Gwybodaeth Llyfrgell

Amdanom ni ac Ein Hamcanion

Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Benfro yn rhan o'r adran Gwasanaethau Diwylliannol, sydd hefyd yn rheoli ein celfyddydau, Archifau a Gwasanaethau Amgueddfa, yn ogystal â Pharc Gwledig Maenordy Scolton

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Benfro’n bodoli er mwyn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl; i leihau anfantais; i ysbrydoli dysgu cydol oes, ac i greu cymunedau cryfach ac iachach.

Byddwn ni’n gwneud hyn drwy: ddarparu gwasanaethau sy’n gyson ardderchog; drwy dargedu ein gweithgaredd i gyfeiriad y bobl a’r cymunedau mwyaf anghenus, a thrwy weithio ar y cyd er mwyn darparu mwy nag y gallem ei wneud ar ein pen ein hun.

Rhwng mis Ebrill 2013 a mis Mawrth 2014 roedd ein llyfrgelloedd wedi cael:

  • 537,287 ymweliad (sy’n gyfystyr â phob dyn, menyw a phlentyn yn Sir Benfro’n ymweld dros bedair gwaith y flwyddyn)
  • 482,727 benthyciad llyfr ac adnoddau eraill
  • 69,559 defnydd o’n cyfrifiaduron sy’n cynnig mynediad rhad ac am ddim i’r rhyngrwyd
  • 12,398 defnydd o’n gwasanaeth Wifi rhad ac am ddim

Fe wnaethon ni ofyn i’n cwsmeriaid beth oedd eu barn nhw am ein llyfrgelloedd. Roedd: 

  • 99.5% o oedolion
  • 99% o blant
  • 98% o arddegwyr yn fodlon neu’n fodlon iawn â’n gwasanaeth

Beth mae ein defnyddwyr yn ei ddweud:

'Rwy’n dwlu ar y llyfrgell. Mae’n fy helpu gyda fy ngwaith cartref a phopeth arall. Mae’n rhagorol.'

Defnyddiwr llyfrgell Abergwaun sydd yn ei arddegau

'Mae’r staff yn gymwynasgar ac yn gyfeillgar yn ddi-ffael'

Defnyddiwr llyfrgell Hwlffordd

Ysbrydolwyd ein blaenoriaethau gan ein dadansoddiad o’r hyn y mae’r llyfrgelloedd gorau’n eu darparu. Ein huchelgais yw bod yn eu plith – gallu cynnig y gwasanaeth llyfrgell gyhoeddus orau yng Nghymru. Byddwn ni’n cyflawni hyn drwy ddarparu’r tair blaenoriaeth gyffredinol hyn:

Blaenoriaeth 1: Creu cymunedau cryfach ac iachach

Blaenoriaeth 2: Lleihau tlodi

Blaenoriaeth 3: Darparu rhagoriaeth, yn effeithiol 

ID: 234, adolygwyd 22/09/2022