Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

Llwybrau Bysiau - Rhestr yr Holl Fysiau

224 Hendy-gwyn - Caerfyrddin

230 Aberteifi - Caerfyrddin

300 Gwasanaeth Tref Aberdaugleddau

301 Gwasanaeth Tref Hwlffordd

302 LlwynHelyg-Abdaugleddau-Hubberston

308 Hwlffordd - Llangwm - Burton (mewn cylch)

311 Hwlffordd - Aberllydan - Hwlffordd

313 Clarbeston Road - Hwlffordd

315 Hwlffordd - Dale

322 Hwlffordd - Caerfyrddin

342 Tyddewi - Llan-lwy - Hwlffordd

348/349 Hwlffordd-Doc Penfro-Dinbych-y-pysgod

351 Dinbych-y-pysgod - Saundersfoot - Llanrhath - Pentywyn

352 Dinbych-y-pysgod - Cilgeti - Dinbych-y-pysgod

356 Cil-maen - Doc Penfro - Aberdaugleddau

360 Doc Penfro - Dinbych-y-pysgod

361 Doc Penfro - Cilgeti

381 Dinbych-y-pysgod - Hwlffordd (Bysiau â Llawr Tra Isel)

387 / 388 Gwibfws yr Arfordir Haf

387 / 388 Gwibfws yr Arfordir (Gaeaf)

Pâl Gwibio: Tyddewi - Aberdaugleddau - Tyddewi 400 Haf

Pâl Gwibio: Tyddewi - Aberdaugleddau - Tyddewi 400 (Gaeaf)

411 Tyddewi - Hwlffordd

403 bws Y Gwibiwr Celtaidd

404 Gwibiwr Strwmbl: Haf

404 Gwibiwr Strwmbl: (Gaeaf)

405 Roced Poppit: Haf

405 Roced Poppit: (Gaeaf)

410 Gwasanaeth y Dre Abergwaun

411 Tyddewi - Hwlffordd

413 Abergwaun - Tyddewi trwy Mathri, Wdig

430 Aberteifi - Crymych - Arberth - Aberteifi

508 National express Hwlffordd i Llundain

528 National Express Hwlffordd i Birmingham

Bwcabus

642 (Bwcabus) Crymych - Clarbeston Road

643 (Bwcabus) Cas-mael-Cas-blaidd

644 (Bwcabus) Rhosybwlch-Clarbeston Road

645 (Bwcabus) Maenclochog - Treletert

T5 Hwlffordd - Abergwaun - Aberteifi

X49 Hwlfford - Dinbych-y-pysgod

ID: 1974, adolygwyd 16/02/2018

Llwybrau ac Amserlenni Bysiau

Mae'r dudalen hon wrthi'n cael ei chyfieithu ar hyn o bryd, felly diolch am eich amynedd wrth i ni ychwanegu'r cynnwys.

ID: 1528, adolygwyd 24/08/2017

Llwybrau Bysiau - Rhestr y Bysiau Arfordirol

315 - Hwlffordd - Dale

387 / 388 Gwibfws yr Arfordir Angle Peninsula (Haf)  387 / 388 Gwibfws yr Arfordir (Gaeaf)

400 - Puffin Shuttle - Tyddewi-Marloes (Haf)   400 - Gaef

403 bws Y Gwibiwr Celtaidd

404 - Strumble Shuttle - Tyddewi - Abergwaun (Haf)   404 Gaeaf

405 Poppit Rocket: Aberteifi - Trefdraeth - Abergwaun (Haf)   405 Gaeaf

 

A yw'r bysiau arfordirol yn teithio yn y gaeaf?
Pryd mae'r bysiau'n teithio yn yr haf?
Ble allaf i gael amserlen bws?
Sut allaf i fynd i gerdded ar hyd llwybr yr arfordir heb ddefnyddio car?
Allaf i ddod â'm ci ar y bws?
Beth yw'r pris teithio ar y bysiau?
Allaf i ddod â'm beic ar y bws?
Ble allaf i ddala'r bws?
Sut fyddaf i'n gwybod ble y dylwn i fynd oddi ar y bws?
Rydym ni'n grŵp mawr, allwn ni archebu bws?

Brig

A yw'r bysiau arfordirol yn teithio yn y gaeaf?
Ydynt! Mae pedwar o'r pum bws arfordirol yn teithio nawr. Yn ystod y gaeaf byddant yn teithio'n llai aml, am fod llai o alw amdanynt bryd hynny, ond fe fyddant yn gweithredu!

Roced Poppit – rhwng Aberteifi a Threfdraeth, trwy Drewyddel ar: Ddyddiau Iau a Sadwrn (mae'n cysylltu â'r bws rhif T5 Abergwaun, yn Nhrefdraeth)

Gwibiwr Strwmbl - rhwng Abergwaun – Tyddewi*, ar hyd ffordd yr arfordir. *Mae hynny'n cynnwys Porth Mawr ar: Ddyddiau Iau a Sadwrn 

Y Pâl Gwibio - rhwng Hwlffordd - Aberdaugleddau - Tyddewi, ar hyd ffordd yr arfordir ar: Ddyddiau Iau a Sadwrn.  Sylwer: Mae'r Pâl Gwibio Rhif 315 yn teithio mewn gwirionedd o Hwlffordd - Aberdaugleddau - Marloes, ar 6 diwrnod yr wythnos (Dydd Llun - Sadwrn).

Gwibfws yr Arfordir - rhwng Penfro - Angle - Bosherston - Ystagbwll - Freshwater East ar: Ddyddiau Iau a Sadwrn.

Yn ogystal â'r bysiau hyn, fe fydd gwasanaethau bysiau lleol ar fynd trwy'r flwyddyn. Am ragor o wybodaeth gweler y dudalen 'Amserlenni'.

Brig

Pryd mae'r bysiau'n teithio yn yr haf?
Bydd bysiau'r arfordir yn teithio ar 7 diwrnod yr wythnos trwy gydol yr haf, gan gadw at yr un amserlen. Bydd amserlen haf 2016 yn dechrau ar ddydd Sul Mai 6ed 2018.

Brig

Ble allaf i gael amserlen bws?
Mae pob un o amserlenni bysiau'r arfordir ar gael i'w lawrlwytho a'u hargraffu oddi ar y wefan hon. Cliciwch ar 'Amserlenni' yn yr adran cludiant cyhoeddus. Os hoffech inni anfon taflen atoch trwy'r post cofiwch anfon e-bost at: greenways@pembrokeshire.gov.uk

Brig

Sut allaf i fynd i gerdded ar hyd llwybr yr arfordir heb ddefnyddio car?
Mae'n rhwydd! Os ewch chi ar drên, bws neu fferi i Sir Benfro yna gallwch chi ddefnyddio'r bysiau i fynd o amgylch yr ardal wedyn. Mantais defnyddio bysiau'r arfordir yw y gallwch chi gerdded ar hyd llwybr yr arfordir mewn un cyfeiriad heb orfod becso am fynd i mo'yn y car pan ddaw'r diwrnod i ben. Trwy ddefnyddio'r bysiau i deithio lan a lawr yr arfordir byddwch chi hefyd yn cael aros yn eich llety am ragor o nosweithiau. Am syniadau ynghylch teithiau gweler yr adran ‘Llwybr yr Arfordir'.

Brig

Allaf i ddod â'm ci ar y bws?
Gallwch, mae croeso i'ch ci deithio ar y bws (gyda chaniatâd y gyrrwr) cyn belled â bod eich ci'n lân, ar dennyn a'i fod yn eistedd ar y llawr a heb fod dan draed y teithwyr eraill. Da chi – cofiwch fod yn berchennog cyfrifol ar eich ci a glanhau ar ôl eich cyfaill bach – a gadael ôl pawennau'n unig os gwelwch yn dda!

Brig

Beth yw'r pris teithio ar y bysiau?
Mae'n anodd rhoi union bris teithio gan mai gwasanaethau lleol cofrestredig yw bysiau'r arfordir, a chaiff y prisiau teithio eu pennu yn gyfatebol i hynny. Os hoffech gael gwybod faint yw'r pris ffoniwch y cwmni bysiau'n uniongyrchol - mae'r manylion cysylltu i'w gweld ar yr amserlenni.

Mae deiliaid Pas Hyblyg Crwydro Cymru Gyfan yn cael teithio am ddim ar fysiau'r arfordir - does raid ichi ond dangos eich cerdyn i'r gyrrwr.

Os byddwch chi'n defnyddio llawer o fysiau mewn un diwrnod mae TOCYN CRWYDRO GORLLEWIN CYMRU yn fargen fendigedig a gallwch ei ddefnyddio i deithio trwy'r dydd. Oedolion £8.00, Plant £4.50. Oedolion Wythnosol £30, Plant Wythnosol £16. Os ydych chi'n bwriadu defnyddio cludiant cyhoeddus er mwyn teithio i Sir Benfro, beth am gael PAS FFLECSI CRWYDRO CYMRU, sy'n cael ei dderbyn ar bob un o fysiau'r arfordir.

Brig

Allaf i ddod â'm beic ar y bws?
Yn anffodus mae'r bysiau ddim yn gallu cario beiciau oherwydd deddfwriaeth gyfredol. A chofiwch y gallwch chi fynd â'ch beic ar drenau: 2 feic ar Drenau Arriva Cymru a 6 beic ar Drenau First Great Western.

Brig

Ble allaf i ddala'r bws?
Mae'r bysiau'n cadw at amserlen, sy'n dweud ble mae'r arosfannau bysiau. Yn y trefi gallwch chi fynd ar y bysiau mewn arosfan bysiau dynodedig, ond pan fyddwch chi yng nghefn gwlad bydd y bysiau'n dilyn trefn ‘Bachu Bws' sy'n golygu nad oes rhaid ichi fynd i arosfan bysiau er mwyn dala'r bws. Ewch at y ffordd a dodwch eich llaw lan i stopio'r bws wrth iddo ddod atoch.

Brig

Sut fyddaf i'n gwybod ble y dylwn i fynd oddi ar y bws?
Mae ein gyrwyr lleol yn hynod gyfarwydd â'r ardal a byddant yn eich helpu i ddweud yn union ble mae'r mannau mynd ar ac oddi ar y bysiau, ar gyfer mynd ar deithiau cerdded. Gallant hefyd ddweud ble mae pen eich siwrnai neu argymell un ar eich cyfer!

Brig

 

Rydym ni'n grŵp mawr, allwn ni archebu bws?
Os ydych chi'n grŵp o 8+ unigolyn, sydd am ddefnyddio bysiau'r arfordir yna byddwch cystal â chysylltu â'r cwmni bysiau priodol, ynghylch eich cynlluniau teithio (dydd Llun - Gwener, yn ystod oriau swyddfa). Mae rhif y cwmni bysiau i'w weld ar yr amserlen bysiau.

Brig

ID: 225, adolygwyd 25/10/2017

Y Cynllun Pas Teithio Mantais

Mae'r cynllun hwn yn rhoi'r hawl i bobl hŷn 60 neu fwy a phobl gydag anableddau sy'n byw yng Nghymru deithio am ddim ar wasanaethau bysiau lleol ym mhob rhan o Gymru.

I bobl sy'n byw yn Sir Benfro mae'r pas teithio ar gael am ddim gan eich Swyddfeydd Post neu yn Swyddfeydd y Cyngor Sir. Mae'n rhaid i bawb sydd eisiau un lenwi ffurflen gais, sydd ar gael hefyd gan Swyddfa'r Post. Cyflwynwch y ffurflen wedi ei llenwi wrth y cownter gyda phrawf o'ch hawl, prawf o'ch cyfeiriad ac un llun maint pasbort ohonoch chi fel ydych ar hyn o bryd. Os bydd yn cael ei gymeradwyo bydd eich pas fel arfer yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad post o fewn 12 diwrnod gwaith wedi i'r Swyddfa dderbyn eich ffurflen gais wedi ei llenwi.

Sylwch y bydd rhaid efallai i rai ymgeiswyr sy'n gwneud cais ar sail anabledd gael ffurflen Cais am Gerdyn Teithio Mantais – Asesiad Cymhwyster Anabledd, gan y Cyngor Sir.

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi alw Uned Gludiant y Cyngor ar 0800 783 1584 (Rhadffon).  E-bost: public.transport@pembrokeshire.gov.uk

I lawrlwytho Ffurflen Gais, cliciwch ar y ddolen isod, os gwelwch yn dda:

 Ffurflen Gais Tocyn Teithio Rhad

Cynllun Consesiynau Yeithio: Canllaw Gymhwysedd

Mae'r awdurdod hwn dan ddyletswydd i ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu, ac i'r diben hwn gall ddefnyddio'r wybodaeth yr ydych yn ei rhoi ar y ffurflen gais am gerdynnau teithio rhatach er mwyn atal a chanfod twyll. Gall hefyd rannu'r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus i'r dibenion hyn. I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch  neu gysylltu â Mr Jonathan Haswell, Pennaeth Archwilio Mewnol neu Miss Charlotte Hodges, Uwch Archwilydd (Gwrth-Dwyll)

ID: 223, adolygwyd 13/10/2017

Cysylltiadau a Dolenni Defnyddiol

Am wybodaeth am amserlenni a chymorth i drefnu eich taith yn lleol neu'n genedlaethol, mae croeso i chi alw Traveline Cymru ar Radffôn 0800 464 0000

I ofyn am lyfryn amserlenni ar gyfer Sir Benfro cysylltwch â'r: 

Uned Gludiant
Cyngor Sir Penfro 
Hwlffordd, SA61 1TP

Galwch 01437 764551 e-bost:public.transport@pembrokeshire.gov.uk

Cwmnïau Bysiau Lleol:

Edwards Brothers 01437 890230
Y Garej, Tiers Cross,
Hwlffordd

First Cymru 0870 608 2608
Llinell Ymholiadau www.firstgroup.com
Ystâd Ddiwydiannol Y Llwyn Helyg, Hwlffordd 01437 763284

Moduron Midway 01239 831267
Midway Garage, Crymych 

Y Brodyr Richards 01239 613756
Garej Trewyddel, Aberteifi gobybus

Edwards Coaches
Uned G, Ystad Ddiwyddianol Waterloo, Doc Penfro 01646 683143
Rhodfa Neuadd y Dref, Dinbych-y-pysgod 01834 842189
 01834 842459 Edwards Coaches

Bysiau Cwm Taf 01994 240908
Ciffig, Yr Hendy-gwyn ar Daf

National Express 08705 808080
Llinell Ymholiadau 

 

ID: 226, adolygwyd 25/10/2017