Prynu pecynnau cyfathrebu a chyfryngau

In the guide

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Efallai y bydd masnachwyr yn cynnig cynigion 'pecyn' neu 'fwndel' lle darperir mwy nag un gwasanaeth, fel gwasanaethau ffn, band eang, adloniant a ffn symudol, o dan un contract. Mae'r farchnad yn gystadleuol ac rydych chi'n debygol o wynebu dewis eang o wasanaethau gyda gwahanol gyfuniadau a gwahanol strwythurau pris. Gall cymharu cynigion fod yn ddryslyd; dylech ystyried y costau sefydlu (a allai gynnwys gosod a chyflenwi nwyddau), cyfanswm y gost bob mis (a allai gynnwys ffioedd am linell dir), lleiafswm hyd y contract, gwerth am arian, ansawdd y gwasanaeth, pa gynnwys sydd ar gael ac ansawdd y signal/derbyniad yn eich ardal. Dylech gofio y gall cynnwys digidol – fel gemau, tonau ffn, apiau, cerddoriaeth a fideo – godi costau ychwanegol.

Mae gennych hawliau a rhwymedau dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan fydd masnachwr yn cyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol i chi.

Rhaid i fasnachwyr gydymffurfio Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 pan fyddant yn cyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol heb gyswllt wyneb yn wyneb gyda chi. Gelwir y rhain yn gontractau 'o bell'. Mae gennych hawl i ganslo'r rhan fwyaf o gontractau o bell, a'r cyfnod canslo yw 14 diwrnod.

Beth all fod wedi'i gynnwys mewn pecyn?

Gall masnachwyr ddarparu gwasanaethau unigol neu wasanaethau mewn pecyn/bwndel mewn gwahanol ffyrdd ac am brisiau gwahanol ond, yn gyffredinol, byddant yn cynnwys:

 • teledu ac adloniant(gwasanaethau rhad ac am ddim neu deledu thl, sy'n cynnwys gwasanaethau ar alw a sianeli penodedig sy'n dangos chwaraeon a ffilmiau premiwm)
 • cerddoriaeth
 • gwasanaethau ffn llinell dir
 • gwasanaethau ffn symudol
 • ychwanegion i'r ffn
 • band eang
 • band eang symudol
 • meddalwedd diogelwch ar-lein
 • storio cwmwl
 • gwasanaethau i bobl ag anabledd

Gellir cael y gwasanaethau hyn a'r nwyddau a'r cynnwys digidol cysylltiedig yn uniongyrchol gan ddarparwr y gwasanaeth, ond ceir masnachwyr sy'n gwerthu ar ran darparwr y gwasanaeth, gan weithredu fel asiantau cymeradwy.

Beth i'w ystyried cyn prynu

Telerau ac amodau.Gwiriwch y telerau ac amodau sy'n berthnasol i wasanaethau mewn pecyn. Gallwch gael gafael ar y rhain ar wefan y masnachwr.

A ALL Y MASNACHWR GYFLENWI'R PECYN?

Efallai na fydd y pecyn ar gael. Gwiriwch gyda'r masnachwr i weld pa wasanaethau y gallwch chi eu derbyn os oes gennych chi linell ffn 'cymdeithasol' (sylfaenol) neu os oes gennych chi linell fusnes. Gwiriwch p'un a oes gwasanaethau cebl yn eich ardal os byddwch yn ystyried prynu pecyn gwasanaethau cebl.

CYFANSWM Y GOST BOB MIS

Gwiriwch gost fisol sylfaenol y pecyn, yn enwedig os cynigir pris cychwynnol i chi. Efallai bydd yn ymddangos yn rhesymol i ddechrau, ond gall y costau gynyddu ar l i chi ddechrau ychwanegu elfennau eraill fel band eang cyflym iawn, galwadau a negeseuon testun diderfyn, rhagor o ddata, adloniant, chwaraeon, meddalwedd diogelwch ar-lein a storio cwmwl. Dylech ganfod beth yw'r cosbau (os o gwbl) ar gyfer mynd y tu hwnt i'r uchafswm defnyddio.

HYD Y CONTRACT.

Gwiriwch leiafswm hyd y contract i weld beth yw'r cosbau os byddwch yn canslo cyn diwedd y contract.

A oes angen i chi newid darparwr eich llinell dir i gael y gwasanaeth? Efallai y bydd angen llinell ffn BT gweithredol er mwyn cael rhai gwasanaethau.

PA NWYDDAU A DDARPERIR I DDERBYN Y GWASANAETH?

Er enghraifft, efallaiy bydd angen llwybrydd i dderbyn band eang, blwch-pen-teledu i dderbyn rhai gwasanaethau teledu,blwch teledu digidol ychwanegol i wylio'r teledu mewn mwy nag un ystafell, dongl i gael mynediad symudol at fand eang.

DERBYNIAD.

Gwiriwch a ydych chi'n gallu derbyn yr holl wasanaethau sydd eu hangen arnoch, gan ystyried yr ardal yr ydych chi'n byw/gweithio ynddi. A fyddwch chi'n gallu derbyn signal ffn, y rhyngrwyd neu dderbyniad teledu lle bydd eu hangen arnoch? Mae gan y mwyafrif o ddarparwyr gwasanaethau gyfleuster i wirio hyn ar eu gwefan, neu efallai y byddant yn gwneud hyn drosoch. Sicrhewch fod ansawdd y derbyniad yn cael ei gadarnhau yn ysgrifenedig cyn i chi lofnodi'r cytundeb.

A YW'N CYNRYCHIOLI'R GWERTH GORAU AM ARIAN?

Gan ei bod yn farchnad gystadleuol, dylech wneud eich gwaith ymchwil a pheidiwch theimlo dan bwysau i brynu cyn eich bod chi wedi siopa am y fargen orau.

A OES ANGEN Y PECYN ARNOCH?

Wrth brynu teledu, cyfrifiadur neu ffn symudol newydd, dylech osgoi cael eich gwthio i lofnodi cytundeb am wasanaethau newydd pan fyddwch chi'n ddigon bodlon 'ch gwasanaethau presennol.

A oes angen holl elfennau'r pecyn arnaf?Dylech sicrhau eich bod yn dewis pecyn sy'n addas i'ch anghenion ac nad yw'n cynnwys elfennau na fyddwch chi'n eu defnyddio. Dylai hyn ostwng cost y pecyn.

Sut i gymharu prisiau

Mae gan Ofcom, y rheoleiddiwr annibynnol a'r awdurdod cystadleuaeth ar gyfer diwydiannau cyfathrebu'r DU, restr o wefannau cymharu prisiau sydd wedi cael eu hachredu gan Ofcom. Mae'r cynllun achredu'n golygu bod y gwefannau cymharu prisiau wedi cael eu harchwilio'n annibynnol er mwyn sicrhau eu bod nhw'n hawdd eu defnyddio, yn glir, yn gywir, yn gynhwysfawr ac yn gyfredol.

A allwch chi ganslo eich contract?

Os byddwch yn prynu pecyn gan fasnachwr o bell, fel o wefan, mae gennych yr un hawliau cyfreithiol ag sydd gennych wrth brynu o safle masnachwr. Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn rhoi diogelwch ychwanegol i chi gan fod y contract yr ymrwymoch iddo yn cael ei gwblhau o bell a heb gyswllt wyneb yn wyneb. Mae gennych hawl i ganslo'r rhan fwyaf o gontractau 'o bell', ac mae'r cyfnod canslo yn para am 14 diwrnod. Hefyd, mae gennych hawl i dynnu eich cynnig i brynu yn l cyn llunio'r contract.

Efallai bydd adegau'n codi pan fyddwch chi eisiau i'r masnachwr ddechrau gwasanaeth yn syth bin. Dan yr amgylchiadau hyn, rhaid i'r masnachwr roi gwybod i chi y byddwch yn colli eich hawl i ganslo pan fydd y contract wedi'i gyflawni. Os nad yw'r gwasanaeth wedi cael ei gyflawni, ac rydych yn canslo o fewn y cyfnod canslo, bydd rhaid i chi dalu am y rhan o'r gwasanaeth y mae'r masnachwr wedi'i chyflawni. Os cyflenwyd nwyddau gyda gwasanaeth, mae gennych hawl i ddychwelyd y nwyddau os byddwch yn canslo o fewn y cyfnod canslo ond efallai y bydd angen i chi dalu'r holl gostau gwasanaeth neu ran ohonynt.

Os byddwch yn penderfynu canslo'r contract neu dynnu yn l ohono, rhaid i chi roi gwybod i'r masnachwr. Gallwch wneud datganiad clir yn esbonio eich penderfyniad i ganslo neu gallwch ddefnyddio'r ffurflen ganslo y mae'n rhaid i'r masnachwr ei darparu i chi. Sicrhewch eich bod yn cael tystiolaeth danfon, yn cadw copau o negeseuon e-bost yr ydych yn eu hanfon ac yn cadw'r gydnabyddiaeth o dderbyn a gewch gan y masnachwr os byddwch chi'n canslo ar-lein.

Byddwch yn ymwybodol y gallai masnachwr geisio rhoi pwysau arnoch i dderbyn y pecyn trwy gynnig cymhellion i chi. Cymerwch amser bob tro i ystyried cynigion cyn mynd ymlaen. Gallai unrhyw adolygiadau i delerau'r cynnig gynnwys cytundeb arall, ac efallai y bydd gennych chi hawliau canslo ar y cytundeb newydd hefyd.

Os ydych chi wedi cofrestru yn y siop, efallai y bydd gennych hawl i ganslo dim ond os y'i cynhwysir o fewn eich amodau a thelerau. Dylech wirio gyda'r masnachwr i gael gwybod a yw hyn yn gymwys i chi.

Mae'r canllaw 'Prynu dros y rhyngrwyd, y ffn neu drwy archeb bost: esboniad o gontractau o bell'yn rhoi rhagor o wybodaeth.

Beth yw eich hawliau wrth brynu pecyn?

Fel elfen bwysig o gontract, rhaid i'r masnachwr roi gwybodaeth benodol i chi cyn dechrau'r contract, fel y nodir yn Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013. Mae'r tri chanllaw 'Prynu o safle busnes: esboniad o gontractau ar y safle', 'Prynu dros y rhyngrwyd, y ffn neu drwy archeb bost: esboniad o gontractau o bell' a 'Prynu gartref: esboniad o gontractau oddi ar y safle' yn esbonio'r gofynion cyn-gontract hyn. Dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, os nad yw'r masnachwr yn darparu'r wybodaeth angenrheidiol, gallwch hawlio ad-daliad o'ch costau (os oes rhai'n codi).

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn nodi'r hyn y mae gennych hawl i'w ddisgwyl o'r pecyn a gyflenwir gan fasnachwr. Cyfeirir at y rhain yn aml fel eich 'hawliau statudol'. Mae'r gyfraith hefyd yn rhoi rhwymedau i chi yn erbyn y masnachwr os nad yw'r pecyn yn bodloni eich disgwyliadau.

Hawliau allweddol(nwyddau):

 • mae'n rhaid bod gan y masnachwr hawl i gyflenwi unrhyw nwyddau i chi
 • rhaid i'r nwyddau fod o ansawdd boddhaol
 • os byddwch chi'n rhoi gwybod i fasnachwr eich bod chi eisiau i'r nwyddau fod yn addas at ddiben penodol- hyd yn oed os yw'n ddiben nad yw'n cael ei gyflenwi ar ei gyfer fel arfer - mae gennych hawl i ddisgwyl eu bod nhw'n addas at y diben hwnnw
 • mae gennych hawl i ddisgwyl bod y nwyddau fel y'u disgrifiwyd
 • os byddwch yn gweld neu'n archwilio sampl, rhaid i'r nwyddau gyd-fynd 'r sampl
 • os byddwch yn gweld neu'n archwilio model, rhaid i'r nwyddaugyd-fynd 'r model

Rhwymedau allweddol (nwyddau):

 • hawl tymor byr i wrthod y nwyddau a chael ad-daliad llawn
 • hawl i drwsio neu amnewid y nwyddau
 • hawl i ostyngiad yn y pris neu hawl derfynol i wrthod y nwyddau

Hawliau allweddol (gwasanaethau):

 • rhaid i'r gwasanaeth gael ei gyflawni gyda sgl a gofal rhesymol
 • mae'r wybodaeth am y masnachwr neu'r gwasanaeth yn gyfreithiol rwymol
 • gofynnir i chi dalu pris rhesymolam y gwasanaeth hwnoni baibod pris y gwasanaeth yn sefydlog fel rhan o'r contract
 • rhaid cynnal y gwasanaeth o fewn amser rhesymol

Rhwymedau allweddol (gwasanaethau):

 • hawl i ailadrodd y gwasanaeth
 • hawl i ostyngiad yn y pris

Hawliau allweddol (cynnwys digidol):

 • rhaid bod gan y masnachwr hawl i gyflenwi'rcynnwys digidol i chi
 • mae gennych hawl i ddisgwyl bod y cynnwys digidol o ansawdd boddhaol
 • os byddwch chi'n rhoi gwybod i fasnachwr eich bod chi eisiau i'r cynnwys digidol fod yn addas at ddiben penodol- hyd yn oed os yw'n ddiben nad yw'n cael ei gyflenwi ar ei gyfer fel arfer - mae gennych hawl i ddisgwyl ei fod yn addas at y diben hwnnw
 • mae gennych hawl i ddisgwyl bod y cynnwys digidol fel y'i disgrifiwyd
 • hawliau pan ddarlledir y cynnwys digidol
 • hawl i ddisgwyl bod y cynnwys digidol o ansawdd boddhaol, yn addas ar gyfer diben penodol ac fel y'i disgrifiwyd pan mae wedi cael ei addasu

Rhwymedau allweddol (cynnwys digidol):

 • hawl i'w drwsio neu amnewid
 • hawl i ostyngiad yn y pris
 • hawl i ad-daliad

Mae'r tri chanllaw 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau fel defnyddiwr', 'Cyflenwi cynnwys digidol: eich hawliau fel defnyddiwr' a 'Cyflenwi gwasanaethau: eich hawliau fel defnyddiwr' yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am eich hawliau a pha rwymedi y mae gennych hawl iddo.

Honiadau camarweiniol ac arferion gwerthu ymosodol: beth yw eich hawliau?

Os byddwch yn cytuno i gontract gan fod masnachwr wedi'ch camarwain neu ddefnyddio arferion masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn rhoi hawliau unioni camwedd i chi: yr hawl i ddadwneud y contract, yr hawl i gael disgownt a'r hawl i gael iawndal. Mae'r canllaw'Arferion camarweiniol ac ymosodol: eich hawliau i unioni camwedd'yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi.

Os bydd masnachwr yn eich camarwain neu'n defnyddio arferion gwerthu ymosodol, efallai ei fod wedi cyflawni trosedd dan Reoliadau Diogelu Defnyddiwr rhag Masnachu Annheg 2008. Gallwch adrodd am eich cwyn i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth i gyfeirio'r mater at safonau masnach.

Beth os fydd pethau'n mynd o'i le?

Mae'r canllaw hwn yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynghylch yr hawliau a rhwymedau y mae gennych hawl iddynt. Mae'r tri chanllaw 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o'i le', 'Cyflenwi cynnwys digidol: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o'i le' a 'Cyflenwi gwasanaethau: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o'i le' yn esbonio'r camau ymarferol y gallwch chi eu dilyn wrth gwyno i fasnachwr.

Rhaid i ddarparwyr gwasanaethau ffn, ffn symudol a rhyngrwydsy'n cynnig gwasanaethau i unigolion a busnesau bach (hyd at 10 o weithwyr) fod yn aelod o gynllun amgen o ddatrys anghydfod. Y cynlluniau amgen o ddatrys anghydfod a gymeradwyir gan Ofcom, rheoleiddiwr cyfathrebu'r DU, yw:

 • Gwasanaethau Ombwdsmon: Cyfathrebu - delio chwynion am ddarpariaethau gwasanaethau ffn symudol, ffn clyfar, llinell dir, band eang, band eang symudol, teledu talu a negeseuon testun. Mae hefyd yn delio gwasanaethau i bobl ag anableddau, fel text relay ac ymholiadau cyfeiriadur rhad ac am ddim
 • CISAS (Cynllun Dyfarnu Gwasanaethau Cyfathrebu a Rhyngrwyd)– delio chwynion ynghylch gwasanaethau cyfathrebu

Mae cynlluniau amgen o ddatrys anghydfod yn wasanaethau diduedd, rhad ac am ddim, sydd ar gael i ddefnyddwyr a busnesau bach sydd mewn anghydfod darparwr gwasanaeth a gall fod yn ddewis yn lle dwyn achos llys. Dylech wirio gyda darparwr y gwasanaeth i weld pa gynllun amgen y mae'n aelod ohono. Mae'r ddaugynllun amgen uchodyn gofyn i chi geisio datrys eich cwyn gyda'r darparwr gwasanaeth yn y lle cyntaf. Os bydd darparwr y gwasanaeth yn anfon llythyr terfynol atoch (sef ei farn derfynol ar y mater), neu mae wyth wythnos wedi mynd heibio ac rydych yn anfodlon o hyd, gallwch gwyno i'r cynllun amgen perthnasol o ddatrys anghydfod.

Gwiriwch gyda'r cynllun amgen o ddatrys anghydfod i ganfod pa gwynion y gall ddelio nhw a pha rai sydd y tu allan i'w gylch gwaith.

Os nad ydych chi'n cytuno 'r penderfyniad a gyrhaeddir trwy'r gwasanaethau datrys anghydfod uchod, gallwch ddwyn achos llys. Gweler 'Meddwl am ddwyn achos llys?' am ragor o wybodaeth.

Deddfwriaeth Allweddol:

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf:Mawrth2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 260482, ID: 528, updated 24/04/2019