Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Y Dreth Gyngor Nodiadau Esboniadol

Gwybodaeth Presept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (yn agor mewn tab newydd)

Bandiau Prisio’r Dreth Gyngor

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio wedi gosod pob annedd yng Nghymru yn un o naw band pris yn unol â’i gwerth cyfalaf ar y 1af o Ebrill 2003. Mae eich bil Treth Gyngor yn dangos y band ar gyfer eich annedd chi. Y bandiau ar gyfer Cymru yw:-

 • A Hyd at £44,000
 • B £ 44,001 - £65,000
 • C £ 65,001 - £91,000
 • D £ 91,001 - £123,000
 • E £123,001 - £162,000
 • F £162,001 - £223,000
 • G £223,001 - £324,000
 • H £324,001 - £424,000
 • I £424,001 ac uwch

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich band cewch gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio ar 03000 505 505.505505.

Apeliadau

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn prisio eiddo domestig ar gyfer y dreth gyngor. Defnyddir y prisiad i osod eich band treth gyngor. Bydd angen ichi gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio os ydych yn meddwl bod eich band treth gyngor yn anghywir. Gallwch gael mwy o wybodaeth am bryd y gallwch herio'ch band a'r hyn y mae angen i chi ei wneud ar y wefan hon: gov.uk/challenge-council-tax-band. Os ydych yn herio’ch band, rhaid i chi barhau i dalu eich treth gyngor ar eich band presennol hyd nes y penderfynir ar eich apêl. Gallwch gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio yma gov.uk/contactvoa. Os na allwch ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein, gallwch hefyd gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio drwy ffonio 03000 505 505.

Efallai y byddwch yn dymuno gwneud apêl yn erbyn rhai o benderfyniadau'r Cyngor (e.e. materion ynglŷn â chyfrifoldeb, anheddau taladwy a chyfrifiadau o'ch treth gyngor). Mewn amgylchiadau o'r fath, dylech ysgrifennu at y Cyngor fel y gellir adolygu eich achos. Os nad ydych yn fodlon ag ymateb y Cyngor, gallwch apelio i'r Tribiwnlys Prisio. Os yw eich hysbysiad galw am dalu Treth Gyngor yn dangos eich bod yn derbyn gostyngiad / eithriad neu unrhyw ostyngiad arall, cyfeiriwch at y nodiadau esboniadol.

Os ydych yn ystyried eich bod o hyd yn gymwys i dderbyn bil gostyngol, nid oes angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach. Fodd bynnag, os oes newid wedi bod yn eich amgylchiadau sy'n golygu nad ydych bellach yn gymwys i dderbyn y gostyngiad, mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i chi hysbysu'r cyngor ar unwaith. Isod, ceir disgrifiad byr o'r eithriadau a'r disgowntiau sydd ar gael. Arweiniad yn unig yw’r wybodaeth hon; mae manylion llawn am esemptiadau a disgowntiau unigol ar gael ar gais.

Anheddau sydd wedi'u Heithrio

Bydd y rhan fwyaf o anheddau yn ddarostyngedig i'r dreth gyngor, ond bydd rhai wedi'u heithrio ac ni fydd treth gyngor i’w thalu arnynt. Y rhain yw:

 • A - Eiddo sydd heb ei feddiannu ac sydd heb ei ddodrefnu i raddau helaeth ac sy'n gofyn am, neu sy'n cael, neu wedi cael gwaith atgyweirio sylweddol neu newidiadau strwythurol fel bod modd byw ynddo. Mae'r esemptiad yn parhau am chwe mis ar ôl cwblhau gwaith neu am gyfnod o 12 mis ar y mwyaf, p’un bynnag yw’r cyfnod byrraf.
 • B - Eiddo sydd ym mherchnogaeth elusen, a ddefnyddiwyd ddiwethaf i ddibenion elusennol ac sydd wedi bod yn wag am gyfnod o hyd at 6 mis.
 • C - Eiddo sydd, ac sydd wedi bod, heb ei feddiannu a heb ei ddodrefnu, i raddau helaeth, am gyfnod o hyd at 6 mis.
 • D - Eiddo sydd heb ei feddiannu ac a oedd, neu a fydd, yn unig neu'n brif breswylfa i berson sydd yn y ddalfa.
 • E - Eiddo sydd heb ei feddiannu ac a oedd yn unig neu'n brif breswylfa i rywun sydd mewn ysbyty, cartref gofal preswyl, cartref nyrsio, cartref nyrsio meddwl neu hostel.
 • F - Eiddo sydd heb ei feddiannu ac sy'n cael ei ddal gan gynrychiolwyr personol person ymadawedig, am gyfnod o hyd at 6 mis ar ôl rhoi profiant.
 • G - Eiddo sydd heb ei feddiannu lle y gwaherddir meddiannaeth gan y gyfraith.
 • H - Eiddo sydd heb ei feddiannu ac sy’n cael ei ddal fel un sydd ar gael i'w feddiannu gan Weinidog yr Efengyl.
 • I - Eiddo sydd heb ei feddiannu, a gafodd ei feddiannu ddiwethaf gan berson sy'n breswylydd mewn man arall lle mae’n derbyn gofal.
 • J - Eiddo sydd heb ei feddiannu, a gafodd ei feddiannu ddiwethaf gan berson sy'n preswylio mewn man arall ac yn darparu gofal.
 • K - Eiddo sydd heb ei feddiannu, a gafodd ei feddiannu ddiwethaf gan fyfyriwr neu fyfyrwyr yn unig.
 • L - Eiddo sydd heb ei feddiannu, sy’n eiddo i’r morgeisai o dan y forgais.
 • M - Eiddo sy'n neuadd breswyl i fyfyrwyr.
 • N - Eiddo sy'n cael ei feddiannu gan fyfyriwr neu fyfyrwyr yn unig.
 • O - Eiddo sy'n eiddo i'r Weinyddiaeth Amddiffyn a ddelir i ddibenion llety ar gyfer y lluoedd arfog.
 • P - Eiddo lle mae o leiaf un person atebol yn aelod o lu, neu'n oedolyn sy'n ddibynnol ar aelod o lu sy'n ymweld.
 • Q - Eiddo sydd heb ei feddiannu ac sy'n cael ei ddal gan ymddiriedolwr mewn methdaliad.
 • R - Eiddo sy'n cynnwys llain neu angorfa nad yw'n cael ei feddiannu gan garafán neu gwch.
 • S - Eiddo sy'n cael ei feddiannu gan berson neu bersonau o dan 18 oed yn unig.
 • T - Eiddo sydd heb ei feddiannu ac sy’n ffurfio rhan o eiddo unigol sy'n cynnwys annedd arall ac na chaniateir ei osod ar wahân i'r annedd arall honno heb dorri rheolau cynllunio.
 • U - Eiddo sy'n cael ei feddiannu gan berson neu bersonau sydd â nam meddyliol difrifol yn unig.
 • V - Eiddo lle mae o leiaf un person atebol yn ddiplomydd neu'n berson y rhoddir breintiau diplomyddol iddo.
 • W - Eiddo sydd, neu sy’n debyg i, anecs ac sy'n cael ei feddiannu gan berthynas dibynnol.
 • X - Eiddo sy'n cael ei feddiannu gan un neu fwy o rai sy'n gadael gofal ac mae pob preswylydd naill ai'n unigolyn sy'n gadael gofal, yn fyfyriwr neu'n berson â nam meddyliol difrifol.

Os ydych yn credu y gallai eich eiddo fod wedi'i eithrio, dylech gysylltu â'r Cyngor.

Pobl ag Anableddau

Os oes arnoch chi, neu rywun sy'n byw gyda chi, angen ystafell ychwanegol neu le ychwanegol yn eich cartref e.e. i ddefnyddio cadair olwyn, oherwydd anabledd, efallai y gellwch gael gostyngiad yn eich bil. Byddai'r gostyngiad hwn yn tybio bod eich cartref wedi'i osod yn y band prisio sy'n cynnwys cartrefi yn union o dan y band mewn gwirionedd. Os yw eich cartref ym mand A, gellwch yn awr ddal i fod yn gymwys am ostyngiad. Cysylltwch â'r Cyngor am ragor o wybodaeth os ydych yn credu y gallech fod yn gymwys.

Disgowntiau

Mae yna ddisgowntiau i’w cael i leihau swm eich treth gyngor, gall hyn fod yn ostyngiad o 25% neu 50% yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Er enghraifft, os mai chi yw'r unig berson sy'n preswylio mewn annedd, byddai gennych hawl i gael disgownt o 25%. Fodd bynnag, os oes mwy nag un preswylydd, efallai y byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael disgownt o 25% neu 50% yn dibynnu ar amgylchiadau'r preswylwyr. Nid yw'r bobl a restrir isod yn cael eu cyfrif yn breswylwyr ac os ydych yn credu y gallech fod yn gymwys i gael disgownt, dylech gysylltu â'r Cyngor.

 1. Personau sydd yn y ddalfa
 2. Personau sydd â nam meddyliol difrifol
 3. Personau y mae budd-dal plant yn daladwy ar eu cyfer
 4. Y rhan fwyaf o fyfyrwyr amser llawn
 5. Rhai cleifion mewn ysbytai
 6. Cleifion mewn cartrefi gofal preswyl, cartrefi nyrsio, cartrefi nyrsio meddwl
 7. Rhai gweithwyr gofal
 8. Personau sy'n preswylio mewn hosteli penodol neu lochesi nos
 9. Aelodau o Bencadlys Rhyngwladol a Sefydliad Amddiffyn (e.e. NATO)
 10. Aelodau o gymunedau crefyddol
 11. Rhai penodol sy'n gadael yr ysgol
 12. Aelodau o luoedd arfog sy'n ymweld ac oedolion sy'n ddibynyddion


Disgownt Person Sengl - preswylwyr sy’n cyrraedd 18 mlwydd oed

Sylwch na fydd y disgownt person sengl yn berthnasol bellach o bosibl pan fydd unrhyw breswylydd arall yn cyrraedd 18 mlwydd oed, oni bai ei fod i gael ei anwybyddu i ddibenion y dreth gyngor. Cyfeiriwch at y rhestr uchod neu cysylltwch â’r Gwasanaethau Refeniw am wybodaeth bellach.

Ail Gartrefi

Mae eiddo sydd heb ei feddiannu a'i ddodrefnu yn dod o fewn y Rheoliadau (Dosbarthiadau Rhagnodedig o Anheddau) (Cymru). Mae'r Cyngor wedi penderfynu peidio â dyfarnu unrhyw ddisgownt i eiddo sy'n dod o fewn y dosbarthiadau diffiniedig hyn.

Premiwm Ail Gartrefi

Daeth y premiwm ail gartrefi i rym o 1 Ebrill 2017 a phenderfynodd aelodau godi premiwm o 50%. Fodd bynnag, yn ystod cyfarfod y cyngor a gynhaliwyd ar 14 Hydref 2021, penderfynodd aelodau gynyddu’r premiwm ail gartrefi i 100% o 1 Ebrill 2022. Mae’r rheoliadau’n pennu saith dosbarth o anheddau sydd wedi’u heithrio o’r premiwm:

 • Dosbarth 1 – Anheddau sy'n cael eu marchnata i'w gwerthu - gyda therfyn amser o un flwyddyn
 • Dosbarth 2 – Anheddau sy’n cael eu marchnata i'w gosod – gyda therfyn amser o un flwyddyn
 • Dosbarth 3 – Anecs sy'n ffurfio rhan ac yn cael ei defnyddio fel rhan o'r brif annedd
 • Dosbarth 4 – Annedd a fyddai'n unig neu'n brif breswylfa i rywun pe na bai’n byw yn llety’r lluoedd arfog
 • Dosbarth 5 – Lleiniau carafanau sy'n cael eu meddiannu ac angorfeydd cychod
 • Dosbarth 6 – Anheddau lle mae amod cynllunio yn atal meddiannaeth am gyfnod di-dor o 28 diwrnod o leiaf mewn unrhyw gyfnod o 12 mis, megis cabanau gwyliau a llety gwyliau pwrpasol. Gan ddod i rym ar 1 Ebrill 2023, mae’r eithriad Dosbarth 6 wedi’i ddiwygio i:

Anheddau lle mae amod cynllunio:

   • yn cyfyngu ar feddiannaeth am gyfnod di-dor o 28 diwrnod o leiaf mewn unrhyw gyfnod o flwyddyn
   • yn nodi y gellir defnyddio’r annedd fel llety gwyliau yn unig, neu
   • yn atal meddiannaeth fel unig neu brif breswylfa person
 • Dosbarth 7 – Anheddau sy'n cael eu meddiannu o bryd i'w gilydd am fod angen i’r person breswylio yn rhywle arall mewn llety cysylltiedig â swydd

Eiddo Gwag

Ar hyn o bryd mae eiddo sydd heb ei feddiannu a heb ei ddodrefnu yn denu gostyngiad o 50% ar ôl i unrhyw esemptiad dosbarth A neu ddosbarth C ddod i ben. Fodd bynnag, o 1.4.2020 mae'r Cyngor wedi penderfynu dileu'r gostyngiad hwn gan nad yw'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru mwyach, felly unwaith y bydd yr esemptiad yn gorffen bydd y tâl yn 100%. Yng nghyfarfod y Cyngor ar y 19eg o Hydref 2017 penderfynodd yr Aelodau gyflwyno premiwm o 1.4.19 ar eiddo a fu'n wag (heb ei feddiannu a heb ei ddodrefnu) am fwy na 3 blynedd.
Felly, bydd unrhyw eiddo sy'n bodloni'r meini prawf uchod yn destun premiwm a fydd yn cael ei weithredu fel a ganlyn:

 • O 1 Ebrill 2019 bydd premiwm y dreth gyngor yn 25% h.y. codir 125% o’r Dreth Gyngor flynyddol am eiddo sydd wedi bod yn wag am dair blynedd neu fwy.
 • O 1 Ebrill 2020 bydd premiwm y dreth gyngor yn 50% ar gyfer eiddo sydd wedi bod yn wag am bedair blynedd neu fwy h.y. codir 150% o’r Dreth Gyngor flynyddol.
 • O 1 Ebrill 2021 bydd premiwm y dreth gyngor yn 100% ar gyfer eiddo sydd wedi bod yn wag am 5 mlynedd neu fwy h.y. codir 200% o’r dreth gyngor flynyddol.

Mae 4 eithriad statudol i'r premiwm, fel y manylir isod:

Dosbarth 1 – Anheddau sy'n cael eu marchnata i'w gwerthu – amser wedi ei gyfyngu i un flwyddyn
Dosbarth 2 – Anheddau sy’n cael eu marchnata i'w gosod – amser wedi ei gyfyngu i un flwyddyn
Dosbarth 3 – Anecs sy'n ffurfio rhan ac yn cael ei defnyddio fel rhan o'r brif annedd
Dosbarth 4 – Anheddau a fyddai'n unig neu'n brif breswylfa i rywun pe na bai’n byw yn llety’r lluoedd arfog

Dosbarth 1 - Eithriad ar gyfer anheddau sy'n cael eu marchnata i’w gwerthu

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer yr eithriad hwn rhaid i annedd fod ar y farchnad i'w gwerthu am bris rhesymol. Wrth ystyried a yw pris yn rhesymol, gwneir cymariaethau ag eiddo eraill sydd ar werth/a werthwyd yn yr ardal. Bydd angen tystiolaeth fod yr eiddo ar werth. Nodwch fod yr eithriad hwn wedi ei gyfyngu i un flwyddyn. Fodd bynnag, gellir ymestyn y cyfnod hwn os bydd gwerthiant ar fin digwydd. Bydd angen i chi wneud
cais ysgrifenedig. Gellir dod o hyd i'n ffurflen ar-lein yn y Broses Apelio: premiwm y dreth gyngor ar gyfer eiddo gwag hirdymor 

Dosbarth 2 – anheddau wedi eu marchnata i'w gosod.

I fod yn gymwys ar gyfer yr eithriad hwn, rhaid i'r annedd fod ar y farchnad i’w gosod am rent rhesymol. Bydd angen tystiolaeth fod yr eiddo'n cael ei farchnata ar gyfer ei osod. Sylwer bod yr eithriad hwn wedi ei gyfyngu i un flwyddyn, ond gellir ymestyn y cyfnod hwn os bydd yr eiddo ar fin cael ei osod. Bydd angen i chi wneud cais ysgrifenedig, gellir dod o hyd i'n ffurflen ar-lein yn Y Broses Apelio: premiwm y dreth gyngor ar gyfer eiddo gwag hirdymor


Dosbarth 3: Eithriadau ar gyfer Anecsau sy'n ffurfio rhan o’r brif annedd

Mae'r eithriad hwn yn berthnasol lle mae perchennog wedi addasu ei annedd i ddarparu anecs ac mae'r anecs bellach yn cael ei ddefnyddio fel rhan o'r brif annedd.

Dosbarth 4: Eithriadau ar gyfer Anheddau fyddai'n unig neu brif breswylfa rhywun pe na bai yn preswylio yn llety'r Lluoedd Arfog.

Mae'r eithriad hwn yn berthnasol i anheddau fyddai'n unig neu brif breswylfa rhywun ond sy'n wag oherwydd bod y person hwnnw yn preswylio yn llety'r Lluoedd Arfog. Mae'r eithriad hwn hefyd yn cynnwys personél y lluoedd arfog y mae eu cartrefi'n wag oherwydd eu bod yn byw yn llety'r lluoedd arfog dramor. Mae proses apelio hefyd wedi'i dyfeisio i ganiatáu rhoi disgownt yn ôl disgresiwn er mwyn caniatáu amser ychwanegol i'r trethdalwr cyn i'r premiwm gael ei gymhwyso. Rhoddir ystyriaeth i drethdalwyr sy'n rhentu eiddo ar hyn o bryd tra'n ceisio adnewyddu eiddo i'w ddefnyddio fel eu prif gartref, lle ceir oedi oherwydd presenoldeb ystlumod, neu faterion cynllunio, neu lle mae'r eiddo yn adeilad rhestredig a/neu lefel y gwaith sydd ei angen ar yr eiddo. Bydd unrhyw gais hefyd yn
destun prawf ariannol.

Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Bydd Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn helpu pobl ar incwm isel i dalu eu biliau treth gyngor. Er enghraifft, os ydych yn derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (Seiliedig ar Incwm), Credyd Pensiwn Credyd Gwarant a Lwfans Cefnogi Gwaith - Cysylltiedig ag Incwm, fel arfer, ni fyddwch yn talu treth Gyngor o gwbl. Efallai y byddwch yn gymwys i gael gostyngiad os ydych yn derbyn Credyd
Cynhwysol neu yn gweithio a’ch incwm yn is na lefel benodol. Cysylltwch â'r Gwasanaethau Refeniw i gael rhagor o fanylion.

Gostyngiad yn ôl Disgresiwn

Cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol 2003 bwerau disgresiwn newydd i awdurdodau lleol mewn perthynas â disgowntiau'r dreth gyngor. Roedd hyn yn rhoi mwy o ryddid i awdurdodau lleol bennu neu amrywio disgowntiau ac esemptiadau o'r dreth gyngor er mwyn cymryd problemau lleol i ystyriaeth megis llifogydd a thrychinebau naturiol eraill. Gellir hefyd rhoi disgownt mewn achosion unigol.

Menter Twyll Cenedlaethol - Rhannu Data

Mae dyletswydd ar y Cyngor Sir i ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu. I'r perwyl hwn o dro i dro, efallai y bydd yn defnyddio gwybodaeth a roddir iddo ar gyfer atal a chanfod twyll a'i rannu â chyrff eraill sy'n gweinyddu arian cyhoeddus i’r dibenion hyn yn unig.

ID: 7544, adolygwyd 07/02/2024