Harbwr

Yr Harbwr yng Nghwm Gwaun

Cyd-drefi Abergwaun ac Wdig yw'r trefi mwyaf gogleddol yn Sir Benfro ac mae ganddynt harbwr yr un. Yr harbwr hynaf yw'r un yng Nghwm Gwaun a Chyngor Sir Penfro sy'n ei berchen a’i redeg.

Mae’r ardal hon yn enwog am ei golygfeydd godidog o'r arfordir garw ac am ei llwybrau arfordirol; mae Rhodfa'r Môr yn ddolen gyswllt rhwng Wdig a Chwm Gwaun ac mae hi'n dilyn yr arfordir sy'n cael ei gysgodi gan y prif forglawdd.  Ac wrth gerdded ar hyd-ddi gellir cael golygfeydd o'r ddau harbwr islaw. 

Trefi marchnad bychan a chartrefol ydynt sy'n gyforiog o hanes, ac fe gawsant eu dal am bridwerth gan yr herwlongwr, y Tywysog Du ym 1779.  Yn y fan hon hefyd y digwyddodd y goresgyniad olaf ar Brydain Fawr, sef Glaniad y Ffrancod ym mis Chwefror 1797

Saif Tref Abergwaun ar gopa bryn lle gellir sefyll i  fwynhau golygfeydd bendigedig o'r môr a'r ddau harbwr a golygfeydd tua gogledd-ddwyrain y sir hyd at ben pellaf Sir Benfro a Phen Cemaes, lle mae'r fynedfa i Aber Afon Teifi, sy'n arwain i dref Aberteifi. 

O ran y ddau harbwr, Harbwr Cwm Gwaun yw'r hynaf o bell ffordd.  Ym 1894 y dechreuwyd adeiladu Harbwr Abergwaun a chafodd y gwaith ei gwpla ym 1906 ar gyfer y fasnach llongau fferi i Iwerddon.  Ac ym 1907 fe gychwynnodd y fasnach drawsiwerydd i Efrog Newydd trwy gyfrwng y llong fawr foethus, RMS Mauretania. 

Mae Clwb Hwylio Bae Abergwaun yn darparu rhaglen hwylio llawn mynd i bobl ifanc, yn ogystal â threfnu digwyddiadau hwylio bob blwyddyn. 

Efallai taw Cadlanciau'r Môr T S Skirmisher sydd ag un o'r unedau arddwr mwyaf darluniadol a phrysur yng Nghymru.  Un o'r hoff weithgareddau eraill yw môr-geufadu o ddyfroedd cysgodol yr harbwr. 

Yn ogystal â cheufadu a rhodl-fyrddio mae teithiau mewn cychod i fynd i wylio dolffiniaid hefyd ar gael.  Mae yma hefyd Gymdeithas Cychod Hir Sir Benfro yn yr ardal leol ac mae'r gweithgaredd i'r teulu, "dala crancod", wastad yn atyniad poblogaidd.  Ambell waith mae'n anodd gwybod yn iawn pwy sy'n dwlu fwyaf ar "ddala crancod", y plant neu eu rhieni! 

Cewch fynediad rhwydd i'r harbwr, ac mae yno ddigonedd o fannau parcio.

Ymholiadau ynghylch angori yn Harbwr Gwaun

Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynghylch yr angorfeydd sydd ar gael byddwch cystal â ffonio'r Harbwrfeistr ar 01834-842717 neu 07812-559482 neu anfon e-bost at: lowerfishguard.harbour@pembrokeshire.gov.uk

Cysylltwch â ni


Ffôn: 01834-842717 Symudol: 0781-2559482 (Chris Salisbury)
E-bost: lowerfishguard.harbour@pembrokeshire.gov.uk

 

Angorfeydd ar gyfer ymwelwyr

Mae gan ran allanol harbwr Cwm Gwaun angorfeydd arhosiad byr i ymwelwyr, ar gyfer badau sy'n gallu tirlanio yn ystod y llanwau mawr.

 

Atyniadau i Ymwelwyr

  • Hwylio
  • Ceufadu
  • Rhodl-fyrddio
  • Gwylio dolffiniaid
  • Dala crancod

Mae gwybodaeth am yr uchod i'w chael trwy glicio ar wefan Croeso Sir Benfro neu drwy gysylltu'n uniongyrchol â'r Harbwr.

https://www.visitpembrokeshire.com/explore-pembrokeshire/towns-villages/fishguard-goodwick

Cysylltwch a ni

Harbwr Cwm Gwaun Abergwaun 

Cynorthwyydd Gwasanaethau Harbwr Chris Salisbury ar 01834-842717 neu 07812-559482

Ble'r ydym ni 

Teithio yn y car:  y cod post ar gyfer gyrwyr sy'n defnyddio llywio â lloeren. SA65 9NB

Cyfarwyddiadau i bobl sy'n teithio o ganolbarth Lloegr a gogledd Lloegr

Ewch ar draffordd yr M5 i'r de cyn belled â Chyffordd 8, yn union ar ôl mynd heibio Safle Gwasanaeth Strensham, lle dylech fynd oddi ar yr M5 er mwyn mynd ar yr M50.

Dylech ddilyn traffordd yr M50 hon i'w phen draw cyn belled â Chyffordd 4 ar bwys y Rhosan ar Wy ac yna mynd ar hyd yr A40 i gyfeiriad Trefynwy. 

7 milltir heibio i Drefynwy, rhaid ichi gymryd y troad i Raglan a'r Fenni (D.S. - yr A40 yw'r ffordd hon o hyd).

Ewch yn eich blaen ac yna dilyn yr A465, ac arni'r arwydd am Ferthyr Tudful, Castell Nedd ac Abertawe.

Bydd yr A465 yn ymuno â'r M4 yng Nghyffordd 43, lle gallwch chi ddilyn y cyfarwyddiadau ychwanegol sydd i'w gweld isod.

Cyfarwyddiadau i bobl sy'n teithio o Lundain, Caerdydd ac Abertawe

Ewch ar hyd yr M4 tua'r gorllewin a chyn belled â Chyffordd 49, lle dylech chi ymadael â'r draffordd a dilyn yr A48 i gyfeiriad Caerfyrddin. 

Ar ôl cyrraedd Caerfyrddin, ewch yn eich blaen at yr ail gylchfan lle dylech chi droi i'r chwith er mwyn mynd ar hyd yr A40, ac arni'r arwydd am Sanclêr. 

O Sanclêr, ewch yn eich blaen ar hyd yr A40, Hwlffordd, yr A40 Abergwaun.  Ar ôl ichi gyrraedd y gylchfan yng nghanol Abergwaun dilynwch yr A487 i lawr y rhiw i Gwm Gwaun a'i harbwr.

Mae’r ardal hon yn enwog am ei golygfeydd godidog o'r arfordir garw ac am ei llwybrau arfordirol; mae Rhodfa'r Môr yn ddolen gyswllt rhwng Wdig a Chwm Gwaun ac mae hi'n dilyn yr arfordir sy'n cael ei gysgodi gan y prif forglawdd.  Ac wrth gerdded ar hyd-ddi gellir cael golygfeydd o'r ddau harbwr islaw.

ID: 1690, adolygwyd 27/03/2019