Hunanasesiad Blynyddol 2022-23

Casgliadau

Daw'r adran hon â'r hunanasesiad i ben ac mae’n dwyn ynghyd gamau allweddol ar gyfer y sefydliad cyfan.

Roedd ein sefyllfa ariannol yn heriol yn 2022-23, ond er gwaethaf anawsterau chwyddiant a'r galw cynyddol am lawer o wasanaethau fe wnaethom fantoli'r gyllideb.  Byddwn yn diweddaru'r rhagamcanion ariannol diweddaraf ar gyfer 2025-25 ym mis Medi 2023.  Ym mis Mehefin 2023, tybir y bydd angen £10m o arbedion cyllideb ar gyfer cyllideb 2024-25 er bod nifer o resymau (megis chwyddiant uwch na'r disgwyl a chynigion arbedion 2023-24 sy'n anodd eu gweithredu) sy'n awgrymu bod y ffigur o £10m yn fwy tebygol o gynyddu na gostwng.

Mae'r Cynllun Gwella Llywodraethu Corfforaethol yn nodi sut y byddwn yn gwella prosesau ar draws y Cyngor cyfan.  Adolygodd Archwilio Cymru ein cynnydd tua dechrau 2023-24 a bydd Cynllun diwygiedig yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a'r Cyngor yn ystod gweddill 2023-24.

Gwnaethom gynnydd o ran diffinio ein gweledigaeth a'n blaenoriaethau dros y tymor canolig, er enghraifft trwy ailddrafftio'r Rhaglen Weinyddu a Strategaeth Gorfforaethol 2023 – 2028.  Mae angen mwy o waith yn ystod gweddill 2023-24 ar gyfleu ein gweledigaeth a'n blaenoriaethau ledled y Cyngor.  Mae adolygiadau cyllideb strwythuredig wedi cychwyn, sy'n allweddol i sicrhau aliniad agosach rhwng cynllunio ariannol a chynllunio corfforaethol a bydd gwaith yn parhau yn y dyfodol.

Rydym bellach yn dechrau gweithredu Power BI yn ein hadroddiadau rheoli perfformiad.  Mae angen mwy o waith i gryfhau trefniadau monitro'r Strategaeth Gorfforaethol drwy sicrhau bod mesurau priodol i werthuso ein cynnydd yn cael eu hintegreiddio i'r Cerdyn Sgorio Corfforaethol yn ogystal ag wrth fonitro cynlluniau gwasanaeth.

Mae recriwtio a chadw gweithwyr ar draws llawer o wasanaethau yn broblem o hyd.  Rydym yn rhoi llawer mwy o bwyslais ar brentisiaethau a chynlluniau mynediad i raddedigion a llwybrau 'tyfu eich hun' i gyflogaeth gofal cymdeithasol.  Atebion cynaliadwy, nid tymor byr, yw’r rhain, sy'n golygu bod problemau capasiti'r gweithlu yn debygol o fod yn broblem ar gyfer y dyfodol agos. Bydd strategaeth datblygu'r gweithlu yn cael ei hystyried yn ystod 2023-24 ac yn nodi sut y byddwn yn dod yn gyflogwr dethol.

Gwnaethom fabwysiadu cynllun rheoli asedau strategol ym mis Chwefror 2023, y sylfaen ar gyfer mynd i'r afael â llawer o faterion hirsefydlog o ran rheoli eiddo ac asedau.  Fodd bynnag, er gwaethaf rhywfaint o gynnydd ar recriwtio, mae cynnydd pellach yn y tymor byr wedi cael ei rwystro gan broblemau cadw sylweddol.  Mae adolygiadau Archwilio Allanol a Mewnol wedi amlygu bod angen inni reoli ein hasedau’n well.

O ran ymgysylltu ac ymgynghori, rydym wedi mabwysiadu strategaeth gyfranogi a strategaeth ddeisebau, i gynyddu cyfranogiad y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd.  Parhawyd i ymgysylltu â phobl a’u cynnwys trwy ymgynghoriadau corfforaethol a gwasanaeth.  Fodd bynnag, mae'r ganran gymharol uchel o seddi diwrthwynebiad yn etholiadau llywodraeth leol y llynedd a llai o bobl yn cymryd rhan mewn ymarferion ymgynghori yn dangos bod angen mwy o waith yn y maes hwn yn y blynyddoedd i ddod.

Mae addysg yn Sir Benfro wedi gwella a gellir ystyried bellach ei bod ar sail gynaliadwy ar gyfer gwelliant pellach yn y dyfodol.  Mae canlyniadau arolygu cyffredinol yn unol â barn yr awdurdod lleol mewn perthynas â'i ysgolion ac ychydig iawn o ysgolion sydd wedi’u gosod mewn categori statudol gydag Estyn. Dengys y rhan fwyaf o ganlyniadau arolygu fod ysgolion yn perfformio'n dda ac nad oes angen sylw dilynol arnynt gan Estyn.  Mae gwaith yn y dyfodol yn canolbwyntio ar ein strategaeth gyffredinol ar gyfer gwella addysg sy'n canolbwyntio ar bum thema allweddol ac ar systemau i reoli perfformiad i roi sicrwydd bod y strategaeth yn cael effaith.

O ran Gofal Cymdeithasol, dangosodd Covid fod angen i ofal cymdeithasol ac iechyd weithio fel un system integredig o safbwynt y cwsmer.  Er i'r system gofal cymdeithasol ddod yn agos at dorri yn 2022-23 fe ddangoson ni drwy Ymgyrch Nightingale 23 y gall ein gwasanaethau gofal cymdeithasol barhau i addasu, ystwytho a chwrdd ag argyfwng.  Cafwyd mwy o alw hefyd am ofal cymdeithasol i blant, a galw cymhlethach.  Rydym wedi parhau i weithio gyda phartneriaid, darparwyr a chymunedau i ddatblygu ffyrdd eraill o gyflawni neu brosiectau ataliol.  Mae'r materion recriwtio a chadw a grybwyllwyd eisoes wedi ei gwneud hi'n anoddach darparu gwasanaethau cymdeithasol gofal cymdeithasol.  Mae angen i ni hefyd wneud gwelliannau mewn gofal cymdeithasol yng nghyd-destun adnoddau ariannol prin gan fod gan gostau gofal cymdeithasol y potensial i wasgu llawer o wasanaethau eraill y Cyngor.

Gwnaethom gynnydd tuag at gynyddu'r cyflenwad llety (drwy brydlesu, caffael tai neu adeiladu cartrefi fforddiadwy newydd) ond mae hyn yng nghyd-destun cynnydd sylweddol a gofidus mewn digartrefedd.  Bydd strategaeth dai newydd yn cael ei mabwysiadu yng ngweddill 2023-24 a fydd yn nodi blaenoriaethau ac amserlenni ar gyfer cyflawni, ond dylid llawn werthfawrogi maint y problemau (boed yn gyflenwad tai fforddiadwy neu gost ac anawsterau technegol datgarboneiddio ein stoc dai).

Mae'r cais Porthladd Rhydd Celtaidd llwyddiannus, sy’n adeiladu ar brosiectau blaenorol gyda ffocws ar ynni gwyrdd, yn golygu bod Sir Benfro mewn sefyllfa dda i fanteisio ar y cyfleoedd economaidd sy'n deillio o ddatgarboneiddio.  Mae hwn yn brosiect tymor hwy ac yn hanfodol ar gyfer pontio'n llwyddiannus o ddiwydiannau ynni sy'n seiliedig ar danwydd ffosil i ddiwydiannau'r dyfodol.  Aeth prosiectau eraill ar raddfa facro yn dda hefyd, fel annog band eang.  Bu'n rhaid rheoli prosiectau i adfywio canol trefi yn ofalus i liniaru costau cynyddol ac anawsterau o ran denu contractwyr i wneud y gwaith.  Am y ddwy flynedd nesaf, bydd cyllid allanol drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin yn darparu'r gallu i wella sgiliau fel bod pob person lleol mewn sefyllfa i wneud y gorau o gyfleoedd newydd yn sgil adfywio.

Mae ein perfformiad ar wasanaethau sy'n diogelu'r amgylchedd lleol, fel gwastraff ac ailgylchu a glanhau strydoedd, yn parhau i berfformio'n dda ac ymhlith y rhai sy'n perfformio orau yng Nghymru.  Fodd bynnag, mae amgylchedd Sir Benfro yn destun pwysau o hyd fel lefelau uchel o ffosffadau mewn afonydd gwarchodedig, ac mae'r rhain yn cael eu gwaethygu gan newid yn yr hinsawdd.  Parhawn i newid ein ffordd o weithio gyda'r nod o fod yn garbon sero net erbyn 2030 ond rydym bellach wedi cyrraedd y man lle nad yw'r dechnoleg sydd ar gael ar hyn o bryd (er enghraifft tanwydd ar gyfer cerbydau trwm fel tryciau sbwriel) wedi’i datblygu’n ddigonol inni fabwysiadu technolegau carbon sero-net yn llawn ym mhob rhan o'n gwaith.  O ystyried hyn, mae angen parhau i fireinio a llwyr ddeall y gallu i gyflawni ein cynlluniau carbon sero net a’u costau.

ID: 10978, adolygwyd 24/10/2023