COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Llogi nwyddau

In the guide

Mae ' r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Beth yw llogi? Llogi yw pan fydd masnachwr yn rhoi neu ' n cytuno i roi meddiant i chi o nwyddau (er enghraifft, ceir, offer pwer a dillad arbennig) ynghyd ' r hawl i ' w defnyddio, yn amodol ar delerau ' r contract llogi, a fydd yn cynnwys faint o amser y mae ' r nwyddau yn cael eu llogi ar eu cyfer. Mae ' r masnachwr yn parhau i fod yn berchennog y nwyddau ac nid oes gennych yr hawl neu ' r opsiwn i ' w prynu. Pan fyddwch chi ' n llogi nwyddau gan fasnachwr, rydych chi ' n ymrwymo i gontract sy ' n cael ei reoleiddio gan lawer o gyfreithiau.

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn rhoi hawliau a rhwymedau i chi pan fydd y nwyddau a logir yn methu bodloni eich disgwyliadau a phan fydd gwasanaeth llogi a ddarperir gan fasnachwr yn is na ' r safon. Mae hefyd yn nodi ' r rheolau i ' ch amddiffyn os bydd masnachwr yn ceisio mynd ' ch hawliau oddi yno neu ddefnyddio telerau annheg mewn contract neu hysbysiad defnyddiwr.

Gelwir contract i logi nwyddau hefyd yn gytundeb llogi defnyddwyr ac mae ' n cael ei reoleiddio gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974.

Mae gennych hefyd yr hawl i ddisgwyl i nwyddau wedi ' u llogi fod yn ddiogel i ' w defnyddio.

Mae ' r canllaw hwn yn nodi ' r cyfreithiau allweddol sy ' n berthnasol i gontract llogi ac yn cynnig esboniad o ' r hawliau a ' r rhwymedau sydd gennych yn erbyn masnachwr pan fydd pethau ' n mynd o chwith. Nid yw ' r canllaw hwn yn cynnwys cytundebau hurbwrcas (lle nad oes gennych yr opsiwn i brynu ' r nwyddau).

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Mae contract llogi yn enghraifft o ' gontract cymysg ' o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015; mae gennych hawliau yn erbyn masnachwr os yw ' r nwyddau a logir i chi yn methu bodloni eich disgwyliadau, o bosibl oherwydd eu bod yn ddiffygiol neu ' n anniogel a phan fydd gwasanaeth llogi a ddarperir gan fasnachwr yn is na ' r safon. Cyfeirir at y rhain yn gyffredinol fel eich ' hawliau statudol '. Byddwch hefyd yn cael rhwymedau yn erbyn masnachwr os nad yw eich hawliau yn cael eu bodloni.

Hawliau allweddol (nwyddau wedi ' u hurio):

 • rhaid i fasnachwr gael yr ' hawl i gyflenwi ' y nwyddau i chi. Os nad ydynt yn gwneud hynny (er enghraifft, os nad ydynt yn berchen arnynt) yna mae gennych ateb
 • rhaid i ' r nwyddau fod o ' ansawdd boddhaol '. Mae disgrifiad, pris, cyflwr y nwyddau, addasrwydd i ' r diben, ymddangosiad a gorffeniad, diogelwch, gwydnwch, a rhyddid oddi wrth fn ddiffygion i gyd yn ffactorau pwysig wrth ystyried ansawdd. Rhaid i ddatganiadau cyhoeddus (megis y rhai mewn hysbysebion neu ar labelu) a wneir am y nwyddau gan y masnachwr, y cynhyrchydd neu ' r cynrychiolydd fod yn gywir a gellir eu hystyried hefyd wrth benderfynu a ydynt o ansawdd boddhaol
 • os byddwch yn gwneud i fasnachwr fod yn ymwybodol eich bod am i ' r nwyddau a logir fod yn ' addas at ddiben penodol '-hyd yn oed os yw ' n rhywbeth nad ydynt yn cael eu llogi ar ei gyfer fel arfer - yna mae gennych yr hawl i ddisgwyl eu bod yn addas at y diben hwnnw
 • mae gennych hawl i ddisgwyl bod y nwyddau ' fel y ' u disgrifir '
 • os ydych yn gweld neu ' n archwilio sampl, yna mae ' n ' rhaid i ' r nwyddau gyfateb i ' r sampl '
 • os ydych yn gweld neu ' n archwilio model, yna mae ' n rhaid i ' r nwyddau ' gydweddu ' r model '-er enghraifft, rhaid i ' r model a logir i chi fod yr un fath ' r un a archwiliwyd gennych a chytunodd i logi yn y siop

Prif atebion (nwyddau wedi ' u hurio):

 • yr hawl i gael ad-daliad am y cyfnod llogi y gwnaethoch dalu amdano ond na chafwyd
 • hawl i atgyweiriad neu amnewid

Mae ' r canllaw ' Gwerthu a chyflenwi nwyddau: hawliau defnyddwyr ' yn rhoi mwy o wybodaeth am eich hawliau a pha ateb y mae gennych hawl iddo.

Hawliau allweddol (gwasanaeth llogi):

 • mae ' n rhaid i ' r gwasanaeth gael ei gynnal gyda ' gofal a sgiliau rhesymol '. Mae ' n rhaid i fasnachwr gyflawni ' r gwasanaeth llogi i ' r un safon neu ' r hyn sy ' n debyg i ' r hyn a ystyrir yn dderbyniol ar gyfer hurswyr yn gyffredinol
 • mae ' gwybodaeth am fasnachwr neu wasanaeth ' yn rhwymo ' n gyfreithiol. Bydd unrhyw beth a ddywedir neu a ysgrifennir gan fasnachwr (neu rywun sy ' n gweithredu ar ei ran) amdano ' i hun neu ' r gwasanaeth llogi yn ffurfio rhan o ' r contract os byddwch yn ystyried y wybodaeth cyn i chi gytuno ar y contract neu os byddwch yn gwneud penderfyniad am y hurio ar l y gwneir y contract
 • ' pris rhesymol ' i ' w dalu. Mae ' n ofynnol i chi dalu pris ' rhesymol ' ar gyfer y gwasanaeth hurio yn unig ' oni bai ' bod y pris (neu ' r ffordd y caiff y pris ei weithio allan) wedi ' i bennu fel rhan o ' r contract. Sylwch fod yn rhaid i rai cytundebau llogi fod yn ysgrifenedig ac y byddai ' r pris am logi yn cael ei gynnwys
 • rhaid cynnal y gwasanaeth o fewn ' amser rhesymol ', os na chaiff amser ei bennu gan y contract llogi

Atebion allweddol (gwasanaeth llogi):

 • yr hawl i ailadrodd perfformiad. Os ydych chi ' n anfodlon ' r gwasanaeth llogi, yna mae ' n rhaid i fasnachwr gyflawni ' r gwasanaeth eto. Dylid gwneud hyn o fewn amser rhesymol, heb unrhyw anghyfleustra sylweddol ac ni fydd yn costio dim i chi
 • hawl i ostyngiad mewn prisiau. Os bydd y perfformiad ailadroddus o ' r gwasanaeth llogi yn methu datrys y broblem (efallai ei fod yn amhosibl neu na ellir ei wneud o fewn amser rhesymol neu heb achosi anghyfleustra sylweddol i chi) yna mae gennych hawl i ostyngiad mewn pris, a all fod yn gymaint ad-daliad llawn

Mae ' r canllaw ' Cyflenwi gwasanaethau: hawliau defnyddwyr ' yn rhoi mwy o wybodaeth am eich hawliau a pha ateb y mae gennych hawl iddo.

Mae ' r gyfraith ar delerau annheg, fel y ' i nodir yn Neddf Hawliau Defnyddwyr 2015, yn gymwys i bob contract defnyddwyr (contractau rhwng masnachwr a defnyddiwr), gan gynnwys contractau ar gyfer llogi nwyddau, p ' un a ydynt yn ysgrifenedig ai peidio.

Mae hefyd yn cynnwys hysbysiadau os ydynt yn ' hysbysiadau defnyddwyr ', sy ' n golygu eu bod yn pennu hawliau neu rwymedigaethau rhwng defnyddiwr a masnachwr neu ' n ceisio gwadu neu gyfyngu ar gyfrifoldeb masnachwr i ddefnyddiwr. Mae ystyr ' hysbysiadau defnyddwyr ' yn eang ac yn berthnasol i gyhoeddiadau ac unrhyw gyfathrebiadau eraill, boed yn ysgrifenedig neu beidio, y bwriedir i ddefnyddiwr eu gweld neu eu clywed. Efallai y byddwch yn dod o hyd i ' r math hwn o hysbysiad ger y cownter mewn storfa logi.

Y rheol gyffredinol yw bod term neu hysbysiad yn annheg os yw, yn groes i ofynion ddidwyll, yn achosi anghydbwysedd sylweddol yn hawliau a rhwymedigaethau ' r parton o dan y contract ar draul y defnyddiwr.

Felly beth mae hyn yn ei olygu? Yn y bn, mae ' n golygu bod yn rhaid i fasnachwyr ddrafftio a chyflwyno eu contractau llogi a hysbysiadau i chi mewn ffordd sy ' n deg ac yn agored ac sy ' n parchu eich buddiannau cyfreithlon. Dylai termau a hysbysiadau fod yn dryloyw; dylai ' r geiriad a ddefnyddir fod yn un plaen (dim jargon cyfreithiol), a gellir ei ddeall a ' i ddarllen. Ni ddylid eu cynllunio i ' ch twyllo neu i ' ch caethiwo ac mae ' n rhaid i unrhyw dermau sy ' n bwysig (oherwydd efallai eu bod yn eich rhoi o dan anfantais) fod yn amlwg. Mae ' anghydbwysedd sylweddol ' yn golygu bod yr hawliau neu ' r rhwymedigaethau a gynhwysir o fewn y term neu ' r hysbysiad yn cael eu pwysoli ' n sylweddol o blaid y masnachwr ac felly ' n rhoi mwy o faich arnoch chi.

Gall termau sy ' n ' safonol ' (sy ' n golygu eu bod yn cael eu defnyddio ym mhob contract llogi masnachwr) a thelerau sy ' n cael eu trafod yn unigol gyda chi fel rhan o ' ch contract eich hun gael eu hasesu am degwch. Fodd bynnag, mae telerau sy ' n ymdrin phrif bwnc y contract a ' r rhai sy ' n pennu ' r pris wedi ' u heithrio o ' r asesiad o degwch dim ond os ydynt yn dryloyw ac yn amlwg.

Mae rhai termau ' rhestr-ddu ' sy ' n annheg yn awtomatig ym mhob amgylchiad; os yw masnachwr yn eu cynnwys mewn contract neu hysbysiad ni allant ddibynnu arnynt ac ni all eu gorfodi yn eich erbyn. Enghraifft o hyn fyddai term sy ' n gwahardd neu ' n cyfyngu cyfrifoldeb am farwolaeth neu anaf personol yn deillio o esgeulustod.

Ceir rhai termau ' o grebwyll ', nad ydynt yn annheg yn awtomatig ond y gellir eu hystyried yn annheg yn dibynnu ar sut y ' u defnyddir-er enghraifft, term sy ' n caniatu i fasnachwr ddod allan o ' r cyswllt llogi yn l ei ddisgresiwn ond nid yw ' n caniatu i chi wneud yr un peth.

Nid ydych wedi ' ch rhwymo ' n gyfreithiol gan derm contract annheg neu hysbysiad defnyddiwr ac mae gennych hawl i ' w herio, yn y llys os oes angen.

Mae ' r canllaw ' Telerau annheg mewn contractau defnyddwyr & hysbysiadau ' yn rhoi mwy o wybodaeth.

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Mae ' r gyfraith yn diffinio cytundeb llogi defnyddwyr fel cytundeb a wneir gan berson ag unigolyn ar gyfer llogi nwyddau lle mae ' r canlynol yn berthnasol:

 • nid cytundeb hurbwrcasu yw ' r cytundeb
 • rhaid i ' r cytundeb bara am fwy na thri mis

Rhaid i ' r cytundeb fod yn ysgrifenedig ac wedi ' i lofnodi gennych chi a ' r masnachwr. Rhaid rhoi copi i chi o ' r cytundeb sy ' n cynnwys yr holl delerau llogi. Gwnewch yn siwr eich bod yn darllen yr holl delerau ac amodau cyn i chi lofnodi.

Nid yw cytundebau llogi tymor byr (llai na thri mis) - er enghraifft, llogi siwt ar gyfer priodas - yn cael eu rheoleiddio gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974 ond dylai ' r masnachwr barhau i roi cytundeb ysgrifenedig i chi yn ogystal ' r telerau ac amodau sy ' n berthnasol i ' r hurio. Cytundebau sy ' n cael eu rheoleiddio gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974 yw cytundebau llogi tymor hir - er enghraifft, llogi cerbyd am fwy na thri mis.

Mae ' r gyfraith yn rhoi hawl i ' r huriwr derfynu ' r cytundeb drwy roi hysbysiad i ' r masnachwr, cyn belled bod:

 • y gytundeb llogi wedi parhau am o leiaf 18 mis, oni bai y darperir ar gyfer cyfnod byrrach yn y cytundeb
 • y llogwr yn rhoi isafswm cyfnod rhybudd o naill ai tri mis neu ' r bwlch byrraf rhwng y dyddiadau dyledus o dan y cytundeb-er enghraifft, os byddwch yn talu mewn rhandaliadau misol, byddai un mis o rybudd yn dderbyniol

Nid yw ' r hawl i derfynu yn gymwys os yw ' r taliadau llogi yn fwy na 1,500 mewn unrhyw flwyddyn.

Ewch i wefan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol i gael rhagor o wybodaeth am gytundebau llogi defnyddwyr.

Diogelwch nwyddau wedi ' u hurio

Mae rheoliadau diogelwch sy ' n gymwys i gynhyrchion penodol neu grwpiau o gynhyrchion. Mae ' n rhaid i ' r nwyddau a logir gydymffurfio rheoliadau diogelwch perthnasol-er enghraifft:

RHEOLIADAU CYFARPAR TRYDANOL (DIOGELWCH) 2016

Mae ' r Rheoliadau hyn yn gymwys i offer trydanol, gan gynnwys offer trydan a logir megis offer pwer, gardd ac addurno, y mae ' n rhaid iddynt fod yn ddiogel i ' w defnyddio. Rhaid i chi ac unrhyw un arall sy ' n dod i gysylltiad ' r offer, gan gynnwys anifeiliaid domestig, gael eu diogelu ' n ddigonol rhag anaf corfforol neu niwed arall.

Y masnachwr sy ' n gyfrifol am sicrhau bod yr offer wedi ' i farcio (yn bodloni gofynion y Rheoliadau), ei fod wedi ' i labelu ' n gywir (math, swp neu rif cyfresol, manylion y gwneuthurwr ac unrhyw fewnforiwr) a ' i fod wedi ' i gyflenwi chyfarwyddiadau a diogelwch Gwybodaeth. Gwnewch yn siwr bod popeth mewn trefn a bod yr offer mewn cyflwr da cyn i chi ei logi.

RHEOLIADAU DIOGELWCH CYNNYRCH CYFFREDINOL 2005

Os nad oes deddfwriaeth diogelwch sy ' n benodol i gynnyrch ar gyfer rhai nwyddau sydd wedi ' u hurio, yna bydd Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005 yn berthnasol. Mae ' r Rheoliadau hyn yn gosod dyletswydd ar weithgynhyrchwyr a manwerthwyr yn unig i gyflenwi cynhyrchion, rhai newydd ac ail-law, sy ' n ddiogel i chi pan gnt eu defnyddio mewn ffordd arferol neu rhesymol rhagweladwy. Mae ' r canlynol i gyd yn ffactorau pwysig wrth benderfynu a yw cynnyrch yn ddiogel:

 • ei nodweddion (sut y caiff ei wneud, deunydd pacio ac unrhyw gyfarwyddiadau ar gyfer cydosod)
 • yr effaith a gaiff ar gynhyrchion eraill fe ' i defnyddir gyda
 • ei gyflwyniad (labelu, rhybuddion ac unrhyw gyfarwyddiadau ar gyfer gwaredu)
 • y mathau o ddefnyddwyr sy ' n ei ddefnyddio

Dylid rhoi cyfarwyddiadau i chi gydag unrhyw eitem er mwyn ei gweithredu ' n ddiogel; os nad ydych yn siwr, ceisiwch gyngor y masnachwr.

Os credwch fod y nwyddau sy ' n cael eu hurio yn anniogel, dywedwch wrth y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth am atgyfeirio at safonau masnach. Os ydych wedi cael eich anafu gan nwyddau anniogel, wedi ' u llogi, dylech gysylltu chyfreithiwr.

Rydw i wedi cael fy nghamarwain: beth yw fy hawliau?

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd arferion masnachol sy ' n annheg i ddefnyddwyr. Os bydd masnachwr yn eich camarwain neu ' n cymryd rhan mewn ymarfer masnachol ymosodol a ' ch bod yn gwneud penderfyniad i logi nwyddau na fyddech wedi ' u gwneud fel arall, gall y masnachwr fod yn torri ' r rheoliadau. Er enghraifft, gall masnachwr hawlio bod eich car llog 'ar frig ei ddosbarth ', gan gyfiawnhau tl llogi mwy, er ei fod mewn gwirionedd yn fodel sylfaenol. Os ydych wedi cael eich camarwain neu os yw masnachwr wedi ymddwyn yn ymosodol, dylech adrodd eich cwyn i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth er mwyn iddynt gyfeirio'r mater at safonau masnach.

Os byddwch yn mynd i mewn i gontract llogi oherwydd bod masnachwr wedi eich camarwain neu am fod masnachwr wedi defnyddio arfer masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 hefyd yn rhoi hawliau i chi i wneud iawn: yr hawl i ddadflino ' r contract, yr hawl i ddisgownt a ' r hawl i gael iawndal. Gweler y canllaw ' Arferion camarweiniol ac ymosodol: hawliau i wneud iawn ' am fwy o wybodaeth.

Pwyntiau i ' w nodi

Caiff rhentu eiddo eu cwmpasu gan gyfreithiau gwahanol. Gallwch gael cyngor gan Gyngor ar Bopeth, Shelter, eich tm tai yn y sector preifat neu gyfreithiwr os oes gennych gwyn am yr eiddo ei hun. Fodd bynnag, mae nwyddau a ddarperir fel rhan o rentu eiddo yn destun deddfau diogelwch. Wrth ddewis llety wedi ' i rentu a ' i ddodrefnu, archwiliwch y dodrefn a ' r cyfarpar yn ofalus. Yn aml, bydd asiantau gosod yn ogystal landlordiaid yn atebol os nad yw ' r nwyddau a gyflenwir gyda ' r denantiaeth o ' r safon sy ' n ofynnol yn l y gyfraith. Gweler ' Diogelwch cynnyrch mewn llety ar rent i denantiaid ' am ragor o wybodaeth.

Os byddwch yn gwneud taliad sy ' n gysylltiedig llogi nwyddau ar gyllid (gan ddefnyddio cerdyn credyd, er enghraifft), a phe bai ' r gost yn fwy na 100 ond yn llai na 30,000, fe ' ch diogelir gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. Mae adran 75 o ' r Ddeddf yn gwneud y darparwr cerdyn yr un mor gyfrifol ' r masnachwr am dorri contract neu gamliwio. Mae gennych hawl i gymryd camau yn erbyn y masnachwr, y darparwr cerdyn neu ' r ddau. Nid yw hyn yn berthnasol i gardiau codi tl neu gardiau debyd. Os ydych yn anfodlon ag ymateb y darparwr cerdyn credyd, yna dylech gwyno wrth y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol.

Os byddwch yn defnyddio cerdyn debyd i logi nwyddau neu os ydych yn defnyddio cerdyn credyd a bod y gost llogi yn llai na 100 (ni fyddai eich hawliau o dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974 yn gymwys) efallai y gallwch fanteisio ar y cynllun Charheback. Chargeback yw ' r term a ddefnyddir gan ddarparwyr cardiau i adennill taliad cerdyn gan fanc y masnachwr. Os gallwch roi tystiolaeth bod tor contract (ni chyflenwyd y nwyddau a huriwyd, er enghraifft) wedi digwydd, gallwch ofyn i ' ch darparwr cerdyn geisio adennill y taliad. Holwch eich darparwr cardiau sut mae rheolau ' r cynllun yn berthnasol i ' ch cerdyn, a ydych chi ' n trafod trafodion rhyngrwyd a beth yw ' r terfyn amser ar gyfer gwneud hawliad. Gall anghydfodau ynghylch difrod i nwyddau a dychwelyd blaendaliadau ddigwydd. Dylech bob amser ddarllen telerau ac amodau ' r contract llogi cyn i chi gytuno i ' w logi. Gwiriwch y nwyddau a logir cyn gynted ag y gallwch a sicrhewch fod diffygion a welwch ar adeg llogi yn cael eu nodi ' n ysgrifenedig. Byddwch yn ymwybodol y gall anawsterau godi wrth benderfynu ble mae ' l traul teg ' yn gorffen a ' niwed ' yn dechrau. Archwiliwch nwyddau wedi ' u hurio bob amser ar l dychwelyd a mynnwch gadarnhad ysgrifenedig na fu unrhyw ddifrod cyn i chi eu gadael.

Bydd y masnachwr yn eich dal yn atebol am golli neu ddifrodi ' r nwyddau a logir tra ' u bod yn eich meddiant, ond efallai y byddant yn cynnig sicrwydd yswiriant i chi fel rhan o ' r gwasanaeth llogi. Dylech bob amser gael copi o delerau ac amodau ' r polisi yswiriant a ' u gwirio ' n ofalus cyn mynd ymlaen.

Gall cytundebau llogi ceir, yn enwedig ar gyfer llogi dramor, fod yn gymhleth. Gofalwch eich bod wedi ' ch yswirio ' n briodol a chymerwch gyngor gan sefydliad moduro os ydych yn perthyn i un. Gofynnwch am yr holl gytundebau yn ysgrifenedig. Mae Aelodau ' r Gymdeithas Rhentu a Phrydlesu Cerbydau ym Mhrydain yn cadw at god ymddygiad ac mae ganddynt weithdrefn gwyno.

Eich rhwymedigaethau pan fyddwch yn llogi nwyddau

Pan fyddwch yn llogi nwyddau, maent yn perthyn i ' r masnachwr a c yn cael eu hurio i chi. Mae gennych gyfrifoldebau yn ogystal hawliau; nid ydych yn atebol am l traul teg i ' r nwyddau mewn defnydd arferol ond mae dyletswydd arnoch i gymryd gofal rhesymol ohonynt.

Os nad ydych yn cydymffurfio thelerau ' r cytundeb, yn gwneud rhywbeth gyda ' r nwyddau na ddylech neu os nad ydych yn rhoi ' r nwyddau yn l pan fydd y llogi wedi ' i orffen, efallai y bydd hawl gan y masnachwr i ' w hadfeddu. Os dychwelwch y nwyddau ' n hwyr, mae ' n bosibl y byddwch yn agored i dalu taliadau cosb. Os caiff y nwyddau eu difrodi, gallwch fforffedu eich blaendal diogelwch i dalu am y gost o drwsio neu adnewyddu. Os yw colledion y masnachwr yn fwy na ' r blaendal diogelwch rydych wedi ' i dalu, gall y masnachwr gymryd camau yn eich erbyn i adennill y costau ychwanegol.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Rheoliadau Cyfarpar Trydanol (Diogelwch) 2016

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260458, ID: 528, updated 29/01/2020