COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Prynu yn y cartref - contractau 'i ffwrdd o'r safle' wedi'u hegluro

In the guide

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Rhaid i fasnachwyr gydymffurfio Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 pan fyddant yn gwerthu nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol i ffwrdd o'u heiddo busnes, megis ar eich stepen drws, yn eich cartref neu yn eich lle gwaith. Gelwir y rhain yn gontractau ' oddi ar y safle '.

Mae gennych hawl i ganslo'r rhan fwyaf o gontractau oddi ar y safle a'r cyfnod canslo yw 14 diwrnod. Rhaid i fasnachwyr roi gwybodaeth benodol i chi cyn iddynt wneud contract gyda chi. Mae'n rhaid iddyn nhw gael cytundeb clir os ydyn nhw am godi tl ' ychwanegol ' arnoch. Mae rheolau clir ynglyn chyflenwi a'r pwynt lle'r ydych yn dod yn gyfrifol am y nwyddau. Os yw'r masnachwr yn darparu nwyddau ' digymell ' i chi (nwyddau nad ydych wedi'u harchebu) gallwch eu cadw ac nid oes rhaid i chi dalu amdanynt.

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn ymdrin chontractau ' ar fangre ' (pan fyddwch yn prynu oddi wrth fasnachwr yn eu safle busnes) a chontractau ' pellter ' (pan fyddwch yn prynu heb gyswllt wyneb yn wyneb 'r masnachwr, megis ar-lein).

Mae gennych hefyd hawliau a rhwymedau o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan fydd masnachwr yn eich cyflenwi gyda nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol.

Beth yw contract oddi ar y safle?

Mae contract oddi ar y safle yn gontract rhyngoch chi a masnachwr pan fydd unrhyw un o'r canlynol yn digwydd:

 • rydych yn prynu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol i ffwrdd o safle busnes masnachwr ond gyda'r masnachwr yn bresennol megis yn eich cartref neu eich man gwaith (er enghraifft, os bydd gwerthwr ffenestri dwbl yn ymweld 'ch cartref ac yn llofnodi contract)
 • mae'r masnachwr yn trefnu gwibdaith i hyrwyddo a gwerthu eu nwyddau neu wasanaethau.Nid yw'r Rheoliadau'n egluro beth yw ystyr ' gwibdaith ' ond mae'n debygol o gynnwys taith a drefnir gan fasnachwr i chi, ac eraill o bosibl, i fynychu lleoliad er mwyn gwerthu nwyddau a gwasanaethau penodol
 • rydych yn gwneud cynnig i brynu gyda'r masnachwr yn bresennol, ond nid yw'r cynnig hwnnw'n cael ei wneud ar safle busnes y masnachwr
 • bod contract yn cael ei gwblhau ar safleoedd busnes neu yn o bell yn union ar l i'r masnachwr gwrdd chi mewn lle nad yw'n eiddo i'w fusnes

Mae ' adeiladau busnes ' yn cynnwys lle busnes parhaol y masnachwr yn ogystal safleoedd dros dro lle maent yn gweithredu fel rheol, megis stondinau marchnad.

Mae'n bwysig nodi os bydd masnachwr yn ymweld chi gartref ac yn gadael dyfyniad gyda chi, neu'n anfon un yn ddiweddarach ac nad ydych yn cytuno ar unwaith i fynd ymlaen 'r contract, daw'n gontract ar y safle yn hytrach na chontract oddi ar y safle neu o bell. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i'r masnachwr roi'r un wybodaeth cyn y contract i chi ac nid oes rhaid i chi roi hawliau canslo i chi. Er enghraifft, mae masnachwr sy'n cyflenwi ac yn gosod ceginau yn galw yn eich cartref drwy apwyntiad. Ar l i chi drafod eich gofynion, mae'r masnachwr yn mesur i fyny ac yna'n eich gadael gyda dyfyniad ysgrifenedig. Dywedir wrthych y bydd y pris a ddyfynnir yn cael ei anrhydeddu os byddwch yn bwrw ymlaen 'r contract o fewn nifer penodol o fisoedd. Fis yn ddiweddarach, rydych yn cytuno i lofnodi'r contract. Gan nad oeddech yn cytuno 'r contract ar unwaith, fe'i dosberthir fel contract ar y safle yn hytrach nag un oddi ar y safle.

Pa fathau o gontractau y mae'r Rheoliadau yn berthnasol iddynt?

Bydd y contract sydd gennych 'r masnachwr yn dod o dan un o'r categorau o gontract a restrir isod:

contractau gwerthu. Contractau ar gyfer gwerthu nwyddau (fel nwyddau cartref) a chontractau ar gyfer cyflenwi nwyddau gyda gwasanaethau (megis ffonau symudol gyda munudau siarad neu system gwres canolog)

gontractau gwasanaeth.Contractau ar gyfer cyflenwi gwasanaethau yn unig (megis glanhau carped a gwersi golff)

cynnwys digidol.Contractau ar gyfer data sy'n cael ei gynhyrchu a'i gyflenwi ar ffurf ddigidol (fel cerddoriaeth, gemau, tonau ffn, meddalwedd cyfrifiadurol, apiau neu ffilmiau a lawrlwythwyd)

Pa gontractau nad yw'r Rheoliadau'n berthnasol iddynt?

Nid yw'r holl gontractau gwerthu, gwasanaeth a chynnwys digidol yn dod o dan y Rheoliadau hyn (ond bydd gennych hawliau o dan ddeddfwriaeth arall). Y contractau a eithrir yw:

 • gamblo, gan gynnwys loterau
 • gwasanaethau bancio, credyd, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddiad neu natur taliad
 • creu neu werthu eiddo nad yw'n symudol
 • rhentu llety preswyl
 • adeiladu adeiladau newydd neu adeiladau newydd sylweddol trwy drosi adeiladau presennol
 • cyflenwad o fwyd, diod a nwyddau traul eraill o'r fath gan fasnachwr ar rowndiau rheolaidd i'ch cartref, preswylfa neu weithle
 • teithio pecyn, gwyliau a theithiau
 • cyfran gyfnodol, cynhyrchion gwyliau hirdymor, ailwerthu a chontractau cyfnewid
 • nwyddau a werthir o beiriannau gwerthu awtomatig
 • contractau a wneir o ffn cyhoeddus a thrwy un cysylltiad ar y ffn, y rhyngrwyd neu ffacs

Gwybodaeth mae'n rhaid i'r masnachwr roi i chi

Pan fyddwch yn prynu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol o dan gontract oddi ar y safle, mae gennych hawl i ddisgwyl bod y masnachwr yn rhoi gwybodaeth benodol i chi, fel y nodir isod. Rhaid rhoi'r wybodaeth hon ar bapur neu, os ydych yn cytuno, ar ffurf gadarn arall megis e-bost. Rhaid iddo fod yn glir, yn ddealladwy ac yn ddarllenadwy a dylai gael ei ddarparu cyn i chi ymrwymo i'r contract. O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, ystyrir y wybodaeth hon yn un o delerau'r contract sydd gennych 'r masnachwr (oni bai ei fod yn ymwneud phrif nodweddion y nwyddau neu brif nodweddion, ymarferoldeb a chydnawsedd y cynnwys digidol). Os na fydd masnachwr yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i chi, neu os caiff ei newid heb eich cytundeb clir, gallwch wneud hawliad i gael eich costau (os oes rhai gennych) wedi'u had-dalu.

 • prif nodweddion y nwyddau, y gwasanaethau neu'r cynnwys digidol
 • hunaniaeth y masnachwr (neu enw masnachu), cyfeiriad daearyddol, rhif ffn a chyfeiriad e-bost
 • cyfeiriad y gallwch gwyno iddo (dim ond os yw'n wahanol i'r cyfeiriad daearyddol) a manylion unrhyw bolisi trafod cwynion. Os yw'r masnachwr yn aelod o gynllun cwynion ac unioni camweddau y tu allan i'r llys rhaid iddynt roi'r manylion i chi
 • cyfanswm pris y nwyddau, y gwasanaethau neu'r cynnwys digidol, gan gynnwys trethi. Os nad oes modd cyfrifo'r pris ymlaen llaw rhaid i chi gael y dull o gyfrifo
 • manylion am gostau:-pob tl cyflenwi ychwanegol *-cyfanswm y costau fesul cyfnod bilio/costau misol am gontractau penagored neu danysgrifio *- cost defnyddio'r math o gyfathrebu o bell i gwblhau'r contract os yw'n cael ei godi ar fwy na'r gyfradd sylfaenol ( er enghraifft, os oedd tl ychwanegol am brynu dros y ffn yn hytrach nag ar-lein) - os yw'r masnachwr am i chi dalu i ddychwelyd y nwyddau pan fyddwch chi'n canslo mae angen iddyn nhw roi gwybod i chi ymlaen llaw *
 • trefniadau ar gyfer talu, cyflawni, perfformiad a pha mor hir y bydd yn ei gymryd i gyflenwi'r nwyddau, i berfformio'r gwasanaethau neu i gyflenwi'r cynnwys digidol
 • hyd y contract ac os yw'n gontract penagored neu'n un sy'n cael ei ymestyn yn awtomatig, sut y gallwch ei ganslo. Lle bo hynny'n berthnasol, rhaid i'r masnachwr roi gwybod i chi os oes cyfnod isafswm i'r contract
 • gofynion canslo (y terfyn amser a'r gweithdrefnau ar gyfer canslo). Os byddwch chi'n gofyn i'r masnachwr ddechrau contract gwasanaeth o fewn y cyfnod canslo ac yna penderfynu canslo efallai y bydd rhaid i chi dalu costau rhesymol am y gwasanaeth rydych chi wedi'i dderbyn. Os oes gennych hawl i ganslo, rhaid darparu ffurflen ganslo ar bapur neu, os cytunwch, ar ffurf gadarn arall megis e-bost
 • mewn contractau gwerthiant rhaid i'r masnachwr eich atgoffa ei bod yn ofynnol iddynt, yn l y gyfraith, gyflenwi nwyddau sy'n cydymffurfio 'r contract (mewn geiriau eraill, nwyddau nad ydynt yn ddiffygiol)
 • manylion unrhyw gymorth/gwasanaethau a gwarantau gan gwsmeriaid ar l gwerthu yn ogystal manylion unrhyw godau ymddygiad perthnasol a sut y gellir cael copau. Os yw'n ofynnol i chi dalu blaendal neu warant ariannol rhaid i chi dderbyn y manylion
 • ymarferoldeb cynnwys digidol, gan gynnwys unrhyw fesurau diogelu technegol ac unrhyw gydweddoldeb perthnasol o gynnwys digidol gyda chaledwedd a meddalwedd

* Os nad yw'r masnachwr yn rhoi'r wybodaeth hon i chi nid oes rhaid i chi dalu'r taliadau hynny

Os ydych chi'n gofyn i fasnachwr gyflawni gwasanaeth trwsio neu gynnal a chadw ar unwaith ac mae'n costio 170 neu lai, nid oes rhaid i'r masnachwr ddarparu'r wybodaeth a restrir uchod. Fodd bynnag, mae rheolau y mae'n rhaid iddynt eu bodloni cyn i'r contract gael ei wneud:

 • rhaid i'r masnachwr roi ei enw a'i gyfeiriad (neu'r enw a'r cyfeiriad unrhyw fasnachwr y maent yn gweithredu ar ei gyfer), cyfanswm y pris (neu amcangyfrif) o'r nwyddau neu'r gwasanaethau a manylion am y costau dosbarthu. Os oes gennych hawl i ganslo rhaid i chi dderbyn ffurflen ganslo
 • rhaid i'r masnachwr ddarparu manylion am y nwyddau neu'r gwasanaeth, gwybodaeth am hawliau canslo, rhoi esboniad o'r amgylchiadau pan nad oes hawl i ganslo neu pan fo amodau ynghlwm 'r hawl i ganslo

Ar l gwneud y contract, rhaid rhoi copi i chi o'r contract wedi'i lofnodi neu gadarnhad o'r contract ar ffurf wydn (megis papur neu e-bost), sy'n cynnwys yr holl wybodaeth a restrir uchod. Pe bai'r masnachwr yn rhoi'r wybodaeth hon i chi cyn i'r contract ddod i ben nid oes yn rhaid i chi ei roi i chi eto. Mae'r wybodaeth hon yn ffurfio rhan o'r contract sydd gennych 'r masnachwr. Os bydd y masnachwr yn newid y wybodaeth, naill ai cyn i chi wneud y contract neu'n ddiweddarach, nid yw'n dod i rym oni bai eich bod chi a'r masnachwr wedi cytuno'n glir y bydd yn gwneud hynny.

Noder nad yw'r rhan hon o'r Rheoliadau yn gymwys i gynhyrchion neu wasanaethau meddyginiaethol y GIG, i gontractau cludo teithwyr nac i gontractau lle nad ydych yn talu mwy na 42.

Contractau na allwch eu canslo

Mae contractau penodol nad oes gennych yr hawl i'w canslo o dan y Rheoliadau hyn. Dylech wirio'r rhestr isod cyn rhagdybio bod gennych hawliau canslo:

 • cynhyrchion neu wasanaethau meddyginiaethol y GIG
 • gwasanaethau cludo teithwyr
 • contractau am 42 neu lai
 • cyflenwi nwyddau neu wasanaethau lle mae'r pris yn dibynnu ar amrywiadau yn y marchnadoedd ariannol y tu hwnt i reolaeth y masnachwr (Nid yw hyn yn berthnasol i ddwr, nwy, trydan neu wresogi ardal)
 • cyflenwi nwyddau sydd wedi'u gwneud i'ch manyleb neu wedi'u personoli'n glir, fel ffotograff a argraffwyd ar grys-t neu lenni wedi'u gwneud-i-fesur ac mewn rhai achosion nwyddau a gyflenwir ar gyfer gwelliannau yn y cartref, megis gwydro dwbl
 • cyflenwad o nwyddau a fyddai'n dirywio'n gyflym, fel blodau ffres
 • cyflenwi alcohol, megis gwinoedd buddsoddi a gwirodydd, lle mae pris y contract yn sefydlog, y gwaith cyflawni ar l 30 diwrnod ac mae'r gwerth yn dibynnu ar amrywiadau yn y farchnad
 • contractau lle byddwch yn gofyn am ymweliad gan fasnachwr i wneud gwaith atgyweirio neu gynnal a chadw brys
 • cyflenwad o bapurau newydd, cyfnodolion neu gylchgronau. Mae gennych hawl o hyd i ganslo contractau tanysgrifiadau ar gyfer eitemau o'r fath
 • contractau a wneir mewn ocsiwn gyhoeddus. Nid yw safleoedd arwerthu ar y rhyngrwyd yn ' arwerthiannau cyhoeddus ' fel y'u diffinnir yn y rheoliadau felly mae'n rhaid iddynt roi hawliau canslo i chi
 • cyflenwi llety, cludo nwyddau, rhentu cerbydau, arlwyo neu wasanaethau sy'n gysylltiedig gweithgareddau hamdden os yw'r contract yn nodi pryd y mae'n rhaid cyflawni'r gwasanaeth

Cofiwch, os ydych chi'n dadselio nwyddau ar l eu danfon a bod yn rhaid i chi aros yn y seliedig am resymau iechyd neu hylendid, meddalwedd sain, fideo neu gyfrifiadur heb ei selio ar l cyflwyno neu gymysgu nwyddau nwyddau eraill ar l eu danfon fel eu bod yn anwahanadwy (megis cymysgu tywod sment), byddwch yn colli eich hawl i ganslo'r contract.

Eich hawl i ganslo'r contract

Mae'r Rheoliadau yn rhoi'r hawl i chi ganslo contract oddi ar y safle ar unrhyw adeg ac am unrhyw reswm o fewn y cyfnod canslo. Mae gennych yr hawl hefyd i dynnu'n l eich cynnig i brynu cyn i'r contract gael ei wneud.

Math o gontract Cyfnod canslo
contract gwerthu:nwyddau, gan gynnwys nwyddau a gyflenwir gyda gwasanaeth 14 diwrnod ar l y diwrnod y byddwch chi (neu'r person fel cymydog y mae gennych drefniant ag ef) yn cymryd meddiant o'r nwyddau
contract gwerthu: nwyddau lluosog mewn un drefn ond yn cael eu cyflenwi ar wahanol ddyddiau 14 diwrnod ar l y diwrnod y byddwch chi (neu'r person fel cymydog y mae gennych drefniant ag ef) yn cymryd meddiant o'r olaf o'r nwyddau
contract gwerthu: nwyddau sy'n cynnwys nifer o lotiau neu ddarnau a gyflenwyd ar wahanol ddyddiau 14 diwrnod ar l y diwrnod y byddwch chi (neu'r person fel cymydog y mae gennych drefniant ag ef) yn cymryd meddiant o'r olaf o'r lotiau neu'r darnau
contract gwerthu: danfon nwyddau yn rheolaidd dros gyfnod penodol sy'n hirach nag un diwrnod 14 diwrnod ar l y diwrnod y byddwch chi (neu'r person fel cymydog y mae gennych drefniant ag ef) yn cymryd meddiant o'r cyntaf o'r nwyddau
contract gwasanaeth 14 diwrnod ar l y diwrnod y gwnaed y contract

cynnwys digidol nad yw'n cael ei gyflenwi ar gyfrwng diriaethol (lawrlwythiadau ac ati)

14 diwrnod ar l y diwrnod y cafodd y contract ei wneud (oni bai eich bod yn gofyn i'r lawrlwythiad gael ei ddechrau o fewn y cyfnod hwn, wyddech chi y byddech yn colli eich hawl i ganslo a'r masnachwr yn darparu'r wybodaeth hon fel rhan o'r cadarnhad o'r contract)

Os nad yw'r masnachwr yn rhoi gwybodaeth i chi am eich hawliau canslo, gellir ymestyn y cyfnod canslo hyd at 12 mis yn dibynnu ar bryd/pa un a ddarperir yr wybodaeth.

Mae'n drosedd os bydd masnachwr yn methu rhoi hysbysiad i chi o'ch hawl i ganslo, yn methu 'ch hysbysu ei bod yn bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu cost dychwelyd nwyddau os byddwch yn canslo ac yn methu rhoi gwybod ichi fod yn rhaid i chi dalu am wasanaethau pan fyddwch yn gofyn iddynt eu cynnal o fewn y cyfnod canslo. Adroddwch eich cwyn i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth fel y gellir ei gyfeirio at safonau masnach.

Mae gennych hawl i ganslo'r contract cyn iddo ddechrau neu ganslo contract yn ystod y cyfnod canslo drwy roi gwybod i'r masnachwr am eich bwriadau. Gallwch ddefnyddio'r ffurflen ganslo a ddarperir gan y masnachwr os dymunwch (ond nid oes rhaid i chi). Mae gennych hawl i gael ad-daliad o'r holl daliadau, gan gynnwys taliad am gost cyflenwi sylfaenol, neu gyfwerth hynny (os byddwch yn dewis trefniadau darparu sy'n ddrutach na'r math sylfaenol, ni chewch ad-daliad am hyn).Dylai hyn fod o fewn 14 diwrnod neu, os ydych yn dychwelyd nwyddau, 14 diwrnod o'r adeg y cafodd y masnachwr y nwyddau yn l gennych. Os gallwch ddarparu tystiolaeth i ddangos eich bod wedi dychwelyd y nwyddau, gallwch gael eich ad-daliad yn gynharach. Rhaid i'r masnachwr gasglu'r nwyddau ar l canslo os cytunasant i wneud hynny neu os cawsant eu danfon i'ch cartref ac na ellir eu dychwelyd drwy'r post, neu fel arall yr ydych yn gyfrifol am eu dychwelyd o fewn 14 diwrnod ar l canslo. Oni bai bod y masnachwr wedi cytuno i dalu'r costau dychwelyd, rhaid i chi wneud hynny ond mae'n ofynnol i'r masnachwr eich hysbysu o hyn. Ni chaniateir i'r masnachwr godi ffi canslo arnoch.

Mae gennych hawl i wirio'r nwyddau i wneud yn siwr eich bod yn hapus gyda'u natur, eu nodweddion a'u swyddogaeth ond os yw'r masnachwr yn credu eich bod wedi eu defnyddio'n fwy nag oedd yn angenrheidiol i benderfynu os ydynt yn addas, efallai y byddant yn gallu hawlio iawndal oddi wrthych hyd at pris y gontract - er enghraifft, rhoi cynnig ar gymorth symudedd a brynwyd gennych gartref. Ceisiwch drin nwyddau fel y byddech mewn siop. Sut byddech chi'n eu harchwilio mewn siop cyn i chi eu prynu?

Mae adegau pan fyddwch chi efallai eisiau i'r masnachwr ddechrau gwasanaeth yn syth. Mae'n ofynnol i chi wneud y cais hwn ar ffurf wydn, megis yn ysgrifenedig neu drwy e-bost.

O dan yr amgylchiadau hyn, mae'n rhaid i'r masnachwr roi gwybod i chi eich bod yn colli eich hawl i ganslo ar l i'r contract gael ei gyflawni (nid yw hyn yn berthnasol i gontractau cyfleustodau). Os nad yw'r gwasanaeth wedi'i gwblhau a'ch bod yn canslo o fewn y cyfnod canslo, bydd yn rhaid i chi dalu am y rhan o'r gwasanaeth y mae'r masnachwr wedi ei gyflawni. Os yw nwyddau'n cael eu cyflenwi gyda gwasanaeth, mae gennych yr hawl i ddychwelyd y nwyddau os byddwch yn canslo o fewn y cyfnod canslo ond efallai y byddwch yn atebol i dalu rhywfaint neu'r cyfan o gostau'r gwasanaeth. Er enghraifft, os oes gennych beiriant golchi wedi'i osod a'ch bod yn penderfynu canslo yn ystod eich cyfnod canslo, dylech gael ad-daliad am y peiriant golchi, ond efallai y bydd yn rhaid i chi dalu unrhyw dl gosod.

Os byddwch yn tynnu contract yn l neu'n ei ganslo yn y rhan fwyaf o achosion bydd unrhyw gontract ategol (contract sydd wedi'i gysylltu 'r prif gontract, megis gwarant) yn cael ei derfynu'n awtomatig heb unrhyw gost i chi.

Taliadau ychwanegol o dan y contract

Os yw'r masnachwr yn cynnig ' ychwanegion ' i chi sy'n gysylltiedig 'r prif gontract, megis lapio anrhegion neu gyflwyno'n arbennig, rhaid iddynt bob amser gael eich cytundeb clir i godi tl arnoch amdano. Mae hyn yn golygu na all y masnachwr gael blwch wedi'i dicio ymlaen llaw ar ffurf archeb, er enghraifft, bod yn rhaid i chi ' ddaddicio ' neu ofyn i'r masnachwr dynnu er mwyn osgoi talu. Os nad oeddech yn cytuno ni fydd yn rhaid i chi dalu, ac os ydych wedi talu, mae gennych hawl i wneud cais am ad-daliad.

Taliadau llinell gymorth ffn

Os yw'r masnachwr yn darparu llinell gymorth ffn i chi gysylltu nhw am gontract yr ydych wedi ymrwymo iddo, dim ond y ' gyfradd sylfaenol ' y gallant eu codi. Mae hyn yn golygu'r gyfradd ddaearyddol neu symudol arferol. Y rhifau sy'n dechrau gyda'r rhagddodiaid 01, 02, 03 neu 07 (ac eithrio'r rheini sy'n dechrau 070) a rhifau rhadffn sy'n dechrau 0800 a 0808 sy'n bodloni gofynion y Rheoliadau.Os yw'r masnachwr yn codi mwy arnoch na'r gyfradd sylfaenol, mae gennych hawl i adhawlio'r swm ychwanegol ganddynt.

Cyflenwi nwyddau

Rhaid i'r masnachwr ddanfon y nwyddau atoch oni bai eich bod wedi cytuno fel arall. Rhaid i'r nwyddau gael eu danfon heb oedi gormodol na heb fod yn fwy na 30 diwrnod ar l y diwrnod y gwnaethoch chi ymuno 'r contract.Nid yw hyn yn eich atal chi a'r masnachwr rhag cytuno ar eich trefniadau darparu eich hun ond dylech sicrhau bod y trefniant hwn wedi'i gynnwys yn y contract.

Os bydd unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol:

 • na chaiff y nwyddau eu danfon o fewn 30 diwrnod
 • mae'r masnachwr yn gwrthod danfon y nwyddau
 • mae'r masnachwr yn methu chyflawni'r nwyddau erbyn yr amser y cytunwyd arno neu o fewn y cyfnod y cytunwyd arno ac mae'n glir o amgylchiadau a oedd yn amlwg pan wnaed y contract bod yr amser neu'r cyfnod ar gyfer cyflwyno yn hanfodol
 • dywedasoch wrth y masnachwr cyn ichi ddod i'r cyswllt bod cyflawni heb oedi gormodol, o fewn 30 diwrnod, ar yr adeg y cytunwyd arno neu o fewn y cyfnod a gytunwyd yn hanfodol
 • o dan unrhyw amgylchiadau eraill, byddwch yn pennu cyfnod ar gyfer cyflwyno'r nwyddau, fel arfer yn ysgrifenedig, y mae'r masnachwr yn methu 'i fodloni

... mae gennych hawl i ganslo'r contract a hawlio ad-daliad llawn.

Os byddwch yn archebu nwyddau lluosog gan y masnachwr ac nad yw rhai ohonynt yn cael eu danfon ar amser neu ddim o gwbl, mae gennych ddewis arall i ddod 'r contract i ben. Gallwch ganslo'r archeb am unrhyw un o'r nwyddau neu wrthod nwyddau sydd wedi eu danfon. Rhaid i'r masnachwr eich ad-dalu am y rhan o'r archeb y gwnaethoch ei ganslo neu am y nwyddau a wrthodwyd gennych. Os yw nwyddau'n ffurfio rhan o ' uned fasnachol ' (er enghraifft, set o gyllyll a ffyrc) ni allwch ganslo rhan o'r archeb, mae'n rhaid i chi ganslo'r archeb gyfan. Nid yw'r Rheoliadau hyn yn eich atal rhag ceisio atebion eraill ar gyfer cyflenwi'n hwyr os dymunwch hynny.

Pryd ydych chi'n gyfrifol am y nwyddau?

Chi sy'n gyfrifol am y nwyddau pan fyddwch chi neu unigolyn a nodwyd gennych chi i gymryd y gwaith, yn cymryd meddiant gwirioneddol ohonynt. Tan yr amser hwnnw, mae'r masnachwr yn gyfrifol amdanynt hyd yn oed os ydynt yn defnyddio cludwr. Os ydych yn trefnu eich cludwr eich hun, yna mae'r masnachwr ond yn gyfrifol am y nwyddau nes bydd eich cludwr yn cymryd meddiant ohonynt.

Gwerthu anadweithiol

Os yw masnachwr yn cyflenwi nwyddau digymell, mae gennych hawl i'w cadw fel anrheg diamod ac nid oes rhaid iddynt dalu amdanynt. Mae gwerthu inertia yn arfer gwaharddedig o dan y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008.

Contractau ' ar y safle ' ac ' o bell '

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn ymdrin rhwymedigaethau masnachwr pan fyddant yn gwerthu o'u safle busnes (gan gynnwys mangreoedd symudol) a phan fyddant yn gwerthu o bell heb gyswllt wyneb yn wyneb chi.

Gweler y canllawiau ' prynu o adeiladau busnes: esbonio contractau ar y safle ' a ' phrynu ar y rhyngrwyd, dros y ffn a thrwy'r post: esbonio contractau o bell ' i gael gwybodaeth am y mathau eraill hyn o gontract.

Beth am nwyddau diffygiol neu gynnwys digidol, neu wasanaeth sydd islaw safon resymol?

Mae'r Rheoliadau a ddisgrifir uchod yn ychwanegol at yr hawliau a'r rhwymedau sydd gennych o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan gyflenwir nwyddau, cynnwys digidol neu wasanaethau i chi.

Mae ' Gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau i ddefnyddwyr ' , ' cyflenwi cynnwys digidol: eich hawliau defnyddiwr ' a ' chyflenwi gwasanaethau: eich canllawiau hawliau defnyddwyr ' yn rhoi mwy o wybodaeth am eich hawliau a rwymedau.

Mae'r canllawiau ' Gwerthu a chyflenwi nwyddau: beth i'w wneud os aiff pethau o chwith ' , ' cyflenwi cynnwys digidol: beth i'w wneud os aiff pethau o chwith ' a ' chyflenwi gwasanaethau: beth i'w wneud os aiff pethau o chwith ' yn rhoi cyfeiriad clir i chi i ddilyn pan fyddwch am gwyno.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 310356, ID: 528, updated 29/01/2020