Gyrru yn y Gaeaf

Biniau halen

Yn draddodiadol, darparwyd biniau halen ar droadau cas a rhiwiau ar is-ffyrdd gwledig ac o fewn ardaloedd preswyl. Fodd bynnag, oherwydd goblygiadau cost, fandaliaeth, dwyn a pheryglon posibl y cyhoedd yn ceisio defnyddio halen mewn lleoliadau peryglus, yn gyffredinol, ni newidiwyd hen finiau am rai newydd ac ni osodwyd biniau halen newydd yn y blynyddoedd diwethaf.

Ar hyn o bryd rydym yn cyfeirio ceisiadau am finiau halen at y Cynghorau Tref a Chymuned sydd yn y sefyllfa orau i drefnu bod gwirfoddolwyr lleol yn gwasgaru halen yn ystod tywydd garw. Bydd y Cyngor Sir yn trefnu cyflenwi biniau i Gynghorau Tref a Chymuned a bydd yn parhau i gyflenwi'r halen sydd ei angen ar gyfer y gwaith hwn pan ofynnir amdano. Fodd bynnag, ni allwn gyflenwi biniau halen newydd nac ail-lenwi rhai gwag ar fyr rybudd.

ID: 188, adolygwyd 16/12/2022