Lleihad yn y Dreth Gyngor

Pwy all wneud cais am Ostyngiad Treth Gyngor?

Gallwch wneud cais am ostyngiad treth gngor pa un ai ydych yn ddi-waith neu'n gweithio. Fodd bynnag, os oes gennych gynilion o £16,000 neu fwy ni fydd gennych hawl i ostyngiad, fel arfer.

I wneud cais am Ostyngiad Treth Gyngor, rhaid i'ch enw fod ar fil Treth Gyngor.

Gallwch fod â hawl os ydych:

·       Yn derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu Gredyd Cynhwysol

·       Yn derbyn Credyd Pensiwn, Credyd Gwarant neu Gredyd Cynilion

·       Yn gweithio ac ar gyflog isel (gan gynnwys pobl sy'n hunangyflogedig)

·       Yn derbyn incwm isel. 

 

 

ID: 123, adolygwyd 11/01/2023