Gwybodaeth i Ddysgwyr

Hysbysiadau Preifatrwydd

Ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd 

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

Am fwy o wybodaeth:

Llywodraeth Cymru - Hysbysiad Preifatrwydd

Ganolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg - Hysbysiad Preifatrwydd y Dysgwyr

Learner registration Service

WJEC

Agored Cymru

BCS 

OCR

 

 

 

ID: 3548, adolygwyd 08/10/2021

Cadw lle a thalu am gwrs

Cadw lle a thalu am gwrs ar-lein

SYLWER BOD ANGEN TALU WRTH GADW EICH LLE AR-LEIN

·        Chwilio a dod o hyd i'ch cwrs.

·        Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

·        Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.

o   Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif

o   Ychwanegwch 'declyn' Dysgu yn Sir Penfro i ddangosfwrdd eich Fy Nghyfrif (gymorth)

o   Nodwch y manylion gofynnol er mwyn cysylltu â'ch cofnod dysgu ar gyfer Sir Benfro yn Dysgu

o   Byddwch yn gweld yr holl ddosbarthiadau lle rydych wedi cadw eich lle yn ddiweddar gyda dolenni a chyfarwyddiadau ar sut i dalu ar-lein

o   Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â'ch Canolfan Dysgu Cymunedol leol

·        Fe'ch cyfeirir at eich Canolfan Dysgu Cymunedol leol os nad oes opsiwn i gadw lle ar-lein ar gael ar hyn o bryd i'r dosbarth o'ch dewis.

·        Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Dysgu Cymunedol leol, lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

·        Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi. 

 

Costau eraill 

Yn ogystal â chostau/ffioedd i'r cyrsiau, mae disgwyl i fyfyrwyr ddarparu eu gwerslyfrau, deunydd ysgrifennu ac unrhyw ddeunyddiau ar gyfer dosbarthiadau celf a chrefft eu hunain. Codir tâl ychwanegol, o bosibl, pan ddarperir deunyddiau. Mewn rhai meysydd pwnc, bydd yn rhaid i ddysgwyr dalu am ddeunyddiau wedi’u llungopïo y gallant eu cadw. Mae'r dysgwyr hefyd yn gyfrifol am dalu am y ffioedd ar gyfer arholiadau ac achrediad. Bydd y tiwtoriaid yn gallu darparu cyngor pellach ar hyn.

 

Ydych chi wedi cadw eich lle trwy Ganolfan Dysgu Cymunedol? Gallwch barhau i dalu am eich dosbarth ar-lein.

 

Cofrestru ar-lein

Gallwch gwblhau ffurflen gofrestru ar-lein bellach, yn hytrach na llenwi ffurflen bapur (gymorth).

Bydd y wybodaeth a ddangosir yn ymwneud â’ch cofrestriad diweddaraf.  Gwiriwch a chadarnhewch eich manylion, gan nodi unrhyw newidiadau sydd eu hangen. Wedyn, ticiwch yr holl ddosbarthiadau yr hoffech gofrestru ar eu cyfer.

 

ID: 1978, adolygwyd 01/10/2021

Gwybodaeth i Ddysgwyr

Mae'r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol sydd angen arnoch os rydych wedi cofrestru ar gwrs Dysgu Sir Benfro.

Covid 19: Yr hyn rydym ni'n ei wneud i'ch chadw chi'n ddiogel

Canllawiau Covid i Ddysgwyr

GIG Cymru - Gofalwch am eich iechyd meddwl


Yn teimlo’n isel neu’n bryderus?
Mae cymorth ychwanegol ar gyfer eich lles meddyliol ar gael ledled Cymru, ar-lein a dros y ffôn.
Mae’r adnoddau hyn yn ddiogel, am ddim, ac nid oes angen atgyfeiriad arnoch, felly cymerwch olwg i weld beth all eich helpu chi heddiw.

Gofalwch am eich iechyd meddwl

ID: 1949, adolygwyd 04/08/2021

Ffioedd y cwrs

Mae ffioedd y cyrsiau yn gymorthdaledig ac maent yn berthnasol i ddysgwyr sy’n talu dros eu hunain yn unig.  Dylai cyflogwyr gysylltu â’r Cydlynydd Dysgu Gydol Oes yn y ganolfan ddysgu gymunedol, a fydd yn cytuno’r ffioedd priodol.

Ffi gyfan - I’w thalu gan y rhai nad ydynt yn gymwys ar gyfer y gostyngiadau sydd wedi eu rhestru isod

Ffi ratach – yn berthnasol gyda rhai cyrsiau ar gyfer: Pobl 65 oed a hŷn neu'r rhai dan 65, os ydynt yn derbyn pensiwn gwladol

Ffi ratach lai – yn berthnasol gyda rhai cyrsiau ar gyfer:

Ø  Y rhai 16 oed

Ø  Myfyrwyr llawn amser

Ø  Pobl sy’n cael budd-daliadau a lwfansau’r wladwriaeth a restrir:

·         Cymhorthdal Incwm

·         Lwfans Ceisio Gwaith ar sail Incwm (IBJSA). Nid yw Lwfans Ceisio Gwaith ar Sail Cyfraniadau (CBJSA) yn rhoi hawl

·         Elfen Warant y Credyd Pensiwn Gwladol

·         Credydau Treth Plant yn unig, gydag incwm blynyddol yr aelwyd dan £16,190

·         Cymorth dan ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999

·         Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cysylltiedig ag Incwm (IR)

·         Credyd Cynhwysol

·         Budd-dal Profedigaeth

·         Lwfans Gofalwr

Mae’n rhaid cyflwyno tystiolaeth o’r hawl i ffioedd rhatach un ai’r amser y bydd rhywun yn talu ffi’r cwrs neu yn ystod eich dosbarth cyntaf.   Os methir gwneud hyn, bydd rhaid talu’r ffi gyfan.

A oes costau ychwanegol?

Disgwylir i fyfyrwyr ddarparu eu gwerslyfrau, deunydd ysgrifennu ac unrhyw ddeunyddiau eraill sydd eu hangen eu hunain.

Lle bynnag y mae defnyddiau wedi eu darparu, mae’n rhaid i’r myfyrwyr dalu am y rhain.  Gyda rhai pynciau, bydd rhaid i fyfyrwyr dalu am ddefnyddiau wedi’u llungopïo y maent yn eu cadw.  Mae’r myfyrwyr yn gyfrifol hefyd am dalu ffioedd arholiadau ac achrediad.  Fe gewch wybod gan eich tiwtor am y materion hyn. Dichonolrwydd – Gall y ffioedd a gyhoeddir ar gyfer cyrsiau gynyddu os na chyrhaeddir yr isafswm ar gyfer cofrestru bob tymor. Cymhwysir ffi dichonolrwydd ychwanegol os bydd dosbarth heb y niferoedd digonol am barhau.

 A yw’r taliadau yn anodd i chi?

Os yw unrhyw un yn cael anhawster talu’r ffi , mae croeso i chi drafod hyn gyda’r staff yn y ganolfan briodol.  Bydd eich ymholiad yn cael ei drin yn hollol gyfrinachol. Gellir gwneud trefniadau i dalu ffioedd cwrs mewn rhandaliadau neu drwy archeb sefydlog dros gyfnod y cwrs.

 Polisi ad-daliadau

Dyma bolisi Sir Benfro yn Dysgu ar gyfer ad-dalu ffioedd cyrsiau:

Os bydd Sir Benfro yn Dysgu  yn canslo cwrs cyn iddo gychwyn, rhoddir ad-daliad llawn.

Bydd rhaid talu ffi weinyddol o £10 os bydd y cwsmer yn canslo cyn dechrau’r cwrs.  Ni fydd ad-daliad wedi dechrau’r cwrs.
Trefn apelio:  Mewn amgylchiadau eithriadol bydd modd apelio am ad-daliadau i Gydlynydd Dysgu Gydol Oes yr Ardal. Codir lleiafswm tâl o £25 am gofrestru a gweinyddu.

ID: 1950, adolygwyd 06/09/2021

Dyddiadau Tymor

Dyddiadau Tymor 2021 – 2022

Mae tri thymor yn y flwyddyn academaidd

Dyddiadau Tymor yr Hydref

 

Dechrau'r tymor

27 Medi 2021

Hanner tymor

25 - 29 Hydref 2021

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn

 

Dechrau'r tymor

10 Ionawr 2022

Hanner tymor

21 - 25 Chwefror 2022

Dyddiadau Tymor y Haf

 

Dechrau'r tymor

25 Ebrill 2022

Hanner tymor

30 Mai - 03 Mehefin 2022

 


Mae dyddiadau tymor ar gyfer dosbarthiadau unigol yn gwahaniaethu yn achlysurol – fe’ch cynghorir i wirio gyda’ch tiwtor neu staff eich Canolfan Ddysgu Gymunedol ynghylch yr amrywiadau.

Yn aml, cynhelir sesiynau sefydlu yn yr wythnos cyn dechrau'r tymor. Mae gwybodaeth ynglŷn â hyd ac amser hyn i'w chael gan y ganolfan sy'n gweinyddu eich cwrs. Cysylltwch â'r ganolfan, cyn i'ch cwrs ddechrau, os na chawsoch chi wybod am hyn eisoes.

ID: 1951, adolygwyd 07/09/2021

Llawlyfr i Ddysgwyr

Mae'r llawlyfr hwn yn eich cyfeirio at wybodaeth bwysig am ein Gwasanaeth ac yn rhoi'r hyn y dylech ei wybod er mwyn cwblhau eich cwrs yn llwyddiannus. Cadwch y llyfryn mewn lle diogel oherwydd mae'n bosibl y bydd arnoch angen cyfeirio ato drwy gydol y flwyddyn.

Sir Benfro yn Dysgu Llawlyfr i Ddysgwyr

ID: 1952, adolygwyd 24/11/2021

Cymorth i Ddysgwyr

Pa wasanaethau ychwanegol a ddarperir gan Sir Benfro yn Dysgu?

  • Cyfarwyddyd i Oedolion - Gall staff hyfforddedig Sir Benfro yn Dysgu eich helpu i ddeall a gwneud dewisiadau am gyrsiau, opsiynau dysgu a'r llwybrau dilyniant sydd ar gael i chi. Am ragor o wybodaeth, casglwch daflen Cyfarwyddyd i Oedolion o'r Ganolfan Ddysgu Gymunedol.
  • Sgiliau Hanfodol - Mae gwasanaeth Sgiliau Hanfodol Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig cefnogaeth/dosbarthiadau mewn darllen, ysgrifennu, mathemateg a Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill. Siaradwch a'ch tiwtor, yn gyfrinachol, os oes angen help arnoch.
  • Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Sir Penfro - Mae Cyngor Sir Penfro wedi mabwysiadu'r egwyddor o drin yr iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg yn gydradd wrth gynnal busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru. Derbyniodd Cynllun y Cyngor gymeradwyaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg o dan Adran 14 (1) o Ddeddf yr Iaith Gymraeg ar y 5 Mehefin 2006. Mae  Cyngor Sir Penfro
  • Cefnogaeth anabledd - Gall Sir Benfro yn Dysgu ddarparu cefnogaeth, cyngor ac adnoddau i helpu a'ch dysgu. Siaradwch yn gyfrinachol a'ch tiwtor neu Weinyddwr y Ganolfan
  • Cymorth gyda'r ffioedd – os yw talu am ffioedd dosbarthiadau yn achosi problem ariannol, gallwch siarad â gweinyddwyr y canolfan yn gyfrinachol, a gallant drafod yr opsiynau cyllido sydd ar gael ac unrhyw drefniadau posibl. 

 

 

ID: 1953, adolygwyd 20/09/2021

Polisi Ad-daliadau

Dyma bolisi Sir Benfro yn Dysgu ar gyfer ad-dalu ffioedd cyrsiau:

  • Os bydd Sir Benfro yn Dysgu yn canslo cwrs cyn iddo gychwyn, rhoddir ad-daliad llawn.
  • Bydd rhaid talu ffi weinyddol o £10 os bydd y cwsmer yn canslo cyn dechrau'r cwrs. Ni fydd ad-daliad wedi dechrau'r cwrs.
  • Trefn apelio: Mewn amgylchiadau eithriadol bydd modd apelio am ad-daliadau i Gydlynydd Dysgu Gydol Oes yr Ardal. Codir lleiafswm tâl o £25 am gofrestru a gweinyddu.
ID: 1954, adolygwyd 23/01/2018