Gwybodaeth Cyngor

blaenraglen waith cyngor

Y Flaenraglen Waith

Flaenraglen waith sy’n darparu manylion am yr hyn y bydd y Pwyllgor yn craffu arno dros gyfnod o 12 mis.

 

9 Mai 2024

 • Eitem: Strategaeth Gorfforaethol ar gyfer 2022–27
 • Diben: Fersiwn ddiweddaraf 
 • Awdur: Prif Weithredwr Cynorthwyol
 • Eitem: Cynllun Gwella Llywodraethu Corfforaethol Diwygiedig 2022-2024
 • Diben: Cynllun diwygiedig i'w dderbyn
 • Awdur: Prif Weithredwr Cynorthwyol
 • Eitem: Hysbysiad o Gynnig yn ymwneud â Chynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cyngor Sir Penfro
 • Diben: Fel y cymeradwywyd gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ym mis Mawrth
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Contract Public-i
 • Diben:
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Achos Busnes Llawn Ysgol Arbennig Portfield
 • Diben:
 • Awdur: Cyfarwyddwr Addysg / Prif Swyddog Adnoddau a Llywodraethu Ysgolion
 • Eitem: Yr Achos dros Resymoli Ysgolion Sir Benfro
 • Diben:
 • Awdur: Cyfarwyddwr Addysg / Prif Swyddog Adnoddau a Llywodraethu Ysgolion
 • Eitem: Datganiad Cyfrifon Terfynol 2022-23 ac ISA 260 Archwilio Cymru 2022-23
 • Diben: Adolygu'r Datganiad Cyfrifon 
 • Awdur: Cyfarwyddwr Adnoddau
 • Eitem: Ceisiadau Cynllun Diswyddo Gwirfoddol 
 • Diben: I ystyried ceisiadau dros £100,000 - Argymhellion gan y Pwyllgor Staff Uwch 
 • Awdur: Pennaeth Adnoddau Dynol
 • Eitem: Dilyniant i fyny Cynyddrannau Cyflog y Prif Weithredwr Cynorthwyol
 • Diben: Fel y cymeradwywyd gan y Pwyllgor Staff Uwch ar 25 Mawrth
 • Awdur: Pennaeth Adnoddau Dynol

 

11 Gorffennaf 2024

 • Eitem: Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 2 
 • Diben: Pedwerydd iteriad y Cytundeb Cyflawni
 • Awdur: Pennaeth Cynllunio
 • Eitem: Dyrannu seddi pwyllgorau a chyrff allanol
 • Diben: Eitem Sefydlog - ynghyd ag is-bwyllgorau
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau
 • Diben: Adroddiad Blynyddol
 • Awdur: Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
 • Eitem: Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2023-24
 • Diben: Adroddiad Blynyddol
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd

 

17 Hydref 2024

 • Eitem: Cynllun Gwella Llywodraethu Corfforaethol 2023-25
 • Diben: Adroddiad cynnydd / Cynllun Diwygiedig i'w dderbyn
 • Awdur: Prif Weithredwr Cynorthwyol / Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
 • Eitem: Hunanasesiad Blynyddol 2023-24
 • Diben: 
 • Awdur: Prif Weithredwr Cynorthwyol
 • Eitem: Dyrannu seddi pwyllgorau a chyrff allanol
 • Diben: Eitem Sefydlog - ynghyd ag is-bwyllgorau
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2023-24
 • Diben: 
 • Awdur: Rheolwr Archwilio, Risg a Gwrth-dwyll

 

12 Rhagfyr 2024

 • Eitem: Calendr Cyfarfodydd Bwrdeistrefol 
 • Diben: Eitem Sefydlog 
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Dyrannu seddi pwyllgorau a chyrff allanol
 • Diben: Eitem Sefydlog - ynghyd ag is-bwyllgorau
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor – 2024-25
 • Diben: Mabwysiadu Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
 • Awdur: Cyfarwyddwr Adnoddau / Pennaeth Gwasanaethau Ariannol
 • Eitem: Cyllideb Amlinellol Ddrafft y Cyngor Sir 2023-24 a Chynllun Ariannol Tymor Canolig Amlinellol 2025-26 – 2028-29
 • Diben: Drafft cyntaf (P6) – nodwyd pwysau llawn, angen gostyngiadau mewn costau ar gyfer y gyllideb wastad; cyllid llenwi bwlch a ragwelir ar gyfer drafft y Cynllun Ariannol ar gyfer y tymor canolig
 • Awdur: Cyfarwyddwr Adnoddau
 • Eitem: Adolygiad o Bremiymau’r Dreth Gyngor
 • Diben: 
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Ariannol
 • Eitem: Polisi Rhent a Thâl Gwasanaeth Cyngor Sir Penfro 2025-26
 • Diben: 
 • Awdur: Pennaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd

 

ID: 11205, adolygwyd 08/04/2024