COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Iechyd Porthladd

Cymeradwyo Llongau Ffatri a Rhewi

Pryd mae angen i longau gael eu cymeradwyo?

Caiff mathau penodol o longau pysgota ble caiff pysgod eu prosesu a/neu'u rhewi ar fwrdd y llong eu dosbarthu naill ai'n ‘llongau ffatri' neu'n ‘llongau rhewi' a bydd angen iddynt gael eu cymeradwyo gan Gyngor Sir Penfro.

Mae llongau ffatri yn golygu llongau ble y gwneir un neu ragor o'r gweithgareddau canlynol i gynnyrch pysgod gan eu lapio neu'u pecynnu wedi hynny ac, os oes angen, eu hoeri neu'u rhewi:

  • Ffiledu
  • Sleisio
  • Tynnu'r croen
  • Tynnu'r cregyn
  • Plicio
  • Malu, neu
  • Brosesu

Mae llongau rhewi yn golygu llongau ble y rhewir cynnyrch pysgod arnynt, yn dilyn gwaith paratoadol, os yw'n briodol, megis gwaedu, diberfeddu a gwaredu pennau ac esgyll ac, os bydd angen, eu lapio neu'u pecynnu wedi hynny.

Mae gofyn i longau o'r fath gael cymeradwyaeth ble bynnag y maent yn pysgota ac yn dod â'r ddalfa i'r lan, cyhyd ag y bwriedir mynd â'r cynnyrch pysgod i farchnadoedd o fewn yr UE.  Mae Awdurdodau Lleol yn y DU yn gyfrifol am gymeradwyo llongau o'r fath os ydynt wedi'u cofrestru yn y DU.  Dylai llongau sydd wedi'u cofrestru yng ngwledydd eraill yr UE gael eu cymeradwyo gan awdurdodau perthnasol yn y gwledydd hynny.

Bydd Cyngor Sir Penfro yn cymeradwyo llongau o'r fath sydd wedi'u cofrestru yn y DU os mai yn gyfnodol yn unig y maent yn ymweld â Phorthladd Aberdaugleddau.  Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn i swyddogion o'r Tîm Iechyd Porthladd gynnal archwiliadau cyfnodol er mwyn sicrhau y cydymffurfir â deddfwriaeth berthnasol.


A oes unrhyw gategori o longau sydd wedi'u heithrio rhag eu cymeradwyo?

Dim ond llongau a gaiff eu hystyried yn ‘llongau ffatri' neu'n ‘llongau rhewi', fel y'u diffinnir uchod, sydd angen eu cymeradwyo.  Nid oes angen i longau pysgota sy'n dod â'u dalfa i'r lan yn ddyddiol, neu sy'n pacio pysgod mewn rhew yn syml, gael eu cymeradwyo.

Beth yw ystyr cymeradwyaeth?

Rhoddir Rhif Adnabod i longau cymeradwy sy'n unigryw i'w gweithrediad hwy.  Bydd yn rhaid iddynt ddarparu'r wybodaeth hon drwy osod Nod Adnabod ar labeli'u cynnyrch.  Ledled Ewrop, caiff y nod adnabod ei dderbyn yn arwydd bod y cynnyrch wedi'i gynhyrchu mewn safle a gymeradwywyd o dan ddeddfwriaeth y Gymuned Ewropeaidd

Rhaid i longau cymeradwy gydymffurfio â'r un ddeddfwriaeth sy'n gymwys ar gyfer pob busnes bwyd, ond rhaid ateb gofynion ychwanegol yn dibynnu ar y cynnyrch penodol yr ymdrinnir ag ef.


Sut mae gwneud cais am gymeradwyaeth?

Drwy lenwi'r ffurflen gais berthnasol. Nid oes ffi am wneud cais am gymeradwyaeth.  Rhaid cwblhau a llofnodi'r ffurflen gais a'i hanfon i'r Tîm Iechyd Porthladd yn y cyfeiriad hwn:

Tîm Iechyd Porthladd
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP


Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi anfon ffurflen gais am gymeradwyaeth?

Os gwneir cais am gymeradwyaeth, bydd swyddog o'r Tîm Iechyd Porthladd yn cysylltu gydag asiant y llong i drefnu archwiliad.  Bydd yn rhaid cynnal archwiliad o'r llong er mwyn sicrhau ei bod yn cydymffurfio â gofynion strwythurol, gweithredol a rheoli diogelwch bwyd y ddeddfwriaeth berthnasol.

Os bydd popeth yn ateb y gofynion, caiff y llong ei chymeradwyo a rhoddir Rhif Adnabod cysylltiedig. Fel arall, bydd y swyddog archwilio yn pennu natur a maint y gwaith sydd angen ei wneud er mwyn cyrraedd meini prawf cymeradwyaeth a bydd yn esbonio hynny wrth y perchennog/asiant.  Mewn amgylchiadau penodol, gellir rhoi ‘cymeradwyaeth amodol' am gyfnod o hyd at 3 mis er mwyn gwneud gwaith.  Mewn amgylchiadau penodol gall yr Adran wrthod y cais am gymeradwyaeth hefyd.  Mewn amgylchiadau o'r fath, mae gan y perchennog/asiant yr hawl i apelio i Lys Ynadon.  

ID: 2944, adolygwyd 29/06/2021