Hunanasesiad Blynyddol 2021-22

Methodoleg - dull thematig

Er mwyn darparu strwythur a ffocws clir mae'r hunanasesiad wedi'i gynllunio o amgylch fframwaith thematig a adeiladwyd o amgylch themâu corfforaethol a sefydliadol allweddol, gyda pherfformiad o dan bob un o'r themâu hyn yn cael ei asesu.

Y 5 thema yw:

 • Strategaeth a pherfformiad
 • Cynllunio a rheoli adnoddau
 • Arweinyddiaeth, llywodraethu a diwylliant
 • Gweithio gyda phartneriaid a chwsmeriaid
 • Cyflawni Amcanion Llesiant

Ategir pob thema gan set o is-themâu i ategu ein dealltwriaeth am sut yr ydym yn perfformio ym mhob maes.

SA1: Strategaeth a Pherfformiad

SA1.1 Y Rhaglen Weinyddu a'r Strategaeth Gorfforaethol
SA1.2 Rheoli perfformiad corfforaethol
SA1.3 Cynllunio gwasanaethau yn y tymor canolig

SA2 Cynllunio a rheoli adnoddau

SA2.1 Gosod a monitro cyllideb flynyddol
SA2.2 Cynllunio ariannol tymor canolig
SA2.3 Eiddo/asedau
SA2.4 Cynllunio'r gweithlu
SA2.5 Caffael

SA3 Arweinyddiaeth, llywodraethu a diwylliant

SA3.1 Trosolwg a Chraffu
SA3.2 Democratiaeth a chyfranogiad
SA3.3 Archwilio a llywodraethu
SA3.4 Diogelu

SA4 Gweithio gyda phartneriaid a chwsmeriaid

SA4.1 Partneriaethau strategol
SA4.2 Gweithio’n rhanbarthol
SA4.3 Ymgynghori ac ymgysylltu

SA5 Amcanion Llesiant

SA5.1 Addysg
SA5.2 Gofal Cymdeithasol

SA5.3 Tai
SA5.4 Yr Economi
SA5.5 Amgylchedd glân / Newid hinsawdd
SA5.6 Gwella a thrawsnewid

Mae hunanasesu yn ddadansoddiad sy'n seiliedig ar dystiolaeth, gan ddeall beth mae amrywiaeth o wybodaeth feintiol ac ansoddol sydd ar gael i'r cyngor yn ei ddatgelu am sut mae'n arfer ei swyddogaethau, yn defnyddio ei adnoddau ac yn llywodraethu ei hun.   Rydym wedi gofyn 3 chwestiwn allweddol i ni'n hunain er mwyn asesu perfformiad o dan bob is-thema, sef:

 • Pa mor dda ydyn ni'n gwneud? - Asesiad o berfformiad ar hyn o bryd gan ddefnyddio gwybodaeth ansoddol a meintiol
 • Sut ydym ni'n gwybod? - Darparu tystiolaeth
 • Beth allwn ni ei wneud yn well a sut? - Adnabod camau gwella wrth edrych ymlaen

Mae'r hunanasesiad yn tynnu ar ystod o ffynonellau mewnol ac allanol, gan sicrhau sylfaen dystiolaeth eang i oleuo'r camau y bydd y cyngor yn eu cymryd i ddwyn cynnydd wrth ystyried i ba raddau y mae'n bodloni'r gofynion perfformiad yn y dyfodol.  Yr enghreifftiau isod yw'r math o wybodaeth a ddefnyddiwyd fel sylfaen dystiolaeth:

 • Adrannau hunanasesu mewn cynlluniau gwasanaethau
 • Adroddiadau rheoleiddio allanol
 • Adolygiadau allanol o wasanaethau
 • Cerdyn Sgorio Perfformiad Corfforaethol
 • Canfyddiadau ac argymhellion craffu
 • Ymarferion ymgysylltu ac ymgynghori â dinasyddion
 • Datganiad Llywodraethu Blynyddol
 • Adroddiadau monitro’r gyllideb
 • Adroddiadau statudol eraill e.e. Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

I ddarparu ffordd weladwy a thryloyw o fesur lle rydym ar ein taith wella trwy amser caiff pob is-thema ei sgorio gan ddefnyddio'r system a nodir isod, ac mae’n darparu safbwynt sy’n ystyried y presennol ac yn edrych ymlaen.

 • Sgor 1: Perfformiad presennol-Rhagorol - Effeithiol
 • Sgor 2: Perfformiad presennol-Da - Wrthi’n gwreiddio
 • Sgor 3: Perfformiad presennol-Gweddol - Wrthi’n esblygu
 • Sgor 4: Perfformiad presennol- Gwael - Wrthi’n dod i’r amlwg
ID: 9580, adolygwyd 28/02/2023