Hunanasesiad Blynyddol 2022-23

SA5- Amcanion Llesiant

SA5.1 Addysg

Asesu perfformiad presennol – pa mor dda ydyn ni'n ei wneud?

 • Mae perfformiad addysg yn Sir Benfro yn parhau i gael ei gryfhau ac aseswyd gan Estyn fod digon o gynnydd wedi’i wneud yn y maes hwn iddo gael ei dynnu o’r categori pryder sylweddol ym mis Hydref 2022.
 • Mae'r perfformiad presennol mewn perthynas ag Addysg yn Sir Benfro bellach yn dda ac ar sail gynaliadwy ar gyfer gwella pellach yn y dyfodol.  Mae canlyniadau arolygu cyffredinol yn unol â barn yr awdurdod lleol mewn perthynas â'i ysgolion ac ychydig iawn o ysgolion sydd wedi’u gosod mewn categori statudol gydag Estyn. Dengys y rhan fwyaf o ganlyniadau arolygu fod ysgolion yn perfformio'n dda ac nad oes angen i Estyn roi sylw dilynol iddynt.
 • Mae'r rhan fwyaf o ysgolion a arolygwyd yn y flwyddyn academaidd bresennol wedi gwneud cynnydd da gyda'u ffocws ar addysgu o safon ym mhob ystafell ddosbarth. Cyflenwyd ystod lawn o becynnau cymorth ac adnoddau eraill i bob ysgol a defnyddiwyd ystod eang o adnoddau i wella’r gwersi.  Cryfhaodd cymorth Ysgol i Ysgol yn sylweddol, drwy ddatblygu strategaeth ymreolaeth gydweithredol, a thrwy welliannau yn y modd y trefnir clystyrau ysgolion.  Cryfhawyd arweinyddiaeth ysgolion ymhellach gydag 13 o bob 16 arolygiad yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf yn dangos bod arweinyddiaeth yn dda neu'n well.
 • Mae gwaith i gryfhau rôl y cyrff llywodraethu yn parhau ac mae adnodd digidol ar-lein wedi'i gynhyrchu i gefnogi hyn.
 • Mae mwy na 60 o ddysgwyr bellach yn mynychu rhaglenni Seren i'w galluogi i sicrhau lleoedd ym Mhrifysgolion Grŵp Russell.
 • Cwblhawyd y gwaith o weithredu diwygiadau anghenion dysgu ychwanegol mewn pryd.  Archwiliwyd y broses gyflwyno a chytunwyd ar sgôr sylweddol yn dilyn adolygiad gan yr adran archwilio mewnol.
 • Mae strwythurau newydd Partneriaeth wedi'u gwreiddio'n llawn ac mae'r rhain yn effeithio'n llwyddiannus ar feysydd fel ysgolion sy'n peri pryder, gwella arweinyddiaeth a gwella addysgu mewn ysgolion. Mae angen casglu rhagor o dystiolaeth o'r effaith y mae hyn yn ei chael ar y system ysgolion.
 • Mae gweithredu rhaglen ysgolion cyfalaf Band B yn parhau.  O ganlyniad, cwblhawyd Ysgol Uwchradd Hwlffordd, cwblhawyd Waldo Williams, a chymeradwywyd yr Achos Busnes Amlinellol ar gyfer ailddatblygu Ysgol Arbennig Portfield; mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ar lunio'r Achos Busnes Llawn. Mae'r gwaith adeiladu ar Ysgol Bro Penfro wedi dechrau a bydd yn cael ei gwblhau erbyn mis Medi 2024.
 • Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg newydd ym mis Gorffennaf 2022.  Mae hwn yn ymateb i ofyniad statudol Llywodraeth Cymru i sefydlu strategaeth i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 (Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr Cymraeg).  Mae'r strategaeth newydd yn seiliedig ar weledigaeth bedwar pwynt ynghylch cynyddu mynediad at ddarpariaeth Gymraeg.  Cynrychiola’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg strategaeth bwysig i'r Cyngor ac mae'r holl gynigion sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun drafft yn canolbwyntio ar sicrhau bod addysg cyfrwng Cymraeg ar gael i bob disgybl ym mhob ardal yn Sir Benfro ac ar estyn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Bydd llawer o'r cynigion yn cael effaith sylweddol ar ddisgyblion, rhieni a staff yn y dyfodol ac yn pwysleisio pwysigrwydd sefydliadau partner sy'n gweithio o fewn y gymuned / addysg ôl-16 sy'n rhan o'n Fforwm Cymraeg mewn Addysg.  Mae adroddiad blynyddol y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg wedi'i gwblhau a'i anfon at Lywodraeth Cymru.
 • Mae timau ar draws y Gyfarwyddiaeth wedi meithrin perthynas gref ag ysgolion ac maent yn gwrando'n dda ar staff a rhanddeiliaid, gan ymateb iddynt i helpu i lunio dulliau.  Ceir diwylliant o gyfnewid gwybodaeth a rhwydweithiau cefnogol.
 • Mae tîm y Blynyddoedd Cynnar yn parhau i weithredu Rhaglenni Gwella a Nodwyd yn Genedlaethol a rhoi strategaeth 10 mlynedd Llywodraeth Cymru ar waith.  Mae'r tîm yn rhoi cymorth i'r sector gofal plant i gyd ac nid dim ond y rhai a ariannir.  Ceir risgiau a heriau parhaus oherwydd bod llawer o'r gwaith hwn wedi’i ariannu gan grant.
 • Mae'r tîm Cynhwysiant yn darparu cymorth arbenigol mewn meysydd fel seicoleg addysgol, awtistiaeth a lles addysgol.  Ystyrir bod cyflwyno'r Strategaeth Ysgolion sy'n Ystyriol o Drawma yn arwain y sector yng Nghymru.  Mae'r tîm yn gweithio o fewn cyd-destun anodd a heriol yr amhariad difrifol ar addysg plant drwy bandemig Covid sydd wedi cael effaith niweidiol ar gynnydd academaidd a chaffael gwybodaeth, ond hefyd ar ddatblygiad cymdeithasol ac emosiynol plant a phobl ifanc ar draws pob ystod oedran.  Yn ogystal, mae’r argyfwng costau byw wedi cael effaith negyddol ar wydnwch teuluoedd. Mae'r pwysau ar gyllidebau ysgolion a'r galw cynyddol parhaus am leoedd arbenigol yn her sylweddol arall.
 • O ran Addysg Ieuenctid a Chymunedol, mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos mai cyrhaeddiad y gwasanaeth ieuenctid yw 13.1% o'r boblogaeth 11-25, o'i gymharu â chyfartaledd Cymru o 12.1%.  Mae cysylltiadau gwasanaethau ieuenctid hefyd yn uwch na chyfartaledd Cymru (13.6 fesul person ifanc o gymharu â 9.2).  Mae cofrestriadau Dysgu Sir Benfro ar gyfer tymor yr hydref 2022 wedi cynyddu'n gyffredinol o 1,563 o gymharu â Thymor yr Hydref 2021 (1,476 i 3,039).  Dengys data Ymgeiswyr Tro Cyntaf ddychwelyd i lefelau troseddau ieuenctid cyn y pandemig, sy'n adlewyrchu problemau ehangach sy'n ymwneud â datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a welir gan wasanaethau eraill, er bod lefelau dalfeydd ieuenctid yn parhau i fod yn gymharol isel.
 • Mae cofrestriadau Cymraeg i oedolion wedi gostwng 140 wrth gymharu hydref 2022 (980) â Thymor yr Hydref 2021 (1,120), er y gellir egluro hyn i raddau drwy ddychwelyd i'r ystafell ddosbarth o ddarpariaeth ar-lein yn unig.
 • Y Cyfarwyddwr Addysg yw arweinydd y Cyngor ar gyfer diogelu ar draws yr awdurdod, gyda chefnogaeth Hyrwyddwr Aelodau.  Sefydlwyd Grŵp Diogelu awdurdod cyfan sy’n cyfarfod yn rheolaidd. 
 • Mae gwaith allweddol dros y 12 mis diwethaf yn cynnwys gweithredu'r cynllun gweithredu mewn perthynas ag adroddiad Archwilio Cymru 2021-22 ac adolygu'r Polisi Diogelu Corfforaethol.

 

Tystiolaeth – sut ydyn ni'n gwybod?

 

Camau gwella – beth allwn ni ei wneud yn well a sut?

 • Gweithredu amrywiaeth o fentrau i sicrhau addysgu o safon ym mhob ystafell ddosbarth, gan hyrwyddo a chefnogi dulliau addysgu a dysgu sy'n seiliedig ar dystiolaeth, a datblygu'r cwricwlwm. 
 • Creu disgwyliadau uchel o ran gwella safonau ar gyfer pob disgybl, gan gynnwys ffocws cryf ar y rhai mwyaf difreintiedig (e.e. gweithredu'r rhaglen Codi Cyrhaeddiad i Ieuenctid dan Anfantais; tiwtora cymheiriaid ar gyfer disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim; ehangu cyfleoedd yn CA4 a 5; mireinio darpariaeth Seren ar gyfer y disgyblion mwyaf abl a thalentog a disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim).
 • Cryfhau arweinyddiaeth ysgolion - drwy ganolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol a hyrwyddo mynediad i raglenni rhanbarthol; gwella dulliau o hunanwerthuso, cynllunio a sicrhau ansawdd; cefnogi arweinyddiaeth mewn ysgolion llai o faint i liniaru heriau recriwtio drwy ddefnyddio mwy o ffederasiynau lle bo hynny'n briodol; darparu cymorth arweinyddiaeth wedi'i dargedu i ysgolion mewn categorïau/sy’n achosi pryder; a gweithredu strategaeth i ddenu, lleoli a datblygu llywodraethwyr (proffesiynoli llywodraethwyr).
 • Cryfhau gwaith clwstwr a rhwydweithio ysgol i ysgol – drwy sicrhau bod pob ysgol yn rhan o rwydweithiau gwella ysgolion; cryfhau ffyrdd rhanbarthol o weithio ymhellach gyda rhanbarth Partneriaeth newydd ei ffurfio; ac adnewyddu a diweddaru'r cytundeb partneriaeth rhwng yr awdurdod lleol ac ysgolion.
 • Defnyddio data a gwybodaeth yn well drwy weithredu Power BI ac adolygu a diweddaru dulliau o ymdrin â data ac adroddiadau perfformiad ysgolion yn unol â chanllawiau gwella ysgolion newydd gan Lywodraeth Cymru.
 • Cyflawni ein strategaeth gyffredinol ar gyfer gwella addysg sy'n canolbwyntio ar bum thema allweddol (llwybrau dysgwyr / cwricwlwm / hawl, iechyd a lles rhagorol dysgwyr, amgylchedd dysgu’r 21ain ganrif, y gweithlu addysg a gweithio mewn partneriaeth) ac sy'n rhoi’r ffocws strategol ar gyfer gwaith pob Cyfarwyddiaeth.  Am fanylion llawn y gweithgarwch gwella ar gyfer pob un o'r themâu allweddol hyn, gweler yr adran 'tystiolaeth' uchod ar gyfer y strategaeth lawn.

 

Perfformiad cyfredol - 3

Cyfnod gwella - 2

2021-22 perfformiad - 3

2021-22 cyfnod gwella - 2

 

SA5.2 Gofal Cymdeithasol

Asesu perfformiad presennol – pa mor dda ydyn ni'n ei wneud?

 • Llunnir adroddiad manwl gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol yn flynyddol a bydd yr adroddiad ar gyfer 2022-23 yn destun ei broses gymeradwyo derfynol ar yr un pryd â'r hunanasesiad hwn.
 • Y fframwaith deddfwriaethol ar gyfer gofal cymdeithasol yw'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  Mae hwn yn pwysleisio llais y defnyddiwr a rheolaeth y defnyddiwr ac yn parhau i fod y weledigaeth hirdymor ar gyfer y gwasanaeth. Mae ein model o ddarparu gwasanaethau yn ymwneud â meithrin cryfderau ein pobl ymhellach - sef dull Arwyddion Diogelwch - sy’n cael ei weithredu ar draws y Gyfarwyddiaeth.
 • Gorddefnyddir y term 'argyfwng' yn aml, ac mae'n ddisgrifiad cywir o gyflwr gofal cymdeithasol a'r gwasanaeth iechyd yn 2022-23.  Mae'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol wedi ystyried adroddiadau ar straen y system gofal cymdeithasol ac iechyd (gweler y cyfarfod ar 8 Medi 2022 yn yr adran dystiolaeth isod).
 • Cynhaliodd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) arolygiad gwerthuso perfformiad o'r Gwasanaethau Plant ac Oedolion ym mis Ebrill 2022.  Y canfyddiadau bras oedd y bu’r Cyngor yn destun cyd-destun gofal cymdeithasol heriol yn gyffredin ag awdurdodau lleol eraill ledled Cymru gyda mwy o nifer a chymhlethdod ar draws y gwasanaeth ynghyd â her cyflenwi gweithlu.  Canfu AGC, trwy ymatebion staff i'r gweithgaredd arolygu, fod cwrdd â gofynion llwyth gwaith uchel o fewn y sefyllfa staffio bresennol yn cael effaith andwyol ar allu gweithwyr i hyrwyddo lles plant ac oedolion.
 • Mae recriwtio a chadw staff yn her sylfaenol o hyd.  Rhoddwyd nifer o fentrau ar waith i greu strwythur gweithlu diwygiedig sy'n adlewyrchu'r galw cynyddol ar y gwasanaeth (gweler Cynllunio'r Gweithlu SA2.4).
 • Ar y cyfan, roedd cynnydd yn y galw am ofal cymdeithasol oedolion a phlant.  Mae nifer o agweddau ar hyn:
  • Mae'r galw gan gwsmeriaid yn gynyddol am wasanaethau gofal cymdeithasol mwy cymhleth, gan arwain at fwy o oriau fesul cwsmer, er nad yw effaith hyn o reidrwydd yn amlwg wrth edrych ar nifer y cysylltiadau newydd yn unig am fod niferoedd yn lleihau (Oedolion: 4,382 ar gyfer 2022-23 o gymharu â 5,216 ar gyfer 2021-22 a Phlant: 4,512 ar gyfer 2022-23 o gymharu â 4,690).  Cafwyd gostyngiad hefyd yn nifer y cysylltiadau ffôn drwy'r Ganolfan Gyswllt.
  • Y niferoedd cyfunol o gysylltiadau a chyflwyniadau Ffurflen Atgyfeirio Amlasiantaeth i'n tîm asesu gofal plant oedd 6,828 yn 2021-22.  Mae hyn yn gynnydd o fwy na 100% dros gyfnod o bedair blynedd.  Dros yr un cyfnod nid yw’r capasiti staffio wedi cynyddu o gwbl i ddelio â'r cynnydd hwn yn y llwyth gwaith.  Caiff hyn effaith anochel ar ansawdd y gwaith, pwynt sydd wedi'i adlewyrchu gan AGC.
  • Dengys y ffigurau presennol fod nifer y bobl ifanc sy'n derbyn gofal (plant mewn gofal) yn fwy na 240, sef y nifer uchaf a welwyd yn Sir Benfro.  Yn haf 2022 roedd y ffigur yn 226 ac yn union cyn y pandemig, y ffigur oedd 184.
  • Cynyddodd cyfanswm yr asesiadau newydd a gwblhawyd ar gyfer plant yn ystod y flwyddyn i 1,876 yn 2022-23 o 1,674 yn 2020-21 a chynyddodd nifer y plant a oedd â chynllun gofal a chymorth ar waith i 605 o 507 yn 2020-21. 
  • Profwyd ei bod yn anodd bodloni'r galw am ofal cartref ac mae'r arhosiad cyfartalog am ofal cartref wedi codi o 34.6 diwrnod yn 2021-22 i 51.2 diwrnod yn 2022-23.  Mae hyn er gwaethaf nifer yr oriau a ddarperir yn lleihau o dros 8,000 awr yr wythnos i 6,500.  Mewn cyferbyniad, mae'r amser cyfartalog a gymerir i symud i ofal preswyl wedi gostwng o 8.6 diwrnod yn 2021-22 i 5.7 diwrnod yn 2022-23.
  • Cynyddodd ôl-groniad y galw am asesiadau gofal cymdeithasol i oedolion yn ystod rhan gyntaf 2022-23, a hwnnw ar ei uchaf ym mis Gorffennaf 2022, gyda bron i 750 o bobl yn aros am asesiad angen a 173 o oedolion yn aros am becyn gofal cartref.  Yn dilyn hynny, gostyngodd y niferoedd i 409 a 58 o bobl yn y drefn honno ym mis Mawrth 2023, a hynny’n bennaf o ganlyniad i Ymgyrch Nightingale 23 (gweler isod) yn ogystal â recriwtio a gwella prosesau.  Er bod y gostyngiad hwn i'w groesawu, mae'n dal yn uchel o'i gymharu â’r ffigurau cyn y pandemig.
  • Mae'r cynnydd mewn gwasanaethau ataliol ac ystod estynedig o sefydliadau sy'n gallu darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth o safon yn golygu bod ychydig dros 20% o gysylltiadau â gofal cymdeithasol gan oedolion neu blant yn arwain at ddarparu gwasanaeth statudol.
 • Roedd Ymgyrch Nightingale 23 yn ymateb gweithredol brys a oedd yn angenrheidiol oherwydd oedi wrth gwblhau asesiadau mewn ysbytai, gan arwain at oedi wrth ryddhau cleifion i'r gymuned a ysgogwyd gan bwysau'r gaeaf (e.e. cynnydd yn y ffliw a salwch anadlol eraill).  Nod tymor byr y gwaith hwn oedd rhyddhau cleifion ysbyty sy'n ffit yn feddygol yn gyflym, gyda lefelau priodol o ofal a chymorth.  Talwyd y costau i'r Cyngor ar gyfer 2022-23 o £0.593m o'r gronfa Cydraddoli Gofal Cymdeithasol.  Daeth y prosiect i ben ym mis Gorffennaf 2023 - gweler Adroddiad y Cabinet dyddiedig 13 Chwefror 2023 am ragor o fanylion.  Mae'r prosiect hwn hefyd wedi cryfhau cydweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac integreiddio â'r bwrdd iechyd.
 • Ein nod yw lleihau nifer y bobl sy'n aros mewn gwelyau ysbyty acíwt a rheoli pwysau'r gaeaf drwy: gefnogi ein darparwyr gofal, yn enwedig drwy reoli clefydau heintus fel y ffliw; annog datblygiad mwy o ddarparwyr gofal gan gynnwys microfentrau a thrwy dyfu ein gwasanaeth gofal cartref ein hunain; agor Martello House sef cyfleuster gofal canolradd wyth gwely; ymgorffori'r tîm gofal canolradd sy'n gallu darparu gwasanaeth ymateb cyflym i atal pobl rhag dod i'r ysbyty a gwneud y mwyaf o’r cymorth cymunedol sydd ar gael.
 • Parhawyd i weithredu ffyrdd arloesol, cymunedol o ddarparu gofal cymdeithasol sydd â mwy o wytnwch ac sy'n cynnig mwy o ddewis i gwsmeriaid.  Mae enghreifftiau'n cynnwys ehangu Gofalwyr Cysylltu Bywydau (model gofal rheoledig Arolygiaeth Gofal Cymru) lle mae'r gofalwr yn byw yng nghartref cwsmer, ac annog microfentrau gofal er enghraifft gyda chymorth y Gronfa Integreiddio Ranbarthol.  Gwnaethom hefyd ymateb i adroddiad gan Archwilio Cymru 'Cyfle a Gollwyd – Mentrau Cymdeithasol' a oedd yn ystyried sut y gall Cynghorau wneud y gorau o'r ffordd y maent yn gweithio gyda'r sector mentrau cymdeithasol.
 • Yng nghyd-destun Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad y cytunodd partneriaid rhanbarthol arno ym mis Mehefin 2022, dechreuodd y Cyngor y broses o ail-gomisiynu gwasanaethau gofal cartref sy'n ymgorffori dull seiliedig ar le (gan arbed amser teithio i ofalwyr).  Fe wnaethom gais llwyddiannus am brosiect 18 mis a ariannwyd gan Sefydliad Bevan i ystyried a datblygu opsiwn mwy hyblyg i gefnogi staff sy'n gweithio ar draws ffiniau rheoledig gwasanaeth preswyl a chymunedol sy'n ategu'r dull hwn sy'n seiliedig ar le.  Gosodir y tendr yn ystod 2023-24.
 • Cafwyd cynnydd mewn taliadau uniongyrchol dros y 12 mis diwethaf. Ers ei wneud yn fewnol ddwy flynedd yn ôl, mae defnyddwyr y gwasanaeth Taliad Uniongyrchol wedi cynyddu bron i 150. Mae'r gwasanaeth yn darparu dewis arall cost-effeithiol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer yn lle gofal a gomisiynir gartref. Mae cyfanswm yr oriau gofal a ddarperir gan Daliadau Uniongyrchol bellach yn fwy na'r rhai ar gyfer gwasanaethau a gomisiynwyd. (Chwefror 2023, 7,243 o oriau o gymharu â 6,454 o oriau).  Bydd y system gyflogres a bancio rheoledig newydd ar gyfer Taliadau Uniongyrchol yn lleihau’r amser sydd ei angen ar staff i wneud trafodion â llaw a bydd porth cwsmeriaid yn galluogi pobl i gyflwyno taflenni amser yn syth i'r system.
 • Buom wrthi o hyd yn datblygu a chryfhau fframwaith ataliol gyda chymunedau.  Lansiwyd yr Hyb Cymunedol (cydweithrediad rhwng yr Awdurdod Lleol, PAVS, Iechyd a sefydliadau'r trydydd sector) yn ffurfiol ym mis Mehefin 2022 ac mae'n darparu un pwynt mynediad sy'n ymateb i ymholiadau ac anghenion lles yn y gymuned.  Ymatebodd yr Hyb i dros 1860 o ymholiadau, a gweithiodd ochr yn ochr â thros 670 o bobl i ddod o hyd i atebion cymunedol i'w problemau.  Mae enghreifftiau ymarferol o'r gwaith a wnaed yn cynnwys ymateb cymunedol y sir i: adsefydlu ffoaduriaid o’r Wcráin; yr argyfwng costau byw (ymgyrch Cadw'n Gynnes Cadw'n Iach) a gweithgareddau i gefnogi pobl â dementia ar draws y sir yn rheolaidd yn ogystal â chefnogi Ymgyrch Nightingale 23.  Mae gwaith yr Hyb Cymunedol a Chymunedau Egnïol a Chysylltiedig hefyd wedi cael ei gydnabod fel arfer da ac wedi cyrraedd rowndiau terfynol categori Arloesi mewn Partneriaethau Gwobrau MJ.
 • Manteisiwyd i'r eithaf ar gyfleoedd cyflogaeth â chymorth, er enghraifft drwy gynyddu gweithgareddau mentrau cymdeithasol heb gynyddu cost a thrwy ddefnyddio cyllid Mynediad at Waith lle bo hynny'n briodol.  Mae Norman Industries bellach yn cynnig cyflogaeth â chymorth mewn wyth maes gwaith gwahanol a chyflogwyd dros 74 o bobl ag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor fel rhan o'r rhaglen.  Mae cyfleoedd cyflogaeth yn cynnwys dau gaffi (un yng Nghanolfan Siopa Glan yr Afon, Hwlffordd ac un yn Scolton) ac maent wedi cynyddu eu hincwm yn sylweddol yn 2022-23. 
 • Parhawyd i ddatblygu cyfleoedd dydd ac mae atgyfeiriadau ar gyfer cyfleoedd dydd bellach wedi dychwelyd i'r lefelau cyn Covid.  Ar hyn o bryd mae 54 (i fyny o 30 y flwyddyn flaenorol) o bobl yn mynychu am gyfle diwrnod ar gyfartaledd chwe awr yr wythnos.  Amcangyfrifir bod hyn yn arbed dros £250k o gostau (i fyny o £130k y flwyddyn flaenorol).  Yn ogystal, mae dau grŵp yn mynychu am brofiad gwaith o Ysgol Portfield.
 • Cytunwyd ar Strategaeth Dementia newydd gan Gabinet mis Ionawr 2023.  Mae'r strategaeth yn nodi gweledigaeth Gorllewin Cymru ar gyfer gwasanaethau dementia, er mwyn 'Cefnogi pob person i fyw'n dda ac yn annibynnol gyda dementia cyhyd ag y bo modd'.
 • Mae prosiectau ail-alluogi yn mynd rhagddynt megis ailddatblygiad Haverfordia House (cyflwynwyd cais cynllunio ym mis Ionawr 2022). Disgwylir i'r cyfleuster hwn gynnwys cymysgedd o 12 uned ail-alluogi en-suite a 25 o fflatiau tai gwarchod i bobl dros 55 oed.  Er bod nifer y pecynnau gofal ail-alluogi a ddarparwyd wedi cynyddu i lefelau cyn COVID, bu gostyngiad sylweddol yn nifer y bobl nad oes angen gofal a chymorth arnynt bellach ar ôl ail-alluogi.  Mae'r gostyngiad hwn o ganlyniad i gymhlethdod cynyddol anghenion cwsmeriaid.
 • Caeodd y Cyngor Holly House, ein darpariaeth seibiant i blant ag anableddau, dros dro ym mis Ionawr 2023 yn dilyn arolygiad.  Canfu'r arolygiad gan Arolygiaeth Gofal Cymru fod y gwasanaeth yn torri rheoliadau mewn llawer o feysydd allweddol, ac roedd rhai o'r materion a arsylwyd yn bryderon na ymdriniwyd â nhw ers yr arolygiad diwethaf yn 2019.  Roedd cau'r lle dros dro yn adlewyrchu maint y gwaith a oedd yn ofynnol i ddod â'r gwasanaeth i safon dderbyniol ar gyfer ailagor, am fod datblygu a chyflwyno cynllun gwella cynhwysfawr yn golygu bod angen gwneud gwaith ar draws pob rhan o'r gwasanaeth gan gynnwys gweithdrefnau, staffio a'r amgylchedd. Recriwtiwyd adnodd allanol tymor byr ychwanegol i yrru'r cynllun gwella yn ei flaen, a sefydlwyd panel gwella mewnol i graffu ar y daith tuag at ailagor.
 • Er mwyn lleihau nifer y plant sy'n dod i ofal ac i ddod o hyd i drefniant mwy sefydlog ar gyfer plant mewn gofal, treialodd y Cyngor Orchymyn Gwarcheidwaeth Arbennig a fu’n effeithiol ac ystyriwyd papur mewn cyfarfod Cabinet diweddar mewn perthynas â hyn.  Fe allai’r polisi gwtogi tua 10% ar nifer y plant sydd mewn gofal ar hyn o bryd.
 • Mae'r Cyngor wedi prynu eiddo sengl 4 ystafell wely i ddarparu gofal yn y sir i blant sy'n cyflwyno ymddygiad mor heriol fel y gallent fod mewn perygl o fod angen lleoliad diogel.  Ar hyn o bryd mae'r eiddo yn destun gwaith adeiladu ac adnewyddu helaeth ac yn bwriadu recriwtio staff i'r gwasanaeth erbyn diwedd 2023.
 • Mae gwella’r broses recriwtio gofalwyr maeth i sicrhau bod plant yn cael lle yn agosach at gartref wedi bod yn rhannol lwyddiannus.  Er ein bod wedi gwella'r gyfradd drosi ar gyfer ymholiadau maethu i asesu a chymeradwyo, mae ein cyfradd ni (7.7%) islaw'r gyfradd genedlaethol o hyd ar gyfer trosi sef 11.7%.  Nid ydym wedi cyrraedd ein targed ar gyfer cymeradwyaeth wedi'i chwblhau ar gyfer 22/23 a hynny’n bennaf o ganlyniad i gapasiti oherwydd cynnydd enfawr yn y galw am asesiad o berthnasau.  Bydd cynllun peilot y Grant Adeiladu Gofalwyr Maeth eisoes wedi gwneud arbedion yn seiliedig ar gymhariaeth â chost gofalwr maeth asiantaeth breifat a/neu breswyl arall.
 • Roedd system rheoli achosion wedi'i huwchraddio ar waith ar gyfer Gwasanaethau Oedolion ym mis Medi 2022.  Mae timau wedi cofleidio'r swyddogaeth llif gwaith a chynhyrchu rhestri tasgau sy'n hwyluso trosglwyddo achosion yn ddidrafferth, monitro llwythi gwaith ac olrhain tasgau sy'n cael eu cyflawni yn erbyn amseroedd aros targed. Gohiriwyd y broses o gyflwyno i'r Gwasanaethau Plant am fod y tîm cymorth yn blaenoriaethu data ar gyfer Ymgyrch Nightingale.
 • Pennaeth Gwasanaethau Plant y Cyngor yw arweinydd y Cyngor ar waith i leihau tlodi yn y Sir, gyda chysylltiadau cryf â'r amcanion a nodir yng Nghynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) (gweler SA4.1).  Fel rhan o hyn, sefydlwyd gweithgor tlodi amlasiantaeth ym mis Mawrth 2022 gyda'r nod o gynhyrchu Strategaeth Tlodi gyffredinol ar gyfer Sir Benfro.  Bu’r gweithgor yn goruchwylio dosbarthiad cyllid cost byw dewisol ledled Sir Benfro, ac un o'r enghreifftiau oedd menter Cadw’n Gynnes, Cadw'n Iach a ddyrannodd £240k i elusennau lleol a sefydliadau cymorth.

 

Tystiolaeth – sut ydyn ni'n gwybod?

 

Camau gwella – beth allwn ni ei wneud yn well a sut? 

 • Gwella’r broses o adennill dyled gofal cymdeithasol a lleihau maint y ddarpariaeth 'drwgddyledion'.
 • Cefnogi Taliadau Uniongyrchol er enghraifft trwy weithredu gwasanaeth bancio rheoledig a chyflogres effeithlon newydd.
 • Gweithredu Rheoli Achosion Eclipse ar gyfer Gwasanaethau Plant a chysylltu â TG gorfforaethol i ddatblygu strategaeth TG ar gyfer Gofal Cymdeithasol.
 • Ail-dendro gofal cartref gyda phwyslais ar annog dull seiliedig ar le.
 • Rydym yn gweithio ar ein prosesau adennill dyledion gofal cymdeithasol i gefnogi pobl i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am eu cyfraniadau a aseswyd yn ariannol.  Yn ystod 2023 ein nod yw cynyddu'r capasiti o fewn y tîm fel y gallwn neilltuo gweithwyr achos i ddefnyddwyr gwasanaeth sydd mewn dyled a'u cefnogi i roi cynlluniau talu ar waith.
 • Datblygu cynllun gweithredu i hyrwyddo defnyddio mentrau cymdeithasol gan ddefnyddio pecyn cymorth hunanwerthuso Archwilio Cymru.
 • Datblygu a gweithredu cynllun gweithredu gwella cynhwysfawr sy'n deillio o arolygiad AGC o Holly House, gyda'r nod cyffredinol o ailagor y gwasanaeth cyn gynted â phosibl.
 

Perfformiad cyfredol - 3

Cyfnod gwella - 3

2021-22 perfformiad - 2

2021-22 cyfnod gwella - 3

 

SA5.3 Tai

Asesu perfformiad presennol – pa mor dda ydyn ni'n ei wneud?

 • Mae'r farchnad dai yn parhau i fod yn heriol drwy gydol 2022-23 ond gwelwyd prisiau eiddo’n arafu drwy gydol rhan olaf 2022. Fodd bynnag, mae fforddiadwyedd a'r gostyngiad parhaus yn argaeledd cartrefi rhent preifat yn parhau i fod yn her ynghyd â phwysau costau byw.
 • Yn sgil hyn, mae digartrefedd wedi cynyddu a'r galw am dai cymdeithasol. Cynyddodd nifer y ceisiadau digartrefedd am gymorth a gymerwyd yn ystod mis Ionawr 2023 i ychydig o dan 150, o gymharu ag ychydig dros 100 ym mis Ionawr 2022.  Arhosodd nifer y bobl ddigartref sy'n gweithio gyda'r Tîm Cynghori ar ddiwedd y mis yn gyson o gwmpas y marc 600 gan barhau o fis Hydref 2022.   Yn sgil y cynnydd parhaus yn nifer yr achosion digartrefedd, bu’n rhaid inni ddefnyddio mwy o lety gwely a brecwast sydd hefyd yn cyfrannu at bwysau cyllideb sylweddol.  Er gwaethaf dyraniad grant Neb Heb Help Llywodraeth Cymru, darperir tua £700-800k o gyllideb o hyd ar gyfer y gwasanaeth hwn.
 • Gwnaethpwyd cynnydd o ran cynyddu'r cyflenwad llety. Rydym wedi cofrestru gyda Chynllun Prydlesu Cymru lle rydym yn prydlesu eiddo rhentu preifat gan landlordiaid am gyfnod o 5 mlynedd o leiaf. Gyda rhai addasiadau yn y farchnad dai, cafwyd mwy o ddiddordeb gan landlordiaid yn y cynllun hwn. Mae gennym hefyd raglen gaffael weithredol gyda 21 eiddo wedi’u prynu gan ddefnyddio £2 filiwn o gyllid grant Llywodraeth Cymru (sydd ar gael oherwydd pwysau digartrefedd acíwt) gan arwain at gost net i'r Cyfrif Refeniw Tai o £31.5k fesul eiddo.
 • Mae cynyddu'r cyflenwad tai cymdeithasol newydd yn parhau i fod yn flaenoriaeth.  Yn dilyn gohiriad cychwynnol ein Rhaglen Datblygu Tai, mae cynnydd da wedi'i wneud o ran cwblhau dau safle, a fydd yn cael eu cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol nesaf. Yn dilyn adolygiad o'r trefniadau tendro, rydym wedi llwyddo i fwrw ymlaen gyda phenodi contractwyr ar gyfer datblygiadau Haverfordia, Hwlffordd a Stryd Charles, Aberdaugleddau. Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo gyda chynlluniau ar gyfer Brynhir, datblygu Dinbych-y-pysgod a sesiynau ymgysylltu cymunedol yn cael eu cynnal.  Roedd oedi pellach ar godi fflatiau ar hen adeilad Motorworld yn Aberdaugleddau a gafodd ei ddymchwel tua phum mlynedd yn ôl.  Aildendrwyd y cynllun ym mis Mawrth 2023 a phenodwyd contractwr newydd ym mis Gorffennaf 2023 gyda'r nod o ddechrau’r gwaith yn hydref 2024, gyda disgwyl i'r gwaith adeiladu gymryd tua 12 mis.
 • Gwelsom gryn lwyddiant wrth gyflwyno'r rhaglen Grant Tai Cymdeithasol, gyda rhaglen lawn o ddatblygiadau tai cymdeithasol mewn partneriaeth â'n cymdeithasau tai. Gwelwyd y dyraniad llithriad uchaf erioed sef dros £12 miliwn ar ben yr un dyraniad grant ar gyfer 2022-2023, a fydd yn gweld datblygiadau tai cymdeithasol ar draws y sir yn symud ymlaen yn gyflym dros y blynyddoedd nesaf.
 • Yn dilyn adolygu'r lefel fwyaf priodol ar gyfer premiymau Treth y Cyngor ar gyfer cartrefi gwag ac ail gartrefi, cyflwynwyd rhaglen waith lefel uchel ar gyfer defnyddio'r premiwm hwn i'r Cabinet ym mis Chwefror 2023.
 • Llwyddodd y Cyngor i recriwtio i rôl swyddfa eiddo gwag yn ogystal â chofrestru ar gyfer menter Grant Cartrefi Gwag Llywodraeth Cymru. Ystyrir bod ailddefnyddio eiddo gwag yn flaenoriaeth gorfforaethol gyda'r nod o gynyddu'r cyflenwad tai drwy ailddefnyddio'r adeiladau hyn sydd heb eu defnyddio'n ddigonol.
 • Cytunodd y Cabinet ar y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio ar 13 Chwefror 2023. Mae'r rhaglen ar gyfer blynyddoedd ariannol 2022-2025, a'r prif themâu yw: cynhesrwydd fforddiadwy, datgarboneiddio a deall y llwybr gorau at well effeithlonrwydd ynni ar gyfer cartrefi a'u preswylwyr. Mae'r rhaglen yn bwriadu cefnogi Safon Ansawdd Tai Cymru arfaethedig 2023 wrth i Lywodraeth Cymru a'r landlordiaid cymdeithasol weithio tuag at sefydlu safon newydd.  Yn ogystal â datgarboneiddio stoc tai cymdeithasol y Cyngor, bydd y rhaglen o fudd i'r tenantiaid a fydd â chartrefi cynhesach, rhatach i'w rhedeg, gan leihau tlodi tanwydd. Mae hon yn dasg heriol i’w chyflawni o hyd o fewn yr amserlen a osodwyd.
 • Mae gweithredu Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) wedi cael effaith sylweddol ar y gwasanaeth trwy gyhoeddi contractau diogel newydd i'n holl denantiaid, ynghyd ag adolygu trefniadau contract ar gyfer llety dros dro digartrefedd a llety â chymorth.
 • Mae ymgysylltu ac ymgynghori â'r gymuned a thenantiaid yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i'r gwasanaeth.  Cynhelir nifer o sesiynau ymgysylltu a gwybodaeth i denantiaid yn flynyddol, ac yn 2022-2023 roedd y rhain yn cynnwys contractau Deddf Rhentu Cartrefi, gwneud y mwyaf o incwm a newidiadau rhent.
 • Mae'r Cyngor wedi sefydlu Panel Tenantiaid i gyflwyno pryderon a materion ynghylch ein rôl fel landlord cymdeithasol. Cynhaliwyd rhaglen thematig o sesiynau/gweithdai ar osod rhenti, adolygu’r polisi dyraniadau a materion cynnal a chadw adeiladau.
 • Cymerwyd y Cynllun Pontio Ailgartrefu Cyflym drwy'r Cabinet ac mae'n cynnwys rhaglen 5 mlynedd o flaenoriaethau a chamau gweithredu gyda'r nod o fynd i'r afael â digartrefedd a chyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru o ddod â digartrefedd i ben.

 

Tystiolaeth – sut ydyn ni'n gwybod?

 

Camau gwella – beth allwn ni ei wneud yn well a sut? 

 • Cwblhau'r Strategaeth Tai newydd. Rhagwelir y bydd y strategaeth wedi'i chwblhau erbyn diwedd 2023 a'i nod yw canolbwyntio ar fynd i'r afael â fforddiadwyedd, gan gynnwys partneriaid allweddol.
 • Gwella'r Polisi Dyraniadau Tai drwy adolygiad o Gartrefi Dethol yn Sir Benfro erbyn diwedd 2023.
 • Cynnal a gwella ansawdd a hygyrchedd stoc tai, gan gynnwys cydymffurfio â SATC 2023 wrth iddi gael ei chyflwyno, a darparu'r Cynllun Datgarboneiddio ar gyfer stoc dai'r Cyngor, gan wneud y mwyaf o gyfleoedd ar gyfer effeithlonrwydd ynni mewn tai.
 • Parhau i gyflawni rhaglen datblygu tai ein stoc dai ein hunain, yn ogystal â galluogi ein partneriaid Cymdeithas Tai i ddarparu tai cymdeithasol fel rhan o'r rhaglen Grant Tai Cymdeithasol.
 • Sicrhau bod rhaglen atgyweirio a gwella gadarn ar waith ar gyfer Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.
 • Adolygu a chyflwyno'r Strategaeth a Chynllun Gweithredu Cyfranogiad Tenantiaid yn barhaus (2020-23).
 

Perfformiad cyfredol - 3

Cyfnod gwella - 3

2021-22 perfformiad - 3

2021-22 cyfnod gwella - 3

 

SA5.4 Yr Economi

Asesu perfformiad presennol – pa mor dda ydyn ni'n ei wneud?

 • Ffocws strategol: Mae gwaith y Cyngor ar wella canlyniadau economaidd yn parhau i gael ei arwain gan Strategaeth Adfer ac Adfywio Sir Benfro 2020-2030 y cytunwyd arni ym mis Medi 2020.  Mae'r strategaeth hon wedi'i strwythuro ar sail tri chanlyniad allweddol: Cysylltiedig; Cynnig; ac wedi’u Darganfod.  Mae Rhaglen Weinyddu 2022-27 yn seiliedig ar y strategaeth hon ac mae'n pwysleisio cyfleoedd economaidd a sgiliau ynni gwyrdd yng nghyd-destun cadw Sir Benfro yn lle gwych i ymweld ag ef, byw a gweithio ynddo. 
 • Yn debyg i lawer o ardaloedd eraill, cafodd perfformiad economaidd y Sir, gan gynnwys diweithdra, ei daro'n galed gan Covid a pharhaodd i wella yn 2022-23.  Mae data diweithdra ardaloedd bach o Gyfrifiad 2021 yn dangos bod ein 71 ardal leol o fewn y chwartel uchaf ar gyfer diweithdra yng Nghymru a Lloegr; mae 17 yn y chwartel isaf cyfatebol.  Yn ystod 2022-23, gostyngodd diweithdra, fel y'i mesurir gan gyfrif hawlwyr o gymharu â 2021-22, ac roedd tua 4% (4.2% fel arfer yn ystod misoedd y gaeaf, 3.8% yn yr haf), ychydig yn is na chyfartaledd Cymru.
 • Yn dilyn her cymheiriaid economi 2021 - roedd gweddill yr argymhellion yn ymwneud â strwythur mewnol y Cyngor a gwelededd y gwasanaeth.  Sonnir am y model Gweithredu Targed yn adran SA2.4 ac yn dilyn ailstrwythuro / ail-alinio mae datblygiad economaidd bellach yn adrodd i'r Prif Weithredwr Cynorthwyol ynghyd â'r gwasanaethau cynllunio ac eiddo.  Mae hyn wedi rhoi mwy o welededd i'r gwasanaeth.  Arweiniodd y Prif Weithredwr y cais llwyddiannus am y Porthladd Rhydd ac mae'n ymwneud yn uniongyrchol â Chydbwyllgor Corfforaethol De-orllewin Cymru sydd â buddiant mawr mewn cylch gwaith datblygu economaidd.  Sefydlwyd y Bwrdd Uchelgais Economaidd a'r Bwrdd Corfforaethol (eu cylch gwaith yw goruchwylio a rheoli Prosiectau Cyfalaf y tu allan i Ysgolion yr 21ain Ganrif a Thai) ar ddiwedd 2022-23 ac maent yn canolbwyntio ar y meysydd hyn yn y dyfodol.
 • Mae'r gwaith ar ganlyniad Cysylltiedig yn cynnwys: Band eang, cynllunio trafnidiaeth rhanbarthol a sicrhau cyllid ar gyfer prosiectau trafnidiaeth. 
 • O ran band eang, mae prosiect tymor canolig ar waith sy'n cydweithio â darparwyr seilwaith, darparwyr gwasanaethau rhyngrwyd a Llywodraethau i sicrhau bod gan 30% neu 20,000 o gartrefi fynediad at ffibr all drosglwyddo data ar gyfradd gigadid i'r safle.  Hawliwyd dros £1.2m o gymhorthdal talebau gan fusnesau a phreswylwyr yn 2022-23.  Roedd gwaith modelu a wnaed cyn i ddarparwr band eang fynd i ddwylo'r gweinyddwyr yn awgrymu erbyn mis Rhagfyr 2023 y byddai gan 50% o adeiladau fynediad at ffibr i'r safle.  Roedd mwy o wybodaeth ar gael mewn Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Rhag-benderfynu yn ei gyfarfod ym mis Mehefin 2023.  Mae Ofcom yn darparu diweddariadau rheolaidd ar gyflymder band eang drwy eu diweddariadau Connected Nations (yn agor mewn tab newydd.)
 • Datblygwyd gwaith ar Gynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol drwy Gydbwyllgor Corfforaethol De-orllewin Cymru ond mae wedi cymryd llawer mwy o amser i'w sefydlu nag a ragwelwyd yn wreiddiol.  Dim ond ym mis Ionawr 2023 y cyhoeddwyd canllawiau ac er bod rheolwr prosiect yn cael ei roi ar waith, y dyddiad cau ar gyfer llunio Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol drafft cyntaf yw Tachwedd 2023 sy'n heriol iawn.
 • Ni lwyddodd y Cyngor i sicrhau Cyllid Ffyniant Bro ar gyfer Cynlluniau Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus yn nhair o'n prif drefi a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf 2022.  Bydd gwersi'n cael eu dysgu wrth ddisgwyl cyflwyno'r rhain i rowndiau cyllido yn y dyfodol.  Mae'r sefyllfa refeniw ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yn heriol ac yn debygol o ddirywio yn 2023-24.  Dibynnwn ar ddarparwyr ar gyfer cludiant i’r ysgol ac ym mis Chwefror 2023, gwnaethom gaffael asedau cwmni bysiau i sicrhau mwy o sefydlogrwydd yn y farchnad.
 • Cynnig: Ynni gwyrdd  Roedd y Cyngor yn rhan o nifer o brosiectau cyflenwol i gefnogi datblygiad ynni gwyrdd yn Sir Benfro.
 • Ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot, Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau a Chymdeithas Porthladdoedd Prydain, cyflwynwyd cais llwyddiannus am y Porthladd Rhydd Celtaidd i Lywodraeth y DU.  Mae hyn yn adeiladu ar strwythurau cydweithio rhanbarthol drwy, er enghraifft, Bargen Ddinesig Bae Abertawe a Chydbwyllgor Corfforaethol De-orllewin Cymru i ddarparu cyfle sylweddol tyrbinau gwynt arnofiol ar y Môr Celtaidd.  Bydd y gwaith yn parhau drwy gydol 2023-24 ac mae gan gyfarfod Eithriadol y Cabinet, 9 Mai 2023 fanylion y buddion, megis £25m mewn cyfalaf sbarduno ac Ardrethi Annomestig a gedwir am 25 mlynedd.  Mae'r canlyniadau (ar draws yr ardal gyfan gan gynnwys Castell-nedd Port Talbot) yn cynnwys 16,000 o swyddi sy'n talu'n dda, hybu sgiliau, datgloi'r diwydiant tyrbinau gwynt arnofiol ar y môr a hybu arloesedd mewn technolegau ynni glân.
 • Bydd Tyrbinau Gwynt Arnofiol ar y Môr (FLOW) yn sefydlu Sir Benfro ymhlith yr ardaloedd mwyaf blaenllaw ar gyfer cynhyrchu ynni ar raddfa fawr (Gigawat) ac mae'n flaenoriaeth glir i'r Porthladd Rhydd Celtaidd.  Buom yn gweithio gyda diwydiant i roi cyhoeddusrwydd i'r cyfleoedd er enghraifft mewn arddangosfa yn y Senedd gan Floventis Energy a oedd yn cynnwys deunydd hyrwyddo ar gyfer Canolfan Darwin a phlant ysgol lleol Sir Benfro.
 • Daeth prosiect dwy flynedd £4.5m Teyrnas Ynni Aberdaugleddau i ben yn 2022 ac mae wedi archwilio sut olwg allai fod ar system ynni leol glyfar wedi’i datgarboneiddio ar gyfer yr ardal o amgylch yr Aber, gan baratoi'r ffordd ar gyfer prosiectau yn y dyfodol.  Mae'r rhain yn cynnwys Canolfan Ynni Gwyrdd Trecwn Statkraft.  Gwaith electroleiddydd hydrogen gwyrdd arfaethedig yw hwn ynghyd â fferm solar 28 hectar yn adfywio safle gwag hirsefydlog a Chanolfan Sero Net Penfro RWE sy'n cynnwys cynlluniau i ddatgarboneiddio'r orsaf bŵer a chynhyrchu hydrogen gwyrdd, a hynny o bosibl ar raddfa Gigawat.
 • Cynnig: Adfywio canol y dref - mae pob prosiect adeiladu wedi gweld chwyddiant sylweddol mewn prisiau ac mae hyn wedi effeithio ar eu fforddiadwyedd.  Mae cyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf yn gymhleth ac yn dibynnu ar gyllid grant allanol.  Gweler Cabinet 5 Rhagfyr 2022 am fanylion costau cyfalaf a sut y cafodd y rhain eu rheoli yn ystod y flwyddyn.  Mae gwaith llywodraethu prosiectau yn cael ei wella ac mae adroddiad i Gabinet 13 Mawrth 2023 yn manylu ar sefydlu 'Bwrdd Corfforaethol' newydd i oruchwylio a rheoli Prosiectau Cyfalaf y tu allan i Ysgolion y 21ain Ganrif a Thai.
 • Mabwysiadwyd nodyn cynghori interim ar ddatblygu yng nghanol trefi i ganiatáu dull mwy caniataol o ddatblygu i gefnogi canol trefi amlswyddogaethol a bywiog a lleihau mannau manwerthu gwag.  Mae'r data diweddaraf, yn seiliedig ar arolygon Medi 2022, yn peintio darlun ychydig yn well ar ganran yr unedau manwerthu gwag yn 2021 (yn unol â'r darlun cenedlaethol).  Fodd bynnag, mae mannau manwerthu gwag yn ein prif dref yn parhau i fod ymhell uwchlaw'r cyfartaledd cenedlaethol.
 • Datblygwyd cynlluniau Creu Lleoedd drafft ar gyfer Hwlffordd, Penfro, Doc Penfro, Abergwaun a Wdig, Aberdaugleddau a Dinbych-y-pysgod drwy ymgynghoriaeth, BE Group.  Y gobaith yw y bydd y cynlluniau hyn yn helpu i greu blaen-biblinell o brosiectau ym mhob un o'r trefi pan fydd partneriaid cyllid/datblygu wedi’u nodi.  Crybwyllir y cynlluniau hyn i gyfarfod y Cabinet yn y dyfodol ac maent yn cael eu defnyddio yn sail i gynlluniau seiliedig ar le yn 2023-24 gyda'r cyntaf yn Abergwaun a Wdig.
 • Mae cam cyntaf Hwlffordd - Y Cei Gorllewinol (Ocky Whites) bron â chael ei gwblhau a chynhelir seremoni gosod y garreg gopa ym mis Mehefin 2023 a fydd yn ategu mentrau Bwyd Sir Benfro.  Lleolir prosiect Calon Sir Benfro o amgylch y castell a newidiwyd cwmpas y prosiect hwn yn ystod y flwyddyn gyda'r cynnig gwreiddiol i gael mynediad at y castell trwy gysylltiad drwy Stryd y Bont wedi’i ddisodli gan lwybr mynediad gwell trwy Sgwâr y Castell.  Mae'r prosiect cyfnewidfa trafnidiaeth ategol wedi symud ymlaen ac mae'r maes parcio aml-lawr wedi'i ddymchwel.  O fis Gorffennaf 2023, mae'r cynllun allan i dendr eto a bydd safle’r hen faes parcio aml-lawr yn cael ei ddefnyddio fel maes parcio dros dro.
 • Mae cynllun Penfro - Cei’r De yn mynd rhagddo gyda gwaith cyn adeiladu wedi'i gwblhau a chynhaliwyd ymgynghoriad ychwanegol gyda rhanddeiliaid.  Cyllideb ychwanegol y cytunwyd arni gan y Cabinet yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr 2022 yn cael ei rhannu rhwng Cam 1 sy’n canolbwyntio ar Castle Terrace (y Llyfrgell a’r Ganolfan Dreftadaeth) a Cham 2 diweddarach yn Northgate Street (cyfleuster gofal cymdeithasol, gofal dydd a hyfforddiant).  Amlygodd diweddariad cynnydd i Gabinet 24 Ebrill 2023 fod y prosiect ar safle cyfyngedig a bod ganddo broffil risg uchel yn seiliedig ar ffactorau gan gynnwys: cyflwr gwael adeiladau; materion waliau cydrannol; asbestos, yr angen i ddiogelu treftadaeth ac ecoleg.
 • Prosiectau eraill - mae Parc Bwyd Llwynhelyg wedi gwneud cynnydd ac mae'r fenter ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru wedi cael ei chytuno a'i chymeradwyo. Penodwyd cynghorydd cleientiaid i arwain dyluniad unedau hybu. Mae gwaith seilwaith wedi'i gwblhau ac mae £2M wedi ei gytuno ar gyfer gosod cyfleustodau. Mae cytundebau yn eu lle ar gyfer gwaredu dau lain.  Ar gyfer adfywio cymunedol, cytunwyd ar drefniadau llywodraethu ar gyfer y Gronfa Ffyniant Gyffredin (sy’n disodli Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd i bob pwrpas).  Mae hyn yn cynnwys fframwaith y cytunwyd arno ar gyfer prosiectau a strwythurau a fydd yn gwella'r gallu i adfywio cymunedol yn sylweddol yn ystod 2023-24 a 2024-25.  Bydd dull y Cabinet y cytunwyd arno ar gyfer cronfa gwella Sir Benfro (y cytunwyd arno ym mis Gorffennaf 2023) yn adeiladu ar y capasiti ychwanegol hwn.
 • Adroddodd Visit Pembrokeshire, ein Sefydliad Rheoli Cyrchfan mewn partneriaeth, i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau ar 15 Tachwedd 2022 ar ei waith dros y flwyddyn ddiwethaf.  Cefnogodd y Cyngor nifer o ddigwyddiadau mawr yn 2022-23 gan gynnwys pencampwriaethau rhwyfo cyflym y byd 2022 yn Saundersfoot a gynhaliwyd ym mis Hydref.

 

Tystiolaeth – sut ydyn ni'n gwybod?

 

Camau gwella – beth allwn ni ei wneud yn well a sut?

 • Mynd i'r afael â materion adnoddau.  Er bod camau wedi'u cymryd i sicrhau adnodd cyflenwi ychwanegol, mae prosiectau ynni ar eu pennau eu hunain yn gyfle enfawr ac mae'n bwysig ein bod yn adnoddu’n briodol er mwyn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd a sicrhau'r budd mwyaf posibl i drigolion a busnesau yn Sir Benfro.  Bydd angen rheoli chwyddiant ac oediadau prosiect (a geir yn aml wrth adfywio safleoedd tir llwyd) mewn prosiectau Cyfalaf.
 • Twf economaidd gwyrdd a chyfleoedd drwy’r Porthladd Rhydd Celtaidd i ddatblygu 'Sir Benfro yn Brifddinas Werdd y DU'
 • Adfywio seiliedig ar le sy’n adeiladu ar y cynlluniau drafft y cytunwyd arnynt eisoes ar gyfer chwe thref.
 • Sicrhau’r budd mwyaf posibl o gyllid allanol fel y Gronfa Ffyniant Gyffredin sydd, i bob pwrpas, yn disodli cyllid yr UE. 
 

Perfformiad cyfredol - 2

Cyfnod gwella - 2

2021-22 perfformiad - 2

2021-22 cyfnod gwella - 2

 

SA5.5 Amgylchedd Glân / Newid Hinsawdd

Asesu perfformiad presennol – pa mor dda ydyn ni'n ei wneud? 

 • Rydym yn disgwyl y bydd ein cyfradd ailgylchu 2022-23 oddeutu 71% a byddwn yn rhagori ar ein targed ailgylchu statudol o 64% (bydd y ffigur yn cael ei gadarnhau yn hydref 2023 a bydd ymhlith y ffigurau ailgylchu uchaf yng Nghymru).  Mae hyn yn cymharu â chyfradd ailgylchu 2021-22 o 73% ar gyfer Sir Benfro (cyfradd Cymru gyfan oedd 65%).  Y rheswm pam y gostyngodd ein cyfradd ailgylchu oedd bod tunelli o ddeunydd cymharol drwm, fel gwydr a gwastraff bwyd, wedi dirywio'n gyflymach na’r gostyngiad (a groesawyd) yng nghyfanswm y gwastraff.  Gall hyn fod yn adlewyrchiad o’r argyfwng costau byw ac mae awdurdodau eraill wedi gweld gostyngiadau tebyg.
 • Mae ein fflyd cerbydau sbwriel presennol yn defnyddio tanwydd disel.  Yn 2022-23 cynhaliwyd arbrawf o effeithiolrwydd Cerbydau Trydan Isel Iawn ond canfuwyd nad yw capasiti ac amrediad y rhain yn ddigonol ar gyfer sir wledig fel Sir Benfro.  Byddwn yn parhau i archwilio opsiynau eraill, o bosibl hydrogen.  Cyflwynwyd wyth fan ychwanegol a weithredir gan fatri (yn lle cerbydau disel) ym mis Rhagfyr 2022 ac mae disgwyl i ryw 30 o faniau disel gael eu disodli gan gerbydau trydan yn 2023-24.
 • Roedd achosion o dipio anghyfreithlon yn 3 chwarter cyntaf 2022-23 1.7% yn is na'r cyfnod cyfatebol yn 2021-22.  Awgryma hyn nad yw cyflwyno archebu mewn canolfannau gwastraff ac ailgylchu wedi arwain at gynnydd mewn tipio anghyfreithlon a difrod amgylcheddol.  Mae'r system archebu a roddwyd ar waith gennym wedi ein helpu i wahaniaethu rhwng defnyddwyr masnachol a domestig, gan arwain at arbediad sylweddol. 
 • Canfu ein harolwg glanhau strydoedd 2022-23 fod 98.7% yn radd B neu'n uwch, sy’n cael ei hystyried yn gyffredinol yn lefel dderbyniol o lendid.  Roedd hyn yn well na’n ffigur yn 2021-22 sef 95.4%.  Mae perfformiadau'r ddwy flynedd yn well na'r cyfartaledd yng Nghymru a gellir gweld adroddiad ar lendid strydoedd ar draws Cymru gyfan, er mwyn cyd-destun, yma (yn agor mewn tab newydd.)
 • Dechreuodd y Cyngor adeiladu ar brosiect Parc Eco, y disgwylir i'w gamau cyntaf fod yn weithredol o wanwyn 2024.  Bydd y prosiect yn disodli cyfleuster gwastraff ac ailgylchu dros dro ym Mhorthladd Penfro  â chyfleuster addas i'r diben a ddiogelwyd at y dyfodol ar hen dir diwydiannol ger Aberdaugleddau.  Mae'r gwaith clirio tir wedi dechrau.  Ceir rhagor o fanylion, gan gynnwys diweddariadau i randdeiliaid a gwybodaeth am fuddion cymunedol, ar ein gwefan.
 • Cytunodd y Cabinet ar ein Strategaeth Toiledau Lleol ddiwygiedig ar 24 Ebrill 2023 a chymerwyd papur ar wahân ar gyllid ar gyfer toiledau cyhoeddus yng Nghabinet 13 Chwefror 2023.  Mae'r strategaeth newydd yn cydbwyso cyfyngiadau cyllidebol cyffredinol y Cyngor gyda'r angen i fuddsoddi mewn toiledau cyhoeddus, yn enwedig i ddiwallu anghenion pobl anabl.  Fel rhan o'r strategaeth mae nifer o doiledau CSP yn cael eu nodi i'w trosglwyddo i sefydliad arall.  Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Rhag-benderfynu yn ystyried sut mae'r strategaeth newydd yn gweithio yn ei gyfarfod ym mis Tachwedd 2023.
 • Cytunodd y Cyngor ar amserlen newydd ar gyfer llunio ein Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig (Cytundeb Cyflenwi) yn ei gyfarfod ar 11 Mai 2023.  Cafodd y CDLl2 drafft ei oedi gyntaf gan Covid, yna roedd angen ystyried targedau diwygiedig ar gyfer ffosffadau.  Mewn gwirionedd, mae hyn wedi rhwystro datblygiadau newydd mewn nifer o leoliadau.  Mae potensial am oedi pellach gan fod ansicrwydd ynghylch amseru a chynnwys canllawiau CNC ar gyfer y rhannau llanw o afonydd gwarchodedig yn Sir Benfro.  Ceir rhagor o wybodaeth am adolygiad y Cynllun Datblygu Lleol ar ein gwefan. Adroddwyd ar adroddiad monitro blynyddol ar gyfer y CDLl cyfredol ar gyfer 2021-22 i'r Cabinet ar 3 Hydref 2022 a chytunir ar adroddiad 2022-23 tua'r un adeg â'r adroddiad hwn.
 • Ystyriodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau berfformiad y gwasanaeth cynllunio mewn tri o'i gyfarfodydd yn 2022-23.  Mae cynllun gwella ar waith i fynd i'r afael â lefelau staffio, incwm yn lleihau mewn termau real, cyfyngiadau deddfwriaethol, cyfrifoldebau a chyfyngiadau cynyddol.  Trwy gynyddu capasiti a phrosesau mwy effeithlon mae perfformiad o fewn y Gwasanaeth Cynllunio yn gwella, ond mae'n rhoi pwysau tymor byr ar staff profiadol i hyfforddi a mentora aelodau newydd o staff. Bydd gwelliant yn y dyfodol yn canolbwyntio ar orfodi cynllunio ac mae 4.5 o swyddogion gorfodi cyfwerth ag amser llawn bellach ar waith.
 • Defnyddio'r cynllun a fabwysiadwyd gennym yn 2019 ar gyfer llwybr tuag at fod yn awdurdod lleol carbon sero-net erbyn 2030 trwy fuddsoddi mewn systemau ar gyfer gwresogi, trafnidiaeth a thrydan.  Er enghraifft, mae'r Cyngor yn partneru gyda Chwmni Cydweithredol Cymunedol Egni ar gyfer systemau PV solar ar doeau gyda chynlluniau i gynyddu capasiti solar bedair gwaith ar doeau yn 2023 a bydd prosiect Salix Street Light yn lleihau allyriadau carbon 322 tunnell y flwyddyn ac yn arbed £205,000 y flwyddyn mewn costau trydan, yn ogystal ag arbed costau cynnal a chadw parhaus.  Sefydlwyd bwrdd cynaliadwyedd newydd yn 2022-23 i gydlynu’r gweithredu ar draws y Cyngor.
 • Mae'r Cyngor wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu Cynllun Ynni Ardal Leol Sir Benfro sy'n nodi gweledigaeth ar sut olwg allai fod ar system ynni ddi-garbon yn 2050, a'r camau uniongyrchol i'r Cyngor gefnogi hyn.  Ystyriodd y Cabinet ddrafft yn ei gyfarfod 7 Tachwedd 2022 a bydd y cynllun nawr yn cael ei ddatblygu gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

Tystiolaeth – sut ydyn ni'n gwybod?

 

Camau gwella – beth allwn ni ei wneud yn well a sut? 

 • Costio ein cynlluniau sero net yng ngoleuni'r pryderon a godwyd yn y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ystod y flwyddyn.
 • Cam 2 o gyflwyno casgliadau wrth ymyl y ffordd (6% o aelwydydd Sir Benfro) a gweithredu dyletswyddau newydd ar gyfer y Rheoliadau Ailgylchu Busnes.
 • Llwyddo i gyflenwi Parc Eco Sir Benfro.
 • Gweithredu newidiadau i wasanaeth o ganlyniad i ddeddfwriaeth amgylcheddol newydd gan gynnwys y Cynllun Dychwelyd Ernes ar gyfer cynwysyddion diodydd.
 • Cymryd camau gofynnol i ddatblygu’r gwaith o gwblhau'r CDLl diwygiedig fel y nodir yn y cytundeb cyflawni.
 

Perfformiad cyfredol - 2

Cyfnod gwella - 2

2021-22 perfformiad - 1

2021-22 cyfnod gwella - 2

 

SA5.6 Gwella a Thrawsffurfio

Asesu perfformiad presennol – pa mor dda ydyn ni'n ei wneud?

 • Mae'r adran hon yn rhoi trosolwg bras ar fentrau gwella a thrawsffurfio ar draws y Cyngor yn ystod 2022-23.  Mae rhywfaint o'r gwaith hwn yn cael ei gynnwys yn fanylach mewn adrannau penodol.
 • Mae rhaglen Trawsffurfio a Gwella newydd yn cael ei datblygu a chylch gorchwyl newydd ar gyfer y Bwrdd Gwella a Thrawsffurfio gyda chyfarfodydd yn cael eu hailgyflwyno bob chwarter.  Mae angen rhagor o waith ar y Model Gweithredu Targed a'r Rhaglen Drawsffurfio, a fydd yn cael ei lywio gan Gynlluniau Gwella Gwasanaeth eleni a chyflwyniadau llwyddiannus y Rhaglen Newid Carlam.
 • Bydd y tîm Gwella a Thrawsffurfio yn allweddol i gyflawni mentrau newid sy'n cael eu nodi fel rhan o arbedion cyllidebol a rheoli'r Cynlluniau Ariannol Tymor Canolig.
 • Mae gwaith paratoi i gynnal adolygiad o gymunedau a threfniadau etholiadol yn Sir Benfro fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 ar y gweill.  Gofynnodd y Cyngor i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ymgymryd â'r gwaith hwn ar ei ran ac mae wedi sefydlu gweithgor aelodau i gefnogi'r broses hon.
 • Diweddarwyd y tudalennau Gweithio'n Graffach a Lles ar y fewnrwyd a chyflwynwyd polisi gweithio hybrid gwell i weithwyr.  Mae'r gwelliannau hyn wedi meithrin diwylliant sy'n seiliedig ar ymddiriedaeth, gyda gweithwyr yn cael eu rheoli ar sail canlyniadau, yn hytrach na phresenoldeb corfforol.
 • Cafodd Arolwg Ymgysylltu â Staff Culture Amp gyfradd ymateb o 53% a ragorodd ar y disgwyliadau, a bu’r gweithgorau gyda phob gwasanaeth yn gadarnhaol, gan gynhyrchu camau gwella gan bob gwasanaeth i’r uwch arweinwyr graffu arnynt a’u datblygu ymhellach.
 • Cyflwynwyd y rhaglen Darpar Reolwyr gan ganiatáu i'r sefydliad gydnabod darpar reolwyr yn y dyfodol a'u rhoi ar ben ffordd i'w helpu i ddatblygu sgiliau i fynd ar drywydd gyrfaoedd rheoli. Bu’r rhaglen yn llwyddiant, gyda charfan newydd yn dechrau ar y rhaglen ym mis Medi, gan gynorthwyo cynllunio yn y sefydliad yn y dyfodol ac uwchsgilio gweithwyr.
 • Mae gwaith i alluogi cymunedau yn parhau ar hyn o bryd gan ganolbwyntio ar annog a hwyluso cymunedau i feithrin gallu a sgiliau i ddod yn fwy dyfeisgar a chynaliadwy.  Mae'r gwaith yn cysylltu ag un o Amcanion Llesiant y BGC ynghylch cryfhau cymunedau.
 • Gwnaed gwaith sylweddol ar wneud y mwyaf o gyfranogiad, ymgysylltu a deialog ar draws y garfan o swyddogion ac aelodau etholedig, gan gryfhau'r perthnasoedd sy'n galluogi'r Cyngor i wella.  Mae'r rhain yn cynnwys:
  • Bu'r Prif Weithredwr a'r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn gwella ymgysylltiad â'r Cabinet drwy strwythurau Cabinet a Chabinet anffurfiol, gan sicrhau bod sesiwn Cabinet anffurfiol bob wythnos. Mae cyflwyno ac ymgorffori'r sesiynau hyn wedi bod yn llwyddiant mawr gydag ymrwymiad sylweddol gan holl aelodau'r Cabinet.
  • Bu’r Prif Weithredwr yn ymgysylltu ag arweinwyr o bob grŵp gwleidyddol i ddod i adnabod y gofynion a'r materion sydd gan bob plaid; mae'r sesiynau hyn wedi gwella cyfathrebu a dealltwriaeth rhwng aelodau a swyddogion ac wedi arwain at welliant mewn ymwybyddiaeth swyddogion a’u hymateb i ofynion aelodau.
  • Cynhaliwyd sesiwn Datblygu Tîm Brig wedi'i hwyluso ar 26 Ionawr 2023, gan ddod ag aelodau o'r Uwch Dîm Arwain a'r Cabinet ynghyd i drafod a chytuno ar reolau ac egwyddorion llywodraethu da. Dangosodd y sesiwn ddealltwriaeth a pherchnogaeth gyffredin o brosesau ac ymddygiadau llywodraethu corfforaethol. Mae'r egwyddorion a sefydlwyd yn y sesiwn hon yn destun gwaith parhaus ac ategol gyda'r Ganolfan Llywodraethu a Chraffu.
 • Bu'r tîm Gwella a Thrawsffurfio yn gweithio ar ddod â phrofiad a syniadau allanol i'r sefydliad, ac mae wedi ymgysylltu â sefydliad allanol, New Local, i weithio gyda'r awdurdod.
 • Mae'r tîm Data yn cymryd rhan yng ngwaith DataCymru gan gael diweddariadau trwy'r cylchlythyrau a gohebiaeth DataCymru.  Daeth y Tîm â hyfforddiant CLlLC a DataCymru i aelodau, ac ar hyn o bryd maent yn annog staff i gael at yr hyfforddiant a ddarperir gan New Local trwy'r e-bost a rennir drwy ELT, i'w rhaeadru trwy eu timau.
 • Cafwyd mwy o ffocws ar gamau ymarferol a phendant sy'n galluogi pobl i weld effaith a chreu momentwm a hyder, ac mae'r gwaith wedi cyfrannu at y symudiad tuag at broses gwneud penderfyniadau sy’n fwy seiliedig ar ddata a thystiolaeth i wneud y sefydliad yn "gyngor craffach".  Cefnogir nifer o brosiectau rheoli a dirnad data gan y Tîm Data e.e. Ymgyrch Nightingale 23, data ffoaduriaid yr Wcráin, Lle Cwsmeriaid, Cynnal a Chadw Adeiladu a chyflwyno system gwybodaeth rheoli NEC.
 • Bu'r tîm data yn cefnogi'r prosesau rheoli perfformiad, yn enwedig symud y Cerdyn Sgorio Corfforaethol i lwyfan Power BI i wella rhyngweithio a hygyrchedd data.
 • Bu'r tîm Gwella a Thrawsffurfio yn gweithio law yn llaw â'r tîm TG i wella technoleg ledled y sefydliad, gan adeiladu system gadarn ac effeithlon.  Er enghraifft, defnyddiwyd technoleg Alexa newydd y llynedd ac mae wedi'i lawrlwytho ychydig dros 1100 o weithiau.  Cafwyd ymgysylltu cadarnhaol, gan ragori ar y disgwyliadau gydag ymholiadau gwastraff a phrydau ysgol yn cael eu defnyddio amlaf.
 • Cafwyd adolygiad cyflawn o systemau asedau, gan archwilio systemau gwybodaeth pen cefn craidd y Cyngor a nodi ble mae'r systemau'n cael eu cynnal.  Bydd hyn yn llywio ymchwiliad y tîm data i ble mae data'n mynd i mewn i'r sefydliad a ble mae'r wybodaeth honno'n cael ei storio. Mae'r adolygiad yn parhau a'i nod yw mynd i'r afael â nifer o faterion hanesyddol gydag arferion data o fewn y Cyngor, megis ynysu data, adrodd cymhleth ac anghyson, diffyg systemau hawdd eu defnyddio ar gyfer cyflwyno data a data hwyr.
 • Mae cyflwyno Microsoft Teams wedi meithrin ffordd ddigidol fwy effeithiol o weithio ar draws y sefydliad. Mae'r broses hon hefyd wedi cynnig cyfle da i'r tîm Gwella a Thrawsffurfio edrych ar system deleffoni'r awdurdod, sydd wedi cynnwys gwaith parhaus yn edrych ar alwadau a gollwyd ac ymgysylltu â chwsmeriaid ochr yn ochr â'r tîm Data.
 • Mae'r berthynas rhwng y Cyngor a PAVS yn gadarnhaol o hyd, gan gynnwys creu swydd Cydgysylltydd Gwirfoddolwyr a rennir yn dilyn cynllun peilot ar y cyd o'r rôl rhwng y ddau sefydliad. 

 

Tystiolaeth – sut ydyn ni'n gwybod?

 

Camau gwella – beth allwn ni ei wneud yn well a sut? 

 • Parhau i wneud cynnydd a bwriadu cau'r holl gamau gweithredu a restrir ar y Cynllun Gwella Llywodraethu Corfforaethol, gan ganolbwyntio ar ddiwylliant sefydliadol ac agweddau perthynas ar drawsffurfio.
 • Yn unol â'r blaenoriaethau a nodwyd gan yr Aelod Cabinet dros Wella Corfforaethol a Chymunedau yn y Rhaglen Weinyddu, hwyluso mwy o wytnwch a dyfeisgarwch cymunedol.
 • Parhau i gefnogi dull y Cyngor o reoli data a phrosiectau dirnad data cysylltiedig, gan wreiddio diwylliant o gasglu, defnyddio a deall data ledled y Cyngor.
 

Perfformiad cyfredol - 2

Cyfnod gwella - 2

2021-22 perfformiad - 2

2021-22 cyfnod gwella - 2

ID: 10977, adolygwyd 25/10/2023