Iechyd Cyhoeddus

Iechyd Cyhoeddus

Mae'r Tîm Iechyd Cyhoeddus yn gyfrifol am ymdrin à nifer fawr o wasanaethau gwahanol cysylltiedig â diogelu iechyd, diogelwch a lles y cyhoedd.

Mae'r tîm yn gweithredu i hyrwyddo a diogelu iechyd, diogelwch a lles y cyhoedd trwy ddarparu cyngor, cymorth a rheoliad yn unol â pholisi cenedlaethol a lleol.

Pob blwyddyn mae'r tîm yn rhoi sylw i fwy na 7000 o ymholiadau oddi wrth y cyhoedd, llawer mewn perthynas â'r canlynol:-

 • Niwsans Statudol
 • Draeniad Diffygiol
 • Adeiladau / Safleoedd Budron a Phryfedog
 • Gwrychoedd Uchel
 • Claddu'r Meirw a Chwalu'r Lludw
 • Datgladdu
 • Llygredd Golau
 • Difa Pla
 • Y Gwasanaeth Rheoli Cŵn
 • Tîm Gorfodi Tai’r Sector Preifat
 • Safleoedd Cartrefi Preswyl Symudol

 

COVID-19: Y diweddaraf ar gyflenwi gwasanaethau Rheoli Llygredd ac Iechyd Cyhoeddus Domestig

Fel y gwyddoch, cyngor cyfredol y Llywodraeth yw cadw pellter cymdeithasol lle bo modd ac osgoi teithio diangen er mwyn lleihau trosglwyddo coronafeirws (COVID-19). Mae staff yn gweithio gartref ar hyn o bryd a chyngor y Llywodraeth ar 23ain Mawrth 2020 oedd y dylid lleihau cyswllt wyneb yn wyneb â’r cyhoedd yn ogystal â theithiau diangen.

Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, bydd y Timau Iechyd Cyhoeddus Domestig a Rheoli Llygredd yn ceisio dal i ymateb i gwynion ynglŷn â sŵn a Niwsans Statudol arall ond mae’n debygol na fyddwn yn gallu ymateb a chymryd ein camau gweithredu arferol.

Hysbysu cwyn

Ar yr adegau hyn, mae’r Ganolfan Gysylltu’n cael llawer o alwadau ac, os gallwch o gwbl, byddem yn gofyn i chi beidio â galw dros y ffôn.

Felly, byddem yn gofyn i chi gynorthwyo ein hymdrechion trwy hysbysu’r gŵyn lle bo modd trwy e-bost ar naill ai pollution.control@pembrokeshire.gov.uk ar gyfer cwynion masnachol neu domestp@pembrokeshire.gov.uk ar gyfer cwynion domestig. 

Defnyddio’r Ap Sŵn i wneud cwynion ynghylch sŵn

Lle gallwn, byddwn yn gofyn i achwynwyr gofnodi a recordio cwynion ynghylch sŵn trwy’r Ap Sŵn. Ar hyn o bryd ni fydd modd gosod citiau sŵn mewn eiddo er diogelwch y cyhoedd a’n staff ein hunain.

Ymateb i gwynion

Dan yr amgylchiadau, rydym yn dilyn cyngor y llywodraeth ac wedi dod i’r casgliad na fyddwn ond yn gallu cynnig camau gweithredu cyfyngedig wrth geisio datrys eich cwynion. Bydd y rhain yn cynnwys rhyw fath o gyfathrebu o bell gyda’r troseddwr honedig fel llythyr, e-bost neu alwad ffôn. Ni fydd modd ymweld â chartrefi. Gan ddibynnu ar natur y gŵyn, gallwn hefyd ofyn am gyfranogiad asiantaeth allanol fel yr Heddlu, yn enwedig os oes pryderon eraill fel ymddygiad gwrthgymdeithasol. Felly, byddem yn gofyn i chi ddarparu gymaint o wybodaeth ag y gallwch am eich cwyn er mwyn i ni allu gwybod pwy yw’r troseddwr honedig. Mae cwynion dienw neu’r rhai lle na enwyd y safle troseddol yn annhebygol o gael sylw.

 


 

 

 

Gwybodaeth ar gyfer cysylltu:

Ffôn       01437 764551
E-bost    ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

Hysbysiad Preifatrwydd 

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 2388, adolygwyd 10/09/2021