Eco Champion

Poblogaeth Sir Benfro sy’n tyfu’n gyflym, sy’n gwneud a ffurfio’r penderfyniadau cywir i fyw’n fwy cyfrifol.

#HyrwyddwyrEcoPenfro #GwneudEichRhan

Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro

Mae poblogaeth gynyddol o Hyrwyddwyr Eco yn Sir Benfro... ac mae amrywiaeth enfawr o ffyrdd y mae pobl leol yn dewis newid y ffordd maen nhw’n byw... yn enwedig o ran beth y maen nhw’n ei brynu, beth maen nhw’n ei ddefnyddio, a beth maen nhw’n penderfynu ei daflu.

Mae materion amgylcheddol ym mhen blaen meddyliau pawb, ac rydym ni gyd yn dod yn ymwybodol o’r brys sydd ei angen i leihau ein heffaith ar y blaned a’i hadnoddau gwerthfawr... ond oherwydd bod y rhain yn aml yn faterion cymhleth a dryslyd, gall fod yn anodd iawn penderfynu beth yw’r peth gorau i’w wneud.

Mae nodau prosiect Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro yn syml:

Dathlu’r rheiny yn ein plith sydd eisoes yn gwneud pethau gwych yn lleol, a chynnig cyngor ac anogaeth i’r rheiny sydd eisiau gwneud pethau gwych... ond sydd heb ddechrau eto.

Os ydych chi eisoes yn Hyrwyddwr Eco ac eisiau amlygu rhai o’r pethau gwych rydych chi’n eu gwneud, cysylltwch â ni!

Os ydych chi eisiau bod yn Hyrwyddwr Eco ac eisiau ychydig bach o gyngor neu gefnogaeth i wneud hynny, yna byddai Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro yn gweddu i’r dim! Sgroliwch i lawr i ddarganfod mwy am y 9 tasg, neu cofrestrwch yma.

Mae’r rhestr o’r pethau y gallem ni fod yn eu gwneud i achub y blaned bron yn ddiddiwedd, ond am y tro, mae’r prosiect hwn yn ymwneud yn bennaf â phawb yn ‘gwneud eu rhan’... cael cymaint o bobl â phosibl i wneud y pethau sylfaenol yn iawn, gadael ôl-troed mor fach â phosibl, ac amgylchedd glân, gwyrdd i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.

Ewch i’n tudalen Facebook a chyfrannwch at y mudiad rhyfeddol hwn o bobl Sir Benfro.

Os hoffech gysylltu â ni, anfonwch neges e-bost at ecochampions@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch 07771 843113

 

1  

Cyflwyno Prosiect Hyrwyddwr Eco Sir Benfro.

Bydd yr animeiddiad byr hwn yn rhoi blas i chi ar beth yw Prosiect Hyrwyddwr Eco Sir Benfro.

Beth yw’r prosiect?

Mae’n brosiect a ariennir gan Raglen Arwain Llywodraeth Cymru trwy Arwain Sir Benfro, ac mae’n derbyn arian cyfatebol gan Gyngor Sir Penfro.

Ei nod yw dathlu a chefnogi gwaith Hyrwyddwyr Eco gweithredol ac awyddus, ym mhob rhan o Sir Benfro… i chwilio am y bobl sy’n ystyried bod, neu’n barod i fod, yn Hyrwyddwyr yn eu hardal leol, er mwyn i ni allu rhannu arfer da; lledaenu gwybodaeth ddefnyddiol, ysbrydoledig, ac annog pobl eraill i ‘wneud eu rhan’ trwy fyw’n fwy cyfrifol; lleihau gwastraff a sicrhau bod Sir Benfro yn parhau’n lle glân a ‘gwyrdd’ i fyw.

Os ydych chi eisoes yn Hyrwyddwr Eco ac eisiau amlygu rhai o’r pethau gwych rydych chi’n eu gwneud, cysylltwch â ni!

Os hoffech fod yn Hyrwyddwr Eco ond mae angen ychydig o gyngor neu gymorth arnoch chi i wneud hynny, yna mae Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro yn addas i chi!

 

Gwyliwch y ffilm eto, sgroliwch i lawr i ddarganfod mwy am y 9 tasg neu cofrestrwch yma.

CmAGX1eoTKc

 

 

2    

Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro.

Mae Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro yn cydnabod bod llawer o bobl eisiau cael eu hystyried yn 'Hyrwyddwr', ond efallai nad ydynt o angenrheidrwydd yn gwybod beth y gallan nhw ei wneud i fod yn un!

Mae’r Her Hyrwyddwr Eco yn gosod cyfres o dasgau (9 i gyd) i chi fynd i’r afael â nhw yn eich amser eich hun, ac i lefel rydych hi’n gyfforddus â hi. Gallwch fodloni’r meini prawf sylfaenol... neu gallwch wthio ymlaen a chymryd pob tasg i lefelau a all newid y blaned! 

Mae pob tasg wedi cael ei dylunio i roi syniadau i chi a’ch annog i gyflwyno beth rydych chi’n ei ddysgu i bobl eraill ar hyd y ffordd... felly, cyn bo hir, byddwn ni gyd yn ‘gwneud ein rhan’.

Ydych chi’n barod i dderbyn Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro? 

Llenwch y ffurflen gofrestru syml hon i ddechrau’r Her heddiw!

Os hoffech dicio pob tasg wrth i chi eu cwblhau nhw, agorwch ac argraffwch restr wirio Hyrwyddwyr Eco.

Sgroliwch i lawr y dudalen hon i ddarganfod y canllaw ar gyfer pob un o’r 9 maen prawf.

Maen nhw’n hawdd i’w cofio gan eu bod nhw’n sillafu’r gair C.H.A.M.P.I.O.N.S

 44BMdw1k07Y&t=8s

 

3    

Llwybr Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro.

Mae Llwybr Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro yn daith... mae’n brofiad awyr agored y gallwch ei rannu â phobl eraill ac mae’n ffordd wych i wneud yn siŵr bod y ffeithiau sydd gennych am gasgliadau sbwriel ac ailgylchu yn hollol gywir!

Mae’r llwybr mewn nifer o leoliadau coetir yn Sir Benfro, ond gellir ei gludo i leoliadau eraill... eich tref neu bentref efallai? 

Mae angen i chi lywio eich ffordd i 10 bwrdd pren, ac mae pob un ohonynt yn cynnwys Cod QR unigryw y gallwch eu sganio â’r ffôn clyfar neu lechen i agor cyfres o dudalennau gwe sy’n gysylltiedig â Chwis Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro!

Dewch o hyd i’r holl atebion i’r holl gwestiynau, a’u cyflwyno, a gallech chi/eich tîm ennill gwobr wych sydd ar gael i Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro yn unig.

I ddarganfod mwy neu i wneud cais am Lwybr Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro yn eich digwyddiad, neu mewn lleoliad sy’n agos atoch chi, anfonwch neges e-bost at: ecochampions@pembrokeshire.gov.uk 

   
4    

Y Wobr.

Gan fod ein prosiect yn ymwneud â darganfod, penodi a dathlu’r boblogaeth gynyddol o Hyrwyddwyr Eco yn Sir Benfro, mae’n addas ein bod ni’n cynhyrchu rhywbeth ychydig bach yn arbennig i’w gyflwyno i’n Hyrwyddwyr i gydnabod eu hymdrechion eco  rhyfeddol.

Felly, fe wnaethom ni uno â phobl arbennig o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a rhai disgyblion yr un mor wych o Ysgol Arbennig Portfield yn Hwlffordd, a chreu Mat Diod Coffaol Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro!

Mae’r matiau diodydd unigryw hyn wedi cael eu gwneud allan o arwyddbyst derw adferedig hindreuliedig hardd, sydd wedi bod yn sefyll a dangos y ffordd o gwmpas llwybr arfordirol godidog Sir Benfro ers 20 mlynedd! Mae’r rhain yn rhan wirioneddol o ein Parc Cenedlaethol hyfryd... a gallech chi dderbyn un!

Byddant yn cael eu rhoi i unrhyw un sy’n cwblhau ei Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro... a bydd yn cynnwys un manylyn arbennig ychwanegol... mae pob mat diod yn ‘docyn mynediad’ i gystadleuaeth raffl arbennig iawn i Hyrwyddwyr Eco!

Gwyliwch y ffilm fer hon i ddarganfod mwy... neu sgroliwch i lawr y dudalen i weld y 9 tasg sy’n rhan o Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro.

   
C    

Ymgyrchu

Tasg gyntaf Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro yw ‘ymgyrchu'.

Cefnogi grŵp neu fenter sy’n gweithredu’n lleol, neu ymhellach i ffwrdd efallai, a deall y gall un person - (CHI) wneud byd o wahaniaeth.

Ond yn gyntaf, mae angen ychydig o wybodaeth gefndir bwysig...

Rydym ni wedi amlygu rhai gwefannau y dylech gymryd golwg arnyn nhw, er mwyn i chi wybod am beth rydych chi’n sôn mewn tasgau yn y dyfodol.

Dilynwch y dolenni hyn (bydd y gwefannau’n agor mewn ffenestr newydd, felly ni fyddwch chi’n mynd ar goll!). 

Fy Ailgylchu Cymru

Recycle Now

Ailgylchu Dros Gymru

Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Sir Penfro

Wrap Cymru

Cadwch Gymru’n Daclus

Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff

Caru Eich Dillad 

Mae’r dasg 'ymgyrchu' yn rhoi cyfle i chi ystyried ymuno â, neu hyd yn oed dechrau, rhywbeth fel, Grwpiau Rhydd o Blastig yn eich ardal; cefnogi mentrau Oergell Gymunedol presennol, neu lansio rhai newydd, yn eich cymdogaeth; cefnogi’r rhwydwaith Re-Fill cynyddol, neu gymryd cyfrifoldeb dros ffwrdd 2 Minute Street Clean yn eich tref neu bentref.

 

Mae llawer i’w ddysgu a digon o gyfle i wneud dechrau da ar eich Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro.

 AUr-5q7vcf0  
H    

Helpu

Thema bwysig sy’n llifo trwy ein prosiect Hyrwyddwyr Eco yw pwysigrwydd meithrin rhwydweithiau a chymunedau, felly, mae’n briodol iawn bod y dasg ‘Help’ yn dilyn y dasg ‘Ymgyrchu’.

Mae angen defnyddio’r cyfan a ddysgwyd yn y dasg flaenorol ar gyfer hon... ac ychydig bach mwy, oherwydd mae’r dasg yn ymwneud â helpu ffrindiau/teulu/cymdogion i gynyddu neu wella eu lefelau ailgylchu.

Yn unol â chanllawiau glasbrint Llywodraeth Cymru, bydd set gyfan gwbl newydd o fesurau gwastraff yn Sir Benfro o fis Hydref 2019, a bydd angen ychydig o 'Help' ar rai pobl i ddeall beth fydd angen iddyn nhw ei wneud... a dyma le gallwch chi (darpar Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro) chwarae eich rhan.

Mynnwch ddealltwriaeth dda o’r wybodaeth yn y llenyddiaeth a restrir isod, yna lledaenwch y neges i 'Helpu' pobl eraill i gyrraedd y safonau gofynnol. Mae’n 'newid'... ac mae Sir Benfro yn aml yn ei chael hi’n anodd mynd i’r afael â hynny, ond credwn y bydd hwn yn newid hynod gadarnhaol a fydd yn cynnig cyfle i holl drigolion Sir Benfro ailgylchu llawer mwy o’u gwastraff domestig a lleihau’n ddramatig beth sy’n niweidio’r amgylchedd mewn safleoedd tirlenwi.

 

Wrth ystyried pob un o dasgau Her Eco Sir Benfro, peidiwch byth â than amcangyfrif y gwahaniaeth y gall un person (chi) ei wneud!

6crxec38H_Y   
A    

Effeithio

Wrth ‘Effeithio’, rydym ni’n golygu ‘gwneud newid’... ac rydych chi wedi profi yn y dasg ‘Help’ y gallwch chi ddelio â hyn, felly, y tro hwn, mae’n ymwneud â chi a’r cynhyrchion rydych chi’n eu prynu. Rydym ni’n siwr eich bod chi wedi clywed y term 'Lleihau, Ailddefnyddio ac Ailgylchu' dipyn erbyn hyn, ac mae’r dasg hon yn gyfle gwirioneddol i chi brofi eich bod chi’n gwneud y tri pheth.

Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw ‘Lleihau’ faint o ‘bethau’ rydych chi’n eu prynu... p’un ai a yw'r rhain yn eitemau bwyd, dillad, cynhyrchion glanhau neu ddyfeisiau trydanol. Gofynnwch i’ch hun bob amser a oes ei angen mewn gwirionedd cyn ei brynu. Os nad ydych chi’n meddwl y gallwch fyw hebddo, ystyriwch brynu un arall sydd heb gael ei wneud o, neu ei becynnu mewn, deunyddiau gormodol neu rhai na ellir eu hailgylchu. Allwch chi ddod o hyd i, neu wneud, un arall yn lle’r eitem honno? Allech chi ddod o hyd i rywle gwahanol i’w brynu sy’n ei becynnu neu ei gludo mewn ffyrdd gwell? Os nad ydych chi eisoes yn gwybod, mae hwn yn gyfle da i ddeall yn llwyr beth mae ‘milltiroedd bwyd’ yn ei olygu. Mae’n bwysig bod ychydig bach yn ofalus, oherwydd er bod rhai cynhyrchion ‘eraill’ sy’n cyrraedd y farchnad yn honni bod modd eu ‘compostio’  neu eu ‘hailgylchu’, gall fod yn anodd i’ch awdurdod lleol eu casglu gyda’ch gwastraff eraill oherwydd nad oes proses ar gael ar eu cyfer eto. Efallai eich bod chi’n meddwl eich bod chi’n achub y blaned wrth eu prynu nhw, ond efallai y byddwch chi’n creu problem arall yn ddamweiniol. Dyna pam mae mor bwysig gwybod pa eitemau y GALLWCH chi eu hailgylchu a BLE gallwch chi fynd â nhw/eu gadael nhw.

Os nad ydych chi’n gallu ‘Lleihau’ neu ‘Newid’ eitemau penodol, ystyriwch a allwch chi eu ‘Hail-ddefnyddio’. Beth rydym ni’n ei olygu yw, a allwch chi roi bywyd newydd iddyn nhw, eu trwsio nhw neu amnewid darnau yn lle’r peth cyfan, neu ddod o hyd i ddefnydd hollol newydd ar eu cyfer, efallai? Ewch yn ôl a gwirio eich bod chi’n deall y wybodaeth a roddom yn ystod y dasg ‘Help’, efallai?

 

Os na allwch chi ‘Leihau’ neu ei ‘Ail-ddefnyddio’, yna mae angen ystyried a allwch chi ei ‘Ail-gylchu’. Mae’r tri pheth hyn yn golygu bod llai o ‘stwff’ yn cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi.

 du6jnTez6xE  
M    

Atgyweirio

I gwblhau’r dasg ‘Atgyweirio’, mae angen i chi ddangos eich bod chi wedi achub rhywbeth (sawl peth yn ddelfrydol) a oedd yn cael ei ystyried wedi torri neu heb fod ar ei orau, a fyddai wedi cael ei anfon i safle tirlenwi. Y ffordd i wneud hyn yw trwsio, gludo, paentio, sgriwio, tynhau, gwnïo, amnewid rhan, olew, ailwefru, uwchgylchu, adfer... mae’r rhestr yn ddi-ddiwedd!

 

Mae pob Eco Hyrwyddwr yn gwybod bod angen i ni bellhau oddi wrth y diwylliant 'tafladwy' hyn rydym ni wedi caniatáu i’n hunain i fod yn rhan ohono, ac mae’r gallu i ‘Atgyweirio’ rhywbeth yn cyfrannu’n fawr at leihau gwastraff. Os ydych chi eisiau dysgu neu ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i 'wneud diagnosis' o broblem, ac yna ei datrys, dylech siarad â’n partneriaid yn The Pembrokeshire Remakery CIC. Mae’r bobl hyn yn arbenigwyr am drwsio pethau, ac maen nhw’n cynnal ‘Caffis Trwsio’ mewn mannau gwahanol ledled Sir Benfro trwy gydol y flwyddyn... ac fel Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro, dylech gysylltu â nhw. Maen nhw wedi’u lleoli yn The Green Shed yn Hwlffordd.

 Ik5XYAZCgeE  
P    

Cymryd rhan

Mae Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro yn uchelgeisiol, pa le bynnag y bo modd. Maen nhw’n weithgar, yn ceisio cyfleoedd i gymryd rhan mewn pob math o weithgareddau amgylcheddol, ac er eu bod nhw bob amser yn chwilio am ffyrdd i leihau eu heffaith ar y blaned, maen nhw hefyd wedi ymroi i lanhau ychydig o’r llanastr sy’n bygwth difetha ein strydoedd, ein coetiroedd, ein morlin a’n moroedd.

I dicio tasg 'Cymryd rhan' Her Eco Sir Benfro, rydym ni eisiau i chi gymryd rhan mewn dau ddigwyddiad glanhau traeth neu gasglu sbwriel, a gynhelir yn lleol. Mae nifer o grwpiau a sefydliadau ledled y sir yn trefnu a hyrwyddo eu digwyddiadau eu hunain trwy gydol y flwyddyn. Mae rhywbeth wastad yn digwydd cyn hir i chi gymryd rhan ynddo... ac mae’n ffordd wych i gyfarfod â Hyrwyddwyr Eco eraill hefyd!

Efallai y byddwch chi’n penderfynu trefnu un digwyddiad casglu sbwriel neu rai rheolaidd, ar gyfer y dasg hon? Os felly, bydd ein cyfeillion yn Cadwch Gymru’n Daclus yn hapus i esbonio sut a beth mae angen i chi feddwl amdano i sicrhau y bydd yn digwydd yn ddidrafferth ac yn ddiogel.

Mae gan brosiect Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro nifer o fyrddau ffrâm-A 2 Minute Street Clean i’w rhoi i gymunedau cyfrifol. Mae angen rhywun (Hyrwyddwr Eco posibl?) i fod yn berchen arno, a sicrhau ei fod yn cynnwys digon o stoc, a’i fod yn cael ei  hysbysebu a’i gynnal. Ai chi yw’r ‘rhywun’ hwnnw? Os ie, anfonwch neges e-bost at ecochampions@pembrokeshire.gov.uk 

 

Ffordd arall i gyfarfod â Hyrwyddwyr eraill a ‘Chymryd rhan’ mewn gweithgareddau eco eraill yw ymuno ag un o Fanciau Amser Sir Benfro... mae’r rhain yn ffordd wych i wneud y mwyaf o’ch amser mewn digwyddiadau glanhau ar draethau neu strydoedd, trwy hawlio Credydau Amser, y gallwch eu gwario mewn ffyrdd amrywiol yn lleol. Rydym ni’n falch iawn o gael cysylltiadau cryf â Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) a byddant yn hapus i’ch cyflwyno chi i’ch Banc Amser agosaf.

 4OuEUJCV7lo  
I    

Hysbysu

Nid oes angen esbonio’r dasg 'Hysbysu' rhyw lawer. Y cyfan rydym ni eisiau i chi ei wneud yw dewis mater amgylcheddol rydych chi’n frwdfrydig iawn yn ei gylch, rydych chi’n teimlo’n rhwystredig amdano, neu’n teimlo bod angen i bobl ei ddeall yn well... ac yna dewis ffordd i gyfleu eich neges. Efallai ei fod yn rhywbeth rydych chi wedi’i ddysgu wrth fynd i’r afael â Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro, neu efallai ei fod yn rhywbeth rydych chi wedi bod yn ymwybodol ohono ac wedi pryderu amdano ers sbel.

Gallai fod yn 'newid' rydych chi wedi penderfynu ei wneud ers cwblhau’r dasg ‘Effeithio’, a’ch bod chi eisiau darbwyllo pobl eraill i’w ystyried?

Efallai eich bod chi eisiau creu eich ffordd eich hun i esbonio’r mesurau Casglu ar Garreg y Drws newydd a fydd yn dod i rym yn Sir Benfro ym mis Hydref 2019? Efallai y gallwch gyflwyno’r wybodaeth yn well nag unrhyw un arall ac efallai mai chi fydd y rheswm dros bobl eraill yn newid yn gyfan gwbl sut maen nhw’n ailgylchu gartref.

Os dewisoch yn y dasg ‘Ymgyrchu’ i gefnogi, ymuno â, neu ddechrau Grŵp Cymunedol Rhydd o Blastig neu Community Fridge, efallai y bydd y dasg hon yn ffordd ddefnyddiol iawn i helpu i’w hyrwyddo, neu i annog pobl eraill i wneud yr un peth?

 

Efallai y byddwch chi mor frwdfrydig ynglŷn â’ch Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro, y byddwch chi eisiau ‘Hysbysu’ pobl eraill amdani? Efallai y bydd hyd yn oed mwy o Hyrwyddwyr Eco o’ch herwydd chi!

 7XXqmy8HhqQ  
O  

Trefnu

Rydych chi bron ar ddiwedd eich Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro nawr, ac rydym ni’n gofyn i chi ‘Drefnu’ rhywbeth.

Mae’r meini prawf ar gyfer y dasg hon yn debyg i’r rhai ar gyfer y dasg ‘Hysbysu’... ond ar gyfer y dasg hon, mae angen i chi siarad! Trefnwch i roi cyflwyniad neu sgwrs fer, neu efallai cadeirio cyfarfod yn eich cymuned i sôn wrthynt am un o dasgau eraill yr Her. Mae

Cyflwyno pethau ar lafar gwlad yn bwysig iawn wrth geisio newid ymddygiad. Mae pawb yn honni eu bod nhw eisiau newid, ond ychydig iawn sy’n barod i gyflawni’r newid hwnnw. Hyd yn oed os yw hyn yn rhywbeth nad ydych yn gysurus amdano fel arfer, cofiwch hashnodau Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro #HyrwyddwyrEcoSirBenfro #GwneudEichRhan

 dtVZnFDQmiI  
N    

Rhwydwaith

Os ydych chi’n rhan o Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro, dylech wybod eich bod chi’n gwneud hyn ar y cyd â nifer fawr o bobl leol eraill, a byddwch chi gyd yn dod yn rhan o ‘Rwydwaith’ ryfeddol cyn bo hir. Mae llawer o ffyrdd gwahanol y gallwch gysylltu â Hyrwyddwyr eraill... cewch hyd i lawr ohonynt ar dudalen Facebook Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro... gallwch gyfarfod â llawer mwy ohonynt pan fyddwch chi allan yn ‘Cymryd rhan’ mewn digwyddiadau glanhau’r strydoedd neu draethau... .ac mae tipyn o Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro wedi ymuno â Rhwydwaith Bancio Amser Sir Benfro hefyd. 

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud i gwblhau’r dasg ‘Rhwydwaith’ yw cysylltu mewn rhyw ffordd â rhywun arall sy’n gweithio ar ei Her Hyrwyddwr Eco Sir Benfro ei hun, a bchymryd rhan a chefnogi eich gilydd ar un o’r tasgau.

Os na allwch chi ddod o hyd i rywun i gysylltu ag ef/hi, anfonwch neges e-bost at ecochampions@pembrokeshire.gov.uk a gallwn eich cyflwyno chi i rywun a fyddai’n falch o’ch cael chi’n rhan o un o’i dasgau, a bydd yn falch o’ch helpu chi gydag un o’ch rhai chi hefyd. Dyna sut mae ‘Rhwydweithiau’... yn gweithio!

 

(Rydych chi bron â gorffen yr Her nawr! Un dasg derfynol i orffen y cyfan)

 

 kOzIqd3TYYs  
S    

Rhannu

Os ydych chi wedi gwylio’r holl ffilmiau eraill sy’n gysylltiedig â phob un o dasgau Her Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro, byddwch chi’n gwybod, i brofi neu ddangos tystiolaeth o’r holl bethau rhyfeddol rydych chi wedi bod yn eu gwneud ers dechrau, bydd angen i chi ‘Rannu’ y cyfan gyda ni... felly, os ydych chi wedi bod yn ‘Rhannu’ wrth i chi fynd yn eich blaen, LLONGYFARCHIADAU! Rydych chi nawr yn Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro swyddogol!!... fodd bynnag, os nad ydych chi wedi bod yn rhannu pethau gyda ni eto, bydd angen i chi wneud hynny er mwyn i ni allu cadarnhau eich Her yn swyddogol.

I ‘Rannu', gallwch anfon prawf o bob tasg atom mewn neges e-bost, neu gallwch gyflwyno neges (neu gyfres o negeseuon) ar y cyfryngau cymdeithasol. Rydym ni wedi dewis dau hashnod ar gyfer prosiect Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro, fel ei bod hi’n haws i ni olrhain pawb sy’n ‘Rhannu’ ar-lein. Os byddwch chi’n postio ar-lein, defnyddiwch #HyrwyddwyrEcoSirBenfro a #GwneudEichRhan, er mwyn i ni allu dod o hyd i’ch neges a mwynhau gweld popeth rydych chi wedi’i wneud.

Pe byddai’n well gennych chi beidio â phostio ar y cyfryngau cymdeithasol, gallwch anfon beth sydd gennych chi mewn neges e-bost at ecochampions@pembrokeshire.gov.uk neu gallwch anfon neges atom ac fe rown ni gyfeiriad post i chi anfon prawf o unrhyw dasgau a gyflawnoch atom.

 

Gallwch ddewis y ffyrdd gorau i ‘Rannu’ eich profiadau... nid oes gennym ni ots sut... ond gwnewch yn siwr ein bod ni’n clywed amdanynt/yn gweld y cyfan... yna bydd eich cenhadaeth yn gyflawn, a gallwch gymryd eich lle ymhlith y nifer cynyddol, arbennig o Hyrwyddwyr Eco Sir Benfro.

Da iawn chi. Rydych chi’n wych!

 iKZ7g8LuJzU  
 
ID: 4937, revised 07/04/2022