COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Prynu ar y rhyngrwyd, ar y ffn ac archebu drwy'r post

In the guide

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Rhaid i fasnachwyr gydymffurfio Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 pan fyddant yn gwerthu nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol heb gyswllt wyneb yn wyneb defnyddwyr. Gelwir y rhain yn gontractau ' o bell '.

Mae gennych hawl i ganslo'r rhan fwyaf o gontractau pellter a'r cyfnod canslo yw 14 diwrnod. Rhaid i fasnachwyr roi gwybodaeth benodol i chi cyn iddynt wneud contract gyda chi. Mae'n rhaid iddyn nhw gael cytundeb clir os ydyn nhw am godi tl ' ychwanegol ' arnoch. Mae rheolau clir ynglyn chyflenwi a'r pwynt lle'r ydych yn dod yn gyfrifol am y nwyddau. Os yw'r masnachwr yn anfon nwyddau ' digymell ' i chi (nwyddau nad ydych wedi eu harchebu) gallwch eu cadw ac nid oes rhaid i chi dalu amdanynt.

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn ymdrin chontractau ' ar fangre ' (pan fyddwch yn prynu oddi wrth fasnachwr yn eu safle busnes) a chontractau ' oddi ar y safle ' (er enghraifft, pan fyddwch yn prynu gartref neu yn eich man gwaith).

Mae gennych hefyd hawliau a rhwymedau o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan fydd masnachwr yn eich cyflenwi gyda nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol.

Beth yw contract o bell?

Mae hyn yn golygu contract sy'n cael ei wneud rhwng defnyddiwr a masnachwr heb gyswllt wyneb yn wyneb a defnyddio math o gyfathrebu o bell - er enghraifft, y rhyngrwyd, ffn neu'r post. Mae'n rhaid i'r masnachwr fod chynllun trefnus ar waith i werthu yn l pellter er mwyn i gontractau gael eu dosbarthu fel contractau o bell; ni fydd gwerthiant achlysurol yn cyfrif.

Pa fathau o gontractau y mae'r Rheoliadau yn berthnasol iddynt?

Bydd y contract sydd gennych 'r masnachwr yn dod o dan un o'r categorau o gontract a restrir isod:

 • contractau gwerthu nwyddau. Contractau ar gyfer gwerthu nwyddau (fel nwyddau cartref) a chontractau ar gyfer cyflenwi nwyddau gyda gwasanaethau (megis ffonau symudol gyda munudau siarad neu system gwres canolog)
 • gontractau gwasanaeth. Contractau ar gyfer cyflenwi gwasanaethau yn unig (megis glanhau carped a gwersi golff)
 • cynnwys digidol. Contractau ar gyfer data sy'n cael ei gynhyrchu a'i gyflenwi ar ffurf ddigidol (fel cerddoriaeth, gemau, tn ffn, meddalwedd cyfrifiadurol, apiau neu ffilmiau a lawrlwythwyd)

Pa gontractau nad yw'r Rheoliadau'n berthnasol iddynt?

Nid yw'r holl gontractau gwerthu, gwasanaeth a chynnwys digidol yn dod o dan y Rheoliadau hyn (ond bydd gennych hawliau o dan ddeddfwriaeth arall). Y contractau a eithrir yw:

 • gamblo, gan gynnwys loterau
 • gwasanaethau bancio, credyd, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddiad neu natur taliad
 • adeiladu a gwerthu eiddo nad yw'n symudol
 • rhentu llety preswyl
 • adeiladu adeiladau newydd neu adeiladau newydd sylweddol trwy drosi adeiladau presennol
 • cyflenwad o fwyd, diod a nwyddau traul eraill o'r fath gan fasnachwr ar rowndiau rheolaidd i'ch cartref, preswylfa neu weithle
 • teithio pecyn, gwyliau a theithiau
 • cyfran gyfnodol, cynhyrchion gwyliau hirdymor, contractau ailwerthu a chyfnewid
 • nwyddau a werthir o beiriannau gwerthu awtomatig
 • contractau a gwblhawyd gennych o ffn cyhoeddus a thrwy un cysylltiad dros y ffn, y rhyngrwyd neu ffacs

Gwybodaeth mae'n rhaid i'r masnachwr roi i chi

Pan fyddwch yn prynu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol o dan gontract pellter mae gennych hawl i ddisgwyl bod y masnachwr yn rhoi gwybodaeth benodol i chi, fel y nodir isod, mewn ffordd glir a dealladwy cyn i chi ymrwymo i'r contract.O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, ystyrir y wybodaeth hon yn un o delerau'r contract sydd gennych 'r masnachwr (oni bai ei fod yn ymwneud phrif nodweddion y nwyddau neu brif nodweddion, ymarferoldeb a chydnawsedd y cynnwys digidol). Os na fydd masnachwr yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i chi, neu os caiff ei newid heb eich cytundeb clir, gallwch wneud hawliad i gael eich costau (os oes rhai gennych) wedi'u had-dalu.

 • prif nodweddion y nwyddau, y gwasanaethau neu'r cynnwys digidol
 • hunaniaeth y masnachwr (neu enw masnachu), cyfeiriad daearyddol a rhif ffn
 • cyfeiriad er mwyn gallu cwyno yn ysfrifennedig (dim ond os yw'n wahanol i'r cyfeiriad daearyddol) a manylion unrhyw bolisi trafod cwynion. Os yw'r masnachwr yn aelod o gynllun cwynion ac unioni camweddau y tu allan i'r llys rhaid iddynt roi'r manylion i chi
 • cyfanswm pris y nwyddau, y gwasanaethau neu'r cynnwys digidol, gan gynnwys trethi. Os nad oes modd cyfrifo'r pris ymlaen llaw rhaid i chi gael y dull o gyfrifo
 • manylion am gostau:- pob tl cyflenwi ychwanegol *- cyfanswm y costau fesul cyfnod bilio/costau misol am gontractau penagored neu danysgrifio *- cost defnyddio'r math o gyfathrebu o bell i gwblhau'r contract os yw'n cael ei godi ar fwy na'r gyfradd sylfaenol (er enghraifft, os oedd tl ychwanegol am brynu dros y ffn yn hytrach nag ar-lein) - os yw'r masnachwr am i chi dalu i ddychwelyd y nwyddau pan fyddwch chi'n canslo mae angen iddyn nhw roi gwybod i chi ymlaen llaw *
 • trefniadau ar gyfer talu, cyflawni, perfformiad a pha mor hir y bydd yn ei gymryd i gyflenwi'r nwyddau, i berfformio'r gwasanaethau neu i gyflenwi'r cynnwys digidol
 • hyd y contract ac, os yw'n gontract penagored neu'n un sy'n cael ei ymestyn yn awtomatig, sut y gallwch ei ganslo. Lle bo hynny'n berthnasol, rhaid i'r masnachwr roi gwybod i chi os oes cyfnod contract isafswm
 • gofynion canslo (y terfyn amser a'r gweithdrefnau ar gyfer canslo). Os byddwch chi'n gofyn i'r masnachwr ddechrau contract gwasanaeth o fewn y cyfnod canslo ac yna penderfynu canslo efallai y bydd rhaid i chi dalu costau rhesymol am y gwasanaeth rydych chi wedi'i dderbyn. Os oes gennych hawl i ganslo, rhaid darparu ffurflen ganslo
 • mewn contractau gwerthiant rhaid i'r masnachwr eich atgoffa ei bod yn ofynnol iddynt, yn l y gyfraith, gyflenwi nwyddau sy'n cydymffurfio 'r contract (mewn geiriau eraill, nwyddau nad ydynt yn ddiffygiol)
 • manylion unrhyw gymorth/gwasanaethau a gwarantau gan gwsmeriaid ar l gwerthu yn ogystal manylion unrhyw godau ymddygiad perthnasol a sut y gellir cael copau. Os yw'n ofynnol i chi dalu blaendal neu warant ariannol rhaid i chi dderbyn y manylion
 • ymarferoldeb cynnwys digidol, gan gynnwys unrhyw fesurau diogelu technegol ac unrhyw gydweddoldeb perthnasol o gynnwys digidol gyda chaledwedd a meddalwedd

* Os nad yw'r masnachwr yn rhoi'r wybodaeth hon i chi nid oes rhaid i chi dalu'r taliadau hynny

Ar l i'r contract gael ei wneud, rhaid i chi gael cadarnhad o'r contract ar ffurf gadarn (megis papur neu e-bost) sy'n cynnwys yr holl wybodaeth a restrir uchod. Pe bai'r masnachwr yn rhoi'r wybodaeth hon i chi cyn i'r contract ddod i ben nid oes yn rhaid i chi ei roi i chi eto. Mae'r wybodaeth hon yn ffurfio rhan o'r contract sydd gennych 'r masnachwr. Os bydd y masnachwr yn newid y wybodaeth, naill ai cyn i chi wneud y contract neu'n ddiweddarach, nid yw'n dod i rym oni bai eich bod chi a'r masnachwr wedi cytuno'n glir y bydd yn gwneud hynny.

Pan fyddwch yn cwblhau contract yn electronig ac mae'n eich rhoi dan rwymedigaeth i dalu, mae'n rhaid i'r masnachwr sicrhau eich bod yn ymwybodol o hyn - er enghraifft, drwy ddefnyddio 'archeb gyda rhwymedigaeth i dalu' neu eiriad tebyg yn y man lle rydych yn clicio i dalu. Os nad ydynt, yna nid yw'r contract yn eich rhwymo'n gyfreithiol. Edrychwch ar y wefan i weld a oes unrhyw gyfyngiadau cyflawni a pha ddulliau o dalu y mae'r masnachwr yn eu derbyn. Os yw'r masnachwr yn eich ffonio i gwblhau'r contract rhaid iddynt roi eu hunaniaeth a'r rheswm dros eu galwad yn gyntaf.

Noder nad yw'r rhan hon o'r Rheoliadau yn gymwys i gynhyrchion neu wasanaethau meddyginiaethol y GIG, na chontractau cludo teithwyr.

Contractau na allwch eu canslo

Mae contractau penodol nad oes gennych yr hawl i'w diddymu o dan y Rheoliadau hyn. Dylech wirio'r rhestr isod cyn rhagdybio bod gennych hawliau canslo:

 • cynhyrchion neu wasanaethau meddyginiaethol y GIG
 • gwasanaethau cludo teithwyr
 • cyflenwi nwyddau neu wasanaethau lle mae'r pris yn dibynnu ar amrywiadau yn y marchnadoedd ariannol y tu hwnt i reolaeth y masnachwr (nid yw hyn yn berthnasol i ddwr, nwy, trydan neu wresogi rhanbarthol)
 • cyflenwi nwyddau sydd wedi'u gwneud i'ch manyleb neu wedi'u personoli'n glir, megis ffotograff wedi'i argraffu ar grys-t neu lenni wedi'i gwneud-i-fesur
 • cyflenwad o nwyddau a fyddai'n dirywio'n gyflym, fel blodau ffres
 • cyflenwi alcohol, megis gwinoedd buddsoddi a gwirodydd, lle mae pris y contract yn sefydlog, y gwaith cyflawni ar l 30 diwrnod ac mae'r gwerth yn dibynnu ar amrywiadau yn y farchnad
 • contractau lle byddwch yn gofyn am ymweliad gan fasnachwr i wneud gwaith atgyweirio neu gynnal a chadw brys
 • cyflenwad o bapurau newydd, cyfnodolion neu gylchgronau. Mae gennych hawl o hyd i ganslo contractau tanysgrifiadau ar gyfer eitemau o'r fath
 • contractau a wneir mewn ocsiwn gyhoeddus. Nid yw safleoedd arwerthu ar y rhyngrwyd yn ' arwerthiannau cyhoeddus ' fel y'u diffinnir yn y rheoliadau felly mae'n rhaid iddynt roi hawliau canslo i chi
 • cyflenwi llety, cludo nwyddau, rhentu cerbydau, arlwyo neu wasanaethau sy'n gysylltiedig gweithgareddau hamdden os yw'r contract yn nodi pryd y mae'n rhaid cyflawni'r gwasanaeth

Cofiwch, os ydych chi'n dadselio nwyddau ar l eu danfon a bod yn rhaid i chi aros yn y seliedig am resymau iechyd neu hylendid, meddalwedd sain, fideo neu gyfrifiadur heb ei selio ar l cyflwyno neu gymysgu nwyddau nwyddau eraill ar l eu danfon fel eu bod yn anwahanadwy (megis cymysgu tywod sment), byddwch yn colli eich hawl i ganslo'r contract.

Eich hawl i ganslo'r contract

Nid ydych yn cael yr un cyfle i archwilio nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol pan fyddwch yn prynu o bell fel y byddech chi'n ei brynu ar eiddo busnes felly mae'r Rheoliadau yn rhoi'r hawl i chi ganslo contract pellter ar unrhyw adeg ac am unrhyw reswm o fewn y cangell cyfnod ad-redeg. Mae gennych yr hawl hefyd i dynnu'n l eich cynnig i brynu cyn i'r contract gael ei wneud.

Math o Gontract Cyfnod Canslo
contract gwerthu:nwyddau, gan gynnwys nwydau a gyflenwir gyda gwasanaeth 14 diwrnod ar l y diwrnod y byddwch chi (neu'r person fel cymydog y mae gennych drefniant ag ef) yn cymryd meddiant o'r nwyddau
ccontract gwerthu: nwyddau lluosog mewn un drefn ond yn cael eu cyflenwi ar wahanol ddyddiau

14 diwrnod ar l y diwrnod y byddwch chi (neu'r person fel cymydog y mae gennych drefniant ag ef) yn cymryd meddiant o'r olaf o'r nwyddau

contract gwerthu: nwyddau sy'n cynnwys nifer o lotiau neu ddarnau a gyflenwyd ar wahanol ddyddiau 14 diwrnod ar l y diwrnod y byddwch chi (neu'r person fel cymydog y mae gennych drefniant ag ef) yn cymryd meddiant o'r olaf o'r lotiau neu'r darnau

contract gwerthu: danfon nwyddau yn rheolaidd dros gyfnod penodol sy'n hwy nag un diwrnod

14 diwrnod ar l y diwrnod y byddwch chi (neu'r person fel cymydog y mae gennych drefniant ag ef) yn cymryd meddiant o'r cyntaf o'r nwyddau
Contract gwasanaeth 14 diwrnod ar l y diwrnod y gwnaed y contract
cynnwys digidol nad yw'n cael ei gyflenwi ar gyfrwng diriaethol (lawrlwythiadau ac ati) 14 diwrnod ar l y diwrnod y gwnaed y contract (oni bai eich bod yn gofyn i'r lawrlwythiad gael ei ddechrau o fewn y cyfnod hwn, gwyddech y byddent yn colli eich hawl i ganslo a bod y masnachwr yn darparu'r wybodaeth hon fel rhan o gadarnhad y contract)

Os nad yw'r masnachwr yn rhoi gwybodaeth i chi am eich hawliau canslo, gellir ymestyn y cyfnod canslo hyd at 12 mis yn dibynnu ar bryd/pa un a ddarparwyd y wybodaeth.

Mae gennych hawl i dynnu cynnig i wneud contract yn l neu i ganslo contract yn ystod y cyfnod canslo drwy roi gwybod i'r masnachwr am eich bwriadau. Gallwch ddefnyddio'r ffurflen ganslo a ddarperir gan y masnachwr os dymunwch. Mae gennych hawl i gael ad-daliad o'r holl daliadau, gan gynnwys taliad am gostau darparu sylfaenol, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt. Os byddwch yn dewis trefniadau dosbarthu sy'n ddrutach na'r math sylfaenol, ni chewch ad-daliad am hyn. Dylid rhoi ad-daliad o fewn 14 diwrnod, neu os ydych yn dychwelyd nwyddau, 14 diwrnod o'r adeg y cafodd y masnachwr y nwyddau yn l gennych. Os gallwch ddarparu tystiolaeth i ddangos eich bod wedi dychwelyd y nwyddau, gallwch gael eich ad-daliad yn gynharach. Rhaid i'r masnachwr gasglu'r nwyddau ar l canslo os cytunon nhw i wneud hynny, neu fel arall rydych chi'n gyfrifol am eu dychwelyd o fewn 14 diwrnod o ganslo. Oni bai bod y masnachwr wedi cytuno i dalu'r costau dychwelyd, rhaid i chi wneud hynny ond mae'n ofynnol i'r masnachwr eich hysbysu o hyn. Ni chaniateir i'r masnachwr godi ffi canslo arnoch.

Mae gennych hawl i wirio'r nwyddau i wneud yn siwr eich bod yn hapus gyda'u natur, eu nodweddion a'u swyddogaeth ond os yw'r masnachwr yn credu eich bod wedi eu defnyddio'n fwy nag oedd yn angenrheidiol i benderfynu a oeddent yn addas, efallai y byddant yn gallu hawlio iawndal oddi wrthych hyd at bris llawn y contract. Er enghraifft, cymryd tostiwr allan o'i flwch a'i brofi. Ceisiwch drin nwyddau fel y byddech mewn siop. Sut byddech chi'n eu harchwilio mewn siop cyn i chi eu prynu?

Mae adegau pan fyddwch chi efallai eisiau i'r masnachwr ddechrau gwasanaeth yn syth. O dan yr amgylchiadau hyn, mae'n rhaid i 'r masnachwr roi gwybod i chi eich bod yn colli eich hawl i ganslo ar l i'r contract gael ei gyflawni (nid yw hyn yn berthnasol i gontractau cyfleustodau).

Os nad yw'r gwasanaeth wedi'i gwblhau a'ch bod yn canslo o fewn y cyfnod canslo, bydd yn rhaid i chi dalu am y rhan o'r gwasanaeth y mae'r masnachwr wedi ei gyflawni. Pe bai nwyddau'n cael eu cyflenwi gyda gwasanaeth, byddai gennych yr hawl i ddychwelyd y nwyddau os gwnaethoch chi ganslo o fewn y cyfnod canslo ond efallai y byddwch yn atebol i dalu rhywfaint neu'r cyfan o gostau'r gwasanaeth. Er enghraifft, os byddwch yn archebu peiriant golchi a gwasanaeth gosod ar-lein ac ar l gosod, rydych yn penderfynu canslo o fewn eich cyfnod canslo, dylech gael ad-daliad am y peiriant golchi, ond efallai y bydd yn rhaid i chi dalu'r tl gosod.

Os byddwch yn tynnu contract yn l neu'n ei ganslo yn y rhan fwyaf o achosion bydd unrhyw gontract ategol (contract sydd wedi'i gysylltu 'r prif gontract, megis gwarant) yn cael ei derfynu'n awtomatig heb unrhyw gost i chi.

Taliadau ychwanegol o dan y contract

Os yw'r masnachwr yn cynnig rhywbeth ' ychwanegol ' i chi sy'n gysylltiedig 'r prif gontract, megis lapio anrhegion neu danfoniad arbennig, rhaid iddynt bob amser gael eich cytundeb clir i godi tl arnoch amdano. Mae hyn yn golygu na all y masnachwr gael blwch wedi'i dicio ymlaen llaw ar ffurf archeb, er enghraifft, bod yn rhaid i chi ' ddad-dicio ' neu ofyn i'r masnachwr dynnu er mwyn osgoi talu. Os nad oeddech yn cytuno ni fydd yn rhaid i chi dalu, ac os ydych wedi talu, mae gennych hawl i wneud cais am ad-daliad.

Taliadau llinell gymorth ffn

Os yw'r masnachwr yn darparu llinell gymorth ffn i chi gysylltu nhw am gontract yr ydych wedi ymrwymo iddo, dim ond y ' gyfradd sylfaenol ' y gallant eu codi. Mae hyn yn golygu'r gyfradd ddaearyddol neu symudol arferol. Y rhifau sy'n dechrau gyda'r rhagddodiaid 01, 02, 03 neu 07 (ac eithrio'r rheini sy'n dechrau 070) a rhifau rhadffn sy'n dechrau 0800 a 0808 sy'n bodloni gofynion y Rheoliadau.Os yw'r masnachwr yn codi mwy arnoch na'r gyfradd sylfaenol, mae gennych hawl i adhawlio'r swm ychwanegol ganddynt.

Cyflenwi nwyddau

Rhaid i'r masnachwr ddanfon y nwyddau atoch oni bai eich bod wedi cytuno fel arall. Rhaid i'r nwyddau gael eu danfon heb oedi gormodol na heb fod yn fwy na 30 diwrnod ar l y diwrnod y gwnaethoch chi ymuno 'r contract. Nid yw hyn yn eich atal chi a'r masnachwr rhag cytuno ar eich trefniadau darparu eich hun ond dylech sicrhau bod y trefniant hwn wedi'i gynnwys yn y contract.

Os bydd unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol:

 • na chaiff y nwyddau eu danfon o fewn 30 diwrnod
 • mae'r masnachwr yn gwrthod danfon y nwyddau
 • mae'r masnachwr yn methu chyflawni'r nwyddau erbyn yr amser y cytunwyd arno neu o fewn y cyfnod y cytunwyd arno ac mae'n glir o amgylchiadau a oedd yn amlwg pan wnaed y contract bod yr amser neu'r cyfnod ar gyfer cyflwyno yn hanfodol
 • dywedasoch wrth y masnachwr cyn ichi ymrwymo i'r contract fod cyflenwi heb oedi gormodol, o fewn 30 diwrnod, ar yr adeg y cytunwyd arno neu o fewn y cyfnod y cytunwyd arno yn hanfodol
 • o dan unrhyw amgylchiadau eraill, byddwch yn pennu cyfnod ar gyfer cyflwyno'r nwyddau, fel arfer yn ysgrifenedig, y mae'r masnachwr yn methu 'i fodloni

... mae gennych hawl i ganslo'r contract a hawlio ad-daliad llawn.

Os byddwch yn archebu nwyddau lluosog gan y masnachwr ac nad yw rhai ohonynt yn cael eu danfon ar amser neu ddim o gwbl, mae gennych ddewis arall i ddod 'r contract i ben. Gallwch ganslo'r archeb am unrhyw un o'r nwyddau neu wrthod nwyddau sydd wedi eu danfon. Rhaid i'r masnachwr eich ad-dalu am y rhan o'r archeb y gwnaethoch ei ganslo neu am y nwyddau a wrthodwyd gennych. Os yw nwyddau'n ffurfio rhan o ' uned fasnachol ' (er enghraifft, set o gyllyll a ffyrc) Ni allwch ganslo rhan o'r archeb, mae'n rhaid i chi ganslo'r archeb gyfan. Nid yw'r Rheoliadau hyn yn eich atal rhag ceisio atebion eraill ar gyfer cyflenwi'n hwyr os dymunwch hynny.

Pryd ydych chi'n gyfrifol am y nwyddau?

Chi sy'n gyfrifol am y nwyddau pan fyddwch chi, neu berson a enwir gennych chi i gymryd y gwaith, yn cymryd meddiant gwirioneddol ohonynt. Tan yr amser hwnnw, mae'r masnachwr yn gyfrifol amdanynt hyd yn oed os ydynt yn defnyddio cludwr. Os ydych yn trefnu eich cludwr eich hun, yna mae'r masnachwr ond yn gyfrifol am y nwyddau nes bydd eich cludwr yn cymryd meddiant ohonynt.

Gwerthu anadweithiol

Os yw masnachwr yn cyflenwi nwyddau digymell, mae gennych hawl i'w cadw fel anrheg diamod ac nid oes rhaid iddynt dalu amdanynt. Mae gwerthu inertia yn arfer gwaharddedig o dan y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008.

Contractau ' oddi ar y safle ' ac ' ar y safle '

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn ymdrin rhwymedigaethau masnachwr pan fyddant yn gwerthu o'u safle busnes (gan gynnwys mangreoedd symudol) a phan fyddant yn gwerthu i ffwrdd o'u heiddo busnes, megis yn eich cartref (contractau oddi ar y safle).

Gweler y canllawiau ' prynu yn y cartref: contractau oddi ar y safle ' a ' phrynu o eiddo'r busnes: egluro contractau'r safle ' i gael gwybodaeth am y mathau eraill hyn o gontract.

Beth am nwyddau diffygiol neu gynnwys digidol, neu wasanaeth sydd islaw safon resymol?

Mae'r Rheoliadau a ddisgrifir uchod yn ychwanegol at yr hawliau a'r rhwymedau sydd gennych o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan gyflenwir nwyddau, cynnwys digidol neu wasanaethau i chi.

Mae 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau i ddefnyddwyr ' , ' cyflenwi cynnwys digidol: eich hawliau defnyddiwr ' a ' chyflenwi gwasanaethau: eich canllawiau hawliau defnyddwyr ' yn rhoi mwy o wybodaeth am eich hawliau a rwymedau.

Mae'r canllawiau ' Gwerthu a chyflenwi nwyddau: beth i'w wneud os aiff pethau o chwith ' , ' cyflenwi cynnwys digidol: beth i'w wneud os aiff pethau o chwith ' a ' chyflenwi gwasanaethau: beth i'w wneud os aiff pethau o chwith ' yn rhoi cyfeiriad clir i chi i ddilyn pan fyddwch am gwyno.

Sut i brynu'n ddiogel ar y rhyngrwyd

I gael cyngor ar sut i amddiffyn eich hun wrth siopa ar-lein, yn ogystal sut i ddelio phroblemau eraill sy'n gysylltiedig 'r rhyngrwyd, ewch i'r wefan Get Safe Online .

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 310358, ID: 528, updated 29/01/2020