Mini motos, beiciau cwad a cherbydau tir agored - canllaw i ddefnyddwyr

In the guide

Mae gofynion diogelwch penodol yn berthnasol i feiciau modur mini, beiciau cwad a cherbydau oddi ar y ffordd, gan gynnwys defnyddio nod CE

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae cerbydau oddi ar y ffordd, fel beiciau modur mini, beiciau cwad a sgwteri pweredig wedi dod yn fwyfwy poblogaidd dros y blynyddoedd diwethaf, fel cerbydau hamdden i oedolion a phlant. Wrth i amrywiaeth ehangach o gerbydau ddod i'r amlwg am brisiau fforddiadwy, mae pryderon wedi'u codi am ddiogelwch cerbydau ac ymddygiad niwsans a gwrthgymdeithasol cysylltiedig.

Wrth asesu diogelwch cynnyrch, ystyrir nifer o faterion a gall unrhyw un yn y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys manwerthwyr, fod yn atebol am gyflenwi cynhyrchion anniogel.

Dylai masnachwyr gynnal gwiriadau sylfaenol ar gerbydau cyn eu cyflenwi, gan gynnwys gwirio nad yw'r ffrm wedi'i niweidio, bod nytiau a bolltenni'n ddiogel, bod teiars wedi'u llenwi'n iawn, a bod y system lywio wedi'i halinio. Rhaid i'r cerbyd a werthir fod o ansawdd boddhaol, yn addas at y diben, a chyd-fynd 'r disgrifiad. Ceir rheolau sy'n gysylltiedig defnyddio cerbydau oddi ar y ffordd yn gyfreithiol ac yn anghyfreithiol, y dylid eu trosglwyddo i'r defnyddiwr.

Diogelwch cynnyrch

Mae'r ddeddf yn mynnu bod unrhyw gynnyrch a werthir i ddefnyddwyr yn ddiogel. Ni ddylai cynhyrchion beri unrhyw risg diangen i unrhyw un wrth eu defnyddio mewn modd arferol neu resymol ragweladwy. Wrth asesu diogelwch cynnyrch, rhaid ystyried y canlynol:

 • y pecyn, labelu a chyfarwyddiadau
 • effaith y cynnyrch ar gynhyrchion eraill y gellir eu defnyddio gydag ef
 • anghenion arbennig mathau penodol o bobl, fel plant

Os oes safonau cenedlaethol, Ewropeaidd neu ryngwladol yn gysylltiedig 'r cynnyrch, bydd angen ystyried y safonau hyn hefyd.

Gall unrhyw un yn y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys manwerthwyr, fod yn atebol am gyflenwi cynnyrch anniogel. Yn gyffredinol, mae cyflenwi cynhyrchion anniogel yn drosedd ac fe allech hefyd fod yn atebol i dalu iawndal am unrhyw anaf neu ddifrod i eiddo a achoswyd.

Dylech fod yn barod i gynnal gwiriadau ar y cynhyrchion a/neu ar eich cyflenwyr i sicrhau bod y cynnyrch yn ddiogel. Nid yw'n ddigon gwneud dim.

Gofynion diogelwch arbennig

Mae Rheoliadau Teganau (Diogelwch) 2011 yn berthnasol i gynhyrchion sydd wedi eu cynllunio neu eu bwriadu i blant dan 14 oed eu defnyddio wrth chwarae. Nid yw'r Rheoliadau'n berthnasol i gerbydau sydd wedi eu pweru gan beiriant tanio ond gallant fod yn berthnasol i fathau eraill o gerbyd megis sgwteri trydan i blant na fwriedir eu defnyddio ar ffyrdd neu balmentydd. Fel arfer, mae'n rhaid i deganau gydymffurfio safon BS EN 71, a rhaid iddynt ddangos nod CE. Gosodir nod CEar gynnyrch gan y gweithgynhyrchwr i gadarnhau ei fod yn cydymffurfio 'r holl safonau diogelwch perthnasol (gweler 'Diogelwch cynhyrchion– diwydrwydd dyladwy').

id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">

alt="CE mark" style='width:112.5pt;height:83pt;visibility:visible;
mso-wrap-style:square'>
o:title="CE mark"/>

Mae pob cerbyd arall oddi ar y ffordd yn cael eu cwmpasu gan Reoliadau Cyflenwi Peirianwaith (Diogelwch) 2008. Yn benodol, maen nhw'n eithrio cerbydau y bwriedir eu defnyddio mewn cystadlaethau neu ar y ffordd. Gellir sicrhau cydymffurfiad gofynion iechyd a diogelwch y Rheoliadau hyn trwy weithgynhyrchu i Safonau Ewropeaidd neu Brydeinig.

Y Safon Brydeinig berthnasol yw BS EN 16029: Cerbydau modur y'u bwriedir i gludo pobl ac nas bwriedir eu defnyddio ar ffyrdd cyhoeddus. Cerbydau modur dwy olwyn un trac. Gofynion diogelwch a dulliau profi. Gellir ystyried y safon hon wrth asesu a yw'r cynnyrch yn cydymffurfio Rheoliadau Cyflenwi Peiriannau (Diogelwch) 2008.

Bydd angen i bob cerbyd sydd wedi eu cynnwys yn y Rheoliadau fod nod CE, a chydymffurfio 'r gofynion iechyd a diogelwch a amlinellir yn y Rheoliadau.

Pryderon penodol am ddiogelwch

Fel manwerthwr, efallai na fydd gennych chi'r run graddau o wybodaeth ac arbenigedd technegol gwneuthurwr neu fewnforiwr. Fodd bynnag, efallai y bydd modd i chi gynnal gwiriadau penodol ar ddiogelwch cerbydau oddi-ar-y-ffordd.Rhaid i bob cerbyd oddi-ar-y-ffordd sy'n ddarostyngedig i Reoliadau Cyflenwi Peirianwaith (Diogelwch) 2008 gael datganiad cydymffurfiaeth a luniwyd gan y gweithgynhyrchwr. Mae hyn yn nodi, ymysg pethau eraill, pa safonau y mae'r cerbyd oddi-ar-y-ffordd yn cydymffurfio nhw. Mae peidio darparu datganiad cydymffurfiaeth gyda'r peiriant yn drosedd.

Hefyd, dylech sicrhau y cyflenwir pob cerbyd chyfarwyddiadau ysgrifenedig digonol. Os ydych yn dibynnu ar gyfarwyddiadau llafar yn unig, bydd yn anodd iawn profi beth rydych wedi'i ddweud ac efallai na fydd y cyfarwyddiadau yn cyrraedd y defnyddiwr yn y pen draw (er enghraifft, os yw'r cerbyd yn anrheg). Os oes rhannau o'r cyfarwyddiadau sy'n arbennig o berthnasol i ddiogelwch, efallai yr hoffech eu hamlygu nhw.

Dylech hefyd archwilio pob cerbyd cyn i chi ei gyflenwi, a gwneud gwiriadau sylfaenol – er enghraifft:

 • mae'r holl osodiadau, nytiau a bolltau wedi eu cau'n gywir a diogel
 • nad yw'r ffrm wedi ei difrodi
 • cyflwr a lefelau aer y teiars
 • mae'r breciau'n gweithio'n effeithiol
 • nad oes ymylon miniog na pheryglon caethiwo
 • nad yw'r system danwydd yn gollwng
 • sicrhau bod y llywio wedi ei alinio
 • sicrhau bod pob arwyneb poeth, megis pibelli gwacu, wedi eu gwarchod

Efallai yr hoffech gynnig cyngor ar yr offer diogelwch priodol y dylid ei ddefnyddio gyda'r cerbyd, megis helmed a dillad priodol, a chynnig cyflenwi'r offer hwn. Dylid cynnwys unrhyw gyngor o'r fath yn y cyfarwyddiadau ysgrifenedig hefyd.

Ansawdd y cynnyrch

Dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, rhaid i'r nwyddau a werthwch fod o ansawdd boddhaol, yn addas i'w diben a chyd-fynd 'r disgrifiad. Os bwriedir i'r cerbyd gael ei ddefnyddio oddi ar y ffordd, dylai fod yn ddigon cadarn i ddarparu oes gwasanaeth rhesymol. Efallai y bydd defnyddiwr yn disgwyl yn rhesymol bod angen amnewid rhai rhannau o bryd i'w gilydd - yn sgil traul arferol - ond mae'n debyg y bydd yn disgwyl i'r cerbyd allu ymdopi thir garw.

Os bydd cerbyd yn methu cyn ei amser, efallai y bydd gan y defnyddiwr hawl i hawlio ei golledion gan y manwerthwr. Gallai hyn gynnwys trwsio, amnewid, ad-daliad llawn neu rannol ac/neu iawndal.

Os yw'r gweithgynhyrchwr yn cynnig gwarant, cofiwch nad yw hyn yn diddymu hawliau defnyddiwr. Bydd eich cwsmer yn dal i allu hawlio yn eich erbyn hyd yn oed wedi i warant y gweithgynhyrchwr ddod i ben.

Gweler'Gwerthu a chyflenwi nwyddau'am ragor o wybodaeth.

Defnyddio cerbydau oddi-ar-y-ffordd yn gyfreithiol ac yn anghyfreithiol: gwybodaeth i'ch defnyddwyr

Ni ellir defnyddio cerbydau oddi-ar-y-ffordd ar y briffordd.Ar ben hynny, danDdeddf Traffig Ffordd 1988 (a deddfwriaeth gysylltiedig) ni ellir defnyddio cerbydau modur oddi ar y ffordd, ac eithrio ar dir preifat gyda chaniatd perchennog y tir. Mae hyn yn golygu na ellir defnyddio beiciau modur mini a beiciau cwad yn gyfreithlon ar balmentydd, llwybrau cerdded na llwybrau seiclo; hefyd, ni ellir eu defnyddio ar dir parc, tir comin na thir diffaith.

Ceir darpariaethau yn y gyfraith hefyd yn erbyn niwsans, gan gynnwys niwsans swn a achosir gan ddefnyddio cerbydau oddi-ar-y-ffordd mewn modd amhriodol neu anghyfreithlon. Mewn rhai achosion, gall yr heddlu atafaelu a hyd yn oed dinistrio cerbydau a ddefnyddir mewn modd gwrthgymdeithasol.

Mae traciau a chyfleusterau arbennig ar gyfer defnyddio cerbydau oddi-ar-y-ffordd, ond efallai na fydd eich cwsmer yn byw'n agos at un o'r rhain, neu efallai bydd yn anodd iddo gludo ei gerbyd yno.

Efallai na fydd cwsmeriaid yn gwbl ymwybodol o'r cyfyngiadau cyfreithiol sy'n berthnasol i ddefnyddio cerbydau oddi-ar-y-ffordd. Mae'n bosibl y byddant wedi eu siomi os byddant yn prynu cerbyd, yn disgwyl i allu ei yrru mewn parc lleol neu ar dir comin, i ganfod yn hwyrach na allant wneud. Felly, byddai'n ddoeth gwirio gyda'ch cwsmer, o leiaf yn gyffredinol, ei fod ef neu hi yn deall ble a sut y gellir defnyddio'r cerbyd.

Dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008, mae'n rhaid i fasnachwyr ddatgelu gwybodaeth a allai effeithio ar benderfyniad cwsmer i brynu, hyd yn oed os nad yw'r cwsmer yn gofyn amdano. Felly dylech esbonio i gwsmeriaid posibl mai dim ond ar dir preifat y gellir defnyddio'r cerbyd, a dim ond gyda chaniatd y perchennog ac os nad yw'n achosi niwsans.

Cerbydau ffug

Mae gwasanaethau safonau masnach yn ymwybodol o nifer o achosion ble rhoddwyd bathodyn gwneuthurwr beiciau modur enwog ar gerbydau oddi-ar-y-ffordd, er nad oedd gan y gwneuthurwr hwnnw unrhyw ran yn eu cynhyrchu. Os cynigir cyfle i chi gyflenwi cerbydau o'r fath, dylech wirio gyda chynrychiolwr y gwneuthurwr yn y Deyrnas Unedig i ganfod p'un a yw'r cerbydau'n rhai dilys. Os nad ydyn nhw'n ddilys, rhowch wybod i'r safonau masnach am y cyflenwr; efallai bod y cynhyrchion yn beryglus hefyd.

Petrol:gwerthu i rai dan oed

Ni ellir gwerthu petrol i blant dan 16 oed. Os ydych yn cyflenwi cerbyd i'w ddefnyddio gan blant, byddem yn eich argymell i atgoffa eich cwsmeriaid am hyn.

Y tu hwnt i gwmpas y canllaw hwn

Os ydych yn mewnforio cerbydau oddi-ar-y-ffordd i'r UE, i'w gwerthu fel manwerthwr neu gyfanwerthwr, efallai y bydd angen i chi gael cyngor arbenigol gan eich gwasanaeth safonau masnach lleol.

Cynllunnir cerbydau a werthir i'w defnyddio ar y ffordd ac oddi ar y ffordd (fel rhai beiciau cwad) er mwyn cydymffurfio 'r rheoliadau sy'n ymdrin ag adeiladu a defnyddio cerbydau ar y ffordd. I'w defnyddio ar y ffordd, wrth gwrs, bydd angen y drwydded a'r yswiriant cywir ar y cerbydau a'r gyrwyr.

Mae beiciau pweredig trydanol hefyd yn ddarostyngedig i'w rheolau arbennig eu hunain.

Cosbau

Mae torri Rheoliadau Cyflenwi Peirianwaith (Diogelwch) 2008 neu Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn drosedd. Y gosb fwyaf yw dirwy a dwy flynedd o garchar.

Gall gorfodwyr hefyd wneud cais am orchymyn llys sy'n gofyn i chi gydymffurfio Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 a Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Os na chydymffurfir 'r gorchymyn, y gosb fwyaf yw dirwy a dwy flynedd o garchar.

Yn ogystal, os gwelir bod cynhyrchion newydd sydd ar werth yn torri'r ddeddfwriaeth, efallai y bydd angen i'r gweithgynhyrchwr neu'r mewnforiwr alw'r holl gynhyrchion dan sylw yn l.

Deddfwriaeth Allweddol:

Deddf Traffig Ffyrdd 1988

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Cyflenwi Peiriannau (Diogelwch) 2008

Rheoliadau Teganau (Diogelwch) 2011

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Hydref2017

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 260626, ID: 528, updated 21/05/2019