Prynu 'ar safle' - yr hyn y dylech ei wybod

In the guide

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Rhaid i fasnachwyr gydymffurfio Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 pan fyddant yn gwerthu nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol i ddefnyddwyr o'u hadeiladau busnes. Gelwir y rhain yn gontractau ' ar y safle '.

Rhaid i fasnachwyr roi gwybodaeth benodol i chi cyn iddynt wneud contract gyda chi. Mae'n rhaid iddyn nhw gael cytundeb clir os ydyn nhw am godi tl ' ychwanegol ' arnoch. Mae rheolau clir ynglyn chyflenwi a'r pwynt lle'r ydych yn dod yn gyfrifol am y nwyddau.

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn cwmpasu contractau ' pellter ' (pan fyddwch yn prynu heb gysylltiad wyneb yn wyneb 'r masnachwr, megis ar-lein) a chontractau ' oddi ar y safle ' (er enghraifft, pan fyddwch yn prynu o'ch cartref neu yn eich lle gwaith).

Mae gennych hefyd hawliau a rhwymedau o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan fydd masnachwr yn eich cyflenwi gyda nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol.

Beth yw contract ar y safle?

Mae contract ' ar y safle ' yn gontract rhyngoch chi a masnachwr nad yw'n gontract ' pellter ' nac yn gontract ' oddi ar y safle '. Yn y rhan fwyaf o achosion mae hyn yn golygu contract a wneir ar eiddo busnes y masnachwr; mae hyn yn cynnwys lle busnes parhaol y masnachwr yn ogystal safleoedd dros dro lle maent yn gweithredu fel rheol, megis stondinau marchnad.

Mae'n bwysig nodi os bydd masnachwr yn ymweld chi yn eich cartref ac yn gadael dyfynbris gyda chi neu'n anfon un yn ddiweddarach ac nad ydych yn cytuno ar unwaith i fwrw ymlaen 'r contract, ei fod yn dod yn gontract ar y safle yn hytrach na chontract oddi ar y safle neu contract pellter. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i'r masnachwr roi'r un wybodaeth cyn y contract i chi ac nid oes rhaid i chi roi hawliau canslo i chi. Er enghraifft, mae masnachwr sy'n cyflenwi ac yn gosod ceginau yn galw yn eich cartref drwy apwyntiad. Ar l i chi drafod eich gofynion, mae'r masnachwr yn mesur i fyny ac yna'n eich gadael gyda dyfyniad ysgrifenedig. Dywedir wrthych y bydd y pris a ddyfynnir yn cael ei anrhydeddu os byddwch yn bwrw ymlaen 'r contract o fewn nifer penodol o fisoedd. Fis yn ddiweddarach, rydych yn cytuno i lofnodi'r contract. Gan na wnaethoch gytuno ar y contract ar unwaith, fe'i dosberthir fel contract ar y safle yn hytrach nag un oddi ar y safle.

Pa fathau o gontractau y mae'r Rheoliadau yn berthnasol iddynt?

Bydd y contract sydd gennych 'r masnachwr yn dod o dan un o'r categorau o gontract a restrir isod:

 • contractau gwerthu. Contractau ar gyfer gwerthu nwyddau (fel nwyddau cartref) a chontractau ar gyfer cyflenwi nwyddau gyda gwasanaethau (megis ffonau symudol ag amser ar yr awyren neu system gwres canolog)
 • contractau gwasanaeth. Contractau ar gyfer cyflenwi gwasanaethau yn unig (megis glanhau carped)
 • cynnwys digidol. Contractau ar gyfer data sy'n cael ei gynhyrchu a'i gyflenwi ar ffurf ddigidol (fel cerddoriaeth neu ffilm a lawrlwythwyd)

Pa gontractau nad yw'r Rheoliadau'n berthnasol iddynt?

Nid yw'r holl gontractau gwerthu, gwasanaeth a chynnwys digidol yn dod o dan y Rheoliadau hyn (ond bydd gennych hawliau o dan ddeddfwriaeth arall). Y contractau a eithrir yw:

 • gamblo, gan gynnwys loterau
 • gwasanaethau bancio, credyd, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddiad neu natur taliad
 • creu neu werthu eiddo nad yw'n symudol
 • rhentu llety preswyl
 • adeiladu adeiladau newydd neu adeiladau newydd sylweddol trwy drosi adeiladau presennol
 • cyflenwad o fwyd, diod a nwyddau traul eraill o'r fath gan fasnachwr ar rowndiau rheolaidd i'ch cartref, preswylfa neu weithle
 • teithio pecyn, gwyliau a theithiau
 • cyfran gyfnodol, cynhyrchion gwyliau hirdymor, ailwerthu a chontractau cyfnewid
 • nwyddau a werthir o beiriannau gwerthu awtomatig
 • contractau a wneir o ffn cyhoeddus a thrwy un cysylltiad ar y ffn, y rhyngrwyd neu ffacs

Gwybodaeth y mae'n rhaid i'r masnachwr roi i chi

Os byddwch yn prynu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol ' ar y safle ' mae gennych hawl i ddisgwyl bod y masnachwr yn rhoi gwybodaeth benodol i chi, fel y nodir isod, mewn ffordd glir a dealladwy cyn i chi ymrwymo i'r contract. O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, mae'r wybodaeth hon wedi'i chynnwys fel un o delerau'r contract sydd gennych 'r masnachwr (oni bai ei fod yn ymwneud phrif nodweddion y nwyddau neu brif nodweddion, ymarferoldeb a chydnawsedd y cynnwys digidol). Os na fydd masnachwr yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i chi, neu os caiff ei newid heb eich cytundeb clir, gallwch wneud hawliad i gael eich costau (os oes rhai gennych) wedi'u had-dalu.

 • prif nodweddion y nwyddau, y gwasanaethau neu'r cynnwys digidol
 • hunaniaeth y masnachwr (neu enw masnachu), cyfeiriad daearyddol a rhif ffn
 • cyfanswm pris y nwyddau, y gwasanaethau neu'r cynnwys digidol, gan gynnwys trethi. Os nad oes modd cyfrifo'r pris ymlaen llaw rhaid i chi gael y dull o gyfrifo
 • unrhyw daliadau cyflenwi ychwanegol
 • trefniadau talu, cyflawni a pherfformio a'r amser y mae'r masnachwr yn disgwyl ei gymryd i gyflenwi'r nwyddau, perfformio'r gwasanaeth neu gyflenwi'r cynnwys digidol
 • unrhyw bolisi ymdrin chwynion
 • mae'n rhaid i'r masnachwr eich atgoffa eu bod dan ddyletswydd gyfreithiol i gyflenwi nwyddau sy'n cydymffurfio 'r contract (mewn geiriau eraill, nwyddau nad ydynt yn ddiffygiol)
 • manylion am unrhyw wasanaeth l-werthu a gwarantau
 • hyd y contract (lle bo'n berthnasol). Os nad oes gan y contract hyd penodol neu os yw'n cael ei ymestyn yn awtomatig rhaid i chi gael manylion am sut y gellir dod 'r contract i ben
 • ymarferoldeb cynnwys digidol, gan gynnwys unrhyw fesurau diogelu technegol ac unrhyw gydweddoldeb perthnasol o gynnwys digidol gyda chaledwedd a meddalwedd

Mae'r wybodaeth hon yn rhan o'r contract sydd gennych 'r masnachwr felly os bydd yn methu rhoi'r wybodaeth i chi, neu os yw'r wybodaeth yn anghywir, yna gallwch gymryd camau yn eu herbyn am dorri'r contract.

Os bydd y masnachwr yn newid y wybodaeth naill ai cyn i chi wneud y contract neu'n ddiweddarach, nid yw'n dod i rym oni bai eich bod chi a'r masnachwr wedi cytuno'n glir y bydd yn gwneud hynny.

Noder nad yw'r rhan hon o'r rheoliadau yn berthnasol i gynhyrchion neu wasanaethau meddyginiaethol y GIG, contractau cludo teithwyr neu drafodion o ddydd i ddydd (er enghraifft, prynu losin, cylchgrawn, neu unrhyw nwyddau neu wasanaethau a gewch ar unwaith).

Taliadau ychwanegol o dan y contract

Os yw'r masnachwr yn cynnig rhywbeth ' ychwanegol ' i chi sy'n gysylltiedig 'r prif gontract, megis lapio anrhegion neu gyflwyno'n arbennig, rhaid iddynt bob amser gael eich cytundeb clir i godi tl arnoch amdano. Mae hyn yn golygu na all y masnachwr gael blwch wedi'i dicio ymlaen llaw ar ffurf archeb, er enghraifft, bod yn rhaid i chi ' ddaddicio ' neu ofyn i'r masnachwr dynnu er mwyn osgoi talu. Os nad oeddech yn cytuno ni fydd yn rhaid i chi dalu ac os ydych wedi talu mae gennych hawl i wneud cais am ad-daliad.

Taliadau llinell gymorth ffn

Os yw'r masnachwr yn darparu llinell gymorth ffn i chi gysylltu nhw am gontract yr ydych wedi ymrwymo iddo, dim ond y ' gyfradd sylfaenol ' y gallant eu codi. Mae hyn yn golygu'r gyfradd ddaearyddol neu symudol arferol. Y rhifau sy'n dechrau gyda'r rhagddodiaid 01, 02, 03 neu 07 (ac eithrio'r rheini sy'n dechrau 070) a rhifau rhadffn sy'n dechrau 0800 a 0808 sy'n bodloni gofynion y rheoliadau.Os yw'r masnachwr yn codi mwy arnoch na'r gyfradd sylfaenol, mae gennych hawl i adhawlio'r ychwanegol ganddynt.

Cyflenwi nwyddau

Rhaid i'r masnachwr ddanfon y nwyddau atoch oni bai eich bod wedi cytuno fel arall. Rhaid i'r nwyddau gael eu danfon heb oedi gormodol na heb fod yn fwy na 30 diwrnod ar l y diwrnod y gwnaethoch chi ymuno 'r contract. Nid yw hyn yn eich atal chi a'r masnachwr rhag cytuno ar eich trefniadau darparu eich hun ond dylech sicrhau bod y trefniant hwn wedi'i gynnwys yn y contract.

Os bydd unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol:

 • mae'r masnachwr yn gwrthod danfon y nwyddau
 • mae'r masnachwr yn methu chyflawni'r nwyddau erbyn yr amser y cytunwyd arno neu o fewn y cyfnod y cytunwyd arno ac mae'n glir o amgylchiadau a oedd yn amlwg pan wnaed y contract bod yr amser neu'r cyfnod ar gyfer cyflwyno yn hanfodol
 • dywedasoch wrth y masnachwr cyn i chi ymuno 'r cyswllt bod yr amser neu'r cyfnod ar gyfer cyflwyno yn hanfodol a'u bod wedi methu 'i gyrraedd
 • o dan unrhyw amgylchiadau eraill, byddwch yn pennu cyfnod ar gyfer cyflwyno'r nwyddau, fel arfer yn ysgrifenedig, y mae'r masnachwr yn methu 'i fodloni

... mae gennych hawl i ganslo'r contract a hawlio ad-daliad llawn.

Os byddwch yn archebu nwyddau lluosog gan y masnachwr ac nad yw rhai ohonynt yn cael eu danfon ar amser neu ddim o gwbl, mae gennych ddewis arall i ddod 'r contract i ben. Gallwch ganslo'r archeb am unrhyw un o'r nwyddau neu wrthod nwyddau sydd wedi eu danfon. Yna rhaid i'r masnachwr eich ad-dalu am y rhan o'r archeb y gwnaethoch ei ganslo neu am y nwyddau a wrthodwyd gennych. Os yw nwyddau'n rhan o ' uned fasnachol '- er enghraifft, ystafell fwyta newydd - ni allwch ganslo rhan o'r archeb, mae'n rhaid i chi ganslo'r archeb gyfan.

Nid yw'r Rheoliadau hyn yn eich atal rhag ceisio atebion eraill ar gyfer cyflenwi'n hwyr os dymunwch hynny.

Pryd ydych chi'n gyfrifol am y nwyddau?

Chi sy'n gyfrifol am y nwyddau pan fyddwch chi, neu berson a enwir gennych chi i gymryd y gwaith, yn cymryd meddiant gwirioneddol ohonynt. Tan yr amser hwnnw, mae'r masnachwr yn gyfrifol amdanynt hyd yn oed os ydynt yn defnyddio cludwr. Os ydych yn trefnu eich cludwr eich hun, yna mae'r masnachwr ond yn gyfrifol am y nwyddau nes bydd eich cludwr yn cymryd meddiant ohonynt.

Contractau ' pellter ' ac ' oddi ar y safle '

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn ymdrin rhwymedigaethau masnachwr pan fyddant yn gwerthu heb gysylltiad wyneb yn wyneb chi (contractau pellter) a phan fyddant yn gwerthu i ffwrdd o'u hadeiladau busnes, megis yn eich cartref (contractau oddi ar y safle).

Gweler y canllawiau ' prynu dros y rhyngrwyd, ffn ac archebu drwy'r post: egluro contractau o bell ' a ' prynu yn y cartref: contractau oddi ar y safle ' i gael gwybodaeth am y mathau eraill hyn o gontract.

Beth am nwyddau diffygiol neu gynnwys digidol neu wasanaeth sydd islaw safon resymol?

Mae'r Rheoliadau a ddisgrifir uchod yn ychwanegol at yr hawliau a'r rhwymedau sydd gennych o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan gyflenwir nwyddau, cynnwys digidol neu wasanaethau i chi.

Mae ' gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau i ddefnyddwyr ', ' cyflenwi cynnwys digidol: eich hawliau defnyddiwr ' a ' chyflenwi gwasanaethau: eich canllawiau hawliau defnyddwyr ' yn rhoi mwy o wybodaeth am eich hawliau a rwymedau.

Mae'r canllawiau ' gwerthu a chyflenwi nwyddau: beth i'w wneud os aiff pethau o chwith ', ' cyflenwi cynnwys digidol: beth i'w wneud os aiff pethau o chwith ' a ' chyflenwi gwasanaethau: beth i'w wneud os bydd rhywbeth yn mynd o chwith ' yn rhoi cyfeiriad clir i chi i dilyn pan fyddwch am gwyno.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 310359, ID: 528, updated 01/11/2019