Prynu ar y rhyngrwyd, ar y ffn ac archebu drwy'r post

In the guide

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae'n rhaid i fasnachwyr gydymffurfio Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 pan fyddant yn gwerthu nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol heb gyswllt wyneb yn wyneb gyda defnyddwyr. Gelwir y rhain yn gontractau 'o bell'.

Mae gennych yr hawl i ganslo'r mwyafrif o gontractau o bell a'r cyfnod canslo yw 14 diwrnod. Rhaid i fasnachwyr roi gwybodaeth benodol ichicyneu bod yn gwneud contract gyda chi. Mae'n rhaid iddynt gael eich cytundeb clir os ydynt am godi tl arnoch am 'ychwanegion'. Mae rheolau clir ar ddanfoniadau a phryd rydych yn dod yn gyfrifol am y nwyddau. Os yw'r masnachwr yn anfon nwyddau 'nas archebwyd' ichi (nwyddau nad ydych wedi'u harchebu) gallwch eu cadw heb dalu amdanynt.

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn cynnwys contractau 'ar y safle' (pan brynwch gan fasnachwr yn ei safle busnes) a chontractau 'oddi ar y safle' (er enghraifft pan brynwch yn eich cartref neu yn eich gweithle).

Mae gennych hawliau a rhwymedau hefyd dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan fydd masnachwr yn cyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol i chi.

Beth yw contract o bell?

Mae hyn yn golygu contract a wneir rhwng defnyddiwr a masnachwr heb gyswllt wyneb yn wyneb, gan ddefnyddio math o gyfathrebu o bell – er enghraifft, dros y rhyngrwyd, y ffn neu drwy'r post. Rhaid i'r masnachwr fod chynllun penodol ar waith ar gyfer gwerthu o bell er mwyn i gontractau gael eu hystyried yn gontractau o bell; ni fydd gwerthiannau o bryd i'w gilydd yn cyfrif.

Pa fath o gontractau y mae'r Rheoliadau'n berthnasol iddynt?

Bydd y contract sydd rhyngoch chi a'r masnachwr yn syrthio i un o'r categorau o gontract a restrir isod:

 • contractau gwerthu. Contractau ar gyfer gwerthu nwyddau (fel nwyddau ty) a chontractau ar gyfer cyflenwi nwyddau gyda gwasanaethau (fel ffonau symudol gydag amser ffonio neu system gwres canolog)
 • contractau gwasanaethau.Contractauar gyfer cyflenwi gwasanaethau yn unig (fel canolfannau chwarae meddal a gwersi golff)
 • cynnwys digidol.Contractauar gyfer data a gynhyrchir a chyflenwir ar ffurf ddigidol (fel cerddoriaeth, gemau, tonau ffn, meddalwedd cyfrifiadurol, apiau neu lawrlwytho ffilmiau)

Pa gontractau nad yw'r Rheoliadau'n berthnasol iddynt?

Nid yw pob contract gwerthiant, gwasanaeth a chynnwys digidol wedi'u cynnwys yn y Rheoliadau hyn (ond bydd gennych hawliau dan ddeddfwriaethau eraill). Y contractau a eithrir yw:

 • gamblo, gan gynnwys lotrau
 • gwasanaethau yn ymwneud bancio, credyd, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddi neu dalu
 • creu neu werthu eiddo ansymudol
 • rhentu llety preswyl
 • codi adeiladau newydd neu adeiladau sylweddol newydd trwy drawsnewid adeiladau presennol
 • cyflenwi bwyd, diod a defnyddiau traul eraill o'r fath gan fasnachwr ar rowndiau rheolaidd i'ch cartref, preswylfa neu weithle
 • teithiau pecyn, gwyliau a theithiau
 • cyfrannau cyfnodol, cynhyrchion gwyliau hirdymor, contractau ailwerthu a chyfnewid
 • nwyddau a werthir o beiriannau gwerthu awtomatig
 • contractau a wneir gennych o ffn cyhoeddus a thrwy un cysylltiad sengl trwy ffn, rhyngrwyd neu ffacs

Gwybodaeth y mae'n rhaid i'r masnachwr ei rhoi i chi

Pan fyddwch yn prynu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol dan gontract o bell mae gennych hawl i ddisgwyl bod y masnachwr yn darparu gwybodaeth benodol i chi, fel y nodir isod, mewn ffordd glir, a dealladwy cyn i chi gytuno i'r contract. Dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, ystyrir y wybodaeth hon yn un o delerau'r contract sydd gennych chi gyda'r masnachwr (oni bai ei bod yn berthnasol i brif nodweddion y nwyddau neu brif nodweddion, ymarferoldeb a chydweddoldeb y cynnwys digidol). Os nad yw'r masnachwr yn darparu'r wybodaeth angenrheidiol i chi, neu os yw'n newid heb i chi gytuno'n glir i hynny, gallwch hawlio ad-daliad o'ch costau (os oes gennych chi rai).

 • prif nodweddion y nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol
 • pwy yw'r masnachwr (neu'r enw masnachu), cyfeiriad daearyddol a rhif ffn
 • cyfeiriad y gallwch anfon cwyn ato (angenrheidiol os yw'n wahanol i'r cyfeiriad daearyddol yn unig) a manylion unrhyw bolisi ar gyfer delio chwynion. Os yw'r masnachwr yn aelod o gynllun cwyno ac unioni y tu allan i'r llys, mae'n rhaid iddo roi'r manylion i chi
 • cyfanswm pris y nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol, gan gynnwys trethi. Os na ellir cyfrifo'r pris o flaen llaw, rhaid i chi gael gwybod beth yw'r dull cyfrifo
 • manylion y costau:
  • yr holl ffioedd ychwanegol ar gyfer danfon*
  • cyfanswm costau fesul cyfnod bilio / costau misol ar gyfer contractau penagored neu danysgrifio*
  • cost defnyddio'r math o gyfathrebu o bell i gadarnhau'r contract os codir y tl am fwy na'r gyfradd sylfaenol (er enghraifft, os oedd tl ychwanegol am brynu dros y ffn yn hytrach nag ar-lein)
  • os yw'r masnachwr eisiau i chi dalu i ddychwelyd y nwyddau pan fyddwch yn canslo, rhaid iddo roi gwybod i chi o flaen llaw*
 • trefniadau ynghylch talu, danfon, cyflawni a'r amser y bydd yn ei gymryd i ddanfon y nwyddau, cyflawni'r gwasanaeth neu gyflenwi'r cynnwys digidol
 • hyd y contract, ac os yw'n gontract penagored neu'n un a ymestynnir yn awtomatig, sut gallwch ei ganslo. Lle bo'n berthnasol, rhaid i'r masnachwr roi gwybod i chi a oes lleiafswm hyd i'r contract
 • gofynion canslo (y terfyn amser a'r gweithdrefnau ar gyfer canslo). Os gofynnwch i'r masnachwr ddechrau contract gwasanaeth o fewn y cyfnod canslo ac yna penderfynwch ei ganslo, efallai y bydd angen i chi dalu costau rhesymol am y gwasanaeth yr ydych chi wedi'i dderbyn. Os oes gennych hawl i ganslo, rhaid darparu ffurflen ganslo
 • mewn contractau gwerthu, rhaid i'r masnachwr eich atgoffa bod y gyfraith yn mynnu ei fod yn cyflenwi nwyddau sy'n cydymffurfio 'r contract (hynny yw, nwyddau nad ydynt yn ddiffygiol)
 • manylion unrhyw gymorth/gwasanaethau l-werthiant a gwarantau i gwsmeriaid yn ogystal manylion unrhyw godau ymddygiad perthnasol a sut gellir cael gafael ar gopau. Os oes angen i chi dalu blaendal neu warant ariannol, rhaid i chi gael y manylion
 • ymarferoldeb cynnwys digidol gan gynnwys unrhyw fesurau diogelu technegol ac unrhyw gydweddoldeb perthnasol cynnwys digidol gyda chaledwedd a meddalwedd

*Os nad yw'r masnachwr yn rhoi'r wybodaeth hon i chi nid oes rhaid i chi dalu'r taliadau hynny

Wedi i'r contract gael ei wneud, mae'n rhaid rhoi cadarnhad o'r contract ar ffurf barhaol ichi (fel papur neu e-bost) sy'n cynnwys yr holl wybodaeth a restrir uchod. Os rhoddodd y masnachwr y wybodaeth hon ichi cyn i'r contract gael ei gwblhau, nid oes rhaid iddo ei rhoi ichi eto. Mae'r wybodaeth hon yn ffurfio rhan o'r contract sydd rhyngoch chi a'r masnachwr. Os yw'r masnachwr yn newid yr wybodaeth, naill ai cyn ichi wneud y contract neu nes ymlaen, nid yw'n dod i rym oni bai eich bod chi a'r masnachwr wedi cytuno'n glir y bydd yn gwneud hynny.

Pan gwblhewch gontract yn electronig ac mae'n gosod ymrwymiad arnoch i dalu, mae'n rhaid i'r masnachwr sicrhau eich bod yn ymwybodol o hyn, er enghraifft trwy ddefnyddio 'archebu ag ymrwymiad i dalu' neu eiriau tebyg lle byddwch yn clicio i dalu. Os na wnnt hynny yna nid yw'r contract yn eich rhwymo dan y gyfraith. Gwiriwch y wefan i weld a oes unrhyw gyfyngiadau ar ddanfoniadau a pha ddulliau talu mae'r masnachwr yn eu derbyn. Os yw'r masnachwr yn eich ffonio er mwyn cwblhau'r contract, yn gyntaf mae'n rhaid iddo roi ei fanylion adnabod a'r rheswm am yr alwad.

Sylwer nad yw'r rhan hon o'r Rheoliadau'n berthnasol i gynhyrchion meddyginiaethol neu wasanaethau'r GIG, na chontractau cludo teithwyr.

Contractau na allwch eu canslo

Mae contractau penodol nad oes gennych hawl eu canslo o dan y Rheoliadau hyn. Dylech wirio'r rhestr isod cyn rhagdybio bod gennych hawliau canslo:

 • cynhyrchion meddyginiaethol neu wasanaethau'r GIG
 • gwasanaethau cludo teithwyr
 • cyflenwi nwyddau neu wasanaethau lle bydd y pris yn dibynnu ar amrywiadau'r farchnad ariannol na all y masnachwr eu rheoli (nid yw hyn yn berthnasol i ddwr, nwy, trydan na gwresogi ardal)
 • cyflenwi nwyddau a wnaed yn l eich manyleb chi neu wedi'u personoli'n glir, fel ffotograff a argraffir ar grys-t neu lenni a wneir i fesur
 • cyflenwi nwyddau a fyddai'n dirywio'n gyflym, fel blodau ffres
 • cyflenwi alcohol, fel gwinoedd a gwirodydd buddsoddiad, lle mae pris y contract wedi'i osod, mae danfoniad yn digwydd wedi 30 niwrnod ac mae'r gwerth yn dibynnu ar amrywiadau yn y farchnad
 • contractau lle mae angen ymweliad gan fasnachwr er mwyn cynnal gwaith trwsio neu gynnal a chadw brys
 • cyflenwi papurau newydd, cyfnodolion neu gylchgronau Mae gennych yr hawl o hyd i ganslo contractau tanysgrifiadau am y fath eitemau
 • contractau a wneir mewn arwerthiant cyhoeddus. Nid yw safleoedd arwerthiant ar y rhyngrwyd yn 'arwerthiannau cyhoeddus' fel y'u diffinnir yn y Rheoliadau felly mae'n rhaid iddynt roi hawliau canslo i chi
 • cyflenwi llety, cludo nwyddau, rhentu cerbyd, arlwyo neu wasanaethau yn gysylltiedig gweithgareddau hamdden os yw'r contract yn datgan pryd mae'n rhaid cyflawni'r gwasanaeth

Sylwer, os ydych yn datselio nwyddau wedi iddynt gael eu danfon sy'n gorfod aros wedi'u selio am resymau ynghylch iechyd neu hylendid, yn datselio meddalwedd sain, fideo neu gyfrifiadur wedi eu danfon neu'n cymysgu nwyddau gyda nwyddau eraill wedi'u danfon fel na ellir eu gwahanu (fel cymysgu tywod gyda sment), rydych yn colli'ch hawl i ganslo'r contract.

Eich hawl i ganslo'r contract

Nid oes gennych yr un cyfle i archwilio nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol pan brynwch o bell ag y byddai gennych pe byddech yn prynu ar safle busnes felly mae'r Rheoliadau'n rhoi'r hawl ichi ganslo contracto bell ar unrhyw amser ac am unrhyw reswm o fewn y cyfnod canslo. Hefyd mae gennych yr hawl i dynnu'ch cynnig i brynu yn l cyn y gwneir y contract.

Math o Gontract Cyfnod Canslo
contract gwerthu:nwyddau, gan gynnwys nwydau a gyflenwir gyda gwasanaeth 14 diwrnod ar l y diwrnod rydych chi (neu'r unigolyn, fel cymydog, y mae gennych drefniad gydag ef) yn cymryd meddiant o'r nwyddau
contract gwerthu:nwyddau lluosog mewn un archeb ond a ddanfonir ar ddiwrnodau gwahanol 14 diwrnod ar l y diwrnod rydych chi (neu'r unigolyn, fel cymydog, y mae gennych drefniad gydag ef) yn cymryd meddiant o'r olaf o'r nwyddau
contract gwerthu: nwyddau sy'n cynnwys lotiau neu ddarnau lluosog a ddanfonir ar ddiwrnodau gwahanol 14 diwrnod ar l y diwrnod rydych chi (neu'r unigolyn, fel cymydog, y mae gennych drefniad gydag ef) yn cymryd meddiant o'r lotiau neu ddarnau olaf
Contract gwerthu:danfoniad rheolaidd o nwyddau dros gyfnod penodol sy'n hwy nag un diwrnod 14 diwrnod ar l y diwrnod rydych chi (neu'r unigolyn, fel cymydog, y mae gennych drefniad gydag ef) yn cymryd meddiant o'r nwyddau cyntaf
Contract gwasanaeth 14 diwrnod ar l y diwrnod y gwnaed y contract
cynnwys digidol nas cyflenwir ar gyfrwng cyffyrddadwy (lawrlwythiadau ac ati) 14 diwrnod ar l y diwrnod y gwnaed y contract (oni bai y gofynnoch i'r lawrlwytho ddechrau o fewn y cyfnod hwn, roeddech chi'n gwybod y byddech yn colli eich hawl i ganslo a darparodd y masnachwr yr wybodaeth hon fel rhan o gadarnhad y contract)

Os nad yw'r masnachwr yn darparu gwybodaeth i chi am eich hawliau canslo, gellir ymestyn y cyfnod canslo hyd at 12 mis, gan ddibynnu ar a ddarparwyd yr wybodaeth a phryd.

Mae gennych yr hawl i dynnu cynnig yn l i wneud contract, neu ganslo contract yn ystod y cyfnod canslo trwy hysbysu'r masnachwr o'ch bwriad. Gallwch ddefnyddio'r ffurflen ganslo a ddarperir gan y masnachwr os dymunwch. Mae gennych yr hawl i dderbyn ad-daliad o'r holl daliadau gan gynnwys taliad am gost danfon sylfaenol, neu gyfwerth. Os byddwch yn dewis trefniadau danfon sy'n ddrytach na'r math sylfaenol, ni chewch ad-daliad am hyn. Dylid rhoi'r ad-daliad o fewn 14 diwrnod neu, os byddwch yn dychwelyd nwyddau, 14 diwrnod o'r dyddiad y derbyniodd y masnachwr y nwyddau yn l gennych. Os gallwch ddarparu tystiolaeth i ddangos eich bod wedi dychwelyd y nwyddau, gallwch gael eich ad-daliad yn gynharach. Mae'n rhaid i'r masnachwr gasglu'r nwyddau ar l i chi eu canslo os cytunon nhw i wneud hynny, fel arall chi sy'n gyfrifol am eu dychwelyd o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad canslo. Oni bai bod y masnachwr wedi cytuno i dalu am y costau dychwelyd, rhaid i chi wneud hynny, ond mae angen i'r masnachwr roi gwybod i chi am hyn. Ni chaniateir i'r masnachwr godi ffi ganslo arnoch.

Mae gennych hawl i wirio'r nwyddau i sicrhau eich bod yn fodlon 'u natur, eu nodweddion a'u swyddogaeth, ond os yw'r masnachwr yn credu eich bod chi wedi'u defnyddio'n fwy nag oedd ei angen i benderfynu a oedden nhw'n addas, efallai y bydd yn gallu hawlio iawndal gennych hyd at bris y contract. Er enghraifft, cymryd tostiwr o'i focs a'i brofi. Ceisiwch drin nwyddau fel y byddech yn ei wneud mewn siop. Sut byddech chi'n eu harchwilio mewn siop cyn i chi eu prynu?

Efallai bydd adegau'n codi pan fyddwch chi eisiau i'r masnachwr gychwyn gwasanaeth yn syth bin. Dan yr amgylchiadau hyn, rhaid i'r masnachwr roi gwybod i chi eich bod chi'n colli eich hawl i ganslo pan fydd y contract wedi'i gyflawni (nid yw hyn yn berthnasol i gontractau cyfleustodau).

Os nad yw'r gwasanaeth wedi'i gwblhau ac rydych yn canslo o fewn y cyfnod canslo, bydd rhaid ichi dalu am y rhan o'r gwasanaeth mae'r masnachwr wedi'i gwneud. Os cyflenwyd nwyddau gyda gwasanaeth, byddai gennych yr hawl i ddychwelyd y nwyddau os cansloch chi o fewn y cyfnod canslo ond efallai y byddwch yn atebol i dalu rhan neu'r cyfan o gostau'r gwasanaeth.Er enghraifft, os byddwch yn archebu peiriant golchi a gwasanaeth gosod ar-lein ac, ar l ei osod, rydych yn penderfynu ei ganslo o fewn eich cyfnod canslo, dylech gael ad-daliad am y peiriant golchi, ond efallai y bydd rhaid i chi dalu'r ffioedd gosod.

Os ydych yn tynnu'n l neu'n canslo contract, yn y mwyafrif o achosion mae unrhyw gontract ategol (contract sy'n gysylltiedig 'r prif gontract, fel gwarant) yn cael ei derfynu'n awtomatig heb unrhyw gost i chi.

Taliadau ychwanegol dan y contract

Os yw'r masnachwr yn cynnig rhywbeth 'ychwanegol' i chi a gysylltir 'r prif gontract, fel lapio anrhegion neu ddanfoniad arbennig, rhaid i chi gytuno'n glir iddo er mwyn iddo godi tl arnoch. Mae hyn yn golygu na all y masnachwr gynnwys blwch rhag-diciedig ar ffurflen archebu, er enghraifft, y mae'n rhaid i chi dynnu'r tic yn l, neu ofyn i'r masnachwr wneud, er mwyn osgoi talu. Os na wnaethoch gytuno, ni fydd rhaid i chi dalu, ac os ydych wedi talu, mae gennych hawl i gael ad-daliad.

Ffioedd llinell gymorth ffn

Os yw'r masnachwr yn darparu llinell gymorth ffn i chi gysylltu nhw ynghylch contract yr ydych chi wedi'i ddechrau, gallant godi tl arnoch ar y 'gyfradd sylfaenol' yn unig. Mae hyn yn golygu'r gyfradd ddaearyddol neu symudol arferol. Mae rhifau sy'n cychwyn gyda'r rhagddodiaid 01, 02, 03 neu 07 (ac eithrio rhai sy'n dechrau gyda 070) a rhifau rhadffn sy'n dechrau gyda 0800 a 0808 yn bodloni gofynion y Rheoliadau. Os bydd y masnachwr yn codi tl arnoch sy'n fwy na'r gyfradd sylfaenol, cewch hawlio'r taliadau ychwanegol yn l ganddo.

Danfon nwyddau

Rhaid i'r masnachwr ddanfon y nwyddau i chi oni bai eich bod wedi cytuno fel arall. Mae'n rhaid i'r masnachwr ddanfon y nwyddau i chi heb ormod o oedi neu heb fod yn fwy na 30 niwrnod ar l y diwrnod y cytunoch i'r contract ym mhob achos. Nid yw hyn yn eich atal chi na'r masnachwr rhag cytuno ar eich trefniadau danfon eich hun, ond dylech sicrhau yr ysgrifennir y trefniadau hyn yn y contract.

Os bydd unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol:

 • nid yw'r nwyddau'n cael eu danfon o fewn 30 diwrnod
 • mae'r masnachwr yn gwrthod danfon y nwyddau
 • nid yw'r masnachwr yn danfon y nwyddau erbyn yr amser y cytunwyd arno neu o fewn y cyfnod y cytunwyd arno, ac mae'n glir o'r amgylchiadau oedd yn amlwg pan wnaed y contract bod yr amser neu'r cyfnod ar gyfer danfon yn hanfodol
 • dywedoch chi wrth y masnachwr cyn i chi gytuno i'r contract boddanfon heb oedi diangen, o fewn 30 diwrnod, ar yr amser a gytunwyd neu yn ystod y cyfnod a gytunwyd, yn hanfodol
 • mewn unrhyw amgylchiadau eraill, byddwch yn nodi cyfnod ar gyfer danfony nwyddau,fel arfer yn ysgrifenedig,nad yw'r masnachwr yn ei fodloni

...mae gennych hawl i ganslo'r contract a hawlio ad-daliad llawn.

Os byddwch yn archebu llawer o nwyddau gan y masnachwr ac nid yw rhai ohonyn nhw'n cael eu danfon yn brydlon, neu ddim o gwbl, mae gennych ddewis arall yn lle dod 'r contract i ben. Gallwch ganslo'r archeb am unrhyw rai o'r nwyddau neu gallwch wrthod nwyddau a ddanfonwyd eisoes. Mae'n rhaid i'r masnachwr roi ad-daliad i chi am y rhan o'r archeb rydych wedi'i chanslo neu am y nwyddau rydych wedi eu gwrthod. Lle mae nwyddau'n ffurfio rhan o 'uned fasnachol' - er enghraifft set o gyllyll a ffyrc - ni allwch ganslo rhan o'r archeb, mae'n rhaid i chi ganslo'r holl archeb. Nid yw'r Rheoliadau hyn yn eich atal rhag ceisio rhwymedau eraill am ddanfon hwyr os ydych yn dymuno gwneud hynny.

Pryd ydych chi'n gyfrifol am y nwyddau?

Byddwch yn dod yn gyfrifol am y nwyddau pan fyddwch chi neu unigolyn a nodir gennych i dderbyn danfoniad, yn cymryd meddiant gwirioneddol ohonynt. Tan yr adeg honno, mae'r masnachwr yn gyfrifol amdanynt hyd yn oed os ydynt yn defnyddio cludwr. Os trefnwch eich cludwr eich hunan, yna mae'r masnachwr yn gyfrifol am y nwyddau tan fod eich cludwr yn cymryd meddiant ohonynt.

Gwerthu trwy oddefiad

Os yw masnachwr yn cyflenwi nwyddau nas archebwyd, mae gennych hawl i'w cadw fel rhodd ddiamod ac nid oes rhaid i chi dalu amdanynt. Mae gwerthu trwy oddefiad yn arfer gwaharddedig dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Contractau 'oddi ar y safle'ac'ar y safle'

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn ymdrin ag ymrwymiadau masnachwr pan fydd yn gwerthu o'i safle busnes (gan gynnwys safleoedd symudol) a phan fydd yn gwerthu oddi ar ei safle busnes, fel yn eich cartref (contractau oddi ar y safle).

Gweler y canllawiau'Prynu gartref: esboniad o gontractau oddi ar y safle'a'Phrynu o safle busnes:esboniad o gontractau ar y safle'amwybodaetham y mathau eraill hyn o gontract.

Beth am nwyddau neu gynnwys digidol diffygiol, neu wasanaeth sy'n is na'r safon resymol?

Mae'r Rheoliadau a ddisgrifir uchod yn ychwanegol i'r hawliau a rhwymedau sydd gennych dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan gyflenwir nwyddau, cynnwys digidol neu wasanaethau i chi.

Mae'r canllawiau'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau fel defnyddiwr','Cyflenwi cynnwys digidol: eich hawliau fel defnyddiwr'a'Cyflenwi gwasanaethau: eich hawliau fel defnyddwyr'yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am eich hawliau a'ch rhwymedau.

Mae'r canllawiau'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o'i le','Cyflenwi cynnwys digidol: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o'i le'a'Cyflenwi gwasanaethau: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o'i le'yn rhoi cyfarwyddiadau clir i chi i'w dilyn pan fyddwch chi eisiau cwyno.

Deddfwriaeth Allweddol:

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf:Mawrth2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 310358, ID: 528, updated 24/04/2019