COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwerthu cymhorthion a chynhyrchion symudedd

In the guide

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr, a'r Alban

Mae nifer o gynhyrchion ar y farchnad wedi'u cynllunio i'ch helpu gyda'ch symudedd a gwneud byw o ddydd i ddydd yn haws. Rhaid i'r cynhyrchion fod o ansawdd boddhaol, yn addas i'r diben, eu disgrifio'n gywir a'u prisio'n glir. Dylech siopa o gwmpas, dim ond defnyddio masnachwyr a argymhellir, cael popeth yn ysgrifenedig, cymryd amser i ddarllen drwy lenyddiaeth-yn enwedig y contract-a rhoi cynnig ar y nwyddau yn gyntaf.

Os ydych yn prynu cymorth symudedd gan fasnachwr sy'n gwerthu ' oddi ar y safle ' (fel yn ystod ymweliad 'ch cartref) neu'n gwerthu o bell a heb gyswllt wyneb yn wyneb chi (megis o wefan), efallai y bydd gennych gyfnod canslo o 14 diwrnod i ganslo'r contract.

Yn ogystal 'r uchod, mae gennych hawliau canslo os ydych yn llofnodi contract i brynu cymorth symudedd gartref ac yn llofnodi cytundeb credyd ar yr un pryd i ariannu'r pryniant. Yn yr achos hwn, rydych yn cael cyfnod ystyried o bum diwrnod o'r amser y byddwch yn cael yr ail gopi o'r cytundeb, pryd y gallwch ganslo'r contract a/neu'r cytundeb credyd.

Beth yw cymhorthion symudedd?

Mae llawer o gynhyrchion ar y farchnad wedi'u cynllunio i'ch helpu gyda'ch symudedd a gwneud byw o ddydd i ddydd yn haws. Mae'r cynhyrchion hyn yn cynnwys:

 • lifftiau grisiau
 • sgwteri
 • cadeiriau olwyn
 • lifftiau baddon a seddi baddon/cawod
 • cymhorthion cerdded
 • baddonau y galled cerdded i mewn iddynt
 • cymhorthion clywed
 • gwelyau arbenigol

Pwy sy'n darparu cymhorthion symudedd?

Mae cyrff cyhoeddus fel y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac awdurdodau lleol yn darparu cymhorthion symudedd ond mae'r meini prawf cymhwyster, y math o gynnyrch a'i argaeledd yn gallu amrywio ledled y DU. Bydd rhai elusennau'n darparu cynhyrchion i chi, yn eu benthyg i chi neu'n rhoi taleb i chi i'ch galluogi i brynu eich cynnyrch eich hun. Unwaith eto, yn dibynnu ar gymhwysedd a'r awdurdod lleol lle'r ydych yn byw, gallech fod yn gymwys i gael ' cyllideb bersonol ', sy'n eich galluogi i brynu eich cynnyrch eich hun. Darganfyddwch fwy am gyllidebau personol ar wefanHawliau anabledd y DU. Gallwch, wrth gwrs, ddewis prynu cynhyrchion gan unrhyw fasnachwr sy'n gwerthu cymhorthion symudedd, heb unrhyw gefnofaeth na chymorth ariannol.

Cysylltwch 'ch awdurdod lleol, eich gweithiwr gofal iechyd proffesiynol neuScopei gael gwybod ble mae eich canolfan gwybodaeth a chyngor ar anabledd lleol. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth ar wefan GOV.UK.

Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i amgylchiadau lle rydych yn prynu eich cymorth symudedd fel defnyddiwr gan fasnachwr.

Y gyfraith

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn nodi'r hyn y mae gennych hawl i'w ddisgwyl gan gymorth symudedd a gyflenwir gan fasnachwr. Cyfeirir at y rhain yn gyffredin fel eich ' hawliau statudol '. Mae'r gyfraith hefyd yn rhoi rhwymedau i chi yn erbyn y masnachwr os bydd yn methu bodloni eich disgwyliadau.

Hawliau allweddol:

 • rhaid i'r masnachwr gael yhawl i gyflenwiy cymorth symudedd i chi. Os nad ydynt yn berchen arnynt mewn gwirionedd, ni allant eu gwerthu i chi; os felly, bydd gennych rwymedi cyfreithiol
 • rhaid i'r cymorth symudedd fod oansawdd boddhaol. Mae'r disgrifiad, pris, cyflwr, addasrwydd i'r diben, ymddangosiad a gorffeniad, diogelwch, gwydnwch, a rhyddid oddi wrth fn ddiffygion i gyd yn ffactorau pwysig wrth ystyried ansawdd. Rhaid i ddatganiadau cyhoeddus, megis y rhai mewn hysbysebu neu ar labelu, a wneir gan y masnachwr, y cynhyrchwr neu ei gynrychiolydd ynghylch y cymorth symudedd, fod yn gywir a gallant hefyd fod yn ystyriaeth wrth benderfynu a yw'r eitem o ansawdd boddhaol
 • os byddwch yn gwneud masnachwr yn ymwybodol eich bod am i'r cymorth symudedd fod ynaddas at ddiben penodol-hyd yn oed os yw'n rhywbeth na ddarperir ar ei gyfer fel arfer-yna mae gennych hawl i ddisgwyl ei fod yn addas i'r diben hwnnw. Er enghraifft, os ydych am gael cymorth symudedd sy'n addas ar gyfer anabledd penodol a dywedwch hyn wrth y masnachwr, yna dylai'r un a gyflenwir fod yn addas i'r diben hwnnw
 • mae gennych yr hawl i ddisgwyl bod y cymorth symudeddfel a ddisgrifiwyd. Er enghraifft, a yw'r holl nodweddion fel y disgrifir?
 • os ydych yn gweld neu'n archwilio sampl, yna mae'n rhaid i'r cymorth symudeddgyfateb i'r sampl. Er enghraifft, os dewisoch ddeunydd penodol yn seiliedig ar lyfr sampl yna mae'n rhaid iddo gyfatebu 'r sampl honno.
 • Os ydych yn gweld neu'n archwilio model, yna mae'n rhaid i'r cymorth symudeddgyfateb y model. Er enghraifft, rhaid i'r fersiwn mewn bocs a roddir i chi fod yr un fath 'r un a archwiliwyd gennych

Atebion allweddol:

 • hawl tymor byr i wrthod y cymorth symudedd a chael ad-daliad llawn
 • hawl i drwsio neu amnewid
 • hawl i ostyngiad mewn pris neu hawl terfynol i wrthod y cymorth symudedd

Ni fydd hawl gennych i unrhyw beth os:

 • dywedwyd wrthych am unrhyw ddiffygion cyn i chi brynu'r cymorth symudedd
 • roedd y nam yn amlwg a byddai wedi bod yn rhesymol ei sylwi ar arholiad cyn ei brynu
 • achoswyd unrhyw ddifrod gennych eich hun
 • gwnaethoch gamgymeriad-er enghraifft, fe wnaethoch chi archebu y maint anghywir
 • eich bod wedi newid eich meddwl am y cymorth symudedd neu ei weld yn rhatach yn rhywle arall

Mae canllaw' Y gwerthiant a chyflenwad o nwyddau: eich hawliau i ddefnyddwyr ' yn rhoi mwy o wybodaeth am eich hawliau a pha rwymedi y mae gennych hawl iddo.

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 hefyd yn ymdrin thelerau annheg yn yr holl gontractau defnyddwyr (contractau rhwng masnachwr a defnyddiwr), gan gynnwys contractau ar gyfer cyflenwi cymhorthion symudedd, p'un a ydynt yn ysgrifenedig ai peidio. Mae hefyd yn cynnwys hysbysiadau os ydynt yn ' hysbysiadau defnyddwyr ', sy'n golygu eu bod yn gosod hawliau neu rwymedigaethau rhyngoch chi a masnachwr neu'n ceisio gwrthod neu gyfyngu ar gyfrifoldeb masnachwr i chi.

Mae'n rhaid i fasnachwyr ddrafftio a chyflwyno eu contractau a'u hysbysiadau i chi mewn ffordd sy'n deg ac yn agored ac sy'n parchu eich buddiannau cyfreithlon. Dylai telerau a hysbysiadau fod yn dryloyw; Dylai'r geiriad fod yn blaen (dim jargon cyfreithiol), y gellir ei ddeall a'i ddarllen. Ni ddylid eu cynllunio i'ch twyllo na'ch caethiwo ac mae'n rhaid i unrhyw dermau sy'n bwysig (oherwydd gallent eich rhoi dan anfantais) fod yn amlwg.

Nid ydych wedi'ch rhwymo'n gyfreithiol gan dymor contract annheg na hysbysiad defnyddwyr ac mae gennych yr hawl i'w herio, yn y llys os oes angen.

Mae canllaw' Telerau annheg mewn contractau defnyddwyr & hysbysiadau ' yn rhoi mwy o wybodaeth.

Os ydych yn prynu cymorth symudedd gan fasnachwr sy'n gwerthu ' oddi ar y safle ' (fel yn ystod ymweliad 'ch cartref) neu'n gwerthu o bell a heb gyswllt wyneb yn wyneb chi (megis o wefan), mae gennych hawliau ychwanegol o dan y Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013. Mae'n bosib y bydd cyfnod canslo'r contract o 14 diwrnod yn berthnasol. Rhaid i fasnachwyr roi gwybodaeth benodol i chi - megis manylion am y nwyddau neu'r gwasanaethau, gwybodaeth am gostau, gofynion canslo, talu, cyflawni a pherfformio – cyn iddynt wneud contract gyda chi. Mae'n rhaid iddyn nhw gael cytundeb clir os ydyn nhw am godi tl ' ychwanegol ' arnoch.

Mae rheolau clir ynglyn chyflenwi a'r pwynt lle'r ydych yn dod yn gyfrifol am y nwyddau. Os yw'r masnachwr yn anfon nwyddau ' digymell ' i chi (nwyddau nad ydych wedi'u harchebu) gallwch gadw nhw ac nid oes rhaid i chi dalu amdanynt.

Os yw'r masnachwr yn darparu llinell gymorth ffn i chi gysylltu nhw am y nwyddau rydych wedi'u prynu, ni ellir godi pris mwy na'r gyfradd sylfaenol.

Darllenwch ein canllawiauEgluro contractau ' prynu gartref: oddi ar y safle 'a' Prynu drwy'r rhyngrwyd, ffn ac archeb bost: esbonio contractau pellter 'i gael rhagor o wybodaeth.

Yn ogystal 'r uchod mae hawliau canslo os ydych yn llofnodi contract i brynu cymorth symudedd gartref ac yn llofnodi cytundeb credyd (wedi'i drefnu gan y masnachwr) ar yr un pryd i ariannu'r pryniant. Yn yr achos hwn, byddwch yn cael cyfnod ystyried o bum niwrnod o'r amser y byddwch yn cael yr ail gopi o'r cytundeb pryd y gallwch ganslo'r contract a/neu'r cytundeb credyd.

Os byddwch yn talu am y cymorth symudedd drwy gerdyn credyd neu ar gyllid a drefnir gan y masnachwr, ac os yw'n costio mwy na 100 ond yn llai na 30,000, cewch eich diogelu gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. Mae adran 75 o'r Ddeddf yn gwneud y darparwr cardiau/cyllid yn gyfrifol fel masnachwr am dorri contract neu gamliwio. Os ceir achos o dorri contract neu gamliwio, mae gennych hawl i weithredu yn erbyn y masnachwr, y darparwr cardiau/cyllid neu'r ddau. Nid yw hyn yn berthnasol i gardiau tl neu gardiau debyd.

Os ydych yn defnyddio cerdyn debyd i brynu'r cymorth symudedd neu os ydych yn defnyddio cerdyn credyd a bod pris y nwyddau yn llai na 100 (ni fyddai eich hawliau o dan adran 75 o Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974 yn berthnasol), efallai y byddwch yn gallu manteisio ar y cynllun 'Chargeback'. Chargeback yw'r term a ddefnyddir gan ddarparwyr cardiau am adennill taliad cerdyn gan fanc y masnachwr. Os gallwch ddarparu tystiolaeth o dor-contract-er enghraifft, os nad yw'r cymorth symudedd yn cael ei ddarparu, mae'n ddiffygiol neu mae'r masnachwr wedi rhoi'r gorau i fasnachu-gallwch ofyn i ddarparwr eich cerdyn am gael adfer y taliad. Holwch eich darparwr cerdyn ynghylch sut mae rheolau'r cynllun yn berthnasol i'ch cerdyn, a yw trafodion y rhyngrwyd wedi'u cynnwys a beth yw'r terfyn amser ar gyfer gwneud hawliad.

Gall y masnachwr neu'r gwneuthurwr roi gwarant i chi gyda'r cymorth symudedd neu gallwch werthu gwarant neu warant estynedig i chi. Gall y cynhyrchion hyn roi rhagor o ddiogelwch i chi ond mae'n bwysig cofio bod gennych chi hawliau cyfreithiol yn erbyn y masnachwr. Rhaid i warantau a gwarantau estyniedig beidio chael effaith ar yr hawliau hynny mewn unrhyw ffordd. Gweler ycanllaw ' Gwarant & Gwarantiadau 'i gael rhagor o wybodaeth.

Gordaliadau talu

O dan Reoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012, a ddiwygiwyd gan Reoliadau Gwasanaethau Talu 2017, gwaherddir masnachwyr rhag gosod gordaliadau ar ddefnyddwyr am ddefnyddio'r dulliau talu canlynol:

 • cardiau credyd, debyd neu dl
 • gwasanaethau e-dalu fel PayPal
 • Tl Apple, tl Android neu ddulliau talu eraill tebyg

Gall masnachwyr orfodi tl ychwanegol am ddulliau eraill o dalu, ond rhaid i'r swm beidio bod yn ormodol; rhaid iddo adlewyrchu'r gost wirioneddol i'r masnachwr o brosesu'r taliad. Mae'r Rheoliadau yn gymwys i'r rhan fwyaf o gontractau gwerthiannau a gwasanaethau.

Mae'r Rheoliadau yn rhoi hawliau iawndal i chi. Ni fydd y masnachwr yn gorfodi unrhyw ofyniad i dalu tl ychwanegol gwaharddedig neu'r rhan o gordal sy'n ormodol. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i chi dalu. Os ydych eisoes wedi talu'r gordal neu'r gormodedd, mae gennych hawl i gael ad-daliad.

Os oes gennych gwyn ynglyn gordaliadau, dylid ei hadrodd i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Prynu cymorth symudedd: beth i edrych allan amdano

Ceisiwch gael cymorth a chyngor o ffynonellau annibynnol, diduedd i ganfod pa gymhorthion symudedd allai fod yn addas i chi a gwnewch waith ymchwil ar y cynhyrchion hyn - eu dyluniad a'u gwydnwch er enghraifft - cyn penderfynu prynu.

Meddyliwch yn ofalus am yr hyn yr ydych am gael y cynnyrch ar ei gyfer a sut y byddwch yn ei ddefnyddio. Dylech drafod eich gofynion yn y dyfodol gyda'ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol gan y gallai hyn effeithio ar eich penderfyniad.

Darganfyddwch os yw'r masnachwr rydych yn ystyried prynu'r nwyddau oddi wrth yn aelod o gymdeithas fasnach, fel yCymdeithas Masnachwyr Gofal Iechyd Prydain (BHTA). Cymerdwyir cod ymarfer y BHTA gan Y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig (CTSI).

Holwch eich awdurdod lleol i weld a yw'r masnachwr yn gweithredu cynllun masnachwyr da fel y cynllunCymorth Hyder. Mae'r cynlluniau hyn yn eich helpu i ddod o hyd i wasanaethau gofal a chymorth y gallwch ymddiried ynddynt.

Mae gwasanaethau a gynigir gan y masnachwr-megis asesiad symudedd a wneir arnoch gan y masnachwr cyn y gwerthu a'r gwasanaeth l-werthu ar y cynnyrch-yn eithriadol o bwysig felly dylech ddarganfod cymaint ag y gallwch am y masnachwr yn ogystal 'r cynnyrch ei hun.

Siopiwch o gwmpas i wneud yn siwr eich bod yn cael y fargen orau bosibl. Yn aml, gall prisiau amrywio'n sylweddol rhwng masnachwyr.

Gall fod yn fuddiol cael asesiad gan y masnachwr yn eich cartref ond dylech bob amser sicrhau bod gennych rywun gyda chi rhag ofn y byddwch yn cael eich gorfodi i brynu o dan bwysedd uchel neu eich bod yn cael eich camarwain dros nodweddion a galluoedd y cynnyrch.

Gwnewch yn siwr eich bod yn cael popeth yn ysgrifenedig, yn enwedig unrhyw gymhellion megis disgowntiau neu gynigion am ddim.

Peidiwch rhuthro na gadael i chi'ch hun gael eich pwysau i arwyddo cytundeb yn syth. Gofynnwch am gael gweld copi o'r llyfryn a'r contract a gwnewch yn siwr eich bod yn cymryd amser i'w darllen yn ofalus. Os oes angen, dangoswch y llenyddiaeth a'r contract i rywun yr ydych yn ei adnabod am eu cyngor a'u barn.

Os oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, gwnewch yn siwr bod manylebau'r cynnyrch yn ddigon cynhwysfawr i'ch galluogi i wneud penderfyniad gwybodus a gwirio eu bod wedi'u prisio'n glir. Gwiriwch y telerau a'r amodau ar y wefan cyn cytuno neu brynu unrhyw beth.

Os byddwch yn prynu cynnyrch o bell, gall rhai masnachwyr ddadlau ei fod wedi'i deilwra'n arbennig (wedi'i wneud yn benodol ar eich cyfer) er mwyn osgoi gorfod rhoi hawliau canslo i chi os byddwch yn newid eich meddwl. Dylech edrych ar y cynnyrch cyn parhau.

Gwnewch yn siwr bod y cynnyrch sy'n cael ei ddangos i chi neu rydych chi'n rhoi cynnig arno yn eich cartref yr un fath 'r un rydych chi'n ei brynu yn y pen draw. Os nad ydyw, a yw'r gwahaniaethau wedi'u hesbonio'n glir i chi.

Archwiliwch y cynnyrch ar l ei dderbyn a gwnewch yn siwr ei fod yr hyn y gwnaethoch gytuno i'w brynu.

Peidiwch byth phrynu unrhyw gynnyrch ar stepen y drws gan fasnachwr sy'n troi i fyny heb wahoddiad.

Darganfyddwch pa wasanaethau l-werthu y mae'r masnachwr yn eu cynnig a pha ychwanegiadau y gallai fod yn rhaid i chi dalu amdanynt.

Mae TAW (treth ar werth) ar gyfradd o 20% yn cael ei hychwanegu at y rhan fwyaf o nwyddau. Fodd bynnag, mae rhai nwyddau a all fod yn ddi-TAW os ydynt wedi'u cynllunio i gynorthwyo gydag anabledd neu TAW gostyngol os ydynt yn gymhorthion symudedd i bobl dros 60. Ceir rhagor o wybodaeth amgymorth ariannol os ydych yn anabl ar wefan GOV.UK.

Dwi wedi bod yn destun gwerthu pwysedd uchel ac wedi fy nghamarwain gan fasnachwr: Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych wedi dioddef arferion gwerthu annheg, fel gwerthu o dan bwysau uchel, datganiadau camarweiniol, arwydd dim ad-daliadau yn y siop, prisiau rhy uchel neu os ydych wedi cael eich camarwain i brynu cynnyrch sy'n anaddas, gall y masnachwr fod yn torri'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008. Rhowch wybod am eich cwyn i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth er mwyn iddynt gyfeirio'r mater at safonau masnach.

Os ydych yn ymrwymo i gontract i brynu cymorth symudedd am fod masnachwr wedi'ch camarwain neu am fod y masnachwr wedi defnyddio arfer masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn rhoi hawliau iawndal i chi: yr hawl i ddadflino'r contract, y hawl i ddisgownt a'r hawl i gael iawndal. Mae canllaw' Camarwain y rhai arferion ymosodol: hawliau i wneud iawn ' yn rhoi mwy o wybodaeth.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Rheoliadau Gwasanaethau Talu 2017

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Awst 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260477, ID: 528, updated 29/01/2020