COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Prynu pecynnau cyfathrebu a chyfryngau

In the guide

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Gall masnachwyr gynnig ' pecyn ' neu ' bwndel ' bargen lle darperir mwy nag un gwasanaeth, fel ffn, band eang, adloniant a gwasanaethau symudol o dan un contract. Mae'r farchnad yn gystadleuol ac mae'n debygol y byddwch yn wynebu dewis eang o wasanaethau mewn cyfuniadau gwahanol gyda gwahanol strwythurau prisiau. Gall cymharu bargeinion fod yn ddryslyd; ystyriwch y costau sefydlu (a all gynnwys cyflenwi cyfarpar a gosod), cyfanswm y gost fesul mis (a all gynnwys taliadau llinell dir), y cyfnod contract gofynnol, gwerth am arian, ansawdd y gwasanaeth, argaeledd cynnwys ac ansawdd y signal / dderbynfa yn eich ardal. Cofiwch y gall cynnwys digidol-fel gemau, tonau canu ffon, apps, cerddoriaeth a fideo - gostio'n ychwanegol.

Mae gennych hawliau a rhwymedau o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan fydd masnachwr yn eich cyflenwi gyda nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol.

Rhaid i fasnachwyr gydymffurfio Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 pan fyddant yn cyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol heb gyswllt wyneb yn wyneb chi. Gelwir y rhain yn gontractau ' pellter '. Mae gennych hawl i ganslo'r rhan fwyaf o gontractau pellter a'r cyfnod canslo yw 14 diwrnod.

Beth y gellir ei gynnwys mewn pecyn?

Gall masnachwyr ddarparu gwasanaethau unigol neu wasanaethau wedi'u pecynnu / bwndelu mewn gwahanol ffyrdd ac am brisiau amrywiol, ond yn gyffredinol fe welwch y byddant yn cynnwys:

 • teledu ac adloniant (gwasanaethau am ddim neu dl teledu, sy'n cynnwys gwasanaethau ar alw, gwylio mewn HD (manylder uwch) a sianeli penodol sy'n dangos cynnwys chwaraeon a ffilmiau premiwm)
 • cerddoriaeth
 • gwasanaethau ffn llinell dir
 • gwasanaethau ffonau symudol
 • ychwanegiadau ffn
 • band eang
 • band eang symudol
 • meddalwedd diogelwch ar-lein
 • storfa cwmwl
 • gwasanaethau i bobl ag anabledd

Gellir cael y gwasanaethau hyn a nwyddau cysylltiedig a chynnwys digidol yn uniongyrchol gan y darparwr gwasanaeth, ond mae masnachwyr a fydd yn gwerthu ar ran darparwr gwasanaeth ac yn gweithredu fel asiantiaid cymeradwy.

Beth ddylech ei ystyried cyn prynu

TELERAU AC AMODAU

Gwiriwch y telerau a'r amodau sy'n berthnasol i wasanaethau wedi'u pecynnu. Fe welwch y rhain ar wefan y masnachwr.

A ALL Y MASNACHWR GYFLENWI'R PECYN?

Mae'n bosibl y bydd y pecyn ar gael. Holwch y masnachwr i weld pa wasanaethau y gallwch eu derbyn os oes gennych linell ffn ' cymdeithasol ' (sylfaenol) neu os oes gennych linell defnydd busnes. Gwiriwch a oes gennych gebl yn eich ardal os ydych yn ystyried cael pecyn gwasanaeth cabl.

CYFANSWM Y GOST FESUL MIS

Gwiriwch gost fisol safonol y pecyn, yn enwedig os cynigir pris cyflwyniadol i chi. Efallai ei fod yn rhesymol i ddechrau ond mae'n bosibl y bydd y costau'n dod i ben unwaith y byddwch yn dechrau ychwanegu pethau ychwanegol fel band eang cyflym iawn, galwadau a thestunau diderfyn, mwy o lwfans data, adloniant, chwaraeon, meddalwedd diogelwch ar-lein, a storio cwmwl. Darganfyddwch beth yw'r cosbau (os oes rhai) am fynd y tu hwnt i lwfans defnyddio.

HYD Y CONTRACT

Gwiriwch gyfnod lleiaf y contract a darganfyddwch beth yw'r cosbau os byddwch yn canslo cyn diwedd y contract.

OES ANGEN I CHI NEWID EICH DARPARWR LLINELL DIR I GAEL Y GWASANAETH?

Efallai y bydd angen llinell ffn BT sy'n gweithio er mwyn cael rhai gwasanaethau.

PA NWYDDAU FYDD YN CAEL EU DARPARU I DDERBYN Y GWASANAETH?

Er enghraifft, efallai y bydd angen llwybrydd arnoch i dderbyn band eang, bocs pen set i dderbyn rhai gwasanaethau teledu, bocs teledu digidol ychwanegol i fynd ar y teledu mewn mwy nag un ystafell, neu dongl i gael band eang symudol.

DERBYNIAD

Gwiriwch eich bod yn gallu derbyn yr holl wasanaethau sydd eu hangen arnoch, gan gadw mewn cof yr ardal rydych yn byw/gweithio ynddi. A fyddwch yn gallu cael signal ffn, rhyngrwyd neu dderbyniad teledu lle mae ei angen arnoch? Mae gan y rhan fwyaf o ddarparwyr gwasanaeth gyfleuster i wirio hyn ar eu gwefan neu gallant wneud hyn i chi. Sicrhewch fod ansawdd y dderbynfa yn cael ei gadarnhau'n ysgrifenedig cyn i chi arwyddo'r cytundeb.

A YW'N CYNRYCHIOLI'R GWERTH GORAU AM ARIAN?

Gan ei bod yn farchnad gystadleuol, dylech wneud eich ymchwil a pheidiwch theimlo pwysau i brynu cyn i chi siopa o gwmpas.

OES ANGEN Y PECYN?

Wrth brynu teledu, cyfrifiadur neu ffn symudol newydd, peidiwch chael eich rhoi dan bwysau i arwyddo cytundeb ar gyfer gwasanaethau newydd pan fyddwch mewn gwirionedd yn fodlon ar eich gwasanaethau presennol.

A OES ANGEN HOLL ELFENNAU'R PECYN ARNAF?

Dylech sicrhau eich bod yn dewis pecyn sy'n addas ar gyfer eich anghenion ac nad yw'n cynnwys elfennau nad ydych yn mynd i'w defnyddio. Dylai hyn leihau cost y pecyn.

SUT I GYMHARU PRISIAU

Mae Ofcom, y rheoleiddiwr annibynnol a'r awdurdod cystadlu ar gyfer diwydiannau cyfathrebu'r DU, yn rhestru safleoedd cymharu prisiau sydd wedi ennill achrediad Ofcom. Mae'r cynllun achredu'n golygu bod y safleoedd cymharu prisiau wedi cael archwiliad annibynnol i sicrhau eu bod ar gael yn rhwydd, yn glir, yn gywir, yn gynhwysfawr ac yn gyfredol.

A ALLWCH GANSLO EICH CONTRACT?

Os ydych yn prynu pecyn gan fasnachwr yn l pellter, megis o wefan, mae gennych yr un hawliau cyfreithiol chi wrth brynu o safle masnachwr. Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn rhoi gwarchodaeth ychwanegol i chi gan fod y contract yr ydych yn ymrwymo iddo yn cael ei gwblhau o bell a heb gyswllt wyneb yn wyneb. Mae gennych hawl i ganslo'r rhan fwyaf o gontractau ' pellter ' a'r cyfnod canslo yw 14 diwrnod. Mae gennych yr hawl hefyd i dynnu'n l eich cynnig i brynu cyn i'r contract gael ei wneud.

Mae adegau pan fyddwch chi efallai eisiau i'r masnachwr ddechrau gwasanaeth yn syth. O dan yr amgylchiadau hyn, mae'n rhaid i 'r masnachwr roi gwybod i chi eich bod yn colli eich hawl i ganslo ar l i'r contract gael ei gyflawni. Os nad yw'r gwasanaeth wedi'i gwblhau a'ch bod yn canslo o fewn y cyfnod canslo, bydd yn rhaid i chi dalu am y rhan o'r gwasanaeth y mae'r masnachwr wedi ei gyflawni. Os oedd nwyddau'n cael eu cyflenwi gyda gwasanaeth, mae gennych yr hawl i ddychwelyd y nwyddau os byddwch yn canslo o fewn y cyfnod canslo ond efallai y byddwch yn atebol i dalu rhywfaint neu'r cyfan o gostau'r gwasanaeth.

Os byddwch yn penderfynu canslo neu dynnu'n l o'r contract, rhaid i chi hysbysu'r masnachwr. Gallwch wneud datganiad clir yn nodi eich penderfyniad i ganslo neu gallwch ddefnyddio'r ffurflen ganslo y mae'n rhaid i'r masnachwr roi i chi. Gwnewch yn siwr eich bod yn cael prawf o ddanfon, cadwch gopau o unrhyw negeseuon e-bost a anfonwch a chadwch y gydnabyddiaeth o dderbynneb a dderbyniwch oddi wrth y masnachwr os byddwch yn canslo ar-lein.

Byddwch yn ymwybodol y gall y masnachwr geisio eich perswadio i gymryd y pecyn drwy gynnig cymhellion i chi. Rhowch amser i chi eich hun bob amser i ystyried cynigion cyn mynd ymlaen. Mae'n bosibl y bydd unrhyw ddiwygiadau i delerau'r cytundeb yn cynnwys cytundeb arall ac efallai y bydd gennych hawliau i ganslo ar y gytundeb newydd hefyd.

Os ydych yn cofrestru yn y siop, efallai mai dim ond yr hawl i ganslo sydd wedi'i chynnwys yn eich telerau ac amodau. Dylech wirio gyda'r masnachwr i ganfod a yw hyn yn berthnasol i chi.

Mae'r canllaw ' prynu ar y rhyngrwyd, ffn ac archebu drwy'r phost: egluro contractau o bell ' yn rhoi mwy o wybodaeth.

BETH YW EICH HAWLIAU WRTH BRYNU PECYN?

Elfen bwysig o gontract yw bod yn rhaid i'r masnachwr roi gwybodaeth benodol cyn cysylltu efo chi, fel y nodir yn Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013. Mae'r tri chanllaw ' prynu o eiddo busnes: esbonio contractau ar y safle ', ' prynu drwy'r rhyngrwyd, ffn a archebu drwy'r post: esbonio contractau o bell ' a ' prynu o'r cartref: contractau oddi ar y safle ' yn esbonio beth yw'r gofynion cyn contract hyn. O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 os nad yw masnachwr yn darparu'r wybodaeth ofynnol, gallwch wneud hawliad i gael eich costau (os oes rhai gennych) wedi'u had-dalu.

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn nodi'r hyn y mae gennych hawl i'w ddisgwyl o'r pecyn a ddarparwyd gan fasnachwr. Cyfeirir at y rhain yn gyffredin fel eich ' hawliau statudol '. Mae'r gyfraith hefyd yn rhoi rhwymedau i chi yn erbyn y masnachwr os yw'r pecyn yn methu bodloni eich disgwyliadau.

Hawliau (nwyddau) allweddol:

 • rhaid i'r masnachwr gael yr hawl i gyflenwi unrhyw nwyddau i chi
 • rhaid i nwyddau fod o ansawdd boddhaol
 • os byddwch yn gwneud masnachwr yn ymwybodol eich bod am i'r nwyddau fod yn addas at ddiben penodol (hyd yn oed os yw'n rhywbeth na chnt eu cyflenwi fel arfer) yna mae gennych hawl i ddisgwyl eu bod yn addas i'r diben hwnnw
 • mae gennych yr hawl i ddisgwyl bod y nwyddau fel y'u disgrifir
 • os ydych yn gweld neu'n archwilio sampl, yna rhaid i'r nwyddau gyfateb i'r sampl
 • os ydych yn gweld neu'n archwilio model, yna rhaid i'r nwyddau gyfateb i'r model

Rhwymedau (nwyddau) allweddol:

 • hawl tymor byr i wrthod y nwyddau a chael ad-daliad llawn
 • hawl i drwsio neu amnewid
 • hawl i ostyngiad mewn pris neu hawl terfynol i wrthod y nwyddau

Hawliau allweddol (gwasanaethau):

 • rhaid i'r gwasanaeth gael ei gyflawni gyda gofal a medrusrwydd rhesymol
 • mae'r wybodaeth am y masnachwr neu'r gwasanaeth yn gyfriethiol rwymol
 • nid oes ond rhaid i chi dalu pris rhesymol am y gwasanaeth oni bai bod pris y gwasanaeth yn cael ei bennu fel rhan o'r contract
 • rhaid i'r gwasanaeth gael ei gyflawni o fewn amser rhesymol

Atebion allweddol (gwasanaethau):

 • iawn i ailadrodd perfformiad
 • hawl i ostyngiad mewn prisiau

Hawliau allweddol (cynnwys digidol):

 • rhaid i'r masnachwr gael yr hawl i gyflenwi 'r cynnwys digidol i chi
 • mae gennych hawl i ddisgwyl bod y cynnwys digidol o ansawdd boddhaol
 • os byddwch yn gwneud masnachwr yn ymwybodol eich bod am i gynnwys digidol fod yn addas at ddiben penodol (hyd yn oed os yw'n rhywbeth na ddarperir ar ei gyfer fel arfer) yna mae gennych hawl i ddisgwyl ei fod yn addas i'r diben hwnnw
 • gennych yr hawl i ddisgwyl bod y cynnwys digidol fel y'i disgrifiwyd
 • hawliau pan drosglwyddir cynnwys digidol
 • hawl i ddisgwyl bod cynnwys digidol o ansawdd boddhaol, yn addas at ddiben penodol ac fel y'i disgrifiwyd pan fydd wedi'i addasu

Rhwymedau allweddol (cynnwys digidol):

 • hawl i drwsio neu amnewid
 • hawl i ostyngiad mewn pris
 • hawl i gael ad-daliad

Mae'r tri chanllaw ' gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau defnyddwyr ', ' cyflenwi cynnwys digidol: eich hawliau defnyddwyr ' a ' cyflenwi gwasanaethau: eich hawliau defnyddiwr ' yn rhoi mwy o wybodaeth am eich hawliau a pha rwymedi y mae gennych hawl iddo.

Honiadau camarweiniol ac arferion gwerthu ymosodol: beth yw eich hawliau?

Os byddwch yn ymrwymo i gontract am fod masnachwr wedi'ch camarwain neu am fod y masnachwr wedi defnyddio arfer masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn rhoi hawliau iawndal i chi: yr hawl i ddadflino'r contract, yr hawl i ddisgownt a yr hawl i gael iawndal. Mae'r canllaw ' Ymarferion camarweiniol ac ymosodol: hawliau iawndal ' yn rhoi mwy o wybodaeth.

Os bydd masnachwr yn camarwain eich hun neu'n cymryd rhan mewn arferion gwerthu ymosodol, yna efallai y byddant hefyd wedi cyflawni trosedd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008. Gallwch adrodd am eich cwyn wrth wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth am gyfeirio at safonau masnach.

Beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o chwith?

Mae'r canllaw hwn yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar yr hawliau sydd gennych a'r rhwymedau y mae gennych hawl i'w cael. Mae'r tri chanllaw 'werthu a chyflenwi nwyddau: beth i'w wneud os aiff pethau o chwith ', ' cyflenwi cynnwys digidol: beth i'w wneud os aiff pethau o chwith ' a ' chyflenwi gwasanaethau: beth i'w wneud os aiff pethau o'i le ' yn esbonio'r camau ymarferol y gallwch eu cymryd wrth gwyno wrth fasnachwr.

Rhaid i ddarparwyr gwasanaethau ffn, ffn symudol a rhyngrwyd sy'n cynnig gwasanaethau i unigolion a busnesau bach (hyd at 10 o weithwyr) fod yn aelod o gynllun amgen i ddatrys anghydfod (ADR). Y cynlluniau ADR a gymeradwywyd gan Ofcom, rheoleiddiwr cyfathrebu'r DU, yw:

Mae cynlluniau ADR yn wasanaethau di-dl a diduedd sydd ar gael i ddefnyddwyr a busnesau bach sydd mewn anghydfod gyda darparwr gwasanaeth a gallant fod yn ddewis amgen i achos llys. Dylech wirio gyda'r darparwr gwasanaeth i sefydlu pa gynllun ADR y mae'n aelod ohono. Mae'r ddau gynllun ADR uchod yn gofyn i chi geisio datrys eich cwyn gyda'r darparwr gwasanaeth yn y lle cyntaf. Os yw'r darparwr gwasanaeth yn anfon llythyr ' datguddiad ' atoch (sy'n golygu ei safbwynt terfynol ar y mater), neu fod wyth wythnos wedi mynd heibio a'ch bod yn parhau i fod yn anfodlon, gallwch godi'ch cwyn gyda'r cynllun ADR perthnasol.

Gwiriwch gyda chynllun yr ADR i ganfod pa gwynion y gall ymdrin hwy ac sydd y tu allan i'w gylch gwaith.

Os nad ydych yn cytuno 'r penderfyniad a wnaed drwy'r gwasanaethau ADR uchod, gallwch dal weithredu yn y llys. Gweler ' meddwl am siwio yn y llys? 'i gael rhagor o wybodaeth.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260482, ID: 528, updated 29/01/2020