COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Diogelwch cynhyrchion: trosolwg

In the guide

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr, a'r Alban

Pan gaiff cynhyrchion eu cynhyrchu, eu gwerthu, eu cyflenwi neu eu darparu i'w defnyddio gennych fel defnyddiwr, mae amrywiaeth enfawr o reolau diogelwch y mae'n rhaid i fasnachwyr gydymffurfio nhw.

Yn gyffredinol, rhaid i fasnachwyr sy'n cynhyrchu ac yn dosbarthu cynnyrch gyflenwi cynnyrch sy'n ddiogel yn unig a rhaid iddynt ymgymryd gweithgareddau megis marcio cynnyrch at ddibenion adnabod ac olrhain, profi samplau, ymchwilio i gwynion a throsglwyddo gwybodaeth i ddefnyddwyr am unrhyw risgiau a berir gan gynnyrch.

Rheoleiddir diogelwch cynnyrch gan Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005 yn ogystal chyfreithiau eraill sy'n cwmpasu mathau penodol o gynnyrch-er enghraifft, teganau, offer trydanol a cholur. Mae'r deddfau hyn yn rhai technegol a gallant fod yn gymhleth, ond rhaid i fasnachwyr sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau. Cnt eu gorfodi gan safonau masnach.

Nod y canllaw hwn yw rhoi trosolwg i chi o agweddau allweddol ar y cyfreithiau diogelwch hyn ac egluro beth yw eich hawliau os ydych yn credu bod cynnyrch yn anniogel.

Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005

Mae Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005 (GPSR) yn gosod dyletswydd ar gynhyrchwyr (er enghraifft, gweithgynhyrchwyr, perchnogion brandiau ac unrhyw un sy'n atgyweirio neu'n ailosod cynnyrch) a dosbarthwyr (er enghraifft, cyfanwerthwyr, adwerthwyr, asiantwyr ac arwerthwyr) i gyflenwi cynhyrchion, rhai newydd a rhai ail-law, sy'n ddiogel i ddefnyddwyr pan gnt eu defnyddio mewn ffordd arferol neu y gellir eu rhagweld.

Mae cynhyrchion sy'n cael eu gwerthu, eu prydlesu, eu llogi, eu cyfnewid, eu rhoi i ffwrdd fel gwobrau neu roddion, neu eu darparu fel rhan o ddarparu gwasanaeth (er enghraifft, darparu sychwyr gwallt mewn ystafell westy i'w ddefnyddio gan westeion) i gyd yn dod o dan y Rheoliadau hyn.

Mae'r canlynol i gyd yn ffactorau pwysig wrth benderfynu a yw cynnyrch yn ddiogel:

 • nodweddion cynnyrch (sut mae'n cael ei wneud, pecynnu ac unrhyw gyfarwyddiadau ar gyfer y cydosodiad)
 • effaith y cynnyrch ar gynhyrchion eraill fe'i defnyddir gyda
 • ei gyflwyniad (labelu, rhybuddion ac unrhyw gyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio a gwaredu)
 • y mathau o ddefnyddwyr sy'n defnyddio'r cynnyrch

Mae rheoliadau diogelwch sy'n benodol i gynnyrch yn cwmpasu rhai mathau o gynnyrch sydd 'u gofynion diogelwch eu hunain-er enghraifft, offer trydanol, colur a theganau. Pan fo gofynion o dan reoliadau sy'n benodol i gynnyrch yn gorgyffwrdd rhai'r GPSR, mae'r rheoliadau penodol yn gymwys; Fodd bynnag, mae'r GPSR yn gweithredu fel rheoliadau atodol i ymdrin ag agweddau ar ddiogelwch na fyddent o bosibl yn cael eu cynnwys fel arall. Er enghraifft, mae rhai rheoliadau sy'n benodol i gynnyrch yn ymdrin diogelwch cynhyrchion newydd yn unig, ond bydd y GPSR yn gymwys i'r cynhyrchion hynny pan gnt eu cyflenwi yn ail-law.

Yn wahanol i rai rheoliadau diogelwch sy'n benodol i gynnyrch, nid yw'r GPSR yn ei gwneud yn ofynnol i gynhyrchion gael eu marcio'n CE (y marc a ddefnyddir i ddangos fod cynhyrchion yn bodloni gofynion eu Rheoliadau). Mewn gwirionedd, gallai fod yn drosedd o dan y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 i farcio cynhyrchion gyda CE nad oes ei angen arnynt, os mai'r bwriad yw eich camarwain.

Offer trydanol

Pan fyddwch yn derbyn offer trydanol, mae gennych hawl i ddisgwyl nid yn unig ei fod yn gweithio, ond ei fod yn ddiogel i'w ddefnyddio.

Mae Rheoliadau Cyfarpar Trydanol (Diogelwch) 2016 yn cymhwyso rheolaethau llym i offer trydanol domestig sy'n gweithredu o fewn terfynau foltedd penodol. Mae hefyd yn cynnwys offer trydanol y bwriedir ei ddefnyddio yn y gweithle.

Mae gan weithgynhyrchwyr ac unrhyw gynrychiolwyr awdurdodedig, mewnforwyr a dosbarthwyr oll eu rhannau i'w chwarae er mwyn sicrhau bod offer trydanol yn ddiogel.

Yn fras, rhaid i'r offer trydanol gael ei ddylunio a'i weithgynhyrchu i fodloni amcanion diogelwch allweddol, sy'n cynnwys y canlynol:

 • rhaid marcio nodweddion hanfodol ar yr offer trydanol neu ar ddogfen gysylltiedig mewn ffordd sy'n eich galluogi i'w defnyddio'n ddiogel ac yn briodol
 • rhaid i offer trydanol ac unrhyw gydrannau gael eu gwneud yn y fath fodd fel y gellir eu cydosod a'u cysylltu'n ddiogel
 • rhaid i bobl ac unrhyw anifeiliaid anwes gael eu diogelu rhag peryglon, megis niwed corfforol neu niwed arall a achosir gan gysylltiad uniongyrchol neu anuniongyrchol
 • rhaid iddynt weithredu ar dymheredd diogel a chael eu hinswleiddio'n addas i ddiogelu rhag sioc drydanol
 • mae'n rhaid cael amddiffyniad digonol rhag peryglon a achosir gan ddylanwadau allanol, megis amodau amgylcheddol
 • mae'n rhaid i offer drydanol fodloni'r gofynion mecanyddol disgwyliedig fel nad yw pobl, anifeiliaid anwes ac eiddo yn cael eu peryglu
 • mae'n haid i unrhyw orlwytho beidio pheryglu pobl, anifeiliaid anwes neu eiddo

Rhaid cynnal prawf diogelwch ar yr holl offer trydanol a rhoi marc CE i ddangos ei fod yn bodloni'r holl amcanion diogelwch gofynnol.

Mae marc CE yn edrych fel hyn:

CE mark

Rhaid i'r offer trydanol gynnwys label sy'n dangos enw'r gwneuthurwr neu'r mewnforiwr, ei enw masnachu cofrestredig neu ei farc masnach a'i gyfeiriad, a rhyw fath o ddull adnabod cynnyrch, megis math, swp neu rif cyfresol. Rhaid darparu cyfarwyddiadau clir a dealladwy a gwybodaeth am ddiogelwch a ysgrifennir yn Saesneg.

Mae cyfrifoldebau mewnforwyr a dosbarthwyr yn cynnwys sicrhau bod yr offer trydanol yn cael eu storio a'u cludo'n ddiogel.

Rhaid i fasnachwyr sicrhau bod y sip a'r pinnau o ddyfeisiau plygiau y bwriedir eu cysylltu heb ddefnyddio prif bibell neu plwg fel gwefryddion yn cydymffurfio 'r Safon Brydeinig berthnasol. Rhaid i offer trydanol sy'n defnyddio sychwyr plwm a gwallt pluog hyblyg, er enghraifft-gael plwg wedi'i ffitio'n gywir sy'n cydymffurfio 'r safon/darpariaethau diogelwch Prydeinig perthnasol.

Mae masnachwyr sy'n gwerthu offer trydanol ail-law yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn bodloni gofynion diogelwch cyfreithiol.

Cynhyrchion cosmetig

Mae gofal croen a gwallt, colur, persawrau, gofal y geg, past dannedd, unrhyw gynnyrch sydd mewn gwirionedd mewn cysylltiad rhannau allanol y corff dynol ac sydd wedi'i gynllunio i'w glanhau a'u hamddiffyn, newid eu hymddangosiad a'u cadw mewn cyflwr da yn cael ei ystyried yn gosmetig cynnyrch a'i reoleiddio o dan Reoliad yr UE (EC) Rhif 1223/2009ar gynnyrch cosmetig.

Mae'r rheoliad yn nodi bod yn rhaid i gynnyrch cosmetig fod yn "ddiogel ar gyfer iechyd pobl pan gaiff ei ddefnyddio o dan amodau defnydd arferol neu y gellir ei rag-weld", gan gymryd y canlynol i ystyriaeth:

 • cyflwyniad, gan gynnwys edrychiad, arogl a phecynnu y gellid yn hawdd eu drysu bwydydd
 • labelu
 • cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio a gwaredu
 • unrhyw wybodaeth bwysig arall a ddarperir gan y ' person cyfrifol ' (y sawl sy'n gweithgynhyrchu, yn mewnforio neu'n dosbarthu cynnyrch cosmetig yn yr UE)

Rhaid i cosmetigau gael eu hasesu'n drwyadl o ran diogelwch, ond dylid nodi bod rheolau caeth sy'n berthnasol i brofion ar anifeiliaid.

Rhaid i bob cynnyrch cosmetig gael ei labelu'n gywir mewn llythrennau parhaol, hawdd eu darllen ac yn weladwy, a rhaid cynnwys:

 • enw a chyfeiriad y person cyfrifol yn yr UE
 • pwysau neu gyfaint y cynnyrch, oni bai ei fod yn cael ei werthu'n rhydd
 • gwlad y tarddiad os mewnforir y cynnyrch cosmetig
 • gwydnwch. Os yw'r parhad lleiaf o dan 30 mis, rhaid iddo ddangos symbol penodol a'r dyddiad 'ar ei orau cyn'. Os bydd yn para mwy na 30 mis, rhaid iddo nodi amser ar l agor y mae'r cynnyrch yn ddiogel i'w ddefnyddio
 • rhagofalon y gallai fod angen eu harsylwi yn cael eu defnyddio
 • rhif swp o'r cynnyrch cosmetig fel y gellir ei adnabod yn hawdd
 • swyddogaeth y cynnyrch cosmetig, oni bai ei bod yn glir o'i chyflwyniad
 • rhestr gynhwysion y mae'n rhaid iddi ymddangos ar y pecyn; os nad yw hyn yn bosibl, rhaid iddo ymddangos ar hysbysiad, taflen, label, tag, tp neu gerdyn gyda'r cynnyrch cosmetig

Diogelwch teganau

Mae eich penderfyniad i brynu tegan fel arfer yn cael ei ddylanwadu gan yr hyn y credwch y bydd y plentyn yn ei fwynhau, boed hynny'n addas, ac wrth gwrs yn ' bwer plagio '. Yn gefnogol i'ch penderfyniad, mae'n amlwg bod disgwyl i'r tegan fod yn ddiogel i'w ddefnyddio, ac ymdrinnir ag ef yn Rheoliadau Teganau (Diogelwch) 2011.

Felly, beth yw teganau? Mae teganau yn gynhyrchion a ddyluniwyd neu a fwriedir (p'un a yn unig) i'w defnyddio mewn chwarae gan blant o dan 14 oed.

Mae cynhyrchion sy'nddim yn cael eu dosbarthu fel teganau, ond byddant yn cael eu cwmpasu gan ddeddfwriaeth diogelwch arall. Maent yn cynnwys:

 • offer iard chwarae at ddefnydd y cyhoedd
 • cerbydau tegan gyda pheiriannau hylosgi
 • slingiau a catapyltiau
 • addurniadau ar gyfer dathliadau
 • eitemau'r casglwyr
 • offer chwaraeon
 • beiciau
 • sanau babanod
 • ategolion ffasiwn plant nad ydynt i'w defnyddio wrth chwarae

Mae'n gyfrifoldeb ar bob masnachwr yn y gadwyn gyflenwi a dosbarthu, o weithgynhyrchwyr i fanwerthwyr, i sicrhau nad yw teganau'n peryglu iechyd a diogelwch plant.

Rhaid dylunio a chynhyrchu tegan i fodloni gofynion diogelwch hanfodol. Mae hyn yn golygu na ddylai effeithio ar iechyd a diogelwch y defnyddwyr pan gaiff ei ddefnyddio fel y bwriadwyd neu mewn ffordd y gellir ei rhagweld, gan gadw mewn cof ymddygiad y plant. Rhaid ystyried gallu'r defnyddiwr, yn enwedig yn achos tegan a fwriedir ar gyfer plant o dan 36 mis.

Mae'n rhaid i deganau a allai fod yn beryglus i blant o dan 36 mis gario'r rhybudd ' ddim yn addas i blant o dan 36 mis ' neu ' ddim yn addas i blant o dan dair oed ', yn ogystal manylion y perygl - er enghraifft, ' rhannau bach'. Fel arall, gellir defnyddio'r ddelwedd isod:

id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="0-3 symbol"
style='width:112.5pt;height:112.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
o:title="0-3 symbol"/>

Cyfrifoldeb y gwneuthurwr yw nodi'r tegan gyda CE i ddangos ei fod yn cydymffurfio gofynion diogelwch hanfodol. Fel arfer, byddwch yn dod o hyd i'r marc CE wedi'i osod ar y tegan, ar label sydd wedi'i osod ar y tegan neu ar ddeunydd pacio'r tegan.

Chwiliwch am enw a chyfeiriad y gwneuthurwr a rhif swp, cyfresol neu fodel (sy'n cael ei ddefnyddio at ddibenion adnabod) ar y tegan ei hun, y deunydd pacio neu unrhyw ddogfen sy'n mynd gyda'r tegan.

Rhaid i'r gwneuthurwr sicrhau bod gan degan gyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio, gwybodaeth am ddiogelwch a rhybuddion, fel y bo'n briodol. Rhaid i unrhyw rybuddion am beryglon a risgiau defnyddio tegan gael eu marcio mewn ffordd glir, weladwy, ddealladwy a darllenadwy ar y tegan, y label neu'r pecynnu ac unrhyw gyfarwyddiadau i'w defnyddio. Cyn i chi brynu'r tegan, gwiriwch oedran lleiaf ac uchafswm y plentyn y mae wedi'i gynllunio ar ei gyfer; dylai gwneuthurwyr ddarparu'r wybodaeth hon.

Cyfrifoldeb y manwerthwr yw gwneud yn siwr bod y tegan wedi'i farcio'n iawn, a bod manylion y gwneuthurwr a rhif swp, cyfresol neu fodel yn bresennol, yn ogystal chyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio, rhybuddio a rhoi gwybodaeth am ddiogelwch.

Adalw cynnyrch

Cofrestru cynnyrch a brynwyd yn ddiweddar gyda'r gwneuthurwr yw'r ffordd orau o gael gwybod am unrhyw faterion diogelwch. Gwiriwch y ddogfennaeth a ddarparwyd gyda'r cynnyrch i gael manylion sut i'w gofrestru.

Os yw gwneuthurwr yn darganfod problem gyda chynnyrch a allai effeithio ar ddiogelwch, rhaid iddo drefnu i alw'r cynnyrch yn l. Gall hyn fod yn wwirfoddol neu gall fod yn ofynnol i'r gweithgynhyrchydd weithredu drwy safonau masnach. Gellir adalw drwy:

 • gysylltu phrynwyr i ddweud wrthynt am yr adalw, i'r graddau ei bod yn ymarferol gwneud hynny
 • cyhoeddi hysbysiad am y risgiau a berir gan y cynnyrch a'r hyn y mae'r masnachwr yn ei wneud i ddatrys y broblem
 • gwneud trefniadau ar gyfer casglu a dychwelyd, atgyweirio, amnewid neu ad-dalu cynnyrch
 • rhoi gwybodaeth am y wneuthuriad, model a rhif swp y cynnyrch yr effeithir arno

Os oes gennych bryderon am gynnyrch, gallwch edrych ar wefan y gwneuthurwr i gael gwybodaeth a gweld y rhestr oadalw a hysbysiadau diogelwchar wefan y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig.

Rwy'n credu bod y cynnyrch rwyf wedi'i brynu yn anniogel: Beth ddylwn i ei wneud?

Rhowch orau i ddefnyddio'r cynnyrch yn syth. Cymerwch lun neu fideo o'r cynnyrch a gwnewch nodyn o'r rhif gwneud, swp, cyfresol neu rif model. Gwnewch yn siwr eich bod gyda'r cyfarwyddiadau, unrhyw ddeunydd pacio a phrawf prynu wrth law.

Cysylltwch gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 06 am gyngor ar eich hawliau ac i'ch cwyn gael ei chyfeirio at safonau masnach.

Cynhyrchion anniogel: beth yw fy hawliau?

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn nodi'r hyn y mae gennych hawl i'w ddisgwyl gan nwyddau a gyflenwir gan fasnachwr. Cyfeirir at y rhain yn gyffredin fel eich ' hawliau statudol '. Sylwch fod diogelwch yn ffactor wrth benderfynu a yw nwyddau'n ' foddhaol o ran ansawdd '. Mae'r gyfraith hefyd yn rhoi rhwymedau i chi yn erbyn y masnachwr os yw nwyddau'n methu bodloni eich disgwyliadau.

Hawliau allweddol:

 • rhaid i'r masnachwr gael yhawl i gyflenwiy nwyddau-er enghraifft, rhaid iddynt fod yn berchen arnynt cyn eu gwerthu'n gyfreithlon i chi
 • rhaid i'r nwyddau fod oansawdd boddhaol. Mae disgrifiad, pris, cyflwr y nwyddau, addasrwydd i'r diben, ymddangosiad a gorffeniad, diogelwch, gwydnwch a rhyddid o fn ddiffygion i gyd yn ffactorau pwysig wrth ystyried ansawdd. Rhaid i ddatganiadau cyhoeddus (megis y rhai mewn hysbysebu neu ar labelu) a wneir gan y masnachwr, y cynhyrchwr neu ei gynrychiolydd am y nwyddau, fod yn gywir a gall hefyd fod yn ystyriaeth wrth benderfynu a yw o ansawdd boddhaol
 • os byddwch yn gwneud masnachwr yn ymwybodol eich bod am i'r nwyddau gael euaddasu at ddiben penodol(hyd yn oed os yw'n rhywbeth na ddarperir ar ei gyfer fel arfer) yna mae gennych hawl i ddisgwyl eu bod yn addas i'r diben hwnnw
 • mae gennych yr hawl i ddisgwyl bod y nwyddau fel y ddisgrifiwyd
 • os gwelwch neu archwiliwch sampl, yna rhaid i'r nwyddaugyfateb i'r sampl
 • os ydych yn gweld neu'n archwilio model, yna rhaid i'r nwyddaugyfateb i'r model

Hawliau allweddol:

 • hawl tymor byr i wrthod y nwyddau a chael ad-daliad llawn
 • hawl i drwsio neu amnewid
 • hawl i ostyngiad mewn pris neu hawl terfynol i wrthod y nwyddau

Mae canllaw' Y gwerthiant a chyflenwad o nwyddau: eich hawliau i ddefnyddwyr ' yn rhoi mwy o wybodaeth am eich hawliau a pha rwymedi y mae gennych hawl iddo.

O dan Ddeddf Diogelu Defnyddwyr 1987, os ydych wedi cael eich anafu gan gynnyrch anniogel, mae gennych hawl i gymryd achos llys yn erbyn y gwneuthurwr, hyd yn oed os na wnaethoch brynu'r cynnyrch eich hun.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987

Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1223/2009ar gynnyrch cosmetig

Rheoliadau Teganau (Diogelwch) 2011

Rheoliadau Gorfodi Cynhyrchion Cosmetig 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Rheoliadau Cyfarpar Trydanol (Diogelwch) 2016

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Ionawr 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 327061, ID: 528, updated 29/01/2020