gyflenwyr ynni gwrdd safonau a osodir gan Ofgem sy'n delio 'r ffordd y gwerthir nwy a thrydan i chi.

Efallai y bydd y cyflenwr ynni neu ei gynrychiolydd yn methu chyflawni'u hymrwymiadau; efallai bod y gwerthwr wedi rhoi pwysau mawr arnoch, cawsoch eich camarwain ynghylch nodweddion gwasanaeth penodol, rhoddwyd gwybodaeth ffug am arbedion posibl i chim cafodd eich contract ei ffugio neu aethpwyd ymlaen 'r contract heb eich caniatd. Efallai y byddwch yn dod yn ymwybodol o hyn pan dderbyniwch lythyr 'croeso' neu gopi o gontract gan gyflenwr newydd. Mae gennych hawl i gwyno. Mae'r adran'Beth allaf ei wneud os oes gennyf gwyn?' yn y canllaw hwn yn rhoi manylion ynghylch pwy y gallwch gwyno iddo.

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd arferion masnachol sy'n annheg i ddefnyddwyr. Os bydd cyflenwr ynni yn eich camarwain neu'n defnyddio arferion masnachol ymosodol, ac rydych yn gwneud penderfyniad i ddechrau contract na fyddech chi wedi'i wneud fel arall, efallai bod y cyflenwr yn torri'r Rheoliadau.

Mae'r rhan fwyaf o gyflenwyr wedi rhoi'r gorau i werthu ar stepen y drws fel dull o berswadio defnyddwyr i drosglwyddo, gan eu bod yn cydnabod nad yw defnyddwyr yn hoffi teimlo dan bwysau ar stepen y drws.

Os credwch eich bod wedi'ch trosglwyddo trwy gamgymeriad neu heb eich caniatd, gallwch drosglwyddo yn l. Bu iOfgemgyflwyno'r Siarter Cwsmeriaid ar gyfer Trosglwyddiadau Gwallus. Mae'n argymell arfer gorau ar gyfer cyflenwyr gan gynnwys ysgrifennu at ddefnyddiwr i ddilysu ei fod am drosglwyddo cyn mynd ymlaen. Os digwydd trosglwyddiad gwallus, gallwch gysylltu naill ai 'r hen gyflenwr neu'r un newydd i gwyno. O fewn pum niwrnod gwaith, dylech dderbyn gwybodaeth glir ar y camau a gymerir i ddatrys y mater ac, os ydych yn gofyn amdano, fanylion ynghylch trefniadau ar gyfer iawndal. O fewn 20 niwrnod, dylech gael eich hysbysu eich bod yn cael eich dychwelyd at eich hen gyflenwr.

Beth allaf ei wneud os oes gennyf gwyn?

Yn y lle cyntaf cysylltwch 'ch cyflenwr ynni i roi cyfle iddo ddatrys eich cwyn. Gwiriwch eich bil neu ewch at wefan eich cyflenwr ynni am fanylion ynghylch ble i gyfeirio'ch cwyn.

Os nad yw'r gwyn wedi'i datrys o fewn wyth wythnos, neu os byddwch yn derbyn llythyr anghytundeb, gallwch gysylltu 'r Ombwdsmon Ynni. Cymeradwyir y sefydliad hwn gan Ofgem i ddelio chwynion defnyddwyr ynghylch biliau ynni, cam-werthu, problemau gyda chyflenwad ynni, a phroblemau ynghylch newid cyflenwr. Mae'r gwasanaeth yn annibynnol ac am ddim i ddefnyddwyr.

Os ydych chi wedi cael eich camarwain neu mae'r cyflenwr ynni wedi ymddwyn mewn ffordd ymosodol, dylech gyfeirio eich cwyn at wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Cystadleuaeth nwy a thrydan: rhestr wirio'r defnyddiwr

 • byddwch yn ofalus gydag ymwelwyr ffug - gofynnwch am gerdyn adnabod a gwiriwch y wybodaeth bob tro
 • peidiwch ag agor y drws os nad ydych chi'n siwr
 • os gofynnir i chi arwyddo unrhyw ddogfen, fel ffurflen gyflwyniad neu dystiolaeth o'r ymweliad, gwnewch yn siwr nad yw'n gytundeb. Os oes gennych amheuon, peidiwch ag arwyddo
 • os oes gennych ofynion arbennig fel mesurydd talu o flaen llaw neu drefniant arbennig ar gyfer talu biliau, gwnewch yn siwr bod y cyflenwr yn gallu'ch derbyn. Ni chaniateir i'r cyflenwr eich gwrthod oherwydd bod gennych ofynion arbennig
 • faint fydd y nwy neu'r trydan yn costio? Os ydych chi'n edrych ar dablau cymharu prisiau, gwnewch yn siwr bod yr un lefel o wasanaeth ar gael
 • gwiriwch i weld a oes angen talu ffi ymadael i'ch cyflenwr er mwyn gadael eich contract tymor sefydlog
 • pa mor hir yw'r cytundeb? A fyddwch ynghlwm wrth y cyflenwr am flynyddoedd? Beth am ffioedd diddymu?
 • a oes taliadau sefydlog? Os felly, faint?
 • beth yw'r opsiynau talu?
 • pa mor aml fyddwch yn derbyn bil neu gyfriflen?
 • pa wasanaethau eraill sydd ar gael? A oes unrhyw fath o fesurau er mwyn arbed ynni i leihau'r bil?
 • dylech fod yn ymwybodol y cewch newid cyflenwros oes gennych chi fesurydd deallusond efallai na fydd eich cyflenwr newydd yn gallu cynnig holl wasanaethau'r mesurydd deallus, fel darlleniadau mesurydd o bell
 • a oes unrhyw fargeinion ynni deuol a fyddai'n gallu lleihau'r bil?
 • pa gymorth gall y cyflenwr ei roi i drwsio neu wasanaethu eich boeler, offer nwy neu drydan?
 • pa gymorth allai'r cyflenwr ei gynnig os oes gennych anhawster wrth dalu eu biliau?
 • darllenwch y mesurydd ar ddyddiad y trosglwyddiad er mwyn sicrhau nad ydych yn talu ddwywaith am yr un tanwydd
 • gall cynrychiolwyr gwerthu fod yn ddarbwylloliawnfelly byddwch yn ofalus. Peidiwch byth ag ymrwymo i ddim nes eich bod yn hollol sicr fod gennych yr holl wybodaeth angenrheidiol a pheidiwchbythag arwyddo nes eich bod wedi darllen yr holl brint mn

Deddfwriaeth allweddol:

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliad Contractau (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf:Mawrth2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 260456, ID: 528, updated 24/10/2018