Gwybodaeth Cyngor

blaenraglen waith cyngor

Y Flaenraglen Waith

Flaenraglen waith sy’n darparu manylion am yr hyn y bydd y Pwyllgor yn craffu arno dros gyfnod o 12 mis.

 

7 Mawrth 2024

 • Eitem: Adolygu Dosbarth Etholiadol, Mannau Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio
 • Diben: 
 • Awdur: Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol
 • Eitem: Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Adroddiad Blynyddol a Thaliadau Aelodau Cyfetholedig
 • Diben: Gwneud penderfyniad yn ymwneud â therfyn aelodau cyfetholedig
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Dyrannu seddi pwyllgorau a chyrff allanol
 • Diben: Eitem Sefydlog - ynghyd ag is-bwyllgorau
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Deiseb - Withyhedge
 • Diben: I drafod y ddeiseb
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Cynllun Grantiau Eiddo Masnachol Doc Penfro
 • Diben: I ystyried adroddiad ar y datblygiadau diweddaraf
 • Awdur: Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
 • Eitem: Aelodau Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau
 • Diben: Ystyried argymhelliad y Panel Penodi
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yn Ysgol Gymunedol Neyland
 • Diben: Ymatebion i'r ymgynghoriad
 • Awdur: Cyfarwyddwr Addysg
 • Eitem: Darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yn Ysgol Penrhyn Dewi
 • Diben: Ymatebion i'r ymgynghoriad
 • Awdur: Cyfarwyddwr Addysg
 • Eitem: Cyllideb y Cyngor Sir 2024-25 a Chynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC) 2024-25 i 2027-2028
 • Diben: Ystyried cyllideb ddrafft – Argymhelliad y Cabinet
 • Awdur: Cyfarwyddwr Adnoddau
 • Eitem: Penderfyniadau ar y Dreth Gyngor 2024-25
 • Diben: Adroddiad Blynyddol
 • Awdur: Cyfarwyddwr Adnoddau / Pennaeth Gwasanaethau Ariannol
 • Eitem: Trefniadau Llywodraethu Rheoli’r Trysorlys
 • Diben: Adroddiad Blynyddol
 • Awdur: Cyfarwyddwr Adnoddau
 • Eitem: Ceisiadau Cynllun Diswyddo Gwirfoddol
 • Diben: I ystyried ceisiadau dros £100 mil - Argymhellion gan yr Uwch Bwyllgor Staff             
 • Awdur: Pennaeth Adnoddau Dynol
 • Eitem: Datganiad Polisi Cyflog 2024-25
 • Diben: Polisi Tâl Blynyddol
 • Awdur: Pennaeth Adnoddau Dynol
 • Eitem: Adroddiad Blynyddol – Ymddiriedolaeth Pwll Nofio Dinbych-y-pysgod a'r Cylch – 2022-23
 • Diben: Cymeradwyo a llofnodi'r cyfrifon a nodi'r adroddiad blynyddol
 • Awdur: Cyfarwyddwr Adnoddau

 

9 Mai 2024

 • Eitem: Strategaeth Gorfforaethol ar gyfer 2022–27
 • Diben: Fersiwn ddiweddaraf 
 • Awdur: Prif Weithredwr Cynorthwyol
 • Eitem: Cynllun Gwella Llywodraethu Corfforaethol Diwygiedig 2022-2024
 • Diben: Cynllun diwygiedig i'w dderbyn
 • Awdur: Prif Weithredwr Cynorthwyol
 • Eitem: Diweddariad ar y Cyfansoddiad
 • Diben: I adrodd ar Weithdrefnau Gwrandawiad y Pwyllgor Safonau ac unrhyw newidiadau eraill sydd eu hangen           
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd / Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
 • Eitem: Dyrannu seddi pwyllgorau a chyrff allanol
 • Diben: Eitem Sefydlog - ynghyd ag is-bwyllgorau
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Datganiad Cyfrifon Terfynol 2022-23 ac ISA 260 Archwilio Cymru 2022-23
 • Diben: Adolygu'r Datganiad Cyfrifon 
 • Awdur: Cyfarwyddwr Adnoddau
 • Eitem: Adroddiad Blynyddol – Ymddiriedolaeth Pwll Nofio Dinbych-y-pysgod a'r Cylch – 2022-23
 • Diben: Cymeradwyo a llofnodi'r cyfrifon a nodi'r adroddiad blynyddol
 • Awdur: Cyfarwyddwr Adnoddau
 • Eitem: Adolygu Polisi Gosod Cartrefi Dewisedig a Lansio Cofrestr Tai Fforddiadwy
 • Diben: 
 • Awdur: Pennaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd

 

11 Gorffennaf 2024

 • Eitem: Dyrannu seddi pwyllgorau a chyrff allanol
 • Diben: Eitem Sefydlog - ynghyd ag is-bwyllgorau
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau
 • Diben: Adroddiad Blynyddol
 • Awdur: Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
 • Eitem: Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2023-24
 • Diben: Adroddiad Blynyddol
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd

 

17 Hydref 2024

 • Eitem: Cynllun Gwella Llywodraethu Corfforaethol 2023-25
 • Diben: Adroddiad cynnydd / Cynllun Diwygiedig i'w dderbyn
 • Awdur: Prif Weithredwr Cynorthwyol / Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
 • Eitem: Hunanasesiad Blynyddol 2023-24
 • Diben: 
 • Awdur: Prif Weithredwr Cynorthwyol
 • Eitem: Dyrannu seddi pwyllgorau a chyrff allanol
 • Diben: Eitem Sefydlog - ynghyd ag is-bwyllgorau
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2023-24
 • Diben: 
 • Awdur: Rheolwr Archwilio, Risg a Gwrth-dwyll

 

12 Rhagfyr 2024

 • Eitem: Calendr Cyfarfodydd Bwrdeistrefol 
 • Diben: Eitem Sefydlog 
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Dyrannu seddi pwyllgorau a chyrff allanol
 • Diben: Eitem Sefydlog - ynghyd ag is-bwyllgorau
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
 • Eitem: Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor – 2024-25
 • Diben: Mabwysiadu Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
 • Awdur: Cyfarwyddwr Adnoddau / Pennaeth Gwasanaethau Ariannol
 • Eitem: Cyllideb Amlinellol Ddrafft y Cyngor Sir 2023-24 a Chynllun Ariannol Tymor Canolig Amlinellol 2025-26 – 2028-29
 • Diben: Drafft cyntaf (P6) – nodwyd pwysau llawn, angen gostyngiadau mewn costau ar gyfer y gyllideb wastad; cyllid llenwi bwlch a ragwelir ar gyfer drafft y Cynllun Ariannol ar gyfer y tymor canolig
 • Awdur: Cyfarwyddwr Adnoddau
 • Eitem: Adolygiad o Bremiymau’r Dreth Gyngor
 • Diben: 
 • Awdur: Pennaeth Gwasanaethau Ariannol
 • Eitem: Polisi Rhent a Thâl Gwasanaeth Cyngor Sir Penfro 2025-26
 • Diben: 
 • Awdur: Pennaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd

 

ID: 11205, adolygwyd 21/02/2024