COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwarantau a gwarantiadau

In the guide

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae gwarantau a gwarantiadau'n ategol i'r hawliau cyfreithiol sydd gennych fel defnyddiwr ac ni allant effeithio ar yr hawliau hynny mewn unrhyw ffordd

Beth yw gwarant?

O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, mae gwarant yn gytundeb a roddir gan fasnachwr i ddefnyddiwr, heb godi unrhyw dl ychwanegol, i drwsio, newid neu ad-dalu am nwyddau nad ydynt yn diwallu'r rhagfanylion a gyflwynir yn y warant. Fel arfer rhoddir gwarant gan wneuthurwr y nwyddau neu gan fasnachwr sy'n darparu nwyddau fel rhan o wasanaeth - ffenestri newydd, er enghraifft. Yn gyffredinol, mae darparwr gwarant yn ymgymryd i drwsio'r nwyddau'n rhad ac am ddim, dros gyfnod penodol o amser, am broblemau y gellir eu priodoli i ddiffygion gweithgynhyrchu.

Mae gwarant chefnogaeth yswiriant yn darparu diogelwch i'r defnyddiwr os yw'r masnachwr a ddarparodd y nwyddau neu wasanaeth dan warant yn rhoi'r gorau i fasnachu ac ni all gyflawni ei rwymedigaethau dan y warant mwyach. Mae'r cwmni yswiriant yn yswirio amodau'r warant am weddill cyfnod y warant.

Beth yw gwarantiad?

Diffinnir gwarantiad (neu warantiad estynedig) yn fras dan y gyfraith fel contract i ddiogelu nwyddau, y mae defnyddiwr yn ymrwymo iddo ac yn talu ffi amdano. Mae gwarantiad yn fath o bolisi yswiriant sy'n darparu diogelwch yn erbyn methiant neu doriad annisgwyl nwyddau, fel arfer ar l i warant y gwneuthurwr neu'r masnachwr ddod i ben, ond gallai ddiogelu am yr un cyfnod gwarant oherwydd efallai ei fod yn cynnig diogelu ychwanegol. Gwiriwch ddyddiad dechrau'r gwarantiad cyn i chi fynd yn eich blaen.

Mae rhai gwarantiadau'n gontractau gwasanaeth yn hytrach na rhai chefnogaeth yswiriant (dylech wirio statws y gwarantiad cyn i chi ei brynu).

Gall gwarantiadau amrywio - maent yn cynnig lefelau gwahanol o ddiogelwch, o'r diogelwch mwyaf sylfaenol i'r rheiny sy'n darparu diogelwch cynhwysfawr. Er enghraifft, efallai y bydd gennych ddiogelwch dim ond am 'werth marchnad' y nwyddau (sy'n golygu eu gwerth ail-law ar l eu defnyddio) neu efallai y bydd gennych ddiogelwch 'newydd am hen'.

Peidiwch chymryd yn ganiataol y bydd gwarantiad yn eich diogelu yn erbyn pob problem sy'n codi gyda'r nwyddau. Fel arfer mae eithriadau ganddynt sy'n gosod terfynau ar y diogelwch rydych yn ei dderbyn.

Pa amddiffyniad cyfreithiol a roddir i mi gan warantiadau a gwarantau?

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn datgan, os yw darparwr gwarant yn cynnig gwarant ar nwyddau a werthir neu a gyflenwir i ddefnyddwyr, mae'r darparwr yn derbyn ymrwymiad cytundebol i barchu'r amodau a osodir yn y warant. Er enghraifft, os yw darparwr y warant yn gwrthod trwsio'r nwyddau fel yr amlinellir yn nhelerau'r warant, gallwch ddwyn achos cyfreithiol yn erbyn darparwr y warant am dorri'r contract. Gallai hyn olygu hawlio ad-daliad am gost y trwsio os cafodd ei wneud yn rhywle arall.

Dylai'r warant gael ei hysgrifennu yn Saesneg a dylai'r telerau gael eu gosod mewn iaith ddealladwy eglur. Hefyd, rhaid rhoi enw a chyfeiriad darparwr y warant, hyd y warant a'r lleoliad mae'n ei ddiogelu. Mae'r hawl gennych i ofyn i'r darparwr sicrhau bod y warant ar gael i chi o fewn cyfnod rhesymol, yn ysgrifenedig neu ar ffurf y gallwch gael mynediad ato.

Os oes gennych broblem gwarantiad estynedig chefnogaeth yswiriant a werthwyd ichi ac na allwch ei datrys gyda darparwr y gwarantiad, mae'r hawl gennych i fynd 'ch cwyn i'r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol. Ar gyfer problemau gyda gwarantiadau estynedig heb gefnogaeth yswiriant, cysylltwch gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Mae Gorchymyn Cyflenwi Gwarantiadau Estynedig ar Nwyddau Trydanol Domestig 2005 yn mynnu bod masnachwyr sy'n cyflenwi gwarantiadau estynedig ar nwyddau trydanol domestig yn darparu gwybodaeth benodol i ddefnyddwyr cyn gwerthu'r gwarantiad estynedig.

Mae'n rhaid i fasnachwyr sy'n cyflenwi'r math hwn o warantiad estynedig wneud y canlynol:

 • arddangos pris a hyd y gwarantiad yn eglur
 • egluro bod y gwarantiad yn ddewisol
 • rhoi gwybodaeth i chi am eich hawliau statudol
 • rhoi gwybod i chi nad oes rhaid prynu'r gwarantiad ar yr adeg y prynir y nwyddau
 • darparu manylion eich hawliau canslo a therfynu
 • rhoi gwybod ichi y gallai gwarantiadau fod ar gael rywle arall
 • darparu datganiad ar y diogelwch ariannol a fydd gan ddefnyddwyr os bydd darparwr y gwarantiad estynedig yn mynd allan o fusnes
 • datgan a fydd y gwarantiad yn dod i ben os gwneir hawliad
 • rhoi gwybod i chi y gallai'ch yswiriant ty fod yn berthnasol i brynu'r nwyddau
 • rhoi dyfynbris mewn ysgrifen a'ch hysbysu bod y dyfynbris yn ddilys am o leiaf 30 diwrnod os yw'r gwarantiad yn costio mwy nag 20
 • caniatu ichi ei ganslo o fewn 45 diwrnod a chael ad-daliad os na wneir hawliad ac os oes gan y gwarantiad a gyflenwyd hyd cychwynnol o fwy nag un flwyddyn
 • caniatu ichi ei ganslo a derbyn ad-daliad pro rata ar l 45 diwrnod hyd yn oed os gwneir hawliad ac os oes gan y gwarantiad a gyflenwyd hyd cychwynnol o fwy nag un flwyddyn
 • rhoi gwybod i chi am eich hawliau canslo yn ysgrifenedig a dim mwy na 24 diwrnod ar l prynu'r warant, os oedd y warant yn costio mwy na 20, a dros flwyddyn o hyd

Os yw gwarantau a gwarantiadau a gefnogir gan yswiriant yn cael eu marchnata a'u gwerthu o bell – sef heb gysylltiad wyneb yn wyneb rhwng y defnyddiwr a'r masnachwr, fel ar-lein – mae Rheoliadau Gwasanaethau Ariannol (Marchnata o Bell) 2004 yn gymwys. Mae'r Rheoliadau hyn yn cynnwys marchnata gwasanaethau ariannol i ddefnyddwyr o bell gan bennu'r wybodaeth y mae'n rhaid ei rhoi i chi cyn ac ar l i'r contract gael ei gwblhau. Mae gennych yr hawl i ganslo contract o bell ar gyfer gwasanaethau ariannol a'r cyfnod canslo ar gyfer y math hwn o yswiriant yw 14 diwrnod calendr sy'n dechrau ar y diwrnod ar l cwblhau'r contract. Mae'r canllaw 'Marchnata gwasanaethau ariannol o bell: eich hawliau'yn rhoi rhagor o wybodaeth.

Rhaid i ddarparwr y warant sicrhau bod y warant yn datgan bod gennych chi hawliau statudol mewn perthynas 'r nwyddau ac nad yw'r warant yn effeithio ar eich hawliau. Gweler y canllaw 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau fel defnyddiwr'am ragor o wybodaeth.

Sylwer, mewn perthynas 'r rheolau ar warantau, mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn cwmpasu nwyddau yn unig, ac nid gwasanaethauneugynnwys digidol.

Beth ddylwn i ei ystyried cyn imi brynu gwarantiad estynedig?

 • ystyried a oes angen gwarantiad estynedig arnoch mewn gwirionedd – er enghraifft, a yw'ch polisi yswiriant cartref yn darparu'r holl sicrwydd sydd ei angen arnoch?
 • mae amrywiaeth eang o ddarparwyr gwarantiadau, felly chwiliwch o gwmpas am y gwarantiad gorau am y pris iawn cyn ichi brynu. Nid oes rhaid ichi brynu yn y siop ar yr un adeg phrynu'r cynnyrch cysylltiedig
 • byddwch yn ofalus wrth brynu gwarantiadau estynedig y telir amdanynt yn fisol oherwydd gall y rhain fod yn ddrud iawn yn yr hirdymor
 • gwyliwch am werthu pwysau uchel o warantiadau yn y man gwerthu
 • sicrhewch fod gennych wybodaeth glir am gostau a buddion y gwarantiad
 • mae'n bwysig canfod beth nad yw'r gwarantiad yn ei ddiogelu

Cwestiynau cyffredin

C.Prynais oergell /rhewgell 18 mis yn l, ac mae'r rhewgell wedi methu'n llwyr. Es i yn l i'r siop, ond maent yn gwrthod gwneud unrhyw beth gan ei bod y tu allan i'r warant wreiddiol o 12 mis bellach. Beth yw fy hawliau?
A.Os yw'r terfyn amser wedi dod i ben ar y warant, ni allwch wneud hawliad. Serch hynny, os gallwch ddangos nad oedd y nwyddau o ansawdd boddhaol pan brynwyd nhw, bydd gennych yr hawl i ddwyn achos yn erbyn y masnachwr dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Gweler y canllaw'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau fel defnyddiwr'am ragor o wybodaeth.

C. Talais gwmni cyfyngedig i gyflawni gwaith i amddiffyn fy nhy rhag lleithder bum mlynedd yn l, ond rwyf wedi sylwi ar leithder yn codi o dan ffenestr grom. Doeddwn i ddim yn meddwl y dylai hyn fod wedi digwydd mor fuan. Cwynais i'r cwmni a gyflawnodd y gwaith, gan eu bod wedi dweud bod y gwaith o dan warant deng mlynedd. Serch hyn mae'r cwmni'n honni bod y cwmni gwreiddiol wedi methu ac mae'n endid cyfreithiol ar wahn. Mae'n gwrthod anrhydeddu'r warant neu wneud unrhyw waith adferol, oni bai fy mod i'n talu. Oes ganddyn nhw'r hawl i wneud hyn?
A. Roedd eich cytundeb am y gwaith a'r warant gyda'r cwmni cyfyngedig gwreiddiol, ac mae'n atebol i chi ond am y cyfnod pan mae'n parhau i fasnachu. Os yw'n rhoi'r gorau i fasnachu, neu os mae'r cwmni yn trosglwyddo i fusnes arall, ni allwch orfodi'r warant. Os talwch am y gwaith gan ddefnyddio cerdyn credyd neu gyda chyllid a drefnwyd gan y masnachwr, a'i fod yn costio mwy na 100 ond llai na 30,000, rydych wedi eich diogelu gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. O dan Adran 75 y Ddeddf, mae darparwr y cerdyn/cyllid yr un mor gyfrifol 'r masnachwr am dor contract neu gamliwiad. Mae gennych hawl i ddwyn achos yn erbyn y masnachwr, darparwr y cerdyn/cyllid neu'r ddau. Nid yw hyn yn berthnasol i gardiau tl neu gardiau debyd. Mae rhai cwmnau yn cynnig gwarant a gefnogir gan yswiriant ar gyfer y math hwn o waith. Mae hyn yn golygu bod y warant wedi ei sicrhau gan gwmni yswiriant, ac yn annibynnol, ac felly mae ar wahn i'r cwmni sy'n gwneud y gwaith. Os bydd y cwmni yn diflannu neu'n mynd i'r wal, fe ddylech allu gwneud cais o dan y warant gan y cwmni yswiriant ar gyfer oes y warant. Gwiriwch eich gwarant yn ofalus. Mae'r canllaw 'Ni allaf gysylltu 'r masnachwr: beth gallaf ei wneud?' yn rhoi rhagor o wybodaeth.

C.Prynais gar ail law chwe wythnos yn l ac fe'm perswadiwyd gan y gwerthwr i brynu gwarantiad 12 mis. Credais y byddai hyn yn fy niogelu yn erbyn popeth a fyddai'n mynd o'i le yn ystod y cyfnod hwn. Mae'r 'cambelt' wedi methu'n ddiweddar ac mae hyn wedi arwain at fil atgyweirio uchel iawn. Serch hyn, mae'r cwmni sy'n gyfrifol am y gwarantiad wedi cyfeirio at gymal yn y polisi sy'n gwrthod atebolrwydd os yw'r 'cambelt' yn methu, ac mae'r gwerthwr yn gwrthod talu am y gwaith atgyweirio. Beth yw fy hawliau?
A.Gydag unrhyw warantiad, mae'n hanfodol eich bod yn darllen y telerau a'r amodau cyn ichi benderfynu ei brynu. Gallai cwmni'r gwarantiad fod hawl i ddibynnu ar y cymal eithrio hwn. Mae gennych gytundeb gyda'r deliwr a werthodd eich car o hyd. Gallech ddadlau bod y deliwr yn torri'r contract ac, o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, nid yw'r car o ansawdd boddhaol. Gweler y canllawiau'Cerbydau modur ail-law: eich hawliau'a'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau fel defnyddiwr'am ragor o wybodaeth.

C. Trefnais adeiladwr i godi estyniad bychan y llynedd. Dywedodd wrthyf fod 'gwarant' ar ei holl waith, ond ni chefais unrhyw beth ysgrifenedig. Mae'r gwaith pwyntio ar y briciau yn ddiffygiol yn awr, ond mae'n gwrthod ei atgyweirio. Pan soniais am y warant, dywedodd: "Pa warant?" Pa hawliau sydd gennyf i yn ei erbyn?
A. Mae hyn yn dangos pa mor bwysig yw cael gwarant ysgrifenedig. Heb hyn, mae'n amhosibl profi y cynigiwyd gwarant i chi, neu beth yw hyd a lled y sicrwydd. Cofiwch fod gennych gytundeb gyda'r adeiladwr o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, a dylai fod wedi gwneud y gwaith gyda gofal a sgl rhesymol. Mae'r canllaw 'Cyflenwi gwasanaethau: eich hawliau fel defnyddiwr' yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi.

C.Prynais feic modur newydd y llynedd, ac roedd ganddo warant chwe blynedd gan y gwneuthurwr yn erbyn cyrydu a'r gwaith paent. Mae'r bibell wacu wedi dechrau rhydu, ac mae'r paent ar y tanc yn pilio, felly mae'n debyg bydd angen gwaith ailbeintio a thriniaeth ar y cyrydiad, a fydd yn costio'n ddrud. Mae'r gwneuthurwr yn gwrthod anrhydeddu'r warant, a chan mai dyma un o'r prif resymau dros brynu'r brand hwn, rwy'n flin iawn. Beth ddylwn i ei wneud?
A.Er na wnaethoch dalu amdano, mae darparwr y warant yn derbyn rhwymedigaeth gytundebol i barchu telerau'r warant o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Mae gennych hawl i ddwyn achos llys yn erbyn y gwneuthurwr. Hefyd gallwch gwyno i'r sawl a werthodd y beic modur i chi, gan fod gennych hawliau dan yr un gyfraith os nad yw'r beic modur o ansawdd boddhaol. Os taloch am y beic modur ar eich cerdyn credyd neu ar gyllid a drefnwyd gan y deliwr, efallai bod gennych hawliau yn erbyn darparwr y cerdyn neu gyllid. Gweler y canllaw 'Prynu beic modur'am ragor o wybodaeth.

C.Rwyf wedi clywed bod gennyf hawl dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd (UE) i isafswm o ddwy flynedd o warant ar nwyddau. A yw hynny'n wir?
A.Mae Cyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd 1999/44/EC yn datgan fod yn rhaid i bob aelod wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ganiatu i ddefnyddwyr wneud cais am nwyddau diffygiol, neu nwyddau a gam-ddisgrifiwyd dan eu hawliau defnyddwyr am isafswm o ddwy flynedd. Mae cyfraith Lloegr eisoes yn eich galluogi i wneud hawliad am hyd at chwe blynedd o'r dyddiad y prynoch y nwyddau ac am hyd at bum mlynedd yn yr Alban. Felly os ydych yn prynu unrhyw nwyddau o unrhyw aelod wladwriaeth arall yr UE gallwch dybio y gallwch wneud hawliad am nwyddau diffygiol neu a gam-ddisgrifiwyd am o leiaf dwy flynedd wedyn. Mae'r canllaw 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau fel defnyddiwr'yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi.

C.Prynais warantiad estynedig a gefnogwyd gan yswiriant ar-lein. Dw i wedi newid fy meddwl ac eisiau canslo'r contract. Beth allaf ei wneud?
A.Dan Reoliadau Gwasanaethau Ariannol (Marchnata o Bell) 2004, mae gennych hawl i ganslo o fewn 14 diwrnod calendr ar l y diwrnod ar l i chi brynu'r warant. Dylech edrych ar y wefan am fanylion ynghylch sut y gallwch ymarfer eich hawl i ganslo ac yna hysbysu'r cyflenwr. Mae'n rhaid i'r cyflenwr ad-dalu'ch arian o fewn 30 diwrnod calendr o'r diwrnod y cansloch chi. Gweler'Marchnata gwasanaethau ariannol o bell: eich hawliau' am ragor o wybodaeth.

C. Rwy'n credu gwnaeth y masnachwr fy nghamarwain yn fwriadol ynglyn 'r warant. Beth alla' i ei wneud?
A. Efallai fod y masnachwr wedi torri Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 sy'n gwahardd masnachwyr rhag ymgymryd ag arferion masnachu annheg. Dylech gysylltu gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth a fydd yn gallu'ch cynghori, yn ogystal chyfeirio'ch cwyn at safonau masnach. Os ydych wedi dechrau contract oherwydd bod masnachwr wedi eich camarwain neu oherwydd bod y masnachwr wedi defnyddio arferion masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn rhoi hawliau unioni camwedd i chi: yr hawl i ddadwneud y contract, yr hawl i ostyngiad a'r hawl i dderbyn iawndal. Mae'r canllaw 'Arferion camarweiniol ac ymosodol: eich hawl i unioni camwedd' yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi.

Ble alla' i gael rhagor o wybodaeth am fy hawliau cyfreithiol?

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn rhoi hawliau i chi pan fyddwch yn dechrau contract gyda masnachwr ar gyfer cyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol.

Mae'r canllawiau'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau fel defnyddiwr','Cyflenwi cynnwys digidol: eich hawliau fel defnyddiwr'a'Cyflenwi gwasanaethau: eich hawliau fel defnyddiwr'yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am eich hawliau a'ch rhwymedau.

Mae'r canllawiau'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o'i le','Cyflenwi cynnwys digidol: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o'i le'a'Cyflenwi gwasanaethau: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o'i le'yn rhoi cyfarwyddiadau clir i'w dilyn pan fyddwch chi eisiau cwyno.

Deddfwriaeth allweddol:

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Rheoliadau Gwasanaethau Ariannol (Marchnata o Bell) 2004

Gorchymyn Cyflenwi Gwarantiadau Estynedig ar Nwyddau Trydanol Domestig 2005

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd/diweddarwyd diwethaf: Mawrth 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260457, ID: 528, updated 29/01/2020