Prynu yn y cartref - contractau 'i ffwrdd o'r safle' wedi'u hegluro

In the guide

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Rhaid i fasnachwyr gydymffurfio Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 pan fyddant yn gwerthu nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol i ffwrdd o'u safleoedd busnes, fel ar drothwy eich drws, yn eich cartref neu yn eich gweithle. Gelwir y rhain yn gontractau 'oddi ar y safle'.

Mae gennych yr hawl i ganslo'r mwyafrif o gontractau oddi ar y safle a'r cyfnod canslo yw 14 diwrnod. Mae'n rhaid i fasnachwyr roi gwybodaeth benodol i chicyneu bod yn dechrau contract gyda chi. Mae'n rhaid i chi gytuno'n glir os ydynt am godi tl arnoch am 'ychwanegion'. Ceir rheolau clir ar ddanfoniadau a phryd fyddwch yn dod yn gyfrifol am y nwyddau. Os yw'r masnachwr yn cyflenwi nwyddau 'nas archebwyd' i chi (nwyddau nad ydych wedi'u harchebu) gallwch eu cadw ac nid oes rhaid i chi dalu amdanynt.

Hefyd, mae'rRheoliadauhyn yn cynnwys contractau 'ar y safle' (pan fyddwch yn prynu gan fasnachwr yn ei safle busnes) a chontractau 'o bell' (pan fyddwch chi'n prynu heb gyswllt wyneb yn wyneb 'r masnachwr, fel ar-lein).

Hefyd, mae gennych hawliau a rhwymedau dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan fydd masnachwr yn cyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol i chi.

Beth yw contract oddi ar y safle?

Mae contract oddi ar y safle'n gontract rhyngoch chi a masnachwr pan fydd un o'r pethau canlynol yn digwydd:

 • rydych yn prynu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol oddi ar safle busnes y masnachwr ond gyda'r masnachwr yn bresennol fel yn eich cartref neu weithle (er enghraifft, os bydd gwerthwr ffenestri gwydr dwbl yn dod i'ch cartref ac rydych yn llofnodi contract)
 • mae'r masnachwr yn trefnu taith er mwyn hyrwyddo a gwerthu ei nwyddau neu wasanaethau
 • gwnewch gynnig i brynu gyda'r masnachwr yn bresennol, ond ni wneir y cynnigar safle busnes y masnachwr
 • cwblheir contract ar safle busnes neu o bell yn syth ar l i'r masnachwr gwrdd chi mewn lle ar wahn i'w safle busnes

Mae 'safle busnes' yn cynnwys lleoliad busnes parhaol y masnachwr yn ogystal safleoedd dros dro lle mae'n gweithredu fel arfer, fel stondinau marchnad.

Mae'n bwysig nodi os bydd masnachwr yn ymweld chi gartref ac yn gadael dyfynbris gyda chi, neu'n anfon un atoch yn ddiweddarach ac nid ydych yn cytuno i barhau 'r contract yn syth, mae'n troi'n gontract ar y safle yn hytrach na chontract oddi ar y safle neu o bell. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i'r masnachwr roi'r un wybodaeth cyn y contract i chi ac nid yw'n rhoi hawliau canslo i chi. Er enghraifft, mae masnachwr sy'n cyflenwi ac yn gosod ceginau yn galw heibio eich cartref yn unol ag apwyntiad. Ar l i chi drafod eich gofynion, mae'r masnachwr yn mesur ac yn gadael dyfynbris ysgrifenedig gyda chi. Dywedir wrthych y bydd y pris a ddyfynnir yn cael ei anrhydeddu os byddwch yn mynd ymlaen 'r contract o fewn nifer penodol o fisoedd. Fis yn ddiweddarach, rydych chi'n cytuno i lofnodi'r contract. Gan na gytunoch i'r contract yn syth, caiff ei gyfrif fel contract ar y safle yn hytrach nag oddi ar y safle.

Pa fath o gontractau y mae'r Rheoliadau'n berthnasol iddynt?

Bydd y contract rhyngoch chi a'r masnachwr yn syrthio i un o'r categorau o gontract a restrir isod:

 • contractau gwerthu. Contractau ar gyfer gwerthu nwyddau (fel nwyddau ty) a chontractau ar gyfer cyflenwi nwyddau gyda gwasanaethau (fel ffonau symudol gydag amser ffonio neu system gwres canolog)
 • contractau gwasanaethau.Contractauar gyfer cyflenwi gwasanaethau yn unig, (fel canolfannau chwarae meddal a gwersi golff)
 • cynnwys digidol.Contractauar gyfer data a gynhyrchir a chyflenwir ar ffurf ddigidol (fel cerddoriaeth, gemau, tonau ffn, meddalwedd cyfrifiadurol, apiau neu lawrlwytho ffilmiau)

Pa gontractau nad yw'r Rheoliadau'n berthnasol iddynt?

Nid yw pob contract gwerthiant, gwasanaeth a chynnwys digidol wedi'u cynnwys yn y Rheoliadau hyn (ond bydd gennych hawliau dan ddeddfwriaethau eraill). Y contractau a eithrir yw:

 • gamblo, gan gynnwys lotrau
 • gwasanaethau yn ymwneud bancio, credyd, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddi neu dalu
 • creu neu werthu eiddo ansymudol
 • rhentu llety preswyl
 • codi adeiladau newydd neu adeiladau sylweddol newydd trwy drawsnewid adeiladau presennol
 • cyflenwi bwyd, diod a defnyddiau traul eraill o'r fath gan fasnachwr ar rowndiau rheolaidd i'ch cartref, preswylfa neu weithle
 • teithiau pecyn, gwyliau a theithiau
 • cyfrannau cyfnodol, cynhyrchion gwyliau hirdymor, contractau ailwerthu a chyfnewid
 • nwyddau a werthir o beiriannau gwerthu awtomatig
 • contractau a wneir o ffn cyhoeddus a thrwy un cysylltiad sengl trwy ffn, rhyngrwyd neu ffacs

Gwybodaeth y mae'n rhaid i'r masnachwr ei rhoi i chi

Pan fyddwch yn prynu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol dan gontract oddi ar y safle, mae gennych hawl i ddisgwyl bod y masnachwr yn darparu gwybodaeth benodol i chi, fel y nodir isod. Rhaid rhoi'r wybodaeth hon ar bapur neu, os cytunwch i hynny, ar ffurf barhaol arall fel e-bost. Rhaid iddi fod yn glir, yn ddealladwy ac yn ddarllenadwy a rhaid ei darparu cyn i chi gytuno i'r contract. Dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, ystyrir y wybodaeth hon yn un o delerau'r contract sydd gennych chi gyda'r masnachwr (oni bai ei bod yn berthnasol i brif nodweddion y nwyddau neu brif nodweddion, ymarferoldeb a chydweddoldeb y cynnwys digidol). Os nad yw'r masnachwr yn darparu'r wybodaeth angenrheidiol i chi, neu os yw'n ei newid heb i chi gytuno'n glir i hynny, gallwch hawlio ad-daliad o'ch costau (os oes gennych chi rai).

 • prif nodweddion y nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol
 • pwy yw'r masnachwr (neu'r enw masnachu), cyfeiriad daearyddol, rhif ffna chyfeiriad e-bost
 • cyfeiriad y gallwch anfon cwyn ato (angenrheidiol os yw'n wahanol i'r cyfeiriad daearyddol yn unig) a manylion unrhyw bolisi ar gyfer delio chwynion. Os yw'r masnachwr yn aelod o gynllun cwyno ac unioni y tu allan i'r llys, mae'n rhaid iddo roi'r manylion i chi
 • cyfanswm pris y nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol, gan gynnwys trethi. Os na ellir cyfrifo'r pris o flaen llaw, rhaid i chi gael gwybod beth yw'r dull cyfrifo
 • manylion y costau:
  • yr holl ffioedd ychwanegol ar gyfer danfon*
  • cyfanswm costau fesul cyfnod bilio / costau misol ar gyfer contractau penagored neu danysgrifio*
  • cost defnyddio'r math o gyfathrebu o bell i gadarnhau'r contract os codir y tl am fwy na'r gyfradd sylfaenol (er enghraifft, os oedd tl ychwanegol am brynu dros y ffn yn hytrach nag ar-lein)
  • os yw'r masnachwr eisiau i chi dalu i ddychwelyd y nwyddau pan fyddwch yn canslo, rhaid iddo roi gwybod i chi o flaen llaw*
 • trefniadau ynghylch talu, danfon, cyflawni a'r amser y bydd yn ei gymryd i ddanfon y nwyddau, cyflawni'r gwasanaeth neu gyflenwi'r cynnwys digidol
 • hyd y contract, ac os yw'n gontract penagored neu'n un a ymestynnir yn awtomatig, sut gallwch ei ganslo. Lle bo'n berthnasol, rhaid i'r masnachwr roi gwybod i chi a oes lleiafswm hyd i'r contract
 • gofynion canslo (y terfyn amser a'r gweithdrefnau ar gyfer canslo). Os gofynnwch i'r masnachwr ddechrau contract gwasanaeth o fewn y cyfnod canslo ac yna penderfynwch ei ganslo, efallai y bydd angen i chi dalu costau rhesymol am y gwasanaeth yr ydych chi wedi'i dderbyn. Os oes gennych hawl i ganslo, rhaid darparu ffurflen ganslo ar bapur neu, os ydych chi'n cytuno, ar ffurf barhaol arall fel e-bost
 • mewn contractau gwerthu, rhaid i'r masnachwr eich atgoffa bod y gyfraith yn mynnu ei fod yn cyflenwi nwyddau sy'n cydymffurfio 'r contract (hynny yw, nwyddau nad ydynt yn ddiffygiol)
 • manylion unrhyw gymorth/gwasanaethau l-werthiant a gwarantau i gwsmeriaid yn ogystal manylion unrhyw godau ymddygiad perthnasol a sut gellir cael gafael ar gopau. Os oes angen i chi dalu blaendal neu warant ariannol, rhaid i chi gael y manylion
 • ymarferoldeb cynnwys digidol gan gynnwys unrhyw fesurau diogelu technegol ac unrhyw gydweddoldeb perthnasol cynnwys digidol gyda chaledwedd a meddalwedd

*Os nad yw'r masnachwr yn rhoi'r wybodaeth hon i chi nid oes rhaid i chi dalu'r taliadau hynny

Os gofynnwch i fasnachwr drwsio nwyddau neu gyflawni gwasanaeth cynnal a chadw yn syth ac mae'n costio 170 neu lai, nid oes rhaid i'r masnachwr ddarparu'r wybodaeth a restrir uchod. Fodd bynnag, rhaid iddyn nhw ddilyn rheolau penodol cyn dechrau'r contract:

 • mae'n rhaid i'r masnachwr roi ei enw a'i gyfeiriad (neu enw a chyfeiriad unrhyw fasnachwr y mae'n gweithredu ar ei ran), pris llawn (neu amcangyfrif) y nwyddau neu wasanaethau a manylion y costau danfon. Os oes gennych hawl i ganslo rhaid i chi gael ffurflen ganslo
 • rhaid i'r masnachwr ddarparu manylion ynghylch y nwyddau neu'r gwasanaeth, gwybodaeth am hawliau canslo, rhoi esboniad o'r amgylchiadau pan nad oes hawl canslo neu os bydd amodau'n gysylltiedig 'r hawl canslo

Wedi i'r contract gael ei wneud, mae'n rhaid rhoi copi o'r contract llofnodedig neu gadarnhad o'r contract ar ffurf barhaol i chi (fel papur neu e-bost) sy'n cynnwys yr holl wybodaeth a restrir uchod. Os rhoddodd y masnachwr y wybodaeth hon i chi cyn i'r contract gael ei gwblhau, nid oes rhaid iddo ei rhoi i chi eto. Mae'r wybodaeth hon yn ffurfio rhan o'r contract sydd rhyngoch chi a'r masnachwr. Os yw'r masnachwr yn newid y wybodaeth, naill ai cyn i chi wneud y contract neu nes ymlaen, nid yw'n dod i rym oni bai eich bod chi a'r masnachwr wedi cytuno'n glir y bydd yn gwneud hynny.

Sylwer nad yw'r rhan hon o'r Rheoliadau'n berthnasol i gynhyrchion meddyginiaethol neu wasanaethau'r GIG, contractau cludo teithwyr na chontractau lle talwch 42 neu lai.

Contractau na allwch eu canslo

Mae yna gontractau penodol NAD oes gennych hawl eu canslo o dan y Rheoliadau hyn. Dylech wirio'r rhestr isod cyn rhagdybio bod gennych hawliau canslo:

 • cynhyrchion meddyginiaethol neu wasanaethau'r GIG
 • gwasanaethau cludo teithwyr
 • contractau sydd werth dim mwy na 42
 • cyflenwi nwyddau neu wasanaethau lle bydd y pris yn dibynnu ar amrywiadau'r farchnad ariannol na all y masnachwr eu rheoli (nid yw hyn yn berthnasol i ddwr, nwy, trydan na gwresogi ardal)
 • cyflenwi nwyddau a wnaed yn l eich manyleb chi neu wedi'u personoli'n glir, fel ffotograff a argraffir ar grys-t neu lenni a wneir i fesur ac,mewn rhai achosion, nwyddau a gyflenwir ar gyfer gwelliannau i'r cartref, fel ffenestri gwydr dwbl
 • cyflenwi nwyddau a fyddai'n dirywio'n gyflym, fel blodau ffres
 • cyflenwi alcohol, fel gwinoedd a gwirodydd buddsoddiad, lle mae pris y contract wedi'i osod, mae danfoniad yn digwydd wedi 30 diwrnod ac mae'r gwerth yn dibynnu ar amrywiadau yn y farchnad
 • contractau lle mae angen ymweliad gan fasnachwr er mwyn cynnal gwaith trwsio neu gynnal a chadw brys
 • cyflenwi papurau newydd, cyfnodolion neu gylchgronau. Mae gennych yr hawl o hyd i ganslo contractau tanysgrifiadau am y fath eitemau
 • contractau a wneir mewn arwerthiant cyhoeddus. Nid yw safleoedd arwerthiant ar y rhyngrwyd yn 'arwerthiannau cyhoeddus' fel y'u diffinnir yn y Rheoliadau felly mae'n rhaid iddynt roi hawliau canslo i chi
 • cyflenwi llety, cludo nwyddau, rhentu cerbyd, arlwyo neu wasanaethau yn gysylltiedig gweithgareddau hamdden os yw'r contract yn datgan pryd mae'n rhaid cyflawni'r gwasanaeth

Sylwer, os ydych yn datselio nwyddau wedi iddynt gael eu danfon sy'n gorfod aros wedi'u selio am resymau ynghylch iechyd neu hylendid, os ydych yn datselio meddalwedd sain, fideo neu gyfrifiadurol ar l iddynt gyrraedd neu os ydych yn cymysgu nwyddau gyda nwyddau eraill wedi'u danfon fel na ellir eu gwahanu (fel cymysgu tywod gyda sment), rydych yn colli'ch hawl i ganslo'r contract.

Eich hawl i ganslo'r contract

Mae'r Rheoliadau'n rhoi'r hawl i chi ganslo contract oddi ar y safle ar unrhyw adeg ac am unrhyw reswm o fewn y cyfnod canslo. Hefyd mae gennych yr hawl i dynnu'ch cynnig i brynu yn l cyn y gwneir y contract.

Math o gontract Cyfnod canslo
contract gwerthu:nwyddau, gan gynnwys nwyddau a gyflenwir gyda gwasanaeth 14 diwrnod ar l y diwrnod rydych chi (neu'r unigolyn, fel cymydog, y mae gennych drefniad gydag ef) yn cymryd meddiant o'r nwyddau.
contract gwerthu:nwyddau lluosog mewn un archeb ond a ddanfonir ar ddiwrnodau gwahanol 14 diwrnod ar l y diwrnod rydych chi (neu'r unigolyn, fel cymydog, y mae gennych drefniad gydag ef) yn cymryd meddiant o'r olaf o'r nwyddau
contract gwerthu: nwyddau sy'n cynnwys lotiau neu ddarnau lluosog a ddanfonir ar ddiwrnodau gwahanol 14 diwrnod ar l y diwrnod rydych chi (neu'r unigolyn, fel cymydog, y mae gennych drefniad gydag ef) yn cymryd meddiant o'r lotiau olaf o nwyddau.
contract gwerthu:danfoniad rheolaidd o nwyddau dros gyfnod penodol sy'n hwy nag un diwrnod 14 diwrnod ar l y diwrnod rydych chi (neu'r unigolyn, fel cymydog, y mae gennych drefniad gydag ef) yn cymryd meddiant o'r nwyddau cyntaf
contract gwasanaeth 14 diwrnod ar l y diwrnod y gwnaed y contract
cynnwys digidol nas cyflenwir ar gyfrwng cyffyrddadwy (lawrlwythiadau ac ati) 14 diwrnod ar l y diwrnod y gwnaed y contract (oni bai y gofynnoch i'r lawrlwytho ddechrau o fewn y cyfnod hwn, roeddech chi'n gwybod y byddech yn colli eich hawl i ganslo a darparodd y masnachwr y wybodaeth hon fel rhan o gadarnhad y contract)

Os nad yw'r masnachwr yn darparu gwybodaeth i chi am eich hawliau canslo, gellir ymestyn y cyfnod canslo hyd at 12 mis, gan ddibynnu ar a ddarparwyd yr wybodaeth a phryd.

Mae'n drosedd i fasnachwr beidio rhoi gwybod i chi am eich hawl i ganslo, peidio rhoi gwybod i chi efallai y bydd rhaid i chi dalu cost dychwelyd y nwyddau os byddwch yn canslo, ac yn peidio rhoi gwybod i chi bod angen i chi dalu am wasanaethau pan ofynnwch iddynt gael eu cynnal o fewn y cyfnod canslo. Rhowch wybod i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth am eich cwyn fel y gellir ei chyfeirio at y gwasanaethau safonau masnach.

Mae gennych hawl i ganslo'r contract cyn iddo gychwyn neu ganslo contract yn ystod y cyfnod canslo trwy hysbysu'r masnachwr o'ch bwriadau. Gallwch ddefnyddio'r ffurflen ganslo a ddarperir gan y masnachwr os dymunwch (ond nid oes rhaid i chi wneud hynny). Mae gennych hawl i dderbyn ad-daliad am yr holl daliadau gan gynnwys taliad am y gost danfon sylfaenol neu gyfwerth (os byddwch yn dewis trefniadau danfon sy'n ddrytach na'r math sylfaenol, ni chewch ad-daliad am hyn). Dylai hyn fod o fewn 14 diwrnod neu, os byddwch yn dychwelyd nwyddau, 14 diwrnod o'r dyddiad y derbyniodd y masnachwr y nwyddau yn l gennych. Os gallwch ddarparu tystiolaeth i ddangos eich bod wedi dychwelyd y nwyddau, gallwch gael eich ad-daliad yn gynharach. Mae'n rhaid i'r masnachwr gasglu'r nwyddau wedi i chi eu canslo os cytunodd i wneud hynny, neu os danfonwyd y nwyddau i'ch cartref ac na ellir eu dychwelyd trwy'r post, fel arall chi sy'n gyfrifol am eu dychwelyd o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad canslo. Oni bai bod y masnachwr wedi cytuno i dalu am y costau dychwelyd, mae'n rhaid i chi wneud hynny, ond mae angen i'r masnachwr roi gwybod i chi am hyn. Ni chaniateir i'r masnachwr godi ffi ganslo arnoch.

Mae gennych hawl i wirio'r nwyddau i sicrhau eich bod yn fodlon ar eu natur, eu nodweddion a'u swyddogaeth ond os yw'r masnachwr yn credu eich bod wedi'u defnyddio'n fwy nag oedd ei angen i benderfynu a oeddynt yn addas, efallai y bydd yn gallu hawlio iawndal gennych hyd at bris y contract- erenghraifft,rhoi cynnig ar gymorth symudedd rydych chi wedi'i brynu gartref. Ceisiwch drin nwyddau fel y byddech yn ei wneud mewn siop. Sut byddech yn eu harchwilio mewn siop cyn i chi eu prynu?

Efallai bydd adegau'n codi pan fyddwch chi eisiau i'r masnachwr gychwyn gwasanaeth yn syth bin. Mae'n ofynnol i chi wneud y cais hwn ar ffurf barhaol, fel yn ysgrifenedig neu drwy e-bost.

Dan yr amgylchiadau hyn, mae'n rhaidi'r masnachwr roi gwybod i chi eich bod yn colli'ch hawl i ganslo unwaith bod y contract wedi'i gyflawni (nid yw hyn yn gymwys i gontractau ar gyfer cyfleustodau). Os nad yw'r gwasanaeth wedi'i gwblhau ac rydych yn canslo o fewn y cyfnod canslo, bydd rhaid i chi dalu am y rhan o'r gwasanaeth mae'r masnachwr wedi'i gyflawni. Os cyflenwir nwyddau gyda gwasanaeth, mae gennych yr hawl i ddychwelyd y nwyddau os canslwch o fewn y cyfnod canslo ond efallai y byddwch yn atebol i dalu rhan neu'r cyfan o gostau'r gwasanaeth. Er enghraifft, os gosodir peiriant golchi i chi a phenderfynwch ganslo o fewn eich cyfnod canslo, dylech gael ad-daliad am y peiriant golchi ond efallai y bydd rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd gosod.

Os ydych yn tynnu'n l neu'n canslo contract, yn y mwyafrif o achosion mae unrhyw gontract ategol (contract sy'n gysylltiedig 'r prif gontract, fel gwarant) yn cael ei derfynu'n awtomatig heb unrhyw gost i chi.

Taliadau ychwanegol o dan y contract

Os yw'r masnachwr yn cynnig rhywbeth 'ychwanegol' i chi sy'n gysylltiedig 'r prif gontract, fel lapio anrhegion neu ddanfoniad arbennig, rhaid i chi gytuno'n glir iddo cyn y gall godi tl arnoch amdano. Mae hyn yn golygu na all y masnachwr gynnwys blwch rhag-diciedig ar ffurflen archebu, er enghraifft, y mae'n rhaid i chi dynnu'r tic ohono, neu ofyn i'r masnachwr wneud, er mwyn osgoi talu. Os na wnaethoch gytuno, ni fydd rhaid i chi dalu, ac os ydych wedi talu, mae gennych hawl i gael ad-daliad.

Ffioedd llinell gymorth ffn

Os yw'r masnachwr yn darparu llinell gymorth ffn i chi gysylltu nhw ynghylch contract yr ydych chi wedi'i ddechrau, gallant godi tl arnoch ar y 'gyfradd sylfaenol' yn unig. Mae hyn yn golygu'r gyfradd ddaearyddol neu symudol arferol. Mae rhifau sy'n cychwyn gyda'r rhagddodiaid 01, 02, 03 neu 07 (ac eithrio rhai sy'n dechrau gyda 070) a rhifau rhadffn sy'n dechrau gyda 0800 a 0808 yn bodloni gofynion y Rheoliadau. Os bydd y masnachwr yn codi tl arnoch sy'n fwy na'r gyfradd sylfaenol, cewch hawlio'r taliadau ychwanegol yn l ganddo.

Danfon nwyddau

Mae'n rhaid i'r masnachwr ddanfon y nwyddau i chi oni bai eich bod wedi cytuno fel arall. Mae'n rhaid i'r masnachwr ddanfon y nwyddau i chi heb ormod o oedi neu heb fod yn fwy na 30 niwrnod ar l y diwrnod y cytunoch i'r contract ym mhob achos. Nid yw hyn yn eich atal chi na'r masnachwr rhag cytuno ar eich trefniadau danfon eich hun, ond dylech sicrhau yr ysgrifennir y trefniadau hyn yn y contract.

Os bydd unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol:

 • nid yw'r nwyddau'n cael eu danfon o fewn 30 diwrnod
 • mae'r masnachwr yn gwrthod danfon y nwyddau
 • nid yw'r masnachwr yn danfon y nwyddau erbyn yr amser y cytunwyd arno neu o fewn y cyfnod y cytunwyd arno, ac mae'n glir o'r amgylchiadau oedd yn amlwg pan wnaed y contract bod yr amser neu'r cyfnod ar gyfer danfon yn hanfodol
 • dywedoch chi wrth y masnachwr cyn i chi gytuno i'r contract boddanfon heb oedi diangen, o fewn 30 diwrnod, ar yr amser a gytunwyd neu yn ystod y cyfnod a gytunwyd, yn hanfodol
 • mewn unrhyw amgylchiadau eraill, byddwch yn nodi cyfnod ar gyfer danfony nwyddau,fel arfer yn ysgrifenedig,nad yw'r masnachwr yn ei fodloni

...mae gennych hawl i ganslo'r contract a hawlio ad-daliad llawn.

Os byddwch yn archebu llawer o nwyddau nwyddau gan y masnachwr ac nid yw rhai ohonyn nhw'n cael eu danfon yn brydlon, neu ddim o gwbl, mae gennych ddewis arall yn lle dod 'r contract i ben. Gallwch ganslo'r archeb am unrhyw rai o'r nwyddau neu gallwch wrthod nwyddau a ddanfonwyd eisoes. Mae'n rhaid i'r masnachwr roi ad-daliad i chi am y rhan o'r archeb rydych wedi'i chanslo neu am y nwyddau rydych wedi eu gwrthod. Lle mae nwyddau'n ffurfio rhan o 'uned fasnachol' - er enghraifft set o gyllyll a ffyrc - ni allwch ganslo rhan o'r archeb, mae'n rhaid i chi ganslo'r holl archeb. Nid yw'r Rheoliadau hyn yn eich atal rhag ceisio rhwymedau eraill am ddanfon hwyr os ydych yn dymuno gwneud hynny.

Pryd ydych chi'n gyfrifol am y nwyddau?

Byddwch yn dod yn gyfrifol am y nwyddau pan fyddwch chi, neu unigolyn a nodir gennych i dderbyn danfoniad, yn cymryd meddiant gwirioneddol ohonynt. Tan yr adeg honno, mae'r masnachwr yn gyfrifol amdanynt hyd yn oed os yw'n defnyddio cludwr. Os trefnwch eich cludwr eich hunan, yna mae'r masnachwr yn gyfrifol am y nwyddau tan fod eich cludwr yn cymryd meddiant ohonynt.

Gwerthu trwy oddefiad

Os yw masnachwr yn cyflenwi nwyddau nas archebwyd, mae gennych hawl i'w cadw fel rhodd ddiamod ac nid oes rhaid i chi dalu amdanynt. Mae gwerthu trwy oddefiad yn arfer gwaharddedig dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Contractau 'oddi ar y safle'ac'o bell'

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn ymdrin ag ymrwymiadau masnachwr pan fydd yn gwerthu o'i safle busnes (gan gynnwys safleoedd symudol) a phan fydd yn gwerthu o bell heb gysylltiad wyneb yn wyneb gyda chi.

Gweler y canllawiau'Prynu o safle busnes: esboniad o gontractau ar y safle'a'Prynu dros y rhyngrwyd, y ffn neu drwy archeb bost: esboniad o gontractau o bell'i gaelgwybodaeth am y mathau eraill hyn o gontract.

Beth am nwyddau neu gynnwys digidol diffygiol, neu wasanaeth sy'n is na'r safon resymol?

Mae'r Rheoliadau a ddisgrifir uchod yn ychwanegol i'r hawliau a rhwymedau sydd gennych dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan gyflenwir nwyddau, cynnwys digidol neu wasanaethau i chi.

Mae'r canllawiau'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau fel defnyddiwr','Cyflenwi cynnwys digidol: eich hawliau fel defnyddiwr'a'Cyflenwi gwasanaethau: eich hawliau fel defnyddiwr'yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am eich hawliau a'ch rhwymedau.

Mae'r canllawiau'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o'i le','Cyflenwi cynnwys digidol: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o'i le'a'Cyflenwi gwasanaethau: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o'i le'yn rhoi cyfarwyddiadau clir i'w dilyn pan fyddwch chi eisiau cwyno.

Deddfwriaeth Allweddol:

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf:Mawrth2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 310356, ID: 528, updated 08/02/2019