Hunanasesiad Blynyddol 2022-23

Methodoleg- Dull Thematig

Er mwyn darparu ffocws a strwythur clir, cynlluniwyd yr hunanasesiad ar sail fframwaith thematig o themâu corfforaethol a sefydliadol allweddol, gan asesu perfformiad o dan bob un o'r themâu hyn.

Y 5 thema yw:

SA1 - Strategaeth a pherfformiad.

SA2 - Cynllunio a rheoli adnoddau.

SA3 - Arwain, llywodraethu a diwylliant.

SA4 - Gweithio gyda phartneriaid a chwsmeriaid.

SA5 - Amcanion Llesiant.

Cefnogir pob thema gan set o is-themâu i ategu ein dealltwriaeth o’n perfformiad ym mhob maes.

 

SA1 – Strategaeth a pherfformiad

 • SA1.1 Cynllunio strategol, corfforaethol a gwasanaeth.
 • SA1.2 Rheoli perfformiad corfforaethol.

SA2 – Cynllunio a rheoli adnoddau

 • SA2.1 Gosod a monitro'r gyllideb flynyddol.
 • SA2.2 Cynllunio ariannol tymor canolig.
 • SA2.3 Rheoli asedau strategol.
 • SA2.4 Cynllunio'r gweithlu.
 • SA2.5 Caffael.

SA3 - Arwain, llywodraethu a diwylliant

 • SA3.1 Trosolwg a chraffu.
 • SA3.2 Cyfranogiad democrataidd.
 • SA3.3 Archwilio a llywodraethu.
 • SA3.4 Cydraddoldeb.
 • SA3.5 Y Gymraeg.

SA4 – Gweithio gyda phartneriaid a chwsmeriaid

 • SA4.1 Gweithio mewn partneriaeth.
 • SA4.2 Ymgynghori ac ymgysylltu.
 • SA4.3 Cwynion a chanmoliaeth.

SA5 – Amcanion Llesiant

 • SA5.1 Addysg.
 • SA5.2 Gofal Cymdeithasol.
 • SA5.3 Yr Economi.
 • SA5.4 Tai.
 • SA5.5 Amgylchedd glân / newid hinsawdd.
 • SA5.6 Gwella a thrawsffurfio.

 

Mae hunanasesu yn ddadansoddiad sy'n seiliedig ar dystiolaeth, gan ddeall yr hyn y mae ystod o wybodaeth feintiol ac ansoddol sydd ar gael i'r Cyngor yn ei ddatgelu am y ffordd y mae'n arfer ei swyddogaethau, gan ddefnyddio ei adnoddau a llywodraethu ei hun.  Rydym wedi gofyn tri chwestiwn allweddol i’n hunain i asesu perfformiad o dan bob is-thema,  sef:

 1. Pa mor dda ydyn ni'n ei wneud?  (Asesu perfformiad cyfredol gan ddefnyddio gwybodaeth ansoddol a meintiol)
 2. Sut ydyn ni'n gwybod? (Darparu tystiolaeth briodol i arddangos yr uchod)
 3. Beth allwn ni ei wneud yn well a sut?  (Nodi camau gweithredu gwella blaengar)

Mae'r hunanasesiad yn defnyddio amrywiaeth o ffynonellau mewnol ac allanol, gan sicrhau sylfaen dystiolaeth eang i lywio'r camau y bydd y Cyngor yn eu cymryd i gynyddu’r graddau y mae'n bodloni'r gofynion perfformiad yn y dyfodol.  Ceir isod amrywiaeth o enghreifftiau o'r math o wybodaeth yr ydym wedi'i defnyddio fel sail dystiolaeth:

 • Adrannau hunanasesu cynllun gwasanaeth.
 • Adroddiadau rheoleiddio allanol.
 • Adolygiadau gwasanaeth allanol.
 • Cerdyn Sgorio Perfformiad Corfforaethol.
 • Canfyddiadau ac argymhellion craffu.
 • Ymarferion ymgysylltu ac ymgynghori â dinasyddion.
 • Datganiad Llywodraethu Blynyddol.
 • Adroddiadau monitro'r gyllideb.
 • Adroddiadau statudol eraill e.e. Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Meini prawf sgorio:

Yn yr un modd â’r llynedd, er mwyn darparu ffordd weladwy a thryloyw o fesur lle rydym ar ein taith wella dros amser, caiff pob is-thema ei sgorio gan ddefnyddio'r system a nodir isod, gan ddarparu safbwynt cyfredol a blaengar. 

Dylid nodi bod y sgôr, yn ôl ei natur, yn ddangosol i raddau helaeth, gan gymryd meysydd thematig neu wasanaeth mawr a chymhleth fel y mae ac asesu ystod eang o weithgarwch a thystiolaeth a gynhwysir ym mhob un mewn modd gwrthrychol a chytbwys.  Er y derbynnir y gallai’r dull hwn fod yn ddiffygiol o ran naws o ran nodi amrywiaeth mewn perfformiad o fewn meysydd thematig neu wasanaeth eang, serch hynny mae’n darparu pwynt cyffwrdd defnyddiol i ddeall sut mae’r sefydliad yn perfformio ar hyn o bryd yn gyffredinol o fewn maes arbennig ac mewn cyfnod penodol o amser.  Yn yr un modd, mae'n bwysig nodi na ddylid ystyried sgôr y ‘cyfnod gwella’ mewn modd cadarnhaol neu negyddol, ond yn hytrach ac yn syml, y cam lle rydym yn meddwl ein bod ni o ran y daith wella.

Sgôr:

1- Ardderchog (perfformiad cyfredol), Effeithiol (cyfnod gwella).

2- Da (perfformiad cyfredol), Effeithiol (cyfnod gwella).

3- Gweddol (perfformiad cyfredol), Yn esblygu (cyfnod gwella).

4- Gwael (perfformiad cyfredol), Yn dod i'r amlwg (cyfnod gwella).

ID: 10971, adolygwyd 24/10/2023