Gwybodaeth Llyfrgell

Amdanom ni ac Ein Hamcanion

Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Benfro yn rhan o'r adran Gwasanaethau Diwylliannol, sydd hefyd yn rheoli ein Celfyddydau, Archifau a Gwasanaethau Amgueddfa, yn ogystal â Pharc Gwledig Maenordy Scolton

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Benfro’n bodoli er mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl; i leihau anfantais; i ysbrydoli dysgu cydol oes, ac i greu cymunedau cryfach ac iachach.

Byddwn ni’n gwneud hyn drwy: ddarparu gwasanaethau sy’n gyson ardderchog; drwy dargedu ein gweithgaredd i gyfeiriad y bobl a’r cymunedau mwyaf anghenus, a thrwy weithio ar y cyd er mwyn darparu mwy nag y gallem ei wneud ar ein pen ein hun.

Rhwng mis Ebrill 2013 a mis Mawrth 2014 roedd ein llyfrgelloedd wedi cael:

• 537,287 ymweliad (sy’n gyfystyr â phob dyn, menyw a phlentyn yn Sir Benfro’n ymweld dros bedair gwaith y flwyddyn)

• 482,727 benthyciad llyfr ac adnoddau eraill

• 69,559 defnydd o’n cyfrifiaduron sy’n cynnig mynediad rhad ac am ddim i’r rhyngrwyd

• 12,398 defnydd o’n gwasanaeth Wifi rhad ac am ddim

Fe wnaethon ni ofyn i’n cwsmeriaid beth oedd eu barn nhw am ein llyfrgelloedd. Roedd: 

• 99.5% o oedolion

• 99% o blant

• 98% o arddegwyr yn fodlon neu’n fodlon iawn â’n gwasanaeth

 
Beth mae ein defnyddwyr yn ei ddweud:

“Rwy’n dwlu ar y llyfrgell. Mae’n fy helpu gyda fy ngwaith cartref a phopeth arall. Mae’n rhagorol.”

Defnyddiwr Llyfrgell Abergwaun sydd yn ei arddegau

“Mae’r staff yn gymwynasgar ac yn gyfeillgar yn ddi-ffael”

Defnyddiwr Llyfrgell Hwlffordd

 

Ysbrydolwyd ein blaenoriaethau gan ein dadansoddiad o’r hyn y mae’r llyfrgelloedd gorau’n eu darparu. Ein huchelgais yw bod yn eu plith – gallu cynnig y gwasanaeth llyfrgell gyhoeddus orau yng Nghymru. Byddwn ni’n cyflawni hyn drwy ddarparu’r tair blaenoriaeth gyffredinol hyn:

Blaenoriaeth 1: Creu Cymunedau Cryfach ac Iachach

Blaenoriaeth 2: Lleihau Tlodi

Blaenoriaeth 3: Darparu Rhagoriaeth, yn Effeithiol 

ID: 234, adolygwyd 13/10/2017