COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Mae fy nhaith awyr wedi cael ei chanslo - beth ydy fy hawliau?

In the guide

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr, a'r Alban

Gall eich taith awyren gael ei ohirio neu ei ganslo am nifer o resymau, gan gynnwys tywydd garw, streiciau, aflonyddwch gwleidyddol neu sifil ac ' amgylchiadau anghyffredin ' eraill. Efallai y cewch eich israddio i ddosbarth yn is na'r hyn y gwnaethoch ei drefnu neu efallai y cewch eich ' amddifadu o'r llety ', y cyfeirir ato fel arfer fel ' eich taro ' o'ch taith.

Mae Rheoliad yr UE (EC) Rhif 261/2004sefydlu rheolau cyffredin ar iawndal a chymorth i deithwyr mewn achos o wrthod preswylio a chanslo neu oedi hir cyn hedfanyn nodi'r amgylchiadau pan fydd gennych hawl i gael ad-daliad, iawndal a chymorth yn y maes awyr. Mae'r hawliau hyn yn berthnasol i deithwyr sy'n hedfan o faes awyr yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) i unrhyw gwmni hedfan neu sy'n cyrraedd maes awyr yr UE ar gwmni awyrennau'r UE.

Mae'r canllaw hwn yn esbonio eich hawliau a faint o iawndal y gallwch ei hawlio.

Pan gaiff y taith awyren ei ganslo

Os caiff eich taith awyren ei ganslo, mae gennych hawl i gael ad-daliad ar unrhyw ran o'ch tocyn hedfan na ddefnyddiwyd. Fel dewis arall, gallwch deithio ar awyren gwahanol cyn gynted ag y bo modd, neu ar ddyddiad arall os yw hynny'n fwy cyfleus i chi (yn amodol ar argaeledd sedd). Os ydych yn derbyn taith awyren arall, mae gennych hawl hefyd i gael gofal a chymorth, megis bwyd, diod, mynediad i fodd o gyfathrebu a llety (lle bo'n berthnasol).

Os caiff eich taith awyren ei ganslo a bod y cwmni hedfan yn eich rhoi hysbysiad o rhwngsaith a 14 diwrnod , yn ogystal ag ad-daliad neu taith arall efallai y bydd gennych hawl i iawndal ar y lefelau canlynol hefyd:

Hyd y daith Trefniadau hedfan amgen Iawndal
taith fer (hyd at 1,500 km) yn gadael mwy na dwy awr cyn y daith a drefnwyd ac yn cyrraedd llai na dwy awr ar l y daith a drefnwyd 125
taith fer (hyd at 1,500 km) yn gadael mwy na dwy awr cyn i'r awyren archebu a chyrraedd mwy na dwy awr ar l yr y daith a drefnwyd 250
taith fer (hyd at 1,500 km) yn cyrraedd mwy na phedair awr ar l y daith a drefnwyd 250
taith ganolig (1,500 km i 3,500 km) yn gadael mwy na dwy awr cyn y daith a drefnwyd ac yn cyrraedd llai na thair awr ar l y daith a drefnwyd 200
taith ganolig (1,500 km i 3,500 km yn gadael mwy na dwy awr cyn y daith a drefnwyd ac yn cyrraedd tair i bedair awr ar l y daith a drefnwyd 400
taith ganolig (1,500 km i 3,500 km) yn cyrraedd mwy na phedair awr ar l y daith a drefnwyd 400
taith hir (mwy na 3,500 km) yn gadael mwy na dwy awr cyn y daith a drefnwyd ac yn cyrraedd llai na phedair awr ar l y daith a drefnwyd 300
taith hir (mwy na 3,500 km) yn cyrraedd mwy na phedair awr ar l y daith a drefnwyd 600

Os caiff eich taith awyren ei ganslo a bod y cwmni hedfan yn rhoi llai nasaith diwrnod o rybudd i chi, yn ogystal ag ad-daliad neu taith ar awyren arall efallai y bydd gennych hawl i hawlio iawndal ar y lefelau canlynol hefyd:

Hyd y daith Trefniadau hedfan amgen Iawndal
taith fer (hyd at 1,500 km) yn gadael mwy na dwy awr cyn y daith a drefnwyd ac yn cyrraedd llai na dwy awr ar l y daith a drefnwyd 125
taith fer (hyd at 1,500 km) yn cyrraedd mwy na dwy awr ar l eich taith a drefnwyd 250
taith ganolig (1,500 km i 3,500 km) yn gwyro mwy nag un awr cyn y taith a drefnwyd ac yn cyrraedd llai na thair awr ar l y daith a drefnwyd 200
taith ganolig (1,500 km i 3,500 km) yn cyrraedd mwy na thair awr ar l hedfan ar l y daith a drefnwyd 400
daith hir (mwy na 3,500 km) yn gwyro mwy nag un awr cyn y daith a drefnwyd ac yn cyrraedd llai na phedair awr ar l y daith a drefnwyd 300
daith hir (mwy na 3,500 km) yn cyrraedd mwy na phedair awr ar l y daith a drefnwyd 600

Nid oes gorfodaeth ar y cwmni awyrennau i'ch digolledu os gall brofi bod y diddymiad wedi'i achosi gan ' amgylchiadau eithriadol ', na ellir wedi'i osgoi hyd yn oed pe bai pob cam rhesymol wedi'i gymryd. Gallai amgylchiadau eithriadol o'r fath godi mewn achosion o ansefydlogrwydd gwleidyddol, amodau meteorolegol sy'n anghydnaws gweithredu'r awyren dan sylw, risgiau diogelwch, diffygion diogelwch awyr annisgwyl a streiciau sy'n effeithio ar weithrediad y cwmni hedfan. Nid yw problemau technegol neu fethiant cydran yn cael eu hystyried yn amgylchiadau eithriadol o reidrwydd ac mae'n bosibl y byddwch yn dal yn gallu hawlio iawndal.

Os ydych am hawlio iawndal oddi wrth gwmni hedfan ar gyfer awyren sydd wedi'i chanslo, gallwch ddefnyddio'r llythyr templed yn y canllaw' Ysgrifennu llythyr cwyn effeithiol '.

Pan ohirir taith awyren

Os bydd oedi i'ch taith sydd ddim o ganlyniad i ' amgylchiadau eithriadol ' (gweler uchod), mae'n bosib y gallwch hawlio iawndal ar y lefelau a nodir isod.

Hyd y daith Oedi i gyrchfan Iawndal
taith fer (hyd at 1,500 km) mwy na thair awr 250
taith ganolig (1,500 km i 3,500 km) mwy na thair awr 400
taith hir (mwy na 3,500 km) rhwng tair a phedair awr 300
taith hir (mwy na 3,500 km) mwy na phedair awr 600

Os ydych am hawlio iawndal gan gwmni awyrennau am oedi cyn hedfan, gallwch ddefnyddio'r llythyr templed yn y canllaw' Ysgrifennu llythyr cwyn effeithiol '.

Pan fydd eich archeb wedi'i hisraddio

Os ydych yn cael eich uwchraddio i ddosbarth uwch ar awyren, ni all y cwmni hedfan godi unrhyw beth ychwanegol arnoch. Os caiff y daith ei raddio i ddosbarth is, rhaid i'r cwmni hedfan eich ad-dalu ar sail canran ac o fewn saith diwrnod.

Taith Ad - dalu
taith fer (hyd at 1,500 km) 30% o bris y tocyn
pellter canolig (1500-3500 km) 50% o bris y tocyn
taith hir (mwy na 3,500 km) 75% o bris y tocyn

Os ydych am hawlio ad-daliad am archeb sydd wedi'i israddio, gallwch ddefnyddio'r llythyr templed yn ycanllaw ' Ysgrifennu llythyr cwyn effeithiol '.

Preswylio wedi ei wrthod

Os yw taith awyren yn cael ei orfwcio gan gwmni hedfan, efallai y bydd yn gofyn i chi a ydych am wirfoddoli i gael eich ' taro o'r awyren '-mewn geiriau eraill i ryddhau eich st-neu gall y cwmni hedfan wrthod sedd i chi heb eich cytundeb.

Os byddwch yn gwirfoddoli i roi'r gorau i'ch sedd, gallwch hawlio addaliad neu gofyn i deithio ar awyren arall a gallwch drafod iawndal gyda'r cwmni hedfan.

Os yw'r cwmni hedfan yn gwadu sedd i chi heb eich cytundeb, mae hawl gennych i wneud cais am ad - daliad neu taith gwahanol ac mae gennych hawl hefyd i hawlio iawndal ar y lefelau isod.

Hyd y daith Oedi i gyrchfan Iawndal
taith fer (hyd at 1,500 km) hyd at ddwy awr 125
taith fer (hyd at 1,500 km) mwy na dwy awr 250
taith ganolig (1,500 km i 3,500 km) hyd at dair awr 200
taith ganolig (1,500 km i 3,500 km) mwy na thair awr 400
taith hir (mwy na 3,500 km) hyd at bedair awr 300
taith hir (mwy na 3,500 km) mwy na phedair awr 600

Os gwrthodir llety i chi a'ch bod am hawlio iawndal, gallwch ddefnyddio'r llythyr templed yn ycanllaw ' Ysgrifennu llythyr cwyn effeithiol '.

Cymorth yn y maes awyr

Os oes gennych fwy na dwy awr o oedi, mae'n ofynnol i'r cwmni hedfan darparu cymorth. Mae gennych hawl i:

 • gymorth i gyfathrebu (o bosibl drwy ad-dalu'ch costau galwadau ffn)
 • brydau a lluniaeth am ddim sy'n briodol i'r oedi (gall hyn fod ar ffurf talebau)
 • llety am ddim a chludiant i'r llety ac oddi yno, os oes angen arhosiad dros nos
 • cludiant adref, os yw'n ymarferol i chi ddychwelyd yno

Rhaid i gwmnau hedfan roi blaenoriaeth i bobl symudedd is ac i bobl/cwn gwasanaeth sy'n dod gyda nhw, a hefyd i blant ar eu pennau eu hunain.

Rhaid i'r cwmnau awyrennau roi gwybod i chi am eich hawl i iawndal a chymorth. Mae'n rhaid arddangos hysbysiad yn yr ardal wirio a rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o'ch hawliau i chi os bydd achos o ganslo, oedi neu ail-gyfeiriad. Os ydych am wneud hawliad cysylltwch 'r cwmni hedfan; bydd ganddi weithdrefn hawlio y gallwch ei defnyddio. Os na fydd eich hawliad yn llwyddo gallwchgwyno i'r Awdurdod Hedfan Sifil.

Beth os ydych yn sownd ac yn ceisio cyrraedd adref?

Efallai y bydd rhai teithwyr am wneud trefniadau eraill i gyrraedd adref yn lle gwneud trefniadau gyda'r cwmni hedfan yr archebwyd y daith awyren ganddi yn wreiddiol. Mewn amgylchiadau o'r fath, nid yw'n ofynnol i gwmnau awyrennau ad-dalu'ch gwariant ychwanegol. Mewn amgylchiadau eithriadol gall rhai cwmnau awyrennau ad-dalu cwsmeriaid ond ni fyddant yn talu os ydynt yn ystyried bod y gwariant yn afresymol. Dylech gadw derbynebau ar gyfer yr holl wariant i'ch helpu i gyfiawnhau'ch hawliad.

Beth fydd eich yswiriant hedfan yn ei gynnig?

Ar yr adeg pan fyddwch yn archebu eich taith, efallai y byddwch yn dymuno cael polisi yswiriant hedfan. Holwch ddarparwyr yr yswiriant i weld pa fath o orchudd sydd orau i'ch amgylchiadau a beth y gallwch ei hawlio. Sicrhewch eich bod yn gwybod y gwahaniaeth rhwng yr hyn y mae gennych hawl gyfreithiol i'w hawlio gan y cwmni hedfan a'r hyn y gallwch wneud cais amdano o dan delerau'r polisi.

Os oes gennych broblem gyda daith awyrennau, gwiriwch delerau'r polisi eto cyn i chi wneud unrhyw drefniadau yn ychwanegol at yr hyn y gallwch ei hawlio gan y cwmni hedfan fel eich bod yn fodlon bod eich yswiriant yn berthnasol i chi.

Os ydych am gwyno am yswiriant hedfan, cysylltwch 'rGwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Beth os yw'r cwmni awyrennau'n gwrthod eich cais?

Os oedd eich taith awyren yn gwyro o faes awyr yn y DU, gallwch gwyno i'r Awdurdod Hedfan Sifil. Cysylltwch 'r Awdurdod Hedfan Sifil amfanylion y gwasanaeth hwn sydd yn rhad ac am ddim.

Os gwnaethoch chi dalu am yr awyren gan ddefnyddio eich cerdyn credyd a'i bod yn costio mwy na 100 ond yn llai na 30,000, mae gennych hawliau o dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. Mae adran 75 o'r Ddeddf yn gwneud darparwr y cerdyn yr un mor gyfrifol 'r cwmni hedfan am dorri contract neu am gamliwio. Gallai hyn gynnwys taith awyren wedi'i chanslo. Mae gennych hawl i weithredu yn erbyn y cwmni hedfan, darparwr y cerdyn neu'r ddau. Os ydych yn anhapus gydag ymateb y darparwr cerdyn yna gallwch gwyno i'rGwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Os ydych yn defnyddio cerdyn debyd i brynu'r hedyn neu os ydych yn defnyddio cerdyn credyd a bod pris yr eitem yn llai na 100 (ni fyddai eich hawliau o dan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974 yn berthnasol) efallai y gallech fanteisio ar y cynllun gwneud iawn. Chargeback yw'r term a ddefnyddir gan ddarparwyr cardiau am adennill taliad cerdyn gan Fanc y masnachwr. Os gallwch chi ddarparu tystiolaeth eich bod wedi torri contract, gallwch ofyn i ddarparwr eich cerdyn am gael adfer y taliad. Holwch eich darparwr cerdyn ynghylch sut mae rheolau'r cynllun yn berthnasol i'ch cerdyn, a yw trafodion y rhyngrwyd wedi'u cynnwys a beth yw'r terfyn amser ar gyfer gwneud hawliad.

Roedd y teithiau hedfan yn rhan o becyn gwyliau: beth yw eich hawliau?

Mae gennych hawliau o dan Reoliadau Trefniadau Teithio a Theithio Cysylltiedig 2018

Mae ' pecyn ' yn golygu cyfuniad o o leiaf dau fath gwahanol o wasanaethau teithio ar gyfer yr un daith neu wyliau os yw'r gwasanaethau hynny wedi'u cyfuno gan un masnachwr-yn l eich cais neu ar l i chi eu dewis – cyn i gontract unigol ar gyfer pob gwasanaeth gael ei ffurfio.

Mae'r gwasanaethau hyn yn:

 • cael eu prynu o un man gwerthu (safle adwerthu, gwefan, cyfleuster gwerthu ar-lein neu wasanaeth ffn) a'i ddewis gennych cyn i chi gytuno i dalu
 • cael eu cynnig, eu codi neu eu gwerthu ar bris cyfanswm
 • eu hysbysebu neu eu gwerthu dan yr enw ' pecyn ' neu rywbeth tebyg
 • cael eu cyfuno ar l i'r contract gael ei ffurfio (mae'r masnachwr yn caniatu i chi ddewis o ddetholiad o wahanol fathau o wasanaethau teithio)

Neu gall y gwasanaethau:

 • gael eu prynu gan fasnachwyr gwahanol drwy broses archebu ar-lein gysylltiedig lle mae'r ddau isod yn berthnasol:
  • trosglwyddir eich holl fanylion oddi wrth y masnachwr y byddwch yn gwneud y contract gwasanaeth teithio cyntaf gyda masnachwyr eraill
  • caiff y contract 'r masnachwyr eraill ei ffurfio ddim hwyrach na 24 awr ar l cadarnhau archebu'r gwasanaeth teithio cyntaf

Mae ' gwasanaeth teithio ' yn golygu:

 • cludo teithwyr
 • darparu llety
 • rhentu ceir, beiciau modur neu gerbydau modur eraill
 • unrhyw wasanaeth twristaidd arall

Os bydd Trefnydd teithio'n canslo eich gwyliau pecyn, bydd gennych sawl opsiwn. Gallwch ddewis un o'r canlynol:

 • derbyn gwyliau arall o ansawdd cyfatebol neu well, os yw'n bosibl
 • derbyn gwyliau arall o ansawdd neu gost is a hawlio gostyngiad priodol yn y pris
 • canslo'r gwyliau a hawlio ad-daliad llawn

Efallai y byddwch hefyd yn gallu hawlio iawndal os caiff eich gwyliau eu canslo-er enghraifft, i dalu am unrhyw golled ariannol yr ydych wedi'i dioddef, neu'r siom a'r anghyfleustra.

Rhaid i'r trefnydd teithio roi gwybod i chi yn ysgrifenedig a chyn i'r archeb wyliau gael ei chwblhau, y nifer lleiaf o bobl sydd eu hangen er mwyn i'r pecyn ddigwydd a'r terfyn amser cyn dechrau'r gwyliau ar gyfer y diddymiad posibl os na chyrhaeddir y nifer hwnnw . Er bod gennych hawl i gael ad-daliad llawn, nid oes gennych hawl i wneud cais am iawndal ychwanegol os bydd nifer annigonol o bobl wedi archebu lle ar y gwyliau pecyn.

Ni allwch hawlio iawndal ychwanegol os bydd y trefnydd teithio yn canslo eich gwyliau pecyn oherwydd amgylchiadau eithriadol ac anochel ac os cewch wybod am y diddymiad heb oedi'n ormodol cyn dechrau'r gwyliau.

Gweler y canllawGwyliauam ragor o wybodaeth.

Teithio y tu allan i'r UE gyda chwmni awyrennau nad ydynt yn yr UE: Beth allwch chi ei hawlio?

Bydd gennych gontract gyda'r cwmni hedfan ar gyfer darparu awyren felly os caiff yr awyren ei chanslo, ei hoedi neu os gwrthodir llety i chi, efallai y byddwch yn gallu hawlio iawndal. Edrychwch ar delerau ac amodau'r cwmni hedfan. Os ydych yn hawlio treuliau sydd allan o boced, cadwch eich derbynebau fel tystiolaeth o'ch cais.

Gardaliadau talu: beth yw eich hawliau?

O dan Reoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012, a ddiwygiwyd gan Reoliadau Gwasanaethau Talu 2017, gwaherddir masnachwyr rhag gosod gordaliadau ar ddefnyddwyr am ddefnyddio'r dulliau talu canlynol:

 • cardiau credyd, debyd neu dl
 • gwasanaethau e-dalu fel PayPal
 • Tl Apple, tl Android neu ddulliau talu eraill tebyg

Gall masnachwyr orfodi tl ychwanegol am ddulliau eraill o dalu, ond rhaid i'r swm beidio bod yn ormodol; rhaid iddo adlewyrchu'r gost wirioneddol i'r masnachwr o brosesu'r taliad. Mae'r Rheoliadau yn gymwys i'r rhan fwyaf o gontractau gwerthiannau a gwasanaethau.

Mae'r Rheoliadau yn rhoi hawliau iawndal i chi. Ni ellir gorfodi unrhyw ofyniad i dalu tl ychwanegol gwaharddedig, neu'r rhan o dl ychwanegol sy'n ormodol, gan y masnachwr. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i chi dalu. Os ydych eisoes wedi talu'r gordal, neu'r gormodedd, mae gennych hawl i gael ad-daliad.

Os oes gennych gwyn ynglyn gordaliadau, dylid ei hadrodd i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Oes gennych chi unrhyw hawliau eraill?

Nid yw'r rhan fwyaf o Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn berthnasol i deithiau awyr. Fodd bynnag, mae rhai elfennau'n berthnasol:

 • rhaid i fasnachwr gael eich cytundeb clir i'ch codi am ychwanegiadau dewisolcyni chi gadarnhau'r contract. Rhaid iddynt beidio defnyddio blychau wedi'u ticio ymlaen llaw sydd wedyn yn gorfod ticio er mwyn osgoi talu am y gwasanaeth ychwanegol. Mae gennych hawl i gael eich ad-dalu os gwnewch daliad heb eich cytundeb chi
 • Ni ddylai masnachwr godi mwy na'r gyfradd sylfaenol am ffonio ei linell gymorth i drafod contract sydd gennych nhw. Mae'n bosibl y gwelwch y ffigurau sy'n dechrau ar 09, 084, 0870, 0871, 0872, 0873 ond dylai'r rhif cyfradd sylfaenol fod wedi'i arddangos yn gyfartal neu'n fwy amlwg

Os rhowch gontract i chi am fod masnachwr wedi'ch camarwain neu am fod y masnachwr wedi defnyddio arfer masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn rhoi'r hawl i chi unioni'r cam: yr hawl i ddadddirwyn y contract, yr hawl i ddisgownt a yr hawl i gael iawndal. Gweler y canllaw' Arferion camarweiniol ac ymosodol: eich hawl i unioni 'i gael rhagor o wybodaeth.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 261/2004sefydlu rheolau cyffredin ar iawndal a chymorth i deithwyr mewn achos o wrthod preswylio a chanslo neu oedi hir cyn hedfan

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Hawliau Defnyddwyr (Taliadau Gordaliadau) 2012

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Rheoliadau Teithio Pecyn a Threfniadau Teithio Cysylltiedig 2018

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Awst 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 261283, ID: 528, updated 29/01/2020