Nid IRONMAN cyffredin mohono,
ond IRONMAN CYMRU!
Dydd Sul 15 Medi 2019

Ydych chi’n cael eich effeithio gan wyriadau a ffyrdd sydd ar gau?

Gweld gwyriadau a ffyrdd sydd ar gau

Codi i’r her!

Download the swim route map

Map y cwrs nofio route map

Cynhelir y ras nofio 2.4 milltir o hyd ym Mae Caerfyrddin oddi ar Draeth y Gogledd, Dinbych-y-pysgod. Dechrau torfol oddi ar y traeth a dwywaith o amgylch y cwrs.

Download the cycle route map

Map y cwrs beicio route map

Mae’r cwrs beicio yn 112 milltir o amgylch de Sir Benfro a rhaid i gystadleuwyr deithio o amgylch y cwrs ddwywaith. Mae’r cwrs yn dilyn ffyrdd arfordirol ysblennydd a nifer o drefi a phentrefi prydferth.

Download the run route map

Map y cwrs rhedeg route map

Bydd y ras redeg 26.2 milltir yn digwydd yn ac o amgylch tref hanesyddol ac arfordirol Dinbych-y-pysgod. Rhaid i gystadleuwyr redeg y cwrs bedair gwaith cyn gorffen ar bromenâd y dref.


" Mae gan Ironman Cymru enw da am ei wytnwch a’i leoliad ysblennydd! "


Mynediad, Gwyriadau a Pharcio

Ffyrdd ar Gau

Bydd rhai ffyrdd wedi’u cau ar ddiwrnod y ras a bydd cyfyngiadau a gwyriadau yn weithredol er mwyn sicrhau diogelwch y cystadleuwyr a’r gwylwyr. Gallwch weld y rhain ar y map rhyngweithiol.

Oherwydd y gohiriadau hir y profodd modurwyr y llynedd ar y B4318, gyda thraffig yn ceisio croesi’r cwrs beicio i’r gogledd o bentref Sain Fflorens, bydd system un ffordd bob yn ail yn cael ei gweithredu eleni ar Devonshire Drive rhwng 09:00 a 16:00. Bydd rhaid defnyddio’r A478 er mwyn cael mynediad i Ddinbych-y-pysgod yn ystod y cyfnod hwn, trwy Pentlepoir a Devonshire Drive. Bydd traffig sy’n gadael Dinbych-y-pysgod yn cael ei anfon ar hyd Devonshire Drive er mwyn cysylltu â’r A478 a thu hwnt.

Map Info

Nothing Selected.

Legend

ON
Ar gau i un cyfeiriad, bore a phrynhawn
Ar gau yn gyfan gwbl - Bore
Ar gau yn gyfan gwbl – Bore a phrynhawn
Ar gau yn achlysurol – Trwy’r dydd


Cliciwch ar y ffordd berthnasol ar y llwybr i gael mwy o wybodaeth ac amseroedd.

Parcio

Gallwch barcio mewn nifer o leoliadau yn Ninbych-y-pysgod, Penfro ac Arberth.

Sylwch nad oes unrhyw barcio ar y stryd yn gyfagos at Bentref y Ras. Defnyddiwch y meysydd parcio oherwydd eu bod nhw o fewn taith gerdded fer i’r lleoliad. 


Beth am wneud parcio yn Sir Benfro hyd yn oed yn haws trwy ymgeisio am Drwydded Barcio?


Bydd y drwydded hon yn eich galluogi chi i barcio yn nifer o feysydd parcio Cyngor Sir Penfro am gyfnodau amhenodol am £25 yr wythnos yn unig.

Ceisio ar-lein

Lawrlwytho Ffurflen Gais

Mae rhestr lawn o’r meysydd parcio sy’n rhan o’r cynllun hwn a mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan.

Costia Meysydd Parcio

Gwybodaeth i Ddeiliaid Trwydded Preswylwyr (darpariaeth parcio amgen a chyfyngiadau)

Maes Parcio Dinbych-y-pysgod

Maes Parcio Aml-lawr Upper Park Road, SA70 7LT


Y maes parcio mwyaf yn y dref a thaith gerdded fer o Bentref y Ras uwchben Traeth y De. Ar ddiwrnod y ras, rhwng 7am a 9:30am, tra bydd yr athletwyr yn gadael yr ardal bontio, ni fydd mynediad i’r maes parcio hwn.

.

Maes Parcio Traeth y Gogledd, Gas Lane, Dinbych-y-pysgod SA70 8AG


(Mynediad cyfyngedig ar ddydd Sul rhwng 11:30 a 00:00)
Maes parcio Traeth y Gogledd yw’r lleoliad delfrydol i athletwyr sy’n dod i Ddinbych-y-pysgod ac sy’n dymuno gadael eu ceir mewn un lleoliad. Gallwch brynu tocynnau parcio ar gyfer mwy nag un diwrnod.

 

Salterns, Dinbych-y-pysgod SA70 8EQ

Y Maes Dinbych-y-pysgod SA70 8ES

Maes Parcio Traeth y De, Dinbych-y-pysgodSA70 7EL

Bydd athletwyr sydd angen parcio’u ceir ar fore’r ras yn cael eu cyfarwyddo i Faes Parcio Salterns (sylwch fod costau parcio arferol yn weithredol)


Am weddill y diwrnod, bydd pob maes parcio, ar wahân i Faes Parcio Traeth y Gogledd¸ ar gael i’w defnyddio. Fodd bynnag, bydd angen i geir groesi’r cwrs beicio wrth i’r cystadleuwyr deithio trwy’r dref, felly gofynnwn i chi fod yn ofalus a dilyn cyfarwyddiadau’r swyddogion.

 

Meysydd Parcio Penfro

The Commons SA71 4EA

Long Entry SA71 4LB

The Parade SA71 4EA

South Quay SA71 4NR

 

Meysydd Parcio Arberth

Town Moor, Moorfield Road SA67 7AG

Parcio a Theirthio

Mae’r holl wybodaeth ar gael fan hyn..

Lawrlwythiadau

Map Rhedeg
Twitter

#IronManWales

@Pembrokeshire

@Ironman_Wales


ironkids logo

Saturday 14th September 2019
IRONKIDS Wales

LINKS
Pembrokeshire County Council - www.pembrokeshire.gov.uk
Visit Pembrokeshire - www.visitpembrokeshire.com
Pembrokeshire Coast National Park - www.pembrokeshirecoast.org.uk
Ironman Wales -www.ironmanwales.com
Ironman - www.ironman.com