Llogi nwyddau

In the guide

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Beth yw llogi? Llogi yw pan mae masnachwr yn rhoi neu'n cytuno i roi nwyddau yn eich meddiant (er enghraifft, ceir, offer pwer a dillad ar gyfer achlysuron arbennig) ynghyd 'r hawl i'w defnyddio, yn amodol ar delerau'r contract llogi, a fydd yn cynnwys hyd cyfnod llogi'r nwyddau. Y masnachwr yw perchennog y nwyddau o hyd, ac nid oes gennych hawl na dewis i'w prynu. Pan fyddwch yn llogi nwyddau gan fasnachwr, rydych yn dechrau contract sy'n cael ei reoleiddio gan sawl cyfraith.

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn rhoi hawliau a rhwymedau i chi pan na fydd y nwyddau wedi'u llogi'n cyrraedd eich disgwyliadau, a phan fydd gwasanaeth llogi a ddarperir gan fasnachwr yn is na'r safon. Mae hefyd yn nodi rheolau i'ch amddiffyn chi os bydd masnachwr yn ceisio tynnu eich hawliau oddi wrthych neu ddefnyddio telerau annheg mewn contract neu hysbysiad defnyddiwr.

Mae contract ar gyfer llogi nwyddau hefyd yn cael ei alw'n gytundeb llogi defnyddiwr, ac mae'n cael ei reoleiddio gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974.

Hefyd, mae gennych hawl i ddisgwyl bod nwyddau wedi'u llogi yn ddiogel i'w defnyddio.

Mae'r canllaw hwn yn amlinellu cyfreithiau allweddol sy'n berthnasol i gontract llogi ac mae'n cynnig esboniad o'ch hawliau a rhwymedau yn erbyn masnachwr pan fydd pethau'n mynd o'i le. Nid yw cytundebau hurbwrcasu (lle mae gennych ddewis i brynu'r nwyddau) yn cael eu trafod yn y canllaw hwn.

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Mae contract llogi yn enghraifft o 'gontract cymysg' dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015; mae gennych hawliau yn erbyn masnachwr os bydd y nwyddau a logir i chi yn methu bodloni eich disgwyliadau, o bosibl oherwydd eu bod yn ddiffygiol neu'n anniogel, a phan nad yw'r gwasanaeth llogi a ddarperir gan y masnachwr yn cyrraedd y safon. Cyfeirir at y rhain yn aml fel eich 'hawliau statudol'. Hefyd, mae gennych rwymedau yn erbyn masnachwr os na fodlonir eich hawliau.

Hawliau allweddol(nwyddau wedi'u llogi):

 • rhaid i'r masnachwr fod hawl i gyflenwi'r nwyddau i chi. Os nad oes ganddo hawl (er enghraifft, nid yw'n berchen arnynt)mae gennych hawl i unioni camwedd
 • rhaid i'r nwyddau fod o ansawdd boddhaol. Mae'r disgrifiad, pris, cyflwr y nwyddau, addasrwydd at eu diben, ymddangosiad a gorffeniad, diogelwch, gwydnwch ac absenoldeb mn ddiffygion yn ffactorau pwysig wrth ystyried ansawdd. Rhaid i ddatganiadau cyhoeddus (fel y rhai mewn hysbysebion neu ar labeli) a wneir am y nwyddau gan y masnachwr, y cynhyrchwr neu eu cynrychiolwyr fod yn gywir, a gellir eu hystyried wrth benderfynu a ydynt o ansawdd boddhaol
 • os byddwch yn rhoi gwybod i fasnachwr eich bod chi eisiau i'r nwyddau wedi'u llogi fod yn addas at ddiben penodol – hyd yn oed os yw'n rhywbeth nad ydyn nhw'n cael eu llogi ar ei gyfer fel arfer – mae gennych hawl i ddisgwyl eu bod nhw'n addas at y diben hwnnw
 • mae gennych hawl i ddisgwyl bod y nwyddau'n cyd-fynd 'u disgrifiad
 • os byddwch yn gweld neu'n archwilio sampl, rhaid i'r nwyddau gyd-fynd 'r sampl
 • os byddwch yn gweld neu'n archwilio model, rhaid i'r nwyddau gyd-fynd 'r model - er enghraifft, rhaid i'r model a logwyd i chi fod yr un fath 'r un a archwilioch ac y cytunoch chi i'w logi yn y siop

Rhwymedau allweddol (nwyddau wedi'u llogi):

 • hawl tymor byr i wrthod y nwyddau a chael ad-daliad llawn
 • hawl i drwsio neu amnewid y nwyddau
 • hawl i ostyngiad yn y pris neu hawl derfynol i wrthod y nwyddau

Mae'r canllaw'Gwerthu a chyflenwi nwyddau:eich hawliau fel defnyddiwr'yn rhoi rhagor o wybodaeth am eich hawliau a pha rwymedau y mae gennych hawl iddynt.

Hawliau allweddol (gwasanaeth llogi):

 • rhaid i'r gwasanaeth gael ei gynnal gyda gofal a sgl rhesymol. Rhaid i fasnachwr ddarparu'r gwasanaeth llogi i'r un safon neu safon debyg i'r hyn a ystyrir yn dderbyniol i logwyr yn gyffredinol
 • mae'r wybodaeth am fasnachwr neu wasanaeth yn gyfreithiol rwymol. Mae unrhyw beth a ddywedir neu a ysgrifennir gan fasnachwr (neu rywun sy'n gweithredu ar ei ran) am ei hunan neu'r gwasanaeth llogi yn rhan o'r contract os byddwch yn ystyried y wybodaeth cyn cytuno i'r contract neu os byddwch yn gwneud penderfyniad am y llogi ar l gwneud y contract
 • pris rhesymoli'w dalu. Mae angen i chi dalu pris 'rhesymol' yn unig am y gwasanaeth llogi oni baibod y pris (neu'r ffordd y cyfrifir y pris) yn sefydlog fel rhan o'r contract. Sylwer bod rhaid i rai cytundebau llogi fod yn ysgrifenedig a byddai'r pris llogi yn gynwysedig
 • rhaid i'r gwasanaeth gael ei wneud mewnamser rhesymol,os nad yw'r amser yn sefydlog yn l y contract llogi
 • Rhwymedau allweddol (gwasanaeth llogi):
 • yr hawl i ailadrodd y gwasanaeth. Os nad ydych chi'n fodlon gyda'r gwasanaeth llogi, rhaid i fasnachwr ailadrodd y gwasanaeth. Dylid gwneud hyn o fewn amser rhesymol, heb anghyfleuster sylweddol a heb gost i chi
 • hawl i ostwng y pris. Os nad yw ailadrodd y gwasanaeth yn datrys y broblem (efallai ei fod yn amhosibl neu ni ellir ei wneud o fewn amser rhesymol neu heb achosi anghyfleustra sylweddol i chi), mae gennych hawl i ostyngiad yn y pris, a all fod yn ad-daliad llawn

Mae'r canllaw 'Cyflenwi gwasanaethau: eich hawliau fel defnyddiwr'yn rhoi rhagor o wybodaeth am eich hawliau a pha rwymedau y mae gennych hawl iddynt.

Mae'r gyfraith ynghylch telerau annheg, a amlinellir yn Neddf Hawliau Defnyddwyr 2015, yn berthnasol i'r holl gontractau defnyddwyr (contractau rhwng masnachwr a defnyddiwr), gan gynnwys contractau ar gyfer llogi nwyddau, p'un a ydyn nhw'n ysgrifenedig ai peidio.

Mae hefyd yn cwmpasu hysbysiadau os ydynt yn 'hysbysiadau i ddefnyddwyr', sy'n golygu eu bod nhw'n nodi hawliau neu rwymedigaethau rhwng defnyddiwr a masnachwr, neu'n ceisio gwadu neu gyfyngu cyfrifoldeb masnachwr i ddefnyddiwr. Mae ystyr 'hysbysiadau i ddefnyddwyr' yn eang ac mae'n berthnasol i gyhoeddiadau ac unrhyw fathau eraill o gyfathrebu, p'un a ydynt yn ysgrifenedig ai peidio, y bwriedir iddynt gael eu gweld neu eu clywed gan ddefnyddwyr. Efallai y gwelwch chi hysbysiad o'r fath ar y cownter mewn siop llogi.

Y rheol gyffredinol yw bod teler neu hysbysiad yn annheg os yw yn groes i ofynion didwylledd, yn achosi anghydbwysedd sylweddol yn hawliau a rhwymedigaethau'r parton dan y contract, sy'n peri anfantais i'r defnyddiwr.

Felly beth mae hyn yn ei olygu? Yn y bn, mae'n golygu bod rhaid i fasnachwyr ddrafftio a chyflwyno eu contractau a'u hysbysiadau llogi i chi mewn ffordd deg ac agored sy'n parchu eich buddion dilys. Dylai telerau a hysbysiadau fod yn eglur; dylai'r geiriau fod yn glir (heb eirfa gyfreithiol), a dylai fod yn ddealladwy ac yn ddarllenadwy. Ni ddylid eu dylunio i'ch twyllo chi neu eich baglu a rhaid i unrhyw delerau pwysig (oherwydd y gallant eich rhoi chi dan anfantais) fod yn amlwg. Mae 'anghydbwysedd sylweddol' yn golygu bod yr hawliau neu'r rhwymedigaethau sy'n gynwysedig yn y telerau neu'r hysbysiad wedi'u pwyso'n sylweddol o blaid y masnachwr ac felly'n gosod rhagor o faich arnoch chi.

Mae telerau 'safonol' (sy'n golygu eu bod nhw'n cael eu defnyddio yn holl gontractau llogi'r masnachwr) a'r telerau sy'n cael eu negodi'n unigol gyda chi fel rhan o'ch contract yn gallu cael eu hasesu o ran tegwch. Fodd bynnag, mae telerau sy'n delio phrif bwnc y contract a'r rhai sy'n gosod y pris wedi'u heithrio o'r asesiad dim ond os ydynt yn eglur ac yn amlwg.

Mae yna rai telerau wedi'u cosbrestru sy'n cael eu hystyried yn annheg yn awtomatig ym mhob sefyllfa; os bydd masnachwr yn eu cynnwys nhw mewn contract neu hysbysiad, ni all ddibynnu arnyn nhw, ac ni all eu gorfodi yn eich erbyn.Enghraifft o hyn fyddaiamod sy'n dileu neu'n cyfyngu cyfrifoldeb am farwolaeth neu anaf personol a achoswyd gan esgeulustod.

Mae yna rai telerau 'greylisted', nad ydynt yn cael eu hystyried yn annheg yn awtomatig, ond y gellir eu hystyried yn annheg gan ddibynnu ar sut maen nhw'n cael eu defnyddio – er enghraifft, amod sy'n galluogi masnachwr i adael y contract llogi yn l ei ddisgresiwn ei hun, ond nad yw'n eich galluogi chi i wneud yr un fath.

Nid ydych chi wedi'ch rhwymo gan delerau annheg mewn contract neu hysbysiad defnyddiwr annheg ac mae gennych hawl i'w herio, yn y llys os oes angen.

Mae'r canllaw'Telerau annheg mewn contractau a hysbysiadau defnyddwyr'yn rhoi rhagor o wybodaeth.

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Mae'r gyfraith yn diffinio contract llogi i ddefnyddwyr fel contract a wneir rhwng unigolyn ac unigolyn arall i logi nwyddau, lle mae'r canlynol yn gymwys:

 • nid yw'r cytundeb yn gytundeb hurbwrcasu
 • rhaid i'r cytundeb bara am fwy na tri mis

Rhaid i'r cytundeb fod yn ysgrifenedig ac wedi'i lofnodi gennych chi a'r masnachwr. Rhaid iddo roi copi o'r contract ichi sy'n cynnwys yr holl delerau llogi.Sicrhewch eich bod yn darllen yr holl delerau ac amodau cyn llofnodi.

Ni chaiff contractau llogi tymor byr (llai na thri mis), er enghraifft, llogi siwt briodas, eu rheoleiddio gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974, ond serch hynny, dylai'r masnachwr roi contract ysgrifenedig i chi a chopi o'r telerau a'r amodau sy'n ymwneud llogi'r nwyddau. Mae contractau llogi tymor hir, er enghraifft, llogi cerbyd modur am fwy na thri mis, yn gontractau a reoleiddir gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974

Mae'r gyfraith yn rhoi'r hawl i'r llogwr ddirwyn contract i ben trwy roi rhybudd i'r masnachwr, os:

 • bydd y contract wedi rhedeg am o leiaf 18 mis, oni bai y bydd y contract yn darparu am gyfnod byrrach
 • bydd y llogwr yn rhoi rhybudd o dri mis o leiaf, neu'r cyfnod byrraf rhwng y dyddiadau dyledus, o dan y contract – er enghraifft, os byddwch yn talu rhandaliadau misol, byddai mis o rybudd yn dderbyniol

Nid yw'r hawl i ddirwyn contract i ben yn gymwys lle bydd contractau llogi yn fwy na 1,500 mewn blwyddyn.

Ewch i wefan Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol?am ragor o wybodaeth am gontractau llogi i ddefnyddwyr.

Diogelwch nwyddau wedi'u llogi

Ceir rheoliadau diogelwch sy'n berthnasol i gynhyrchion penodol neu grwpiau o gynhyrchion. Rhaid i nwyddau sydd ar gael i'w llogi gydymffurfio rheoliadau diogelwch perthnasol – er enghraifft:

Rheoliadau Cyfarpar Trydanol (Diogelwch)2016

Mae'rRheoliadauhyn yn berthnasol i gyfarpar trydanol, gan gynnwys cyfarpar trydanol wedi'u llogi fel offer pwer, garddio ac addurno, ac mae'n rhaid iddyn nhw fod yn ddiogel i'w defnyddio.Rhaid i chi ac unrhyw un arall sy'n dod i gysylltiad gyda'r cyfarpar, gan gynnwys anifeiliaid anwes, fod wedi'ch diogelu yn ddigonol yn erbyn anaf corfforol neu niwed o fath arall.

Mae'r masnachwr yn gyfrifol am sicrhau bod y cyfarpar wedi'i nodi gyda 'CE' (bodloni gofynion y Rheoliadau), ei fod wedi'i labelu'n gywir (math, swp neu rif cyfresol, manylion y gweithgynhyrchwr ac unrhyw fewnforiwr) a'i fod yn cael ei gyflenwi gyda chyfarwyddiadau a gwybodaeth am ddiogelwch. Sicrhewch fod popeth yn ei le a bod y cyfarpar mewn cyflwr da cyn i chi ei logi.

Rheoliadau Diogelwch Cyffredinol Cynnyrch2005

Os nad oes unrhyw ddeddfwriaeth diogelwch penodol ar gyfer y nwyddau sy'n cael eu llogi, bydd Rheoliadau Diogelwch Cyffredinol Cynnyrch 2005 yn berthnasol. Mae'r Rheoliadauhyn yn gosod dyletswydd ar weithgynhyrchwyr a masnachwyr i gyflenwi cynnyrch newydd ac ail-law sy'n ddiogel pan fyddwch yn eu defnyddio mewn ffordd arferol neu ragweladwy rhesymol. Mae'rcanlynol yn ffactorau pwysig wrth benderfynu a yw'r cynnyrchyn ddiogel:

 • ei nodweddion(sut mae wedi'i wneud, ei becyn ac unrhyw gyfarwyddiadau ar gyfer ei roi at ei gilydd)
 • ei effaith ar unrhyw gynhyrchion eraill a ddefnyddir gydag ef
 • ei ymddangosiad (label, rhybuddion ac unrhyw gyfarwyddiadau ar gyfer ei waredu)
 • y mathau o ddefnyddwyr sy'n ei ddefnyddio

Dylech dderbyn cyfarwyddiadau gydag unrhyw eitem er mwyn ei ddefnyddio'n ddiogel; os oes unrhyw amheuaeth, gofynnwch i'r masnachwr am gymorth.

Os ydych chi'n credu bod nwyddau sy'n cael eu llogi yn anniogel,rhowch wybod i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth i gyfeirio'r mater at safonau masnach. Os ydych chi wedi cael eich anafu gan nwyddau anniogel yr ydych wedi'u llogi, dylech gysylltu chyfreithiwr.

Dw i wedi cael fy nghamarwain: beth yw fy hawliau?

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd arferion masnachol sy'n annheg i ddefnyddwyr. Os bydd masnachwr yn eich camarwain neu'n defnyddio arferion masnachol annheg ac rydych yn gwneud penderfyniad i logi nwyddau na fyddwch chi wedi'i wneud fel arall, efallai bod y masnachwr yn torri'r Rheoliadau. Er enghraifft, gall y masnachwr honni mai eich car llogi yw'r model 'mwyaf diweddar', gan gyfiawnhau tl llogi uwch, ond mewn gwirionedd, mae'n fodel sylfaenol. Os ydych chi wedi cael eich camarwain neu mae masnachwr wedi ymddwyn yn ymosodol, rhowch wybod i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth i'w atgyfeirio at safonau masnach.

Os byddwch yn dechrau contract llogi gan fod masnachwr wedi'ch camarwain neu gan fod masnachwr wedi defnyddio arferion masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 hefyd yn rhoi hawliau unioni camwedd i chi: yr hawl i ddadwneud y contract, yr hawl i ostyngiad yn y pris a'r hawl i dderbyn iawndal. Gweler y canllaw'Arferion camarweiniol ac ymosodol: eich hawl i unioni camwedd'am ragor o wybodaeth.

Pwyntiau i'w nodi

Mae cyfreithiau eraill yn ymwneud rhentu eiddo. Gallwch gael cyngor gan Gyngor ar Bopeth, Shelter, tm tai sector preifat eich awdurdod lleol neu gyfreithiwr os oes gennych chi gwyn am yr eiddo ei hun. Fodd bynnag, daw'r nwyddau a ddarperir yn yr eiddo o dan gyfreithiau diogelwch. Wrth ddewis llety rhent wedi'i ddodrefnu, archwiliwch y dodrefn a'r offer trydanol yn ofalus. Yn aml, bydd asiantau gosod yn ogystal landlordiaid yn atebol os na fydd nwyddau a gyflenwir fel rhan o'r denantiaeth yn cyrraedd y safon sy'n ofynnol dan y gyfraith. Gweler 'Diogelwch cynnyrch mewn llety rhent i denantiaid' am ragor o wybodaeth.

Os byddwch yn talu am logi nwyddau trwy gynllun talu (gan ddefnyddio cerdyn credyd, er enghraifft), ac os oedd y gost yn uwch na 100 ond yn is na 30,000, cewch eich diogelu gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. Mae Adran 75 y Ddeddf yn sicrhau bod darparwr y cerdyn yr un mor gyfrifol 'r masnachwr am dorcytundeb neu gamliwiad. Bydd gennych hawl i ddwyn achos yn erbyn y masnachwr, darparwr y cerdyn neu'r ddau. Nid yw hyn yn gymwys yn achos cardiau talu neu gardiau debyd. Os byddwch yn anfodlon ag ymateb darparwr y cerdyn credyd, cwynwch wrth y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol.

Os byddwch yn defnyddio cerdyn debyd i logi nwyddau, neu os byddwch yn defnyddio cerdyn credyd ac mae cost y llogi yn llai na 100 (ni fyddai eich hawliau dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974 yn berthnasol) efallai y gallwch elwa ar y cynllun yswiriant 'chargeback'. 'Chargeback' yw'r term a ddefnyddir gan ddarparwyr cardiau ar gyfer adfer taliad cerdyn gan fanc y masnachwr. Os gallwch ddarparu tystiolaeth o dorcontract (er enghraifft, os na gyflenwyd y nwyddau llog) gallwch ofyn i'ch darparwr cerdyn geisio adfer y taliad. Gwiriwch gyda'ch darparwr cerdyn sut mae rheolau'r cynllun yn berthnasol i'ch cerdyn chi, p'un a yw trafodion ar y rhyngrwyd yn cael eu cwmpasu, a beth yw'r terfyn amser ar gyfer gwneud hawliad. Efallai bydd dadleuon dros ddifrod i nwyddau a dychwelyd blaendaliadau yn codi. Dylech ddarllen telerau ac amodau'r contract llogi cyn cytuno i logi bob tro. Gwiriwch y nwyddau a logwyd cyn gynted phosibl, a sicrhewch fod y diffygion a welwch ar adeg y llogi yn cael eu cofnodi'n ysgrifenedig. Byddwch yn ymwybodol y gall anawsterau godi wrth bennu'r gwahaniaeth rhwng 'treulio teg' a 'difrod'. Dylech archwilio nwyddau wedi'u llogi wrth eu dychwelyd a chael cadarnhad ysgrifenedig nad oes unrhyw ddifrod wedi'i wneud cyn i chi eu gadael.

Chi fydd yn gyfrifol am golli neu ddifrodi'r nwyddau wedi'u llogi pan fyddan nhw yn eich meddiant chi, ond gallant gynnig yswiriant i chi fel rhan o'r gwasanaeth llogi. Dylech chi gael copi o delerau ac amodau'r polisi yswiriant bob amser, a'u gwirio'n ofalus cyn mynd ymlaen.

Gall contractau llogi ceir, yn enwedig llogi ceir dramor, fod yn gymhleth. Sicrhewch eich bod wedi'ch yswirio'n briodol a dilynwch gyngor sefydliad moduro os ydych yn perthyn i un. Mynnwch gael bob contract yn ysgrifenedig. MaeCymdeithas Rhentu a Phrydlesu Cerbydau Prydainyn dilyn cod ymddygiad ac mae ganddynt weithdrefn gwyno. Os oes gennych broblem busnes a leolir dramor o fewn yr Undeb Ewropeaidd, cysylltwch Chanolfan Defnyddwyr Ewropeaidd y Deyrnas Unedig.

Eich cyfrifoldebau pan fyddwch yn llogi nwyddau

Pan fyddwch yn llogi nwyddau, bydd y masnachwr sy'n eu llogi i chi yn berchen arnynt. Bydd gennych gyfrifoldebau yn ogystal hawliau; ni fyddwch yn gyfrifol am draul a gwisgo teg i'r nwyddau wrth eu defnyddio yn y ffordd arferol, ond bydd gennych gyfrifoldeb i ofalu'n rhesymol amdanynt.

Os na fyddwch yn cydymffurfio thelerau'r contract, neu os byddwch yn gwneud rhywbeth 'r nwyddau na ddylech chi ei wneud neu'n peidio 'u dychwelyd pan ddaw'r cyfnod llogi i ben, efallai bydd gan y masnachwr hawl i'w hailfeddiannu. Os byddwch yn dychwelyd y nwyddau yn hwyr, efallai bydd rhaid i chi dalu taliadau cosb. Os difrodir y nwyddau, efallai byddwch yn fforffedu eich blaendal i dalu am atgyweirio'r nwyddau neu brynu rhai yn eu lle. Os bydd colledion y masnachwr yn fwy na gwerth y blaendal diogelwch a daloch, gall y masnachwr gymryd camau yn eich erbyn i adfer y costau ychwanegol.

Deddfwriaeth Allweddol:

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Rheoliadau Diogelwch Cyffredinol Cynnyrch 2005

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Rheoliadau Cyfarpar Trydanol (Diogelwch) 2016

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf:Mai2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 260458, ID: 528, updated 27/10/2018